Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Формування та оцінка ефективності використання потенціалу підприємства


Дипломна
K-18228

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Економічна сутність потенціалу підприємства та його складових
1.2. Методологія оцінки потенціалу підприємства
1.3. Дослідження стратегій формування і використання потенціалу підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФЮМЕРНО – КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
2.2. Оцінка складових елементів потенціалу підприємства
2.3. Аналіз ефективності використання потенціалу підприємства
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФЮМЕРНО – КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»
3.1. Заходи щодо підвищення ефективності формування і використання потенціалу підприємства
3.2. Шляхи підвищення ефективності використання потенціалу підприємства та їх економічне обґрунтування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

В першому розділі дипломної роботи було дано оцінку сутності, характеристиці складових та методології оцінки потенціалу підприємства.
Термін "потенціал" латинського походження та має тлумачення – "міць, сила". Більшість вчених економістів, які досліджують це питання, основний зміст терміна розкривають як потужність, сукупність засобів, необхідних для реалізації поставленої мети.
Визначення терміну потенціал, можна згрупувати у наступні підходи: ресурсний (потенціал розглядають як ресурсну складову і потенційну можливість її використання), результативний (при оцінці потенціалу більша увага звертається на його виробничу, майнову і фінансову складові), виробничий (ототожнюється виробничий і економічний потенціал), управлінський (розглядаються лише людські ресурси).
Отже, потенціал підприємства – сукупна здатність підприємства здійснювати економічну, виробничу і фінансову діяльність, спрямовану на досягнення максимально можливого результату за умови альтернатив розвитку системи підприємства в зовнішньому середовищі функціонування, забезпечення високого ступеня фінансової стійкості і платоспроможності.
В наукових джерелах виділяють три групи методів оцінки потенціалу: результативний (дохідний), витратний і порівняльний.
Виробнича стратегія — це функціональна стратегія створення та розвитку висококонкурентного потенціалу підприємства та системи управління ним, що втілюється у вигляді виробничої підсистеми певного типу, призначеної для випуску конкурентоспроможних продуктів. Виробнича стратегія існує у вигляді довгострокової програми або плану.
В другому розділі дипломної роботи дано оцінку формування і використання потенціалу ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика».
Предметом діяльності ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» є виробництво в першу чергу парфумерно-косметичних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України.
Аналіз показав, що підприємство є достатньо фінансово стійким і тримає стійку економічну позицію, що підтверджується зростанням вартості майна, оборотних активів, власного капіталу, валового і чистого прибутку, продуктивності праці. Аналіз ліквідності виявив деякі незначні проблеми з поточною платоспроможністю, але аналіз фінансової стійкості підприємства показав, що воно фінансується в більшому ступені за рахунок власних коштів і має незначну фінансову залежність від залучених.
Оцінку потенціалу підприємства зроблено в такій послідовності:
1. Оцінка потенціалу матеріальних активів (основних і оборотних фондів). Аналіз основних фондів виявив, що вони збільшуються як в абсолютній, так і в відносній сумі, показники їх стану і руху (коефіцієнти придатності, зносу, оновлення і вибуття) відповідають нормативами, а ефективність використання (фондовіддача, фондоозброєність, рентабельність) зростають. Аналогічну тенденцію показали і оборотні фонди.
2. Оцінка потенціалу нематеріальних активів. Їх вартість є незначною, через відсутність оновлення і значний знос, тому ефективність їх використання є невисокою.
3. Оцінка трудового потенціалу. Аналіз показав, що кількість працівників на протязі трьох останніх років знизилась, але при цьому ефективність їх використання зросла, про що свідчать висока продуктивність праці і зниження трудомісткості.
4. Оцінка потенціалу фінансових активів. Аналіз показав незначні суми фінансових ресурсів на рахунках і в касі підприємства, але при цьому ефективність їх використання достатньо висока і на протязі років збільшується.
