Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Вибір форм оплати праці в сучасних умовах виробництва


Дипломна
K-18381

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ФОРМ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА
1.1. Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати на підприємстві
1.2. Форми оплати праці та їх застосування в конкретних умовах виробництва
1.3. Оцінка ефективності застосування форм оплати праці на підприємстві
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФОРМ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Черкаський хлібокомбінат»
2.2. Дослідження фонду оплати праці на підприємстві
2.3. Аналіз форм оплати праці та ефективності їх застосування
РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ВАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»
3.1. Застосування стимулюючої преміальної форми оплати праці
3.2. Обгрунтування впровадження на ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» нової системи тарифікації
3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Заробітна плата є основним джерелом доходів працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу більшості населення. В умовах недосконалості ринкових регуляторів формування заробітної плати процеси у сфері оплати праці набули значною мірою стихійного характеру. Заробітна плата перестала виконувати свої функції: відтворювальну, стимулюючу та регулюючу. Реальна заробітна плата знизилась до рівня, який не забезпечує працівникові обсягів споживання матеріальних благ і послуг, достатніх для розширеного відтворення його фізичної та інтелектуальної здатності до праці. Неефективність існуючого механізму організації заробітної плати вимагає детального перегляду базових теоретичних основ і практичних втілень.
Досягнення цих цілей важко здійснити без вироблення нових підходів до розуміння теоретичних аспектів заробітної плати, її організації та аналізу всієї інформації з оплати праці.
Обєктом дослідження роботи є відкрите акціонерне товариство «Черкаський хлібокомбінат». Товариство виробляє 270 найменувань хлiбобулочної та кондитерської продукцiї. Домiнуюча позицiя в асортиментному перелiку - хлiб, питома вага в обсязi виробництва якого становить 75 % ; булочнi та здобнi вироби - 18 % обсягу; кондитерськi - 2,9 %; сухарi - 1,7 %, соломка - 1,9%, бараночнi вироби - 0,5%.
Аналіз основних фінансово – економічних показників свідчить про наступне:
- загальна вартість підприємства збільшується на 44000 тис.грн. або 69,87% в 2008 році і на 5275 тис.грн. або 4,93%;
- вартість необоротних активів зростає на 20034 тис.грн. або 51% в 2008 році і на 3771 тис.грн. або 6,36% зменшується в 2009 році;
- вартість оборотних активів зростає на 23969 тис.грн. або 101,26% в 2008 році та на 9043 тис.грн. або 18,98% в 2009 році;
- сума витрат майбутніх періодів зменшується на 3,1 тис.грн. або 14,03% в 2008 році та зростає на 3 тис.грн. або 15,79% в 2009 році;
- власний капітал зростає на 9965,6 тис.грн. або 424,1% в 2008 році та на 18100 тис.грн. або зменшується в 2009 році, становлячи відємну суму;
-сума довгострокових зобовязань рівна 13755 тис.грн. в 2007 році, відсутня в 2008 році і становить 8470 тис.грн. в 2009 році3,56% в 2009 році;
- сума поточних зобовязань зростає в 2008 році на 47789 тис.грн. або 105,96% і в 2009 році на 14905 тис.грн. або 16,05%;
Аналіз фінансових результатів свідчить про наступне:
- обсяг реалізації (без ПДВ) зростає в 2008 році на 38484 тис.грн. або 37,98% і в 2009 році зростає на 24767 тис.грн. або 17,72%;
- собівартість реалізованої продукції збільшується на 33090 тис.грн. або 40,06% в 2008 році і в 2009 році на 39206 тис.грн. або 33,89%;
- сума валового прибутку зменшується на 14439 тис.грн. в 2009 році і знижується в 2008 році 14439 тис.грн. або 59,9%;
- сума інших доходів в 2008 році збільшується на 258,8 тис.грн. або 8,22% і знижується на 923 тис.грн. або 27,09%;
- сума інших витрат в 2008 році зросла на 13289 тис.грн. або 56,56% і в 2009 році – ще на 8919 тис.грн. або 24,25%;
- підприємство має чистого збитку в 2007 році – 1687 тис.грн., в 2008 році – 9590 тис.грн., в 2009 році – 18100 тис.грн.;
Сума фонду оплати праці збільшилась на 3855,4 тис.грн. або 25,82% в 2008 році і на 936 тис.грн. або 4,98% знизилась в 2009 році; чисельність працівників зменшилась в 2008 році на 42 особи (4,59%) і в 2009 році на 15 осіб (1,72%); середньорічна заробітна плата одного працівника зросла на 5,19 тис.грн. або 31,84% в 2008 році і на 0,71 тис. грн. або 3,3% знизилась в 2009 році; продуктивність праці одного працівника зросла в 2008 році на 49,34 тис.грн. або 44,61% і в 2009 році зросла на 31,63 тис.грн. або 19,78%; таким чином, співвідношення продуктивності праці і середньорічної заробітної плати зростає на 0,65 грн. в 2008 році і на 1,78 грн. в 2009 році.
