Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Обгрунтування варіанту залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності підприємства


Дипломна
K-18220

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБГРУНТУВАННЯ ВАРІАНТУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Економічна сутність інвестицій та їх класифікація
1.2. Концептуальні основи залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності
1.3. Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності підприємства
1.4. Методологія вибору та обґрунтування інвестиційних проектів
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Черкасибудматеріали»
2.2. Оцінка показників фінансового стану підприємства
2.3. Діагностика інвестиційної привабливості підприємства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Шляхи залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності підприємства
3.2. Обґрунтування варіанта вибору інвестиційного проекту підприємства
3.3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту та його вплив на фінансові результати
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Інвестиції – це складне поняття, що інтегрує в собі різні економічні процеси, які впливають на виробництво, розподіл, обмін та споживання національного продукту, тобто вони є фундаментальною основою суспільного відтворення.
В роботі наведено та проаналізовано досить велику кількість класифікацій інвестицій. Але очевидним є те, що на практиці кожне підприємство буде використовувати ту класифікацію, яка найбільше відповідає діяльності в даній галузі, у даному регіоні й найбільше підходить для конкретного підприємства з урахуванням специфіки інвестиційної діяльності.
Законом України «Про інвестиційну діяльність» передбачене трактування інвестиційної діяльності як сукупності практичних дій громадян, юридичних осіб і держави, спрямованих на реалізацію інвестиційних програм з метою отримання доходу або прибутку. Причому інвестування визнається як основа інвестиційної діяльності, хоча цим її характеристика не вичерпується.
Основні методи аналізу й оцінки інвестиційних проектів поділяють на дві категорії: а) ті, що ґрунтуються на дисконтованих оцінках; б) ті, що ґрунтуються на облікових оцінках.
При оцінці проектів з точки зору їх здійсненності та інвестиційної привабливості найчастіше використовують декілька основних методів, які можна поєднати у три групи: статичні методи, динамічні методи, ризик-методи.
Об’єктом дослідження в магістерській роботі виступає відкрите акціонерне товариство «Черкасибудматеріали», основним видом діяльності якого є випуск силікатної цегли, вапна і піску.
Аналіз основних тенденцій в діяльності підприємства засвідчить про нестабільну ситуацію підприємства, про що свідчать зниження валової і чистої виручки, собівартості, майна, оборотних і необоротних фондів, власного і залученого капіталу, і кінцевому підсумку – збитковість підприємства в 2009 і 2010 році. Крім того, на підприємстві скоротилась чисельність, фонд оплати праці та продуктивність. Все це викликано кризовими явищами в економіці України, зниженням обсягів будівництва і країні в цілому і відповідно зниженням попиту на будівельні та інші матеріали. Але на сьогодні можна спостерігати відновлення діяльності будівельних компаній і поступове збільшення попиту на продукцію підприємства.
Аналіз основних груп фінансових показників виявив, що підприємство є ліквідним і фінансово стійким та рентабельним в 2008 році, в 2009 році ситуація значно погіршилась, а в 2010 році наблизилась до передкризового стану. Лише показники ділової активності залишились відносно незмінними і стабільними. Аналіз фінансових результатів показав, що показав зниження не лише дохід підприємства, а й витрати, валовий прибуток в 2010 році є від’ємним, а чистий збиток підприємство має і в 2009 і в 2010 роках, при чому збиток зростає.
Таким чином, аналіз основних фінансових показників показав, що підприємство потребує впровадження негайних заходів для поліпшення ситуації.
Продовжено аналіз розрахунком інтегрального коефіцієнту інвестиційної привабливості. Коефіцієнт було розраховано на основі показників майнового стану, ліквідності, фінансової стійкості, ділової і ринкової активності та рентабельності підприємства.
Максимальне значення цього показника рівне 100%, середнє – відповідно 50%, інтегральний показник інвестиційної привабливості ВАТ «Черкасибудматеріали» є нижчий за середнє можливе значення і рівний 42,24%, тобто інвестор може вкладати інвестиції в дане підприємство, але існує певний ризик їх неповернення.
