Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка прибутковості підприємства та стратегії її забезпечення


Дипломна
K-18229

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.1 Сутність і види прибутку підприємства
1.2 Методологія оцінки прибутковості і рентабельності підприємства
1.3 Моделі і стратегії управління прибутковістю підприємства
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ПРИБУТКОВОСТІ ВАТ «ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Птахофабрика «Перше травня»
2.2 Оцінка складу, динаміки та джерел формування прибутку підприємства
2.3 Аналіз показників рентабельності підприємства
РОЗДІЛ 3 СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКУ ВАТ «ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ»
3.1 Удосконалення стратегії збільшення прибутковості підприємства
3.2 Шляхи збільшення прибутковості підприємства та їх економічне обгрунтування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

В першому розділі дипломної роботи було проведено аналіз теоретичних аспектів сутності прибутку підприємства, його оцінки і стратегій управління.
В умовах сьогодення, прибуток – найважливіший оціночний показник діяльності підприємства, джерело матеріального добробуту підприємства і його працівників, держави в цілому. Саме політика розподілу прибутку визначає пропорції розподілу прибутку на внутрішні інвестиції, соціальні доходи, відшкодування в бюджет, і є іншою не менш важливою ланкою загальної політики управління прибутком на підприємстві.
Водночас прибуток як економічна категорія відображає кінцеву грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових результатів підприємницьких структур, їх фінансового стану. Прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин виконує такі функції: оцінювальна, стимулююча і госпрозрахункова.
Існують наступні класифікації прибутку підприємства: валовий і чистий, прибуток від реалізації, операційний прибуток, прибуток від фінансової діяльності, прибуток від інвестиційної діяльності та інші.
Важливим питанням є використання прибутку – він може бути спрямований на сплату дивідендів, до резервного фонду, на розширення, інвестиційні потреби тощо.
Основними цілями аналізу прибутку є: перевірка обґрунтованості і напруженості планового прибутку, загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка, визначення відхилення фактичного прибутку від передбаченого планом (розрахунком, прогнозом), вивчення динаміки прибутку за ряд звітних періодів, Вивчення впливу на зміну суми прибутку факторів, які одночасно є і складовими частинами прибутку, визначення суми резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій щодо використання їх у виробництві, вивчення основних напрямків розподілу прибутку.
Фінансовим підсумком господарської діяльності будь-якого підприємства є його прибутковість, яка, як відомо, характеризується абсолютними і відносними показниками.
Абсолютний показник прибутковості — це сума прибутку. Відносний показник прибутковості - це рівень рентабельності. Основні коефіцієнти, які можуть бути використані при аналізі прибутковості є коефіцієнт валового прибутку, загальна рентабельність виробництва, товарної продукції, реалізованої продукції, одиниці продукції, а також коефіцієнт прибутковості, оборотності активів і доходності використовуваного капіталу.
У процесі планування маржинального, валового та чистого прибутку підприємства використовуються такі основні методи: метод екстраполяції; метод прямого розрахунку; нормативний метод; метод «CVP»; метод цільового формування прибутку; метод прогнозування грошового потоку; метод факторного моделювання.
В другому розділі дипломної роботи розглянуто основні фінансові показники та здійснено аналіз прибутковості ВАТ «Птахофабрика «Перше травня».
Вiдкрите акцiонерне товариство "Птахофабрика "Перше Травня" одне з найбiльших господарств України по виробництву продукцiї птахiвництва, а саме яєць курячих, мяса курячого, молодняка птиці, комбікормів та іншої продукції.
Аналіз основних показників діяльності підприємства показав, що підприємство є стабільним, про що свідчать високі доходи, значні суми прибутку, ефективне використання ресурсів, зростання вартості майна тощо, хоча в останній рік спостерігається і погіршення його діяльності, що перш за все відбилось на зниженні прибутковості.
Аналізуючи ліквідність було визначено, що баланс є ліквідним, але міру ліквідності не можна вважати достатньою. Показники ліквідності свідчать про те, що підприємство має достатньо засобів для того, щоб розплатитись по власним зобовязанням.
Аналізуючи фінансову стійкість було виявлено, що підприємству властива достатність власного оборотного капіталу, функціонуючого капіталу, джерел фінансування запасів. Характеризуючи тип фінансової стійкості можна говорити про те, що по всім цим показникам спостегігається надлишок, що означає, що дане підприємство знаходиться в стабільному фінансовому стані, про що свідчать всі розраховані показники.
В роботі було проаналізовано динаміку і структуру фінансових результатів підприємства. Зокрема, було виявлено, що підприємство має негативну тенденцію зниження доходності і прибутковості, хоча і залишається досить рентабельним. При оцінці фінансових результатів було виявлено, що чистий прибуток займає дуже суттєву питому вагу в структурі доходів підприємства, хоча вона і знижується в 2010 році.
Аналізуючи структуру і динаміку прибутку за видами діяльності, зроблено висновок, що фінансова і інша діяльність підприємства є неприбутковими на протязі останніх трьох років.
Здійснивши факторний аналіз прибутку в 2010 році було виявлено, що зміна цін збільшила чистий прибуток на 714,23 тис.грн., обсяг реалізованої продукції зменшив його на 71216,04 тис.грн., обсяг виготовленої продукції збільшив його на 26853,81 тис.грн., адміністративні та інші витрати збільшили його на 1047 тис.грн., інші доходи і інші операційні доходи збільшили його на 2457 тис.грн.
