Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка основних фондів та факторів збільшення ефективності їх використання


Дипломна
K-18227

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ФАКТОРІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
1.1. Сутність і класифікація основних фондів в діяльності підприємства
1.2. Види оцінка основних фондів, їх знос та амортизація
1.3. Методика аналізу основних фондів підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ВАТ «ПРОМІНЬ»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Промінь»
2.2. Оцінка стану, структури та руху основних фондів підприємства
2.3. Діагностика ефективності використання основних фондів підприємства
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ВАТ «ПРОМІНЬ»
3.1. Проблеми та заходи щодо збільшення ефективності використання основних фондів на сільськогосподарських підприємствах
3.2. Заходи збільшення ефективності використання основних фондів на підприємстві та їх економічна ефективність
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Для функціонування підприємства необхідні такі основні складові: засоби виробництва, предмети праці та сама праця.
Засоби виробництва (основні фонди) – це частина виробничих фондів у вигляді сукупності засобів праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого періоду, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і властивості, а також переносячи свою вартість на вартість готового продукту частинами, у міру спрацьовування.
Існує досить багато класифікацій основних фондів – їх класифікують за належністю, за використанням, за призначенням тощо.
В процесі експлуатації основні фонди зношуються і потребують оновлення, метою якого є збереження їх технічних характеристик і виробничої потужності. Розрізняють два види зносу – моральний та фізичний.
Виділяють наступні види оновлення основних фондів – просте і розширене. Просте характеризується простою заміною зношених основних фондів і здійснюється за рахунок використання амортизаційного фонду. Розширене відтворення характеризується кількісним і якісних збільшенням діючих основних фондів або придбанням нових основних фондів. Розширене відтворення здійснюється у вигляді капітальних вкладень і фінансується за рахунок кредитів, нерозподіленого прибутку, інших власних і залучених коштів.
Дуже важливим є процес аналізу і оцінки ефективності відновлення основних фондів та їх використання. Ефективність оновлення основних фондів характеризують наступні коефіцієнти: коефіцієнт оновлення, вибуття, придатності, коефіцієнт зносу і придатності, ефективність використання основних фондів можна виміряти за допомогою коефіцієнтів фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності та рентабельності основних фондів.
Вiдкрите акцiонерне товариство «Промiнь» засноване згiдно рiшення регiонального вiддiлення фонду державного майна україни по Черкаськiй областi вiд 27 вересня 1996 року №586 - АТ шляхом перетворення державного пiдприємства буряконасiнницького радгоспу Тальнiвського цукрокомбiнату. Товариство спецiалiзується на вирощуваннi сiльськогосподарської продукцiї рослинництва та надання послуг.
Аналіз основних показників діяльності підприємства показав, що його діяльність є достатньо ефективною – про це говорить зростання обсягів реалізації, вартості майна, необоротних і оборотних активів, чистого прибутку та продуктивності праці.
Аналіз фінансового стану показав, що підприємство здатне розплатитись за своїми зобов’язаннями, має високу ліквідність, фінансується за рахунок власного капіталу, а його фінансові результати і рентабельність збільшується.
Аналіз основних фондів було проведено за наступними напрямками:
- оцінка динаміки первісної і залишкової вартості та зносу показав, що всі показники, крім залишкового вартості в 2010 році збільшуються;
- оцінка питомої ваги основних фондів в загальній вартості майна показала, що вона дуже висока, але в 2010 році знижується;
- оцінка динаміки основних фондів за елементами показала, що в 2010 році зросла залишкова вартість лише машин і обладнання та інвентарної тари, по всім іншим елементам залишкова вартість знижується;
- в питомій вазі найбільшу частку займають будівлі, споруди і передавальні пристрої та транспортні засоби;
- оцінка стану основних фондів показав, що коефіцієнт придатності незначно, але все ж нижчий критичного значення 0,5, хоча коефіцієнт оновлення є вищим за коефіцієнт вибуття (крім 2010 року);
- аналіз ефективності використання основних фондів показав, що ефективність зростає, про що свідчить збільшення фондовіддачі, фондоозброєності і рентабельності основних фондів та зниження фондомісткості.
Для вирішення проблеми забезпечення агроформувань основними фондами необхідно:
1. На державному рівні налагодити ринкову систему матеріально-технічного забезпечення агроформувань згідно обґрунтованих потреб.
2. Доцільно створити пільгові умови для одержання довгострокових кредитів під низькі відсотки.