У 2009 році в результаті проблем із фінансуванням скорочувались обсяги будівельних робіт, а отже, значно знизились обсяги введення об’єктів в експлуатацію − за підсумками року в Україні було введено в експлуатацію 6400тис.кв.м житла, що на 39% менше, ніж протягом аналогічного періоду 2008року. Відповідно, зменшення обсягів будівельних робіт призвело до зменшення попиту на будівельні матеріали, що позначилося на скороченні обсягів їх виробництва.
До основних чинників, що сприятимуть зростанню обсягів і розширенню іноземних і вітчизняних інвестицій слід віднести: максимальне спрощення процедур, які регламентують взаємовідносини між державою і підприємствами в галузі залучення інвестицій; законодавче створення надійної системи страхування та перестрахування інвестиційних ризиків, заснування за участю держави страхової компанії і забезпечення її виходу на міжнародні страхові ринки; надання іноземному інвестору права оренди (а не власності, як нерідко пропонується) на земельну ділянку під розміщення підприємства з іноземним капіталом; забезпечення реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності на спеціальних територіях; залучення в інвестиційну сферу заощаджень населення з використанням гарантійних механізмів їх повернення; створення гарантій стабільності для забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних процесів.
Трохи більш позитивна ситуація в порівнянні з іншими спостерігається в сегменті керамічної плитки. Причина цього проста - українці переходять на більш дешеву продукцію, а вона випускається тільки вітчизняними підприємствами. За словами експертів, з одного боку виробництво елітної плитки неможливо для вітчизняних виробників, з іншого - вона й не потрібна зараз ринку, тому доцільно вкладати інвестиції в введення в лад і експлуатацію цеху керамічної цегли. Для розміщення цеху по виробництву керамічної німецька компанія «TROST Vertiebs» Gmb” інвестує в ВАТ «Черкасибудматеріали” інвестиційні кошти і перетворює приміщення котельні в виробниче приміщення на території промислової частини, яка належить підприємству і розташована в межах міста.
Чиста теперішня вартість, індекс прибутковості та термін окупності, які розраховані в проекті, свідчать про його високу ефективність і прибутковість.
Таким чином, підприємству вдасться вже в перший рік впровадження пропозиції вийти на прибутковий рівень виробництва. Таким чином, пропозиція є рентабельною, прибутковою і може бути рекомендована до впровадження в діяльність підприємства.
Перелік графічного і табличного матеріалу:
Рис. 1.1 Класифікація інвестицій за окремими ознаками
Рис.1.2 Основні учасники інвестиційного процесу
Таблиця 1.1 Ознаки моделей прийняття рішень в інвестиційному середовищі
Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності ВАТ «Черкасибудматеріали»
Таблиця 2.2 Оцінка структури і динаміки майна підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.4 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.5 Оцінка складу фінансових результатів, тис.грн.
Таблиця 2.6 Оцінка показників ліквідності і платоспроможності підприємства ВАТ «Черкасибудматеріали»
Таблиця 2.7 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.8 Показники ділової активності ВАТ “Черкасибудматеріали”
Таблиця 2.9 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.10 Вихідні показники 1 і 2 груп для розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості
Таблиця 2.11 Вихідні показники 3 і 4 груп для розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості
Таблиця 2.12 Вихідні показники 1 і 2 груп для розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості
Таблиця 3.1 Обсяги виробництва будівельних матеріалів в Україні
Таблиця 3.2 Об'єкти й напрямки інвестицій, грн.
Таблиця 3.3 Аналіз витрат на маркетинг підприємства в місяць, грн.
Таблиця 3.4 Змінні витрати на виробництво 1 тис.шт. цегли, грн.
Таблиця 3.5 Постійні витрати на виробництво цегли, грн.
Таблиця 3.6 Розрахунок чисельності та фонду оплати праці працюючих, грн.
Таблиця 3.7 Основні показники ефективності проекту, тис.грн.
Таблиця 3.8 Чиста теперішня вартість грошового потоку
Таблиця 3.9 Показники ефективності проекту
Таблиця 3.10 Плановий звіт про фінансові результати підприємства, тис.грн.
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.