Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка стратегічного управління витратами в конкурентному середовищі


Дипломна
K-18230

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАМИ ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
1.1. Економічна сутність витрат підприємства та їх класифікація
1.2. Значення та методи стратегічного управління витратами підприємств в конкурентному середовищі
1.3. Оцінка ефективності механізму стратегічного управління витратами підприємств
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ГРАНЕКС - ЧЕРКАСИ»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ТОВ «Гранекс - Черкаси»
2.2. Аналіз динаміки та структури витрат підприємства
2.3. Ефективність механізму стратегічного управління витратами підприємства
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТОВ «ГРАНЕКС - ЧЕРКАСИ» В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
3.1. Основні напрями покращення механізму стратегічного управління витратами підприємства
3.2. Розробка практичних заходів щодо вдосконалення механізму стратегічного управління витратами та оцінка їх ефективності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Категорія «витрати» широко використовується як у вітчизняній, так і зарубіжній економічній літературі. Більшість українських учених визначають категорію «витрати», в основному, як поточні витрати підприємства, представлені показником собівартості продукції.
З ускладненням господарської діяльності підприємства зростає необхідність у різних класифікаціях витрат, використання різних методів їх збирання і розподілу. Витрати класифікують за звітними періодами, за сферою діяльності, за релевантністю, за контрольованістю тощо.
Традиційно групування витрат проходить за такими елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші витрати.
Поява стратегічного управління витратами є результатом злиття трьох напрямків стратегічного управління: аналіз ланцюжка створення цінності; стратегічне позиціонування; аналіз і управління чинниками, що визначають витрати.
Для достатньо повного проведення аналізу механізму стратегічного управління витратами підприємства використовують способи і методи стратегічного аналізу.
Облік, планування та аналіз витрат спирається на такі узагальнюючі показники: витрати одиниці продукції, виконання плану зниження витрат порівнянної про¬дукції, витрати на 1 грн. товарної продукції.
Аналізуючи витрати продукції вирішують такі основні завдання:
1) Оцінка виконання плану за витратами продукції в цілому по підприємству, а також за окремими видами продукції
2) Вивчення причин відхилення фактичних витрат від планових у розрізі статей, а також за окремими видами і групами продукції
3) Пошук резервів зменшення витрат продукції та розробка відповідних заходів щодо їх використання.
4) Встановлення динаміки і степіні виконання плану по витратам виготовлення продукції.
5) Аналіз витрат окремих видів продукції.
Практичні засади стратегічного управління витратами розглянуто на матеріалах ТОВ «Гранекс - Черкаси». Основними предметами діяльності товариства є: рослинництва (в тому числі лікарське, тютюнове), вирощування зернових культур, бобів, картоплі, олійних культур, цукрового буряка, кормових культур, тваринництво тощо.
Аналіз діяльності підприємства виявив зростання його майна, власного капіталу, довгострокових і короткострокових зобов’язань, обсягу реалізації, хоча в 2008 і 2010 році на підприємстві мав місце чистий збиток.
Проте, аналіз фінансового стану показав, що показники ліквідності є значно вищими за нормативні значення, що вказує на можливості підприємства розраховуватись з поточними зобов’язаннями, а проведений аналіз фінансової стійкості показав, що через збитковість у підприємства знижується його власний капітал, що призводить до зниження коефіцієнту фінансової стійкості, хоча він і залишається в межах нормативу, інші ж показники фінансової стійкості також відповідають або є вищими за нормативні.
В роботі зроблено аналіз витрат за наступними напрямками: аналіз динаміки і структури витрат на виробництво продукції за елементами, аналіз динаміки і структури витрат за статтями калькуляції, структура і динаміка собівартості рослинницької продукції, структура і динаміка окремих видів продукції, структура і динаміка елементів витрат, аналіз доцільності витрат.
Аналіз показав, що на протязі трьох останніх років всі види витрат зростаються, оскільки зростають обсяги виробництва і реалізації, в структурі собівартості найбільшу питому вагу більше 50% становлять матеріальні витрати.
Для кращого розуміння теми всі витрати було поділено на постійні і змінні та виявлено їх структуру, яка показала, що найбільшу питому вагу мають постійні витрати - більше 55%.
Для обґрунтування доцільності понесених витрат, їх суми було перераховано на фактичний обсяг реалізації і виявлено, що в 2009 році підприємство виявило економію по усім видам змінних витрат, і не дивлячись на те, що обсяг реалізації продукції збільшився більш як в два рази, змінні витрати збільшились меншими темпами. Але в 2010 році, підприємство виявило значні суми перевитрат, зокрема перевитрати по матеріальним витратам склали 393,53 тис.грн., витратам на оплату праці – 524,96 тис.грн., відрахуванням на соціальні заходи – 146,03 тис.грн., разом 1064,53 тис.грн. Ця сума є резервом підприємства для економії коштів в майбутньому.