Отже, в цілому використання потенціалу підприємства є ефективним, але воно має резерви для зростання ефективності.
Але на сьогоднішній день підприємство вже не відчуває так на собі кризові явища, економіка підприємства поступово оздоровлюється, обсяги виготовлення продукції зростають. Тому ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» було б доцільно впровадити в свою діяльність деякі нові види продукції. Це збільшить обсяги вхідних фінансових ресурсів та покращення фінансового стану.
Продукція представлена рядом косметичних засобів, які б завдяки низькій ціні, використанню натуральної сировини і інноваційних технологій могла б бути конкурентоспроможною на ринку.
Для початку виробництва підприємство має понести деякі витрати на закупку обладнання, яке необхідне для початку виробництва.
Суму, яку необхідно спрямувати на капітальні вкладення підприємства можна взяти у вигляді кредиту в банку. Кредит буде взято під 24,5% річних, він буде погашений на протязі 5 років рівними частинами.
Аналіз показав, що виручка від реалізації продукції за результатами проекту в 2011 році становитиме 1405,96 тис.грн., в 2012 році – 1500,9 тис.грн., в 2013 році – 1595,84 тис.грн.
Таким чином, впровадження пропозиції є ефективним, оскільки дохід від реалізації зростає на 1510,21 тис.грн., податок на додану вартість зменшується на 85,63 тис.грн., чистий дохід зростає на 1595,84 тис.грн., собівартість реалізованої продукції – на 1279,71 тис.грн., валовий прибуток – на 316,13 тис.грн., фінансові результати від операційної діяльності – на 316,13 тис.грн., фінансові витрати – на 164,65 тис.грн., фінансові результати до оподаткування – на 151,48 тис.грн., податок на прибуток – на 15,87 тис.грн. і нарешті чистий прибуток – на 135,61 тис.грн., що свідчить про високу ефективність і прибутковість даного проекту і необхідність його впровадження на підприємстві.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Загальна класифікація методів оцінки підприємства та його потенціалу
Рис. 1.2 Вартість потенціалу підприємства згідно з витратними позиціями
Таблиця 1.1 Переваги та недоліки різних методологій оцінки потенціалу підприємства
Таблиця 1.2 Характеристики процесів виробництва відносно системи «вхід - вихід»
Таблиця 1.3 Зв’язок загальних конкурентних і виробничих стратегій
Таблиця 1.4 Приклади стратегій та їх основні параметри
Таблиця 1.5 Принципи ефективного використання потенціалу підприємств
Рис.2.1 Схема структури управління Золотоніської ПКФ
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Динаміка основних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.7 Оцінка складу основних фондів, тис.грн.
Таблиця 2.8 Оцінка стану основних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.9 Оцінка динаміки оборотних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.10 Структура оборотних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.11 Динаміка складових елементів нематеріальних активів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.12 Структура нематеріальних активів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.13 Структура і динаміка працівників ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика», осіб
Таблиця 2.14 Показники, що характеризують рух персоналу ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика», осіб
Таблиця 2.15 Динаміка і структура фінансових ресурсів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.16 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.17 Оцінка ефективності використання оборотних фондів підприємства
Таблиця 2.18 Оцінка ефективності використання нематеріальних активів
Таблиця 2.19 Динаміка показників, які характеризують продуктивність праці та використання фонду робочого часу
Таблиця 2.20 Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
Таблиця 3.1 Сума капітальних вкладень в початок виробництва
Таблиця 3.2 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань обладнання
Таблиця 3.3 Графік погашення кредиту підприємством
Таблиця 3.4 Постійні витрати на впровадження проекту (в розрахунку на рік)
Таблиця 3.5 Змінні витрати на виготовлення продукції, грн. в розрахунку
на 1000 од. продукції
Таблиця 3.6 Загальні змінні витрати на впровадження проекту
Таблиця 3.7 Обсяги виручки підприємства від реалізації продукції
Таблиця 3.8 Прибуток від впровадження проекту
Таблиця 3.9 Прогнозний звіт про фінансові результати за 2011-2013 роки, тис.грн.
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.