3. Усунути цінові диспропорції на сільськогосподарську та промислову продукцію, які є однією з головних причин збитковості аграрних формувань.
4. Створити сприятливий інвестиційний клімат для вітчизняних та іноземних інвесторів, які мають наміри працювати в аграрній сфері.
5. Підвищити відповідальність промислових підприємств, які виробляють сільськогосподарські машини, за якість, надійність та економічність своєї продукції, виробництво конкурентоспроможних машин.
6. Забезпечити створення регіональних торгово-технічних центрів з реалізації сільськогосподарської техніки, мережі технічних центрів, технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин.
7. Сформувати в економічно стабільних та великотоварних сільськогосподарських підприємствах власний машинно-тракторний парк.
8. Перетворити інженерно-технічні служби аграрних підприємств в технологічні кооперативи, пункти прокату, сфери лізингу.
9. Удосконалити амортизаційну, податкову, цінову та інвестиційну політику.
Проведений аналіз виявив, що основні фонди на підприємстві використовуються досить ефективно, але підприємство має деякі проблеми з їх використанням.
До таких проблем відносяться:
1. На сьогодні на балансі підприємства значиться приміщення молочної ферми, яка не використовується і відноситься до законсервованих основних фондів. Це приміщення можна використати для розширення кількості ВРХ на підприємстві, що принесе додатковий прибуток.
2. Деяка техніка має досить великий знос, зокрема майже повністю зношеними є 2 ріжучих апарати для збирального комбайна, що може викликати простій обладнання і недоотримання частини врожаю або значні додаткові витрати. Пропонується необхідне обладнання взяти в лізинг і не витрачати зайві кошти на ремонти.
Завдяки пропозиціям, вартість основних фондів не зростає, оскільки завдяки першій пропозиції вони виводяться із законсервованого стану, завдяки другій – беруться в лізинг, але при цьому зростає виручка і чистий прибуток, а отже збільшується фондовіддача на 0,76, фондомісткість знижується на 0,19, а рентабельність зростає на 24,46%.
Розрахунки показали, що пропозиції є ефективними, доцільними і їх можна впровадити на підприємстві.
Перелік графічного і табличного матеріалу:
Рис 1.1 Класифікація основних засобів в бухгалтерському обліку
Рис. 1.2 Класифікація основних фондів за призначенням, належністю та використанням
Рис. 1.3 Схема аналізу показників технічного рівня виробництва
Рис. 1.4 Схема аналізу технічного стану та тенденцій розвитку основних фондів
Рис. 1.5 Схема аналізу фондовіддачі
Таблиця 1.1 Показники ефективності використання основних фондів
Рис.2.1 Організаційна структура ВАТ „Промінь”
Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників
ВАТ «Промінь»
Таблиця 2.2 Аналіз ліквідності балансу підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.3 Оцінка ліквідності підприємства
Таблиця 2.4 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.6 Оцінка стану основних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.7 Оцінка питомої ваги основних фондів в загальній сумі майна
Рис.2.2 Динаміка зміни залишкової вартості і зносу на підприємстві
Таблиця 2.8 Динаміка основних фондів підприємства, тис.грн.
Рис. 2.3 Динаміка вартості основних фондів підприємства
Таблиця 2.9 Оцінка складу основних фондів, тис.грн.
Рис. 2.4 Структура основних фондів в 2008 році
Рис. 2.5 Структура основних фондів в 2009 році
Рис.2.6 Структура основних фондів в 2010 році
Таблиця 2.10 Оцінка динаміки вартості і стану основних фондів, тис.грн.
Таблиця 2.11 Оцінка стану основних фондів підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.12 Показники руху основних фондів за елементами
Таблиця 2.13 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.14 Результати факторного аналізу фондовіддачі
Таблиця 2.15 Результати факторного аналізу фондоозброєності
Таблиця 2.16 Результати факторного аналізу фондорентабельності
Таблиця 3.1 Характеристика наявної матеріально-технічної бази
Таблиця 3.2 Характеристика необхідних кормів для утримання молочної ферми
Таблиця 3.3 Заробітна плата з нарахуванням
Таблиця 3.4 Амортизація, поточний ремонт
Таблиця 3.5 Зведений кошторис витрат
Рис.3.1 Схема здійснення лізингової угоди
Таблиця 3.6 Розрахунок суми лізингових платежів на протязі 4 років лізингу
Таблиця 3.7 Прогнозний звіт про фінансові результати підприємства, тис.грн.
Таблиця 3.8 Зміни в ефективності використання основних фондів завдяки впровадженню пропозиції
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.