Аналіз беззбитковості показав, що в 2008 році показника виручки від реалізації, при якому спостерігається нульове значення прибутку досягнено не було, оскільки доходи становили 6505 тис.грн., а точка беззбитковості – 14740 тис.грн., отже, спостерігалось від’ємне значення запасу фінансової міцності і дуже низьке від’ємне значення коефіцієнту фінансової міцності. Аналогічна ситуація спостерігається в 2010 році, коли виручка в точці беззбитковості перевищує виручку фактичну. Це і зумовило той факт, що в 2008 і 2010 році підприємство є збитковим. Лише в 2009 році, дохід в точці беззбитковості нижчий за суму отриманих доходів, підприємство є прибутковим, має запас фінансової міцності 1919,58 тис.грн., а коефіцієнт запасу – 0,15.
Отже, проаналізувавши динаміку, структуру та доцільність понесених витрат, можна констатувати, що причиною цього є не досить неефективне і обґрунтоване використання ресурсів і підприємству необхідно вжити заходів щодо їх економії.
Основними джерелами резервів зниження собівартості сільськогосподарської продукції є: збільшення обсягу її виробництва за рахунок повнішого використання виробничих потужностей підприємства; скорочення витрат на її виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, ощадливого використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива, обладнання, запобігання невиробничим витратам тощо.
Найбільш ефективними заходами щодо зниження витрат підприємства на основі управління ними є впровадження нових технологій вирощування рослин, збирання врожаю, підкормки і удобрення землі тощо. В дипломній роботі пропонується використати нову удосконалену технологію вирощування соняшнику, яка дозволить значно знизити собівартість, збільшити дохідність підприємства і в цілому покращить його фінансовий стан.
Отже, проект потребує капітальних вкладень в розмірі 70180 грн., які окупляться протягом 1,04 року за рахунок того, що собівартість 1 ц продукції знизиться з 660 до 373 грн., витрати праці на виробництво 1 ц зменшаться з 15,7 до 5,7 люд.-год., виробництво продукції на одного працівника зросте з 30,7 до 150 ц, а річний економічний ефект становитиме 58950 грн.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Класифікація витрат підприємства
Таблиця 1.2 Залежність між стратегіями та прийомами управління витратами
Рис.2.1 Організаційна структура ТОВ «Гранекс - Черкаси»
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності
ТОВ «Гранекс - Черкаси»
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ТОВ «Гранекс - Черкаси»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості ТОВ «Гранекс - Черкаси»
Таблиця 2.4 Загальна сума витрат підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз динаміки собівартості продукції за елементами витрат
за 2008 -2010 рр., тис.грн.
Рис. 2.2 Динаміка елементів собівартості виготовленої продукції в 2008-2010 рр.
Таблиця 2.6 Аналіз структури собівартості продукції за елементами витрат
за 2008 -2010 рр., тис.грн.
Рис. 2.3 Структура витрат на виробництво в 2010 році
Таблиця 2.7 Аналіз динаміки собівартості продукції за статтями калькуляції в 2008 – 2010 роках, тис.грн.
Таблиця 2.8 Аналіз структури собівартості продукції за статтями калькуляції в 2008 – 2010 роках, тис.грн.
Таблиця 2.9 Аналіз динаміки собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2008 – 2010 роках, тис.грн.
Таблиця 2.10 Аналіз структури собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2008 – 2010 роках, тис.грн.
Рис. 2.4 Структура собівартості продукції рослинництва
Таблиця 2.11 Структура собівартості продукції рослинництва по видам продукції в 2010 році
Таблиця 2.12 Витрати на виробництво одиниці продукції на прикладі вирощування насіння соняшнику 1 цнт, грн.
Таблиця 2.13 Поділ витрат підприємства на змінні і постійні в 2008-2010 роках
Таблиця 2.14 Оцінка доцільності зміни сум змінних витрат підприємства
Таблиця 2.15 Оцінка беззбитковості виробництва і реалізації підприємства
Рис.2.5 Визначення точки беззбитковості підприємства в 2010 році графічним методом
Таблиця 2.16 Оцінка витрат на 1 грн. реалізованої продукції за 2008-2010 роки
Таблиця 3.1 Технологічна карта вирощування та збирання соняшника
Таблиця 3.2 Техніко-економічна ефективність пропонованих у проекті заходів
Таблиця 3.3 Основні показники діяльності підприємства до і після впровадження проекту
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.