Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання основних фондів та вибору джерел їх відновлення


Дипломна
K-18221

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ЇХ ВИБОРУ ДЖЕРЕЛ ВІДНОВЛЕННЯ
1.1. Економічна сутність основних фондів підприємства та їх класифікація
1.2. Методика оцінки стану та ефективності використання основних фондів підприємства
1.3. Оцінка підходів до обґрунтування вибору джерел фінансування відновлення виробничої бази підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.І.І.ЛЕПСЕ»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе»
2.2. Оцінка наявності, стану та структури основних фондів підприємства
2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві та джерел їх відновлення
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.І.І.ЛЕПСЕ»
3.1. Проблеми фінансування відновлення виробничої бази підприємства та шляхи їх усунення
3.2. Проект обґрунтування вибору джерел фінансування відновлення виробничої бази підприємства
3.3. Оцінка економічної доцільності проекту відновлення виробничої бази підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Основні фонди — це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) части¬нами в міру спрацювання.
Структура основних фондів - це склад та співвідношення між, групами основних фондів відповідно до класифікаційних ознак
Аналіз починається з вивчення динаміки обсягу, складу і структури основних фондів. Задача аналізу наявності і структури основних фондів полягає в оцінці прогресивності їх структури.
В процесі аналізу розраховуються показники зносу і придатності, вибуття і оновлення, фондовіддачі, фондоозброєності, фондомісткості і фондорентабельності та проводиться їх факторний аналіз.
У процесі функціонування основні фонди під впливом різних факторів поступово втрачають свою вартість.
Через схильність основних фондів до зносу перед підприємством виникає необхідність їх відтворення. Розрізняють просте та розширене відтворення основних засобів. Для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів кожне підприємство робить амортизаційні відрахування, вкладає кошти в ремонти та робить капітальні вкладення в оновлення виробничої бази підприємства.
Об’єктом дослідження в магістерській роботі виступає відкрите акціонерне товариство «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе». Метою діяльності підприємства є виготовлення устаткування для механiзацiї трудомiстких процесiв в металургiйному комплексi, верстати, буровi БТС 150, якi використовуються для бурiння шурфiв в м'яких, мерзлих грунтах.
Оцінка основних показників діяльності підприємства показала, що діяльність підприємства є нестабільної і нерентабельною, зокрема про це свідчить зниження вартості майна, необоротних і оборотних активів, власного і залученого капіталу, зниження чистого доходу, в 2009 році значно знижується також і валовий прибуток, спостерігається зростання чистого збитку, зменшується чисельність працівників.
Проведений аналіз ліквідності і фінансової стійкості показав, що не всі показники ліквідності відповідають нормативним значенням, отже ліквідність і платоспроможність ВАТ “Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе” за 2008 - 2010 рр. не можна вважати цілком задовільними. Аналіз показників фінансової стійкості показав, що значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію не зовсім задовільної фінансової стійкості ВАТ “Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе ” за 2008 – 2010 рр.
Проведений аналіз динаміки і структури основних фондів показав, що залишкова вартість основних засобів на протязі трьох років знижується, але питома вага основних фондів в загальній вартості майна зростає. В структурі основних фондів найбільшу питому вагу мають будинки, споруди, передавальні пристрої та машини і обладнання.
Аналіз стану і руху основних засобів виявив, що всі основні засоби є дуже зношеними – знос становить від 0,65 до 0,7, і найбільш зношеною є активна частина основних фондів – машини і обладнання, транспортні засоби та малоцінні необоротні активи, і знос є критичним.
На підприємстві оновлення основних фондів йде за рахунок амортизаційних відрахувань та капітальних вкладень.
При цьому, сума амортизаційних відрахувань знижується щороку, сума капітальних інвестицій є також дуже незначною, а співвідношення сум використаної і нарахованої амортизації в 2009 році зростає, а в 2010 році знижується до критичного рівня – 0,09.
Оцінка ефективності використання основних фондів свідчить про зростання фондовіддачі, зменшення фондомісткості, зростання фондоозброєності і зниження рентабельності основних фондів.
Зміна в 2010 році показника фондовіддачі на 0,68 викликана зміною двох факторів: збільшення продуктивності праці на 23,23 тис.грн. викликало зростання фондовіддачі на 0,82, а збільшення фондоозброєності на 2,14 викликало зниження фондовіддачі на 0,14.