Проведений аналіз показників рентабельності підприємства показав, що по всім показникам відбулось зростання в 2009 році і зниження в 2010 році порівняно із попереднім роком, що зумовлено зниженням суми прибутку.
Закінчується аналіз розрахунком прибутку на одиницю продукції, що показав, що показник прибутку від реалізації на 1 грн. реалізованої продукції в 2009 році зростає на 8,87 коп., і зменшується в 2010 році на 15,83 коп. Показник операційного прибутку на 1 гривню реалізованої продукції в 2009 році зростає на 8,23 коп., але знижується в 2010 році на 13,81 коп. Показник чистого прибутку на 1 грн. реалізованої продукції також в 2009 році зростає на 9,81 коп. і падає в 2010 році на 13,59 коп. В цілому можна говорити про деяке погіршення ситуації на підприємстві в 2010 році порівняно з 2009.
В третьому розділі дипломної роботи було запропоновано удосконалити стратегію прибутковості підприємства. Окремо потрібно закцентувати увагу на прямому взаємозв’язку та взаємозалежності таких економічних категорій, як інноватизація, якість прибутку і конкурентоспроможність підприємства. Якість прибутку відображається, насамперед, в організаційно - технічному та технологічному потенціалах підприємства, рівні кваліфікації кадрів, розвинутій системі соціально - економічних відносин, оптимальності використання всіх виробничих ресурсів. Необхідно розробити систему планування, яка б враховувала тісний взаємозв’язок показників, що характеризують інноватизацію підприємства, якість прибутку, конкурентоспроможність підприємства.
Однією з гострих проблем, які стоять на сьогодні перед підприємством є значна зношеність його основних фондів.
Крім того, підприємство витрачає великі суми коштів, постійно проводячі капітальні і поточні ремонти обладнання. Внаслідок частих поломок підприємство не може працювати на повну потужність, втрачає час і кошти.
Тому пропонується розглянути проект заміни деякого обладнання та купівлі нового обладнання. За рахунок того, що підприємство не буде витрачати значні суми коштів на капітальні і поточні ремонти, зменшаться його витрати, за рахунок більшої продуктивності обладнання зростуть доходи, знизяться витрати на простої обладнання.
Отже, для реалізації даного проекту підприємство повинно мати 750810 грн., при тому, що його нерозподілений прибуток, який воно має за даними балансу на 01.01.2011 становить 95473 тис.грн., на сьогодні, виходячи з залишків коштів на поточному рахунку і можливості отримання дебіторської заборгованості 600 тис.грн. підприємство може використати для здійснення проекту, 150,81 тис.грн. – залучити у вигляді кредиту.
Аналіз показав, що проект заміни обладнання є ефективним, оскільки чиста теперішня вартість за 10 років проекту склала 988868,41 грн., термін окупності – 1,94 року, індекс прибутковості – 19,19.
Отже, внаслідок впровадження проекту збільшується дохід на 223,18 тис.грн., собівартість зменшується на 18,02 тис.грн., прибуток до оподаткування і чистий прибуток зростає на 251,2 тис.грн. При цьому показники рентабельності зросли наступним чином: рентабельність активів збільшилась на 0,08%, а чиста рентабельність продаж – на 0,16
Перелік графічного і табличного матеріалу:
Рис. 1.1 Схема використання прибутку підприємства
Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності ВАТ «Птахофабрика «Перше травня»
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності балансу підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка показників ліквідності і платоспроможності підприємства ВАТ «Птахофабрика «Перше травня»
Таблиця 2.4 Оцінка типу і показників фінансової стійкості
Таблиця 2.5 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.6 Оцінка складу фінансових результатів (тис.грн.)
Рис.2.2 Структура доходів підприємства в 2010 році
Рис.2.3 Структура витрат підприємства в 2010 році
Таблиця 2.7 Динаміка чистого прибутку за видами діяльності
Рис. 2.3 Доходи і витрати підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.8 Структура чистого прибутку за видами діяльності
Таблиця 2.9 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку
Таблиця 2.10 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2010 року
Таблиця 2.11 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.12 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.13 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.14 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Рис. 2.4 Динаміка показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції (коп.)
Рис. 3.1. Взаємозв’язок показників, що характеризують інноватизацію підприємства, якість прибутку, конкурентоспроможність підприємства
Таблиця 3.1 Оцінка обладнання, яке можливо купити або замінити на підприємстві
Таблиця 3.2 Перелік основних капітальних витрат, які необхідно понести підприємству при покупці і установці обладнання
Таблиця 3.3 Амортизаційні витрати підприємства при функціонуванні нового обладнання
Таблиця 3.4 Амортизаційні витрати підприємства, якщо проект по заміні обладнання не буде реалізований
Таблиця 3.5 Витрати на модернізацію і поточні ремонти обладнання
Таблиця 3.6 Суми втрат через простої обладнання, що були викликані його зупинкою через поломки
Таблиця 3.7 Розрахунки за кредитом під здійснення проекту
Таблиця 3.8 Витрати підприємства на утримання обладнання без проекту
Таблиця 3.9 Витрати на утримання обладнання при здійсненні проекту
Таблиця 3.10 Зміна витрат на утримання обладнання підприємства
Таблиця 3.11 Показники ефективності проекту
Таблиця 3.12 Оцінка економічної ефективності роботи підприємства до після впровадження проекту
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.