Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка формування і використання трудового потенціалу підприємства


Дипломна
K-18215

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність трудового потенціалу та його значення в діяльності підприємства
1.2. Характеристика складових трудового потенціалу та його класифікація
1.3. Оцінка формування та ефективності використання трудового потенціалу
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Південьагропереробка»
2.2. Оцінка стану, структури та руху трудового потенціалу підприємства
2.3. Аналіз ефективності використання трудового потенціалу підприємства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Проблеми мотивації трудового потенціалу підприємства та заходи щодо її підвищення
3.2. Заходи щодо зниження трудомісткості продукції на підприємстві
3.3. Економічне обґрунтування запропонованих заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Трудовий потенціал – це сукупна чисельність громадян працездатного віку, які за певних ознак (стан здоров'я, психофізіологічні особливості, освітній, фаховий та інтелектуальний рівні, соціально-етнічний менталітет) здатні та мають намір провадити трудову діяльність.
Основними складовими, що формують трудовий потенціал підприємства, є: чисельність персоналу і індивідуальні трудові можливості, ресурси робочого часу, максимальна годинна продуктивність праці.
Трудовий потенціал організації характеризується кількістю, структурою, професійною придатністю та компетентністю. Кількість персоналу визначається характером, масштабами, складністю, трудомісткістю виробничих процесів, рівнем їх механізації, автоматизації та комп’ютеризації.
Існують різні класифікації трудового потенціалу: за групами - промисловий і непромисловий, за функціональною класифікацією - робітники, керівники, фахівці, службовці, молодший обслуговуючий персонал, стажери, за рівнем освіти , за професійним складом, за стажем роботи, статтю, віком, сімейним станом та рівнем мотивації тощо. Співвідношення працівників підприємства за категоріями характеризує структуру трудових ресурсів.
Існує декілька підходів до визначення вартості трудового потенціалу;
1) витратний - вартість трудового потенціалу являє собою сукупність фактичних витрат на його створення.
2) доходний - вартість трудового потенціалу дорівнює капіталізації частини прибутку, що генерується цією працею.
При аналізі використання трудового потенціалу і засобів на оплату праці на підприємствах вивчаються: забезпеченість підприємства і його структурних підрозділів робочою силою по категоріям, професійному і кваліфікаційному складу, статевіковому складу; показники руху робочої сили та його причини; використання робочого часу з метою виявлення невиправданих втрат і непродуктивних витрат; темпи росту продуктивності праці і вплив науково-технічного прогресу на рівень і динаміку продуктивності праці; організація, нормування праці; організація оплати праці, форми і системи мотивації праці; використання засобів на оплату праці; діюча практика організації госпрозрахунку і його ефективність; розвиток соціальної сфери; резерви підвищення ефективності використання трудових ресурсів.
Об’єктом дослідження магістерської роботи виступає сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Південьагропереробка», завданнями діяльності якого є виробництво, переробку та реалiзацiю продукцiї с/г, в тому числi насiння цукрового буряка, зернових та зернобобових культур, фабричних цукрових бурякiв, кормових культур, молока, м"яса ВРХ та свиней тощо.
Аналіз основних показників діяльності підприємства показав, що спостерігаються позитивні тенденції збільшення доходів, валового і чистого прибутку, власного капіталу, зростають необоротні і оборотні активи, майно, показники ефективності використання основних і оборотних фондів.
Проведений аналіз ліквідності виявив, що розраховані показники свідчать про високу платоспроможність і можливість вчасно погашати борги, проведений аналіз фінансової стійкості показав стабільний фінансовий стан в 2010 році і деякі проблеми в 2010 році.
Динаміка зміни чисельності трудового потенціалу показала, що чисельність невисокими темпами, але збільшується, при чому за рахунок робітників, збільшується кількість працюючих чоловіків, знижується – жінок, збільшується кількість працюючих, що отримують більш високу заробітну плату. Показники плинності показали, що підприємству слід звернути увагу на високі значення коефіцієнтів, що викликано високими темпами звільнень і прийняття на роботу працівників. Аналіз фонду оплати праці трудового потенціалу і його факторний аналіз показали, що сума перевитрат фонду оплати праці в 2010 році склала 235,43 тис.грн. Кореляційно – регресійний аналіз, проведений в роботі показав, що між показниками середньорічної оплати праці і продуктивності праці є дуже тісний зв'язок і продуктивність праці на 97,63% залежить від зміни середньорічної оплати праці, і лише на 2,37% зумовлена іншими факторами.
Факторний аналіз продуктивності праці показав, що збільшення чисельності зменшило продуктивність праці на 2,1 грн. зменшення кількості днів викликало збільшення продуктивності на 7,15 грн., зростання кількості відпрацьованих годин спричинило зменшення продуктивності на 9,05 грн., а зростання обсягу реалізації збільшило продуктивність на 38,64 грн. На трудомісткість вплинули наступні фактори: зменшення кількості робочих днів зменшило її на 0,28, збільшення тривалості робочого дня збільшило її на 0,52, зростання обсягу реалізації зменшило її на 1,84.
