Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання ресурсів на підприємстві


Дипломна
K-18214

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Економічна сутність та підходи щодо визначення ресурсів і ресурсного потенціалу підприємства
1.2. Склад, види та характеристика ресурсів підприємства
1.3. Оцінка ефективності використання ресурсів підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ЦЕНТРУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ №2
2.1. Організаційно – економічна характеристика ЦПЗ №2
2.2. Оцінка складу, структури та динаміки ресурсів підприємства
2.3. Аналіз ефективності використання ресурсів
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ЦЕНТРУ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ №2
3.1. Підходи щодо збільшення ефективності використання ресурсів ЦПЗ №2
3.2. Проект оптимізації використання ресурсів за рахунок впровадження пересувних відділень поштового зв’язку
3.3. Економічне обґрунтування запропонованого проекту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Підсумовуючи результати виконання магістерської роботи можна зробити наступні висновки:
1. Аналізуючи поняття "ресурсний потенціал" серед економістів існують різні точки зору. Одні під ресурсним потенціалом розуміють тільки обсяг ресурсів, інші – основні виробничі фонди.
Узагальнюючи думки та погляди різних науковців, сформулюємо поняття ресурсного потенціалу підприємства як сукупність ресурсів (трудових; матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних і т. ін.), навичок та можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій персоналу щодо виробу товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку), забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку підприємства.
2. Основними видами ресурсів, на яких доцільно зосередити увагу, є основний і оборотний капітал (матеріальні ресурси), нематеріальні ресурси, трудові ресурси та фінансові ресурси, аналіз яких на основі традиційної методики є переконливим та загальновизнаним.
Визначальною рисою всіх складових елементів основного капіталу є їх багатократне використання в процесі виробництва, збереження фізичної форми протягом тривалого періоду і здатність приносити певну економічну вигоду. Під впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища основний капітал поступово зношується і частинами переносить свою первинну вартість на вироблений продукт у вигляді амортизації.
На відміну від основного капіталу, який багаторазово бере участь у процесі виробництва, оборотний капітал функціонує лише в одному виробничому циклі та незалежно від способу виробничого споживання повністю переносить свою вартість на готовий продукт.
Категорія «трудові ресурси» позначає частину населення країни, яка, володіючи необхідною сукупністю фізичних і інтелектуальних здібностей, може приймати участь в процесі праці.
Нематеріальні активи — це складова частина потенціалу підприємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом відносно тривалого періоду. Відмітними рисами цих ресурсів є брак матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від їхнього використання.
Фінансові ресурси - сукупність грошових коштів в фондовій, не фондовій формі і матеріалізованій формі, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту з метою забезпечення розширеного відтворення і задоволення інших суспільних потреб.
3. Під оцінкою ресурсного потенціалу розуміється визначення величини економічних ресурсів, якою володіє і розпоряджається, і економічного результату їх ефективного використання. Оцінка ресурсного потенціалу підприємства може проводитися в натуральному і вартісному вираженнях.
4. Аналіз було проведено на матеріалах Чорнобаївського Центру поштового зв’язку №2. Центр є відособленим виробничим підрозділом філіалу Черкаської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта".
Аналіз діяльності підприємства показав, що на підприємстві спостерігаються як позитивні так і негативні тенденції: зокрема позитивною тенденцією є збільшення валового і чистого доходу та продуктивності праці, негативною – скорочення валового і чистого прибутку, зниження чисельності тощо.
5. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості дає змогу констатувати, що міру ліквідності не можна вважати задовільною, а показники фінансової стійкості не відповідають рекомендованим значенням.
6. Аналіз ресурсного забезпечення діяльності підприємства рекомендується проводити за такими етапами: оцінка основних і оборотних фондів, нематеріальних, трудових та фінансових ресурсів. На даному підприємстві зношеність основних фондів і нематеріальних ресурсів є повною, тому було зосереджено увагу на оцінці оборотних засобів, трудових і фінансових ресурсів.
Аналіз трудових ресурсів показав, що їх кількість поступово знижується, при чому аналіз якісного складу кадрів показав, що через низьку заробітну плату на підприємстві працюють в основному працівники віком від 30-40 років.
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів також виявив збільшення продуктивності праці, середньорічної оплати праці, при чому зростання продуктивності йде швидшими темпами.
Аналіз оборотних фондів показав їх в цілому ефективне використання: збільшення оборотності, зниження тривалості використання та завантаження, хоча і спостерігалось зменшення їх прибутковості.
Аналіз фінансових ресурсів показав, що фінансові ресурси також використовуються ефективно, хоча також знижується їх рентабельність.
7. В третьому розділі магістерської роботи внесені наступні пропозиції щодо збільшення ефективності використання ресурсів та забезпечити ресурсозбереження. Основними з них є: створення умов для впровадження новітніх поштових та інформаційних технологій; оптимізацію мережі поштового зв'язку, організаційної структури та обсягів витрат Укрпошти; удосконалення тарифної політики; розроблення законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері поштового зв'язку.
8. В роботі також передбачено наступні заходи: нарощення поштових послуг, сприяння видавничий справі, нарощування передплати, розвиток ринку факультативних послуг, розширення пропозиції філателістичної продукції, послуги по підключенню мобільних телефонів, розширення торгівлі товарами масового споживання тощо.
Пересувне відділення поштового зв’язку – це спеціально обладнаний автомобіль, який відповідно до затвердженого маршруту буде здійснювати надання послуг в населених пунктах, де відсутні стаціонарні відділення поштового зв’язку.
В цілому проект передбачає закриття 20 стаціонарних відділень, робота яких є нерентабельною і створення 5 пересувних відділень поштового зв’язку.
