Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка впливу економічних ризиків на виробничо - господарську діяльність підприємства


Дипломна
K-18223

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ НА ВИРОБНИЧО – ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність економічних ризиків і їх роль в виробничо - господарській діяльності підприємства
1.2. Класифікація економічних ризиків підприємства
1.3. Методологія оцінки економічних ризиків підприємства
1.4. Основні принципи та етапи управління ризиками підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ НА ВИРОБНИЧО – ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВАТ «ЯНТАР»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Янтар»
2.2. Система визначення економічних ризиків та їх оцінка на підприємстві
2.3. Аналіз впливу економічних ризиків на виробничо – господарську діяльність підприємства
РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ РИЗИКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАТ «ЯНТАР»
3.1. Засоби уникнення та нейтралізації економічних ризиків на підприємстві
3.2. Пропозиції щодо зменшення і усунення ризиків діяльності підприємства
3.3. Оцінка економічної доцільності та ефективності пропозицій зниження ризиків на підприємстві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Ризик – це об’єктивна необхідність, яка органічно пов’язана з фундаментальними інститутами сучасного суспільства
Господарський ризик — це ризик, що виникає в резуль¬таті будь-яких видів діяльності, пов'язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією, товарно-грошовими і фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів.
Існує безліч класифікацій ризику: залежно від можливого результату – чистий і спекулятивний, за ситуацією – стохастичний та конкурентний, за чисельністю – індивідуальний і груповий тощо.
Призначення аналізу ризику—дати потенційним партнерам необхідні дані, переконавшись у цьому самому, для прийняття рішень стосовно доцільності участі у певній економічній діяльності (проекті) і передбачити заходи захисту від можливих збитків
Розрізняються наступні види аналізу ризику: якісний – визначення показників ризику, етапів робіт, при яких виникає ризик, визначення потенційних зон ризику та ідентифікація ризику; кількісний – передбачає числове визначення розміру окремих ризиків, а також проекту у цілому.
Багато методів управління ризиками використовується в господарській практиці підприємств мож¬на поділити на чотири типи: методи відхилення від ризику; методи локалізації ризику; методи дисипації ризику; методи компенсації ризику.
ВАТ "Янтар" надає послуги з утримання та обслуговування житлового фонду Золотонiської мiськради. Другим основним видом дiяльностi товариства є виконання ремонтно-будiвельних робiт на замовлення населення мiста, района та пiдприємств.
Аналіз діяльності підприємства показав, що підприємство має тенденції до зниження вартості майна, оборотного і необоротного капіталу, власних і залучених коштів, валового і чистого доходу, валового прибутку, продуктивності праці, а також підприємство отримує збиток останні 2 роки.
Але незважаючи на це, ліквідність підприємства є майже достатньою, а майже всі показники фінансової стійкості відповідають нормативним значенням.
Основні потенційні ризики, які можуть виникнути в процесі діяльності ВАТ «Янтар», розділяються по наступних категоріях: політичні ризики; фінансові ризики; валютні ризики; технологічні і виробничі ризики.
Результати експертної оцінки підприємницьких ризиків, які супроводжують діяльність ВАТ „Янтар» на мікрорівні, свідчать, що найбільшу імовірність виникнення та високий ступінь впливу на господарську діяльність підприємства мають наступні ризикові ситуації:
- неотримання очікуваного прибутку та банкрутство підприємства (група фінансових ризиків);
- невідповідність термінів закупівлі продукції запланованим, погіршення якості продукції, збільшення кількості браку, вихід з ладу обладнання (група виробничих ризиків);
- порушення сприятливих термінів виходу на ринок, невідповідність товару потребам споживачів та основним конкурентним перевагам, збільшення цін (група маркетингових ризиків).
Узагальнена оцінка ймовірності виникнення усіх груп підприємницьких ризиків мікрорівня приблизно однакова (на рівні 0,5), але фінансові ризики є, за оцінкою експертів, найбільш імовірними та мають найбільший негативний вплив на діяльність ВАТ „Янтар”.
Провівши аналіз підприємницьких ризиків на ВАТ „Янтар” були виявлені джерела виникнення ризиків: недостатня інформація про попит на товари; недостатній аналіз ринку; недооцінка своїх конкурентів; падіння попиту на продукцію підприємства.
До основних інструментів нейтралізації ризиків на ВАТ „Янтар” слід віднести:
- формування відповідних резервів;
- диверсифікація ризиків;
- хеджування;
- страхування ризиків страховими компаніями.
Нейтралізація ризиків на ВАТ „Янтар” за рахунок внутрішніх механізмів фінансової стабілізації в ряді випадків є неможливою. В цьому разі єдиним запобіжним заходом по усуненню збитків від настання ризиків є зовнішня їх нейтралізація.
Крім наведених вище шляхів мінімізації ризиків було б доцільно ввести на підприємстві страховий запас готової продукції і страховий виробничий запас сировини, матеріалів і комплектуючих виробів.
