Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Діагностика інвестиційної привабливості підприємства та вибір варіанту залучення інвестицій


Дипломна
K-18225

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИБОРУ ВАРІАНТУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
1.1. Економічна сутність інвестиційної привабливості підприємства та фактори, що на неї впливають
1.2. Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства
1.3. Обгрунтування варіанту залучення інвестицій в діяльність підприємства
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТОВ «ЛІКЕРО – ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЗЛАТОГОР»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ТОВ «ЛГЗ «Златогор»
2.2. Оцінка майнового стану і фінансових результатів діяльності підприємства
2.3. Аналіз показників фінансового стану та інвестиційної діяльності підприємства
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТОВ «ЛГЗ «ЗЛАТОГОР» ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ
3.1. Заходи щодо залучення інвестицій в розширення діяльності підприємства
3.2. Економічне обгрунтування запропонованих заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

В першому розділі дипломної роботи було розглянуто теоретичні аспекти інвестиційної привабливості підприємства та методологій обгрунтування інвестицій підприємства.
Одним із найбільш важливих аспектів функціонування підприємств є інвестиційна діяльність.
Інвестиційна привабливість підприємства (ІПП) - це його інтегральна характеристика як об'єкта майбутнього інвестування з позиції перспектив розвитку (динаміки обсягів продажу, конкурентоспроможності продукції), ефективності використання ресурсів і активів, їхньої ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості, а також низки неформалізованих показників (професійні здібності керівництва, галузева та регіональна приналежність підприємства, стадія життєвого циклу, добросовісність підприємства як партнера).
Визначення інвестиційної привабливості слід розглядати не тільки як інтегральний фінансово-економічний показник, а й як систему кількісних показників оцінки господарського, фінансового, технічного потенціалів підприємства, що дозволяє оцінити позицію конкретного підприємства відповідної галузі та регіону.
Оцінка інвестиційної привабливості повинна здійснюватися у два етапи:
- перший етап: розрахунок інтегрального показника за кожним підприємством окремо на підставі фінансової та бухгалтерської звітності;
- другий етап: визначення оцінки інвестиційної привабливості підприємства шляхом корегування інтегрального показника, розрахованого на першому етапі з урахуванням привабливості на мезоекономічному рівні, впливу результатів фінансово-господарської діяльності та ризиків діяльності підприємства.
Оцінка варіанту залучення інвестицій здійснюється за критеріями їх ефективності.
З урахуванням розглянутих принципів формуються методи оцінки ефективності інвестиційних проектів на основі показників:
- метод розрахунку чистого приведеного ефекту;
- метод розрахунку індексу прибутковості (рентабельності);
- метод розрахунку норми рентабельності інвестицій;
- метод розрахунку внутрішньої ставки рентабельності;
- метод визначення строку окупності інвестицій;
- метод розрахунку ефективності інвестицій.
В другому розділі дипломної роботи було розглянуто практичні засади діагностики інвестиційної привабливості ТОВ «Лікеро – горілчаний завод «Златодар».
Золотоніський лікеро-горілчаний завод "Златогор" - одне з найстаріших підприємств галузі, засноване 1896 року. Нині завод випускає понад 50 найменувань алкогольної продукції: горілку, бальзами, лікери, гіркі та солодкі настоянки.
Із зробленого аналізу можна зробити висновок стосовно інвестиційної привабливості підприємства за зробленими розрахунками:
- аналіз майнового стану підприємства та ефективності використання його активів показав, що структура майна є небалансованою, оскільки на питома вага оборотних активів є дуже високою і значно вищою за питому вагу необоротних активів, що свідчить про значні суми дебіторської заборгованості та надлишкові неліквідні запаси на складах, а аналіз структури пасиву свідчить про те, що підприємство більш як на 99% фінансується за рахунок залучених коштів, що є негативним;
- аналіз ліквідності показав, що в цілому підприємсттво здатне загасити поточні зобовязання за рахунок поточних активів, має достатньо оборотних коштів для провадження своєї діяльності і є платоспроможним;
- оцінка фінансової стійкості свідчить про те, що підприємство є фінансово нестійким, фінансується за рахунок залучених коштів і має низьку маневреність коштіів;
- оцінка ділової активності свідчить про низьку оборотність активів і капіталу, хоча і спостерігається позитивна динаміка її зростання;
- проведена оцінка фінансових результатів і рентабельності говорить про значну доходність і прибутковість підприємства, при чому показники мають тенденції до зростання.
На протязі останніх років підприємство не здійснювало фінансових інвестицій, але активно користувалось капітальними, модернізуючи за їх рахунок обладнання та впроваджуючи нові технології.
Отже, з вищесказаного, можна зробити висновок, що незважаючи на деякі проблеми в діяльності підприємства воно є інвестиційно привабливим, постійно розвивається, його продукція має попит, тому було б доцільно залучати в його діяльність інвестиційні вкладення.
Активізація процесів інвестування повинна передбачати розробку і реалізацію комплексу заходів як на макроекономічному рівні, так і на рівні окремих суб'єктів господарювання.
