Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка витрат виробництва та їх вплив на ефективність господарської діяльності


Дипломна
K-18224

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Економічна сутність витрат виробництва на підприємстві
1.2. Класифікація витрат виробництва та методи калькулювання собівартості продукції
1.3. Методологія оцінки витрат виробництва та їх впливу на ефективність господарської діяльності
РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ВАТ «ПЗДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «ПЗДГ «Золотоніське»
2.2. Оцінка витрат виробництва за їх елементами на підприємстві
2.3. Комплексний аналіз витрат на виробництво на підприємстві
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ І РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ВАТ «ПЗДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Впровадження системи управління витратами на сільськогосподарському підприємстві
3.2. Заходи щодо зниження витрат на виробництво та їх економічне обґрунтування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

В першому розділі дипломної роботи було розглянуто теоретико – методологічні аспекти оцінки витрат виробництва та їх вплив на ефективність господарської діяльності підприємства.
В економічній літературі зустрічається багато визначень терміну «витрати», оскільки основи сучасного бачення витрат було закладено ще у XIX столітті. У XX столітті вводяться у науковий обіг різні види витрат, витрати вивчаються як об’єкт обліку і контролю.
Витрати – це грошове вираження величини економічних ресурсів підприємства у застосованій і споживаній формах, необхідних для здійснення його виробничо-господарської діяльності і досягнення поставленої мети.
Витрати відіграють суттєву роль у діяльності кожного підприємства: обмежують його прибуток, є основою ціноутворення, визначають можливість використання цінових методів у конкурентній боротьбі.
Класифікація витрат – це поділ їх на класи на основі певних загальних ознак об’єктів і закономірних зв’язків між ними. Існує безліч класифікацій витрат за різними ознаками: для прийняття рішень, для процесу контролю, для визначення собівартості продукції тощо.
Існує декілька методів калькулювання продукції, основними з яких є позамовний, попередільний, нормативний, фактичний, змішаний та інші.
Аналізуючи собівартість продукції, розв’язують такі основні задачі: оцінка виконання плану за собівартістю продукції в цілому по підприємству, а також по окремих видах продукції; вивчення причин відхилення фактичних затрат від планових у розрізі статей, а також за окремими видами і групами продукції; пошук резервів зниження собівартості продукції та розробка відповідних заходів щодо їх використання.
Аналіз витрат було проведено на основі фінансової і оперативної інформації базового підприємства ВАТ «ПЗДГ «Золотоніське».
ВАТ "Племінний завод - дослідне господарство "Золотонiське" є багатогалузевим сільськогосподарським виробником. Виробнича спецiалiзацiя - вирощування та реалiзацiя племінного молодняку, одержання здорового приплоду, досягнення високої молочної продуктивності, а також вирощування та реалiзацiя зерна, цукрових буряків i іншої сільськогосподарської продукції.
Зроблений аналіз його діяльності свідчить про позитивні тенденції щодо збільшення вартості майна, оборотного, необоротного і власного капіталу, валового доходу. Негативною зміною є зниження чистого доходу і прибутку підприємства, але його рентабельність, не дивлячись на це все ж залишається на досить високому рівні. Зроблений аналіз також свідчить про достатню ліквідність і платоспроможність, а також фінансову стійкість підприємства.
Проведений аналіз витрат засвідчив наступні тенденції:
- загальна сума витрат підприємства залежить від обсягу виробництва, тому в 2009 році зростає, а в 2010 році знижується;
- в загальній структурі витрат найбільшу питому вагу займають витрати на виробництво, а в структурі витрат на виробництво найбільша питома вага – за матеріальними витратами;
- аналіз витрат за елементами виявив, що підприємство допустило перевитрати по матеріалам, і витратам на обслуговування виробництва і виявило економію по витратах на оплату праці і відрахуваннях на соціальні заходи;
- аналіз витрат на 1 грн. реалізованої продукції показав, що на підприємстві спостерігається значення показника більше 1 в 2008 і 2009 році, а те, що підприємство залишається прибутковим досягнуто за рахунок значної суми інших операційних доходів.
Прогнозування витрат із використанням концепції управління конкурентоспроможними витратами складається в послідовному вимірі причинно-наслідкових витрат і вибору оптимальних витрат: «витрати на вибір стратегії – витрати на інновації – витрати на виробництво – витрати на підвищення якості продукту – витрати на прискорення технологічного циклу – витрати на продаж».
Така концепція в сучасних умовах забезпечить сталий рівень конкурентоспроможності підприємства та обумовлює його конкурентну позицію у релевантному внутрішньому та зовнішньому середовищі ринку.
Підприємство ВАТ «ПЗДГ «Золотоніське» постійно намагається знизити витрати на виготовлення і реалізацію продукції. Для цього йому було б доцільно використовувати досягнення науково – технічного прогресу і новітні технології.
Для зниження витрат пропонується:
1) покращити технологію вирощування озимої пшениці;
2) впровадити нові методи вирощування цукрового буряку;
3) впровадити удосконалення складу кормів худобі.
Отже, запропоновані заходи дозволять підприємству знизити витрати і збільшити прибутковість на 1243,72 тис.грн. в розрахунку на рік.
Таким чином, розрахунки показали, що проект є доцільним, прибутковим і рентабельним, отже його необхідно впровадити в господарську діяльність підприємства.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Погляди авторів на економічну сутність витрат
Таблиця 1.2 Класифікація витрат залежно від цілей управління
Таблиця 1.3 Характеристика методів калькулювання
Рис. 2.1 Організаційно- виробнича структура товариства
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Аналіз ліквідності балансу за 2008-2010 рр., в тис.грн.
Таблиця 2.3 Показники ліквідності та платоспроможності
ВАТ «ПЗДГ «Золотоніське»
Таблиця 2.4 Показники фінансової стійкості ВАТ “ПЗДГ «Золотоніське»
Таблиця 2.5 Показники ділової активності ВАТ “ПЗДГ «Золотоніське»
Таблиця 2.6 Аналіз динаміки і структури витрат підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.7 Аналіз структури витрат на виробництво по елементах, тис.грн. Рис. 2.2 Структура собівартості виробленої продукції в 2010 році.
Рис. 2.3 Динаміка елементів витрат на виробництво продукції
Таблиця 2.8 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг продукції
Таблиця 2.9 Аналіз матеріальних витрат, тис.грн.
Таблиця 2.10 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.11 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.4 Співвідношення середньорічної оплати праці і продуктивності праці в 2008 – 2010 рр.
Таблиця 2.12 Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці і фонд оплати праці робітників
Таблиця 2.13 Аналіз витрат на обслуговування виробництва, тис.грн.
Таблиця 2.14 Аналіз витрат на виробництво продукції тваринництва, тис.грн.
Таблиця 2.15 Структура виробничої собівартості продукції тваринництва за видами в 2010 році
Таблиця 2.16 Аналіз витрат на виробництво продукції рослинництва, тис.грн.
Таблиця 2.17 Структура виробничої собівартості продукції рослинництва
за видами в 2010 році, тис.грн.
Таблиця 2.18 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції
Рис.3.1 Концептуальна модель управління витратами та система заходів підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств
Таблиця 3.1 Порівняльна характеристика використання існуючої та проектованої технології вирощування озимої пшениці в ВАТ «ПЗДГ «Золотоніське»
Таблиця 3.2 Економічна ефективність використання борошна з томатних і яблучних вижимків у раціонах молодняку свиней
Таблиця 3.3 Калькуляція витрат на вирощування цукрових буряків
Таблиця 3.4 Економічна доцільність запропонованих заходів
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.