В роботі запропонована також модель оцінки факторів ризику неплатежу при розрахунках з контрагентами.
Оцінка рівня впливу факторів на рівень ризику проводиться експертним методом за 100-бальною шкалою (у якості експерту в даному випадку виступив керівник підприємства). Чим вищим є рівень впливу окремого фактору на рівень ризику неплатежу, тим вищою є оцінка цього фактора. Наступним етапом в моделі оцінки рівня ризиків є оцінка потенційного контрагенту за цими факторами. Оцінка проводиться таким же чином, як і оцінка значимості факторів, тобто експертним методом за 100-бальною шкалою. При цьому можна вважати, що чим вищим є значення оціненого фактору для потенційного контрагенту, тим гіршим вважається його становище і тим більшим є рівень ризику (для тих контрагентів, з якими немає історії взаємовідносин, пропонується брати значення фактору № 2 на рівні 90, тобто близьким до критичного).
Основним ризиком, з яким на сьогоднішній день повинно боротись підприємство є ризик можливого банкрутства, оскільки спостерігається зниження майна, валового доходу і прибутку, продуктивності праці.
Це пов’язано з тим, що надає послуги з утримання та обслуговування житлового фонду Золотонiської міськради, а основними клiєнтами по обслуговуванню житла в силу специфiчної дiяльностi є мешканцi житлового фонду Золотонiської мiської ради, житло яких вiдноситься до району обслуговування ВАТ "Янтар".
Обслуговування житлового фонду знаходиться в дуже тяжкому становищi через ряд факторiв, а саме: соцiальне становище мешканцiв мiста в бiльшостi нижче рiвня забезпеченостi, в результатi бiльшiсть звертається за субсiдiями, по яким держава має заборгованiсть перед пiдприємством уже на протязi кiлькох рокiв. Таке ж становище iз наданням пiльг.
В зв'язку з цим у пiдприємства обмаль обiгових коштiв, а наслiдком цього є несвоєчаснi розрахунки з працiвниками по заробiтнiй платi, надання послуг мешканцям житла в неповному обсязi. Iз-за фактичної вiдсутностi фiнансування капремонту житлового фонду, вiн приходить в аварiйний стан, внаслiдок чого тарифи на оплату послуг не вiдповiдають необхiдним витратам.
Для того, щоб розширити обсяги діяльності, завоювати ринок і збільшити прибуток на підприємстві, ВАТ «Янтар» було б доцільно вийти на ринок міста Золотоноша з послугами ремонту квартир, житлових будинків та офісів.
Внаслідок впровадження проекту зросте на 1089,4 тис.грн. дохід від реалізації, на 205,5 тис.грн. – податок на додану вартість, на 806,2 тис.грн. – сума чистого доходу, на 773,5 тис.грн. – собівартість реалізованої продукції, на 79,7 тис.грн. – валовий прибуток, при цьому скоротяться інші операційні витрати і підприємство вийде на інший рівень виробництва.
Перелік графічного і табличного матеріалу:
Рис. 1.1. Сутнісна характеристика теорій ризику
Рис. 1.2. Континуум структури управлінських рішень з врахуванням ризику
Рис. 1.3 Сутність категорії «ризик»
Рис. 1.4 Характеристика ризику як економічної категорії
Рис. 1.5. Залежність прибутку від рівня ризику
Рис. 1.6. Фактори впливу на ступінь підприємницького ризику
Рис. 1.7. Функції ризику підприємницької діяльності
Рис. 1.8. Структурна схема ризик-менеджменту
Рис. 1.9. Процес управління ризиками господарської
діяльності на підприємстві
Рис.2.1 Організаційна структура ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.2 Показники ліквідності та платоспроможності ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.4 Ризики за стадіями здійснення проекту
Таблиця 2.5 Основні чинники елементарних ризиків
Таблиця 2.6 Можливі негативні наслідки від дії чинників ризику
Таблиця 2.7 Оцінка впливу підприємницьких ризиків
Таблиця 2.8 Види ризиків і причини їх виникнення ВАТ „Янтар”
Таблиця 2.9 Розрахунок показників Бівера
Таблиця 3.1 Напрями та методи впливу на ступінь ризику господарювання
Таблиця 3.2 Динаміка постачання сировини на ВАТ „Янтар”
Таблиця 3.3 Оцінка факторів ризику неплатежу
Таблиця 3.4 Шкала рівнів ризику
Таблиця 3.5 Аналіз витрат, які понесе підприємство при розширенні своєї діяльності
Таблиця 3.6 Доходи від впровадження нового напрямку діяльності
Таблиця 3.7 Вихідні дані для розрахунку економічної доцільності заміни і ремонту обладнання
Таблиця 3.8 Економічна доцільність капітального ремонту і заміни
обладнання (тис.грн.)
Таблиця 3.9 Основні показники діяльності підприємства після впровадження проекту, (тис.грн.)
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.