Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка формування та використання ресурсного потенціалу підприємства


Дипломна
K-18234

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність і підходи до визначення ресурсного потенціалу підприємства
1.2. Характеристика складових елементів ресурсного потенціалу підприємства
1.3. Методологія оцінки ресурсного потенціалу підприємства………….21
РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Черкаський хлібокомбінат»
2.2. Оцінка стану, структури та руху ресурсного потенціалу підприємства
2.3. Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
3.1. Проблеми використання ресурсного потенціалу хлібопекарними підприємствами та шляхи їх вирішення
3.2. Проект збільшення ефективності використання ресурсного потенціалу
3.3. Економічне обґрунтування проекту збільшення ефективності використання ресурсного потенціалу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

В ході проведеного магістерського дослідження було зроблено наступні висновки:
1. Під потенціалом підприємства розуміються всі джерела, можливості, запаси, які можуть бути використані для вирішення будь–якого завдання, досягнення визначеної мети, в тому числі й ті, що вже використовуються. Резервом потенціалу є ті запаси, які на даний проміжок часу не використовуються на підприємстві.
Формування потенціалу підприємства – це процес ідентифікації та створення спектра підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних форм задля стабільного розвитку та ефективного відтворення.
Узагальнюючи думки та погляди різних науковців, сформулюємо поняття ресурсного потенціалу підприємства як сукупність ресурсів (трудових; матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних і т. ін.), навичок та можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій персоналу щодо виробу товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку), забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку підприємства.
Виробничі ресурси включають:
- основні фонди (капітал),
- трудові ресурси,
- матеріальні ресурси,
- фінансові ресурси;
-інформацію.
2. Під оцінкою ресурсного потенціалу розуміється визначення величини економічних ресурсів, якою володіє і розпоряджається, і економічного результату їх ефективного використання. Оцінка ресурсного потенціалу підприємства може проводитися в натуральному і вартісному вираженнях. Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що трансформація відношень власності в Україні висунула перед економічною наукою цілий ряд нових проблем і задач, які раніше не виникали, ще більше загострила проблеми відомі, але до кінця не вирішені. Проблема полягає не тільки в пошуку відповідей, з допомогою яких показників оцінити ресурсний потенціал, а й у виборі позиції оцінки.
3. Вiдкрите акцiонерне товариство "Черкаський хлiбокомбiнат" засноване згiдно з рiшенням регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Черкаській областi № 602-АТ вiд 01.11.1996 року шляхом перетворення державного пiдприємства "Черкаський хлiбокомбiнат" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про приватизацiю державного майна". Товариство виробляє 270 найменувань хлiбобулочної та кондитерської продукцiї.
Аналіз основних показників діяльності підприємства виявив, що на підприємстві спостерігаються позитивні тенденції зростання майна і джерел його утворення, оборотних активів, обсягу реалізації, валового прибутку, чисельності та продуктивності праці, але в той же час знижується вартість необоротних активів, власного капіталу, зростають довгострокові і поточні зобов’язання і підприємство отримує дуже значну суму збитку.
Аналіз ліквідності показав повну невідповідність розрахованих показників нормативним, що свідчить про неможливість підприємству розраховуватись зі своїми боргами, аналіз фінансової стійкості показав, що підприємство є нестійким, фінансується в більшій мірі не за рахунок власного капіталу, а за рахунок поточних і довгострокових зобов’язань.
4. Оцінку ресурсного потенціалу підприємства зроблено в такій послідовності: оцінка потенціалу матеріальних активів (основних і оборотних фондів); оцінка потенціалу нематеріальних активів; оцінка трудового потенціалу; оцінка потенціалу фінансових активів.
Аналіз основних фондів виявив, що їх залишкова вартість постійно знижується, в питомій вазі їх більшу частку займає активна частка основних фондів, а саме машини і обладнання, оцінка стану основних фондів дає змогу констатувати, що основні фонди є дуже зношені, а оновлення відбувається в останні два роки досить незначними темпами. Аналіз ефективності використання основних фондів показав, що за три роки знижується фондовіддача, зростає фондомісткість, фондоозброєність, а рентабельність є від’ємною, тобто ефективність використання основних фондів знижується.
Аналіз матеріальної частини оборотних фондів виявив, що вона значно зростає, особливо в 2010 році і в її структурі найбільшу частку становлять товари, оборотність більшої частини елементів матеріальної частини оборотних фондів зростає, що свідчить про зростання ефективності їх використання.
Сума нематеріальних активів є незначною, а в 2010 році їх залишкова вартість становить 0, а за останні 3 роки нематеріальні активи не оновлювались, через незначну їх вартість спостерігається значна їх доходність, дуже низька фондоємність і висока прибутковість.
Аналіз трудових ресурсів показав, що в 2009 році кількість персоналу знизилась на 15 осіб, але уже в 2010 році – зросла на 58, що викликано значним збільшенням робітників, які і займають найбільшу питому вагу в загальній структурі. Аналіз руху персоналу показав, що найбільший оборот спостерігався в 2009 році, коли було прийнято на роботу 58 осіб, інші ж показники є руху персоналу є невисокими. Аналіз ефективності використання персоналу показав, що зростає продуктивність праці, в той же час збільшується і трудомісткість, зростає також співвідношення продуктивності праці і середньорічної оплати праці.
Підприємство має значні суми фінансових ресурсів на рахунку в банку, ця сума зростає майже вдвічі в 2009 році і майже вдвічі знижується в 2010 році, а аналіз використання фінансових ресурсів свідчить про збільшення ефективності.
5. З метою забезпечення безперебійної роботи лінії по виробництву здобних виробів, поліпшення якості продукції пропонується провести модернізацію лінії: встановити ротаційну тістомісильну машину марки А2-ШЛК замість ланцюгової тістомісильної машини, що дозволить підвищити коефіцієнт використання потужності цієї лінії. У результаті заходу збільшиться обсяг виробництва, зросте продуктивність праці, знизиться собівартості продукції, що позитивно вплине на показники роботи підприємства та на конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому.
Внаслідок впровадження проекту дохід від реалізації зросте на 10000 тис.грн., а прибуток від реалізації здобних виробів збільшиться на 4535 тис.грн., що говорить про прийнятність даного проекту.
Перелік графічного і табличного матеріалу:
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Черкаський хлібокомбінат»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.5 Динаміка основних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.6 Оцінка складу основних фондів, тис.грн.
Таблиця 2.7 Оцінка стану основних фондів підприємства
Таблиця 2.8 Оцінка динаміки матеріальної частини оборотних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.9 Структура матеріальної частини оборотних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.10 Динаміка нематеріальних активів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.11 Структура і динаміка працівників ВАТ «Черкаський хлібокомбінат», осіб
Таблиця 2.12 Показники, що характеризують рух персоналу ВАТ «Черкаський хлібокомбінат», осіб
Таблиця 2.13 Динаміка і структура фінансових ресурсів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.14 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.15 Оцінка ефективності використання матеріальної частини оборотних фондів
Таблиця 2.16 Оцінка ефективності використання нематеріальних активів
Таблиця 2.17 Динаміка показників, які характеризують продуктивність праці та використання фонду робочого часу
Таблиця 2.18 Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку ефективності використання обладнання
Таблиця 3.2 Змінні поточні витрати, грн.
Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.4 Умовно - змінні витрати
Таблиця 3.5 Калькуляція виготовлення здобних виробів
Таблиця 3.6 Загальні фінансові результати від впровадження проекту заміни і оновлення обладнання
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.