На сьогоднішній день проблема формування і розвитку трудового потенціалу сільського господарства стоїть дуже гостро, що зумовлено низькою оплатою праці, важкістю самої праці, непрестижністю роботи.
Вивчення мотивів зайнятості населення у сільськогосподарських підприємствах та особистому селянському господарстві дало можливість представити модель мотиваційного механізму зайнятості населення в сільському господарстві, за якої збільшення розміру заробітної плати у сільськогосподарських підприємствах, удосконалення обліку робочого часу і нарахування заробітної плати та поліпшення умов праці сприятиме не лише підвищенню показника зайнятості у сільському господарстві, а й покращенню показників діяльності сільськогосподарських підприємств та СТОВ «Південьагропереробка», зокрема.
На сьогоднішній день є можливості впроваджувати найновіші технології у процес збирання врожаю, що і було запропоновано, а саме:
- збирання врожаю картоплі комбінованим способом, оскільки на сьогодні цей процес є недостатньо механізованим;
- вирощування і збирання врожаю яблук методом шпіндельбуш, що значно знизиться трудомісткість продукції, через нові технології саме вирощування яблунь.
В результаті впровадження пропозицій в діяльність підприємства доходи від реалізації, інші операційні і неопераційні доходи і витрати не зміняться, але значно зменшаться витрати на оплату праці, що в результаті збільшить прибуток підприємства на 358,53 тис.грн., і що дає змогу говорити про доцільність впровадження цих заходів на підприємстві.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис.1.1. Чинники формування та використання трудового потенціалу підприємства
Таблиця 1.1 Соціальна структура персоналу
Рис.1.2 Основні завдання, об’єкти та етапи аналізу використання трудового потенціалу
Таблиця 1.2 Характеристика показників продуктивності праці
Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності СТОВ «Південьагропереробка»
Таблиця 2.2 Оцінка показників ліквідності і платоспроможності підприємства СТОВ «Південьагропереробка»
Таблиця 2.3 Оцінка типу і показників фінансової стійкості
Таблиця 2.4 Динаміка зміни чисельності трудового потенціалу СТОВ «Південьаропереробка» за 2008-2010роки
Таблиця 2.5 Структура чисельності трудового потенціалу за його видами
Рис.2.1. Структура трудового потенціалу СТОВ «Південьагропереробка»
за відношенням до виробництва в 2010 році
Рис.2.2. Структура трудового потенціалу СТОВ «Південьагропереробка»
за кваліфікацією в 2010 році
Рис.2.3. Структура трудового потенціалу СТОВ «Південьагропереробка» за статтю в 2010 році
Рис.2.4. Структура трудового потенціалу СТОВ «Південьагропереробка» за розміром заробітної плати
Таблиця 2.6 Динаміка трудового потенціалу за професійним складом
Таблиця 2.7 Кількість працівників, які були прийняті і вибули за 2008-2010 рр.
Таблиця 2.8 Показники плинності трудового потенціалу
СТОВ «Південьагропереробка» за 2008-2010 роки
Таблиця 2.9 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.10 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Таблиця 2.11 Дані для розрахунку параметрів лінійного рівняння регресії залежності середньорічної оплати праці і продуктивності праці
Таблиця 2.12 Оцінка динаміки продуктивності праці трудового потенціалу
СТОВ «Південьагропереробка» за 2008 – 2010 рр.
Таблиця 2.13 Оцінка результатів факторного аналізу
Таблиця 2.14 Вихідні дані для факторного аналізу продуктивності праці трудового потенціалу
Таблиця 2.15 Оцінка результатів факторного аналізу продуктивності праці
Таблиця 2.16 Аналіз трудомісткості продукції підприємства
Таблиця 2.17 Вплив факторів на трудомісткість виготовленої продукції
Рис. 3.1. Основні мотиви зайнятості у сільському господарстві
Рис. 3.2 Модель мотиваційного механізму зайнятості населення в сільському господарстві
Таблиця 3.1 Зміст технологічних прийомів і особливостей збирання врожаю картоплі при комбінованому способі
Таблиця 3.2 Машини, обладнання, пристосування та інвентар для збирання врожаю комбінованим способом
Таблиця 3.3 Основні показники, що характеризують ефективність пропозиції з збирання врожаю комбінованим способом
Таблиця 3.4 Ефективність пропозиції із впровадження нової технології шпіндельбуш у виробництво
Таблиця 3.5 Аналіз витрат і доходів підприємства від застосування технології шпіндельбуш
Таблиця 3.6 Ефективність вкладання коштів в впровадження технології шпіндельбуш
Таблиця 3.7 Загальна ефективність впровадження технологій в діяльність
СТОВ «Південьагропереробка»
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.