Так, для вирішення вищезгаданих проблем необхідно:
- стабілізувати політичну ситуацію в країні;
- надати іноземним інвесторам правові гарантії;
- удосконалити систему пільг для інвесторів;
- створити спеціалізовані інвестиційні банки із забезпеченням пільгових умов кредитування інвестиційних проектів;
- спростити податкові ліцензійні, сертифікаційні зовнішньоекономічні і митні процедури.
Підготовку та реалізацію заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату і залучення вітчизняних і іноземних інвестицій потрібно здійснювати у визначеній послідовності, тобто за такими етапами:
1.дослідження інвестиційного потенціалу України;
2.вибір пріоритетних галузей та технологій;
3.розробка способів залучення інвестицій;
4.реалізація розробленої політики та контроль за її виконанням.
Залучення інвестицій в підприємство включає його розширення і впроваження в виробництво наступних видів продукції, які раніше не вироблялись: горілка «Медовуха», слабоалкогольний напій «Блюз», бальзам «Чорна смородина» (1,5 та 0,75 л.), настійка «Вишня», безалкогольний напій «Дитяче шампанське», горілка «Особлива».
Для реалізації проекту підприємство має всі необхідні потужності: цех розливу, купажний відділ слабоалкогольних і безалкогольних напоїв, лікеро – горілчаних виробів.
З аналізу можна зробити висновок, що вартість продукції перекриває всі витрати на її виготовлення і забезпечує необхідну норму прибутку, обсяги виробництва і реалізації за 3 роки зростають, при чому простежується сезонність виробництва і реалізації та відображена в планових доходах. Сума чистого прибутку зростає з кожним кварталом та постійно на протязі трьох років реалізації проекту.
Аналіз показав, що коефіцієнт обслуговування боргу має тенденцію до зростання, рентабельність продаж зростає з 6,02%, на початку впровадження проекту до 6,98% в третьому році впровадження, приведений грошовий потік також має позитивну тенденцію.
Таким чином, можна говорити про вигідність і прийнятність для підприємства впровадження даного проекту.
Таким чином, в результаті впровадження проекту відбулись такі зміни в фінансовому стані підприємства:
- коефіцієнт фінансової автономії зростає на 0,213 і хоча він не досяг оптимального значення 0,5, але зростання є досить значним;
- відповідно зменшився і коефіцієнт заборгованості, хоча і не досяг оптимально значення 0,5;
- оборотність активів підприємства зросла на 2,42, що є позитивним, відповідно зменшився і період обертання на 1953,61 днів;
- оборотність власного капіталу знизилась в 2011 році, але з 2012 року починає зростати, відповідно протилежну тенденцію має термін обертання власного капіталу;
- значно зростає і рентабельність сукупного капіталу – на 25,14%, власного капіталу – на 71,57%, позикового капіталу – на 24,31%, загальна рентабельність обороту – на 1,89%, операційна рентабельність продаж – на 8,88%, чиста рентабельність продаж – на 6,77%.
Відповідно до наведених розрахунків даний проект залучення інвестицій є доцільним і обгрунтованим, вибір інвестиційного проекту був правильним, і він рекомендований до впровадження в діяльність підприємства.
Перелік графічного і табличного матеріалу:
Таблиця 1.1
Підходи до визначення поняття інвестиційної привабливості підприємства
Рис.1.1 Фактори, які впливають на інвестиційну привабливість підприємства
Рис.1.2 Послідовність розрахунку інтегрального показника
Таблиця 1.2
Порядок розрахунку показників майнового стану, ліквідності та фінансової стійкості
Таблиця 1.3
Порядок розрахунку показників ділової активності і рентабельності
Рис. 1.3 Система основних показників оцінки інвестиційних проектів
Рис.2.1 Організаційна структура ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор»
В таблиці 2.1 показано основні економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.1 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Динаміка і структура необоротних активів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.3 Динаміка показників ефективності використання основних засобів
Таблиця 2.4 Аналіз динаміки і структури оборотних засобів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.5 Показники стану та ефективності використання оборотних засобів
Таблиця 2.6 Оцінка динаміки і структури власного капіталу, тис.грн.
Таблиця 2.7 Оцінка динаміки та структури залученного капіталу, тис.грн.
Таблиця 2.8 Оцінка обсягів виробництва і реалізації продукції, тис.грн.
Таблиця 2.9 Оцінка динаміки виробництва продукції, тис.грн.
Таблиця 2.10 Динаміка показників звіту про фінансові результати, тис.грн.
Таблиця 2.11 Аналіз структури доходів і витрат підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.12 Динаміка і структура капітальних і фінансових інвестицій підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.13 Оцінка ліквідності підприємства
Таблиця 2.14 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.15 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.16 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 3.1 Калькуляція витрат на виготовлення продукції
Таблиця 3.2 Оцінка доходів від реалізації проекту
Таблиця 3.4 Оцінка показників ефективності проекту з впровадження випуску нових видів продукції
Таблиця 3.5 Зміна основних фінансово – економічних показників діяльності за 3 роки впровадження проекту
Таблиця 3.7 Основні показники фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємства до і після впровадження проекту
ДОДАТОК А Таблиця 3.3 Оцінка прибутковості реалізації проекту
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.