Аналіз динаміки чисельності персоналу за останні пять років діяльності доводить тенденцію до зменшення чисельності.
Зростання частки основного персоналу у 2006 році у порівнянні з 2005 роком на 1,44% і в 2007 році на 0,11% є позитивним фактором, але у 2008 р. відбулось зниження на 4,59%, а в 2009 році на 1,72%. Збільшення частки виробничого персоналу свідчить про підвищення рівня управління та удосконалення забезпечення виробничого процесу.
Фонд оплати праці ВАТ “Черкаський хлібокомбінат” складається з основної заробітної плати, тобто мінімального розміру заробітної плати, встановленого чинним законодавством та гарантованого Статутом підприємства, та додаткової заробітної плати, яка має змінний характер та залежить від обсягу виробництва продукції, його структури, питомої трудомісткості та рівня середньогодинної оплати праці. У фонд заробітної плати підприємства включають суми по тарифних ставках і окладах, а також всі види доплат за винятком виплат з фонду матеріального заохочення.
За аналізований період відбулися наступні зміни:
- фонд оплати праці в 2009 році знизився порівняно з 2008 на 936 тис.грн. або 4,98%;
- загальна кількість людино-годин, відпрацьованих робітниками має тенденцію до зниження (в 2008 році порівняно з 2009 роком знижується на 48 тис. людино - годин), середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником зменшується на 29,9 год. або 1,7%
- знижується середньогодинна оплата праці в 2009 році на 0,24 грн. (1,96%)
- продуктивність праці на протязі 2008-2009 рр. значно зростає: на 31,63 тис.грн. в 2009 році порівняно з 2008.
Отже, проаналізувавши структуру форм і систем оплати праці на ВАТ «Черкаський хлібокомбінат», можна констатувати, що збільшення почасової оплати праці не відбувається, що зумовлено великим вмістом неавтоматизованої праці, що не веде до зменшення витрат на оплату праці.
На підприємстві ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» пропонується ввести надбавки за стаж на даному підприємстві, що дозволило б знизити плинність кадрів та зекономити людські та фінансові ресурси на пошуку та прийому на роботу нового персоналу.
Для подолання великої плинності кадрів на ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» пропонується використання Єдиної тарифної системи оплати праці, яка складається з двох тарифних сіток:
а) професійної тарифної сітки, яка включає професійний розряд і посилюючі коефіцієнти, які враховують результативність праці працівників ;
б) вікової тарифної сітки оплати праці для визначення вікового коефіцієнту працівника з врахуванням стажу роботи і віку
Оцінка ефективності формування і використання кадрового потенціалу є основою ефективної мотивації працівників. Маючи реальну комплексну оцінку результативності працівника керівництво має можливість належним чином диференціювати заробітну плату, винагородити, а також здійснювати переміщення працівників з метою більш ефективного використання їх потенціалу. Проблема справедливого розподілу заробітної плати досить гостро стояла завжди. Особливо актуальною ця проблема є для спеціалістів та керівників, трудовий внесок яких в кінцеві результати підприємства досить складно оцінити кількісно.