Концепція Державної цільової економічної програми розвитку поштового зв’язку на 2009-2013 рр. передбачає безкоштовне виділення 5 автомобілів, кожен вартістю 70 тис.грн. для здійснення підприємством проекту.
Дана пропозиція забезпечить: зниження витрат на оплату праці, оскільки відпадає потреба в великій кількості працівників відділення, зниження витрат на соціальні заходи, відсутність орендної плати, комунальних послуг тощо.
Завдяки впровадженню пропозиції прибуток підприємства в розрахунку на місяць збільшиться на 8927,1 грн., в розрахунку на рік – на 107,13 тис.грн.
Вартість майна і джерел його утворення підприємства збільшиться на 457,13 тис.грн., при чому це станеться за рахунок зростання вартості оборотного капіталу на 107,13 тис.грн., необоротного – на 350 тис.грн. і власного капіталу – на 457,13 тис.грн.
Внаслідок впровадження пропозиції можна досягнути значного скорочення витрат і зниження збитку, але підприємство все ж не отримає прибуток. Для отримання прибутку йому потрібно вжити додаткові заходи по скороченню збутових витрат і інших витрат в складі собівартості і доведення їх до рівня 2009 року. Збутові витрати при цьому скоротяться на 46,5 тис.грн., а інші витрати – на 136,12 тис.грн. Якщо це буде реалізовано, підприємство зможе отримувати прибуток в розмірі 121,25 тис.грн.
Отже, завдяки впровадженню пропозиції на підприємстві ресурси почали використовуватись краще – зокрема, з’явились основні засоби і їх ефективність характеризується такими даними – фондовіддача – 29,47, фондомісткість – 0,03, фондоозброєність – 0,92, фондорентабельність – 34,64%. Показники рентабельності оборотних фондів і фінансових ресурсів стають додатніми – змінюються з -3,93% до 2,82% і з -4,39% до 3,15% відповідно. Завдяки зростанню вартості необоротних активів зменшується питома вага фінансових ресурсів в вартості майна – на 6,49%. Завдяки зниженню чисельності на 15 осіб зростає продуктивність праці на 1,04 тис.грн.
Таким чином, завдяки впровадженню проекту забезпечено ресурсозбереження і більш ефективне використання наявних ресурсів.
Перелік графічного і табличного матеріалу:
Таблиця 1.1 Підходи до завдання, об’єктів і етапів аналізу ресурсів підприємства
Таблиця 1.2 Показники стану та ефективності використання основних фондів
Таблиця 1.3 Показники стану та ефективності використання оборотних засобів
Таблиця 1.4 Показники руху та ефективності використання трудових ресурсів
Таблиця 1.5 Показники стану та ефективності використання нематеріальних активів
Таблиця 1.6 Показники оцінки руху та ефективності використання фінансових ресурсів
Рис.2.1 Організаційна структура підприємства
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності
Центру поштового зв’язку №2
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності балансу Центру поштового зв’язку №2, тис.грн.
Таблиця 2.3 Оцінка показників ліквідності і платоспроможності
Центру поштового зв’язку №2
Таблиця 2.4 Оцінка показників фінансової стійкості Центру поштового зв’язку №2
Таблиця 2.5 Оцінка рентабельності підприємства Центру поштового зв’язку №2
Таблиця 2.6 Оцінка динаміки і структури матеріальних ресурсів Центру поштового зв’язку №2
Таблиця 2.7 Оцінка структури джерел формування матеріальних ресурсів підприємства
Таблиця 2.8 Аналіз кількісного складу кадрів Центру поштового зв’язку №2
Таблиця 2.9 Аналіз якісного складу кадрів Центру поштового зв’язку №2, осіб
Таблиця 2.10 Рух кадрів в Центрі поштового зв’язку №2, осіб
Таблиця 2.11 Характеристика балансів робочого часу одного робітника
Центру поштового зв’язку №2
Таблиця 2.12 Показники плинності трудового потенціалу
Центру поштового зв’язку №2 за 2008-2010 роки
Таблиця 2.13 Аналіз руху фінансових ресурсів в 2008 – 2010 рр., тис.грн.
Таблиця 2.14 Аналітична таблиця для аналізу фінансових ресурсів, тис.грн.
Таблиця 2.15 Показники стану й ефективності використання оборотних засобів
Таблиця 2.16 Динаміка показників, які характеризують продуктивність праці та використання фонду робочого часу
Таблиця 2.17 Динаміка показників, які характеризують ефективність використання фінансових ресурсів
Таблиця 3.1 Матеріальні витрати і прирівняні до них витрати відділень поштового зв’язку до і після впровадження пропозиції (в розрахунку на місяць), грн.
Таблиця 3.2 Витрати на оплату праці і відрахування на соціальні заходи відділень поштового зв’язку до і після впровадження пропозиції
(в розрахунку на місяць), грн.
Таблиця 3.3 Інші витрати відділень поштового зв’язку до і після впровадження пропозиції (в розрахунку на місяць), грн.
Таблиця 3.4 Доходи, що отримуються відділеннями поштового зв’язку в місяць, грн.
Таблиця 3.5 Співставлення доходів і витрат підприємства до і після впровадження пропозиції
Таблиця 3.6 Оцінка впровадження пропозиції в діяльність всіх нерентабельних стаціонарних відділень поштового зв’язку в розрахунку на місяць, грн.
Таблиця 3.7 Загальні економічні результати впровадження пропозиції
Таблиця 3.8 Зміни в структурі балансу завдяки впровадженню пропозиції, тис.грн.
Таблиця 3.9 Вплив пропозиції на фінансові результати діяльності підприємства, тис.грн.
Таблиця 3.10 Вплив впровадження пропозиції на ефективність використання ресурсів
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.