Таким чином, зробивши аналіз технічного стану основних фондів ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе», можна сформувати наступні шляхи покращення розглянутих показників:
- запровадження та використання нових технологій, які дозволяють знизити вибуття обладнання;
- використання раціональних пропозицій співробітників, що дозволяють підвищити ступінь зношування обладнання;
- аналіз сезонності робіт, що виключає необґрунтовані простої обладнання;
- постійне вдосконалення системи технічного обслуговування і ремонту обладнання;
- пошук і налагодження міцних зв’язків з постачальниками комплектуючих і запасних частин для обладнання.
Аналіз, що був проведений в другому розділі магістерської роботи показав, що основні фонди підприємства зношені, використовуються непродуктивно і в кінцевому випадку фінансовим результатом діяльності підприємства є збиток.
Тому підприємству важливо не лише оновити основні фонди, але й на їх базі розширити виробництво і впровадити в свою діяльність нові види продукції, що забезпечать вищу продуктивність і рентабельність його роботи.
Пропонується впровадити новий напрям діяльності на підприємстві: виготовлення і реалізація продукції, яка дозволяє вимірювати якість харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості: аналізатор вологоутримання НВ43 (для аналізу можливого браку харчової продукції), автоматичні титратори DL 15 та титратор 22F@B для продуктів харчування і напоїв. Дана продукція буде користуватись попитом, оскільки її виробництво в Україні налагоджено дуже незначне, підприємства на сьогодні змушені купувати досить дороге обладнання іноземних виробників або користуватись недорогим обладнанням виробництва Китаю, яке є ненадійним та неякісним.
Загальна вартість обладнання, яке буде використовуватись при виробництві продукції становить 5648900 грн., налагодження і встановлення обладнання буде коштувати 105700 грн., витрати на дослідження і розробки, які також можна віднести до капітальних витрат – 152800 грн., разом 7153 тис.грн. Кошти на здійснення проекту доцільно залучити з зовнішніх джерел – через банківський кредит.
Отже, внаслідок здійснення проекту вартість основних фондів зросте на 7153 тис.грн., чистий дохід – на 14052,5 тис.грн., чистий прибуток – на 2714,17 тис.грн., чисельність – на 101 особу. Розрахункові показники показали, що фондовіддача зросте на 0,04, фондомісткість, як обернений показник, знизиться на 0,01, рентабельність основних фондів стане позитивною, коефіцієнт зносу знизиться на 0,15, а коефіцієнт придатності відповідно зросте на 0,15.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Класифікація основних фондів
Рис.1.1 Види відтворення основних фондів
Рис.2.1 Організаційна структура підприємства
Таблиця 2.1 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Оцінка стану основних фондів підприємства
Рис.2.2 Динаміка первісної і залишкової вартості основних фондів та їх зносу
Таблиця 2.5 Оцінка питомої ваги основних фондів в загальній сумі майна
Таблиця 2.6 Динаміка основних фондів підприємства за залишковою вартістю, тис.грн.
Рис. 2.3 Динаміка вартості основних засобів підприємства
Таблиця 2.7 Оцінка складу основних фондів, тис.грн.
Таблиця 2.8 Оцінка динаміки вартості і стану основних фондів, тис.грн.
Таблиця 2.9 Оцінка стану основних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.10 Оцінка стану основних фондів за елементами
Таблиця 2.11 Аналіз динаміки нарахування амортизації на підприємстві за елементами основних фондів, тис.грн.
Таблиця 2.12 Динаміка і структура капітальних вкладень підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.13 Динаміка нарахування і використання амортизаційних відрахувань, тис.грн.
Таблиця 2.12 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Рис. 2.4 Динаміка показників ефективності використання основних фондів
Таблиця 2.13 Факторний аналіз фондовіддачі продукції за рахунок впливу факторів, тис.грн.
Таблиця 3.1 Розрахунок сум амортизаційних відрахувань в розрахунку на 5 років використання обладнання
Таблиця 3.2 Оцінка матеріальних витрат на виготовлення продукції
Таблиця 3.3 Витрати на оплату праці працівників
Таблиця 3.4 Оцінка беззбитковості виробництва приладів, грн.
Таблиця 3.5 Доходи від впровадження приладів
Таблиця 3.6 Розрахунки з погашення кредиту, грн.
Таблиця 3.7 Основні показники прибутковості проекту з впровадження нового виду продукції
Таблиця 3.8 Розрахунок дисконтованої суми грошового потоку підприємства
Таблиця 3.9 Розрахунок основних показників ефективності впровадження проекту
Таблиця 3.10 Основні показники діяльності підприємства до і після здійснення проекту, тис.грн.
Таблиця 3.11 Аналіз показників, які характеризують стан та ефективність використання основних фондів та ефективність їх оновлення та використання
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.