Як правило за основу оцінки результативності беруться такі кількісні показники як: обсяг виконаних робіт та продуктивність праці. Рідше враховується якість виконання, термін виконання роботи, наявність скарг і тому подібне. Майже не враховують при оцінці персоналу професійні та особисті якості тобто майстерність працівника, що значно впливають на результативність організації в цілому.
На сьогоднішній день існують методики, які дозволяють частково врахувати вищезгадані критерії. Однією з таких методик є розрахунок комплексної оцінки результатів праці і ділових якостей працівників.
Дана методика, при її правильному і ефективному застосуванні дозволить більш ефективно розподіляти фонд заробітної плати підприємства
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Дослідження нормативно-правової бази з регулювання трудових процесів на підприємствах України
Рис. 1.1 Форми оплати праці
Рис.1.2.Схема аналізу взаємозвязків ефективності виробництва і стимулів праці
Рис. 1.3 Аналіз формування та використання фонду оплати праці
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ВАТ «Черкаський хлібокомбінат»
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Черкаський хлібокомбінат»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.5 Динаміка спискової чисельності персоналу ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» за 2005-2009 рр.
Таблиця 2.6 Склад і структура чисельності працюючих на підприємстві
Таблиця 2.7 Аналіз структури фонду оплати праці на ВАТ “Черкаський хлібокомбінат» з 2007 по 2009 роки
Таблиця 2.8 Динаміка показників оплати праці ВАТ „Черкаський хлібокомбінат” за 2007-2009 рр.
Таблиця 2.9 Динаміка фонду оплати праці, який припадає на одного працівника ВАТ “Черкаський хлібокомбінат” за 2007-2009 рр.
Таблиця 2.10 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.11 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.1 Динаміка середньорічної оплати праці і продуктивності праці
Таблиця 2.12 Структура форм оплати праці на ВАТ “Черкаський хлібокомбінат”
у 2007-2009 рр.
Таблиця 2.13 Вплив зміни норми виробітку на заробітну плату робітника основного виробництва на ВАТ “Черкаський хлібокомбіна”
(дані 2009 року)
Рис. 2.2 Вплив коефіцієнту виконання нормативу на заробітну плату одного середньостатистичного робітника основного виробництва на ВАТ “Черкаський хлібокомбінат”
Таблиця 2.14 Вплив премій та доплат на заробітну плату за почасово-преміальної системи на ВАТ “Черкаський хлібокомбінат
Таблиця 2.15 Фактори впливу на премії робітників ВАТ „Черкаський хлібокомбінат”
Рис. 2.3 Динаміка зростання залежності премій від норми прибутку та коефіцієнтів поліпшення використання устаткування
Таблиця 3.1 Професійна тарифна сітка оплати за результативність праці працівників
Таблиця 3.2 Вікова тарифна сітка працівників
Таблиця 3.3 Міжрозрядні співвідношення тарифних ставок вікової сітки
ВАТ “Черкаський хлібокомбінат”
Таблиця 3.4 Працівники відділу перекладу та моніторингу ринків ВАТ «Черкаський хлібокомбінат»
Таблиця 3.5 Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості керівника
Таблиця 3.6 Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості спеціалістів
Таблиця 3.7 Оцінка професійної компетентності і особистих якостей керівників
Таблиця 3.8 Оцінка професійної компетентності і особистих якостей спеціалістів
Таблиця 3.9 Оцінка рівня кваліфікації
Таблиця 3.10 Середні значення складності робіт
Таблиця 3.11 Коефіцієнт складності робіт працівників відділу перекладу та моніторингу ринків ВАТ «Черкаський хлібокомбінат»
Таблиця 3.12 Оцінка ознак, які визначають результати праці робітників
Таблиця 3.13 Показники комплексної оцінки працівників відділу перекладу та моніторингу ринку ВАТ «Черкаський хлібокомбінат»
Таблиця 3.14 Система бальної оцінки результатів праці робітників
Таблиця 3.15 Місячна тарифна ставка
Таблиця 3.16 Місячні тарифні ставки працівників, що займають відповідні посади з врахуванням атестаційних оцінок
Таблиця 3.17 Оцінка результатів праці робітників господарства
Таблиця 3.18 Розподіл премії між працівниками
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.