Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка стратегії розвитку підприємства


Дипломна
K-18406

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЙ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність та основні принципи стратегічного розвитку підприємства
1.2 Підходи до стратегічного розвитку підприємства
1.3 Розробка концептуальних основ стратегічного розвитку підприємства
1.4 Оцінка стратегії розвитку підприємства
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФЮМЕРНО – КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»
2.1 Організаційно – економічна характеристика діяльності підприємства
2.2 Оцінка стратегії розвитку підприємства
2.3 Аналіз показників, які визначають ефективність обраної стратегії
РОЗДІЛ 3 ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФЮМЕРНО – КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА»
3.1 Основні напрями підвищення ефективності реалізації стратегії розвитку ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
3.2 Обгрунтування пропозицій щодо покращення стратегії розвитку підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
В першому розділі дипломної роботи було зроблено оцінку теоретичним аспектам формування і реалізації стратегії розвитку підприємства.
На основі проведеного аналізу поняття "стратегія" можна визначити як довгостроковий план, що містить управлінські рішення щодо вибору цілей та напрямків діяльності і моделі дій стосовно розміщення, розподілу та координації ресурсів підприємства для забезпечення його розвитку.
Суть стратегічного розвитку по¬лягає у формуванні уяви про середо¬вище підприємства та вироблення за¬гального уявлення про його перспек¬тиви у цьому середовищі.
Стратегічний розвиток орієнтує діяльність підприєм¬ства на пошук і проведення змін спо¬живачів та їх за¬питів. При цьому ключовими завданнями підприємства є: удосконалення продукту чи підвищення якості послуги; розробка нових виробів чи по¬слуг; робота зі споживачами; надання споживачам нових видів послуг та удосконалення існуючих (обслуговування).
В другому розділі дипломної роботи зроблено аналіз стратегії розвитку ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика».
Дослідження було проведене на матеріалах ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика». Предметом діяльності ВАТ є виробництво в першу чергу парфумерно-косметичних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України.
Основні види діяльності: виробництво парфумерної продукцiї та косметичних засобiв, оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарами, роздрiбна торгiвля парфумерiєю та косметичними товарами.
Аналіз показав, що дохід від реалізації продукції становить 85,5%, 68,8%, 78,8% в загальній сумі доходів підприємства в 2007-2009 роках.
Податок на додану вартість в структурі доходів займає від 11,2 до 14,16%, інші вирахування з доходу в 2008 році відсутні, а в 2008 році мають частку 4,72%, в 2009 році – 9,27%. Чистий дохід є різницею між доходом від реалізації продукції та ПДВ і іншими вирахуваннями з доходу і має питому вагу в 2007-2009 роках від 57,1 до 66,63%.
Собівартість реалізованої продукції зменшує дохід від реалізації продукції і має питому вагу в 2007 році – 46,67%, в 2008 – 51,6%, в 2009 – 49,8, тобто є практично сталою.
Валовий прибуток є різницею між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю і становить також практично не сталу величину – 19,96% в 2007 році, 5,97% в 2008 і 7,25% в 2009 році.
Адміністративні витрати знижуються в питомій вазі і становлять 5,13% в 2007 році, 5,6% в 2008 році і 4,55% в 2009 році, витрати на збут зростають з 1,58% в 2007 році, 1,8 в 2008 і 2,23% в 2009 році. Інші операційні витрати займають значну питому вагу – 10,59% в 2007 році, 12,6% в 2008 році і 16,9% в 2009 році.
Таким чином, питома вага прибутку від операційної діяльності в 2007 році становить 17,12%, в 2008 – 17,1%, в 2009 році – 4,75%.
Інші фінансові доходи займають незначну питому вагу і коливаються від 0,009% до 0,01%, інші доходи коливаються від 0,01 до 0,08%. Фінансові витрати становлять 0,38% в 2007 році, 0,79% в 2008 році і 0,37% в 2009 році, інші витрати мають питому вагу 0,002% в 2007, 0,06% в 2008 році.
Таким чином, в 2007 році чистий прибуток становить 12,54% від суми доходів, в 2008 році – 12,2% і в 2009 році – 3,48%, таким чином зменшуючись як в сумі, так і в питомій вазі.
На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що на діяльність підприємства найбільше впливають наступні фактори:
• купівельна спроможність споживачів – позитивний вплив;
• законодавча база – негативний вплив;
• висока конкуренція в галузі – негативний вплив;
• людський фактор (висока кваліфікація) – позитивний вплив.
В процесі аналізу сильних і слабких сторін ВАТ “Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика” встановлено, що найбільш слабкою ланкою є фінансовий потенціал підприємства, оскільки існуючі проблеми в забезпечені фінансовими ресурсами практично не компенсуються будь-якими сильними сторонами, окрім зростання оборотності оборотних активів.
З іншого боку, підприємство володіє значним потенціалом в підсистемах маркетингу та виробництва, що дозволяє сподіватись на компенсацію фінансових проблем.
Отже, показники свідчать про ефективність розробленої стратегії, але підприємство може її покращити шляхом впровадження певних пропозицій.
Отже, першочерговим завданням для даного підприємства є перехід на систему стратегічного керування, яка повинна базуватися на маркетингових засадах – засадах, що продиктовані безпосередньо ринковими потребами. Тому наша подальша задача полягає саме у обміркованому визначенні маркетингових стратегічних цілей підприємства, що повинні перебувати у підпорядкованому становищі щодо загальних цілей підприємства і стосуватися тільки двох аспектів діяльності підприємства – товарів і ринків.
Розробка стратегії підприємства та її дотримання є важливою передумовою досягнення позитивних результатів діяльності підприємства. При цьому необхідно використовувати систему методів стратегічного управління, метою яких буде підвищення ефективності діяльності підприємства. Стратегічне планування – це одна з основних функцій управління підприємством. Планування є первинним етапом управління. Планування є перманентним процесом, що здійснюється впродовж всього процесу управління. При цьому в процесі стратегічного планування з урахуванням специфічних вимог ринку визначаються та обґрунтовуються основні напрямки, цілі, умови та структура розвитку виробництва, складається стратегічний план та бізнес - план.
Аналіз діяльності підприємства показав, що воно є достатньо прибутковим, але сума прибутку і рентабельність на протязі останніх трьох років поступово знижується. Це повязано з кризовими явищами в економіці країни, збільшення цін на сировину, втрату постачальників та оптових покупців продукції, коливанням курсу долара тощо.
Але на сьогоднішній день підприємство вже не відчуває так на собі кризові явища, економіка підприємства поступово оздоровлюється, обсяги виготовлення продукції зростають. Тому ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» було б доцільно впровадити в свою діяльність деякі нові види продукції.
На підприємстві було б доцільно впровадити виготовлення нових видів продукції, які воно планувало впровадити ще два роки тому, але в звязку з кризою і нестачею фінансових ресурсів підприємство цю ідею відклало.
Продукція представлена рядом шампунів, які б завдяки низькій ціні, викоританню натуральної сировини і інноваційних технологій могла б бути конкурентоспроможною на ринку.
Таким чином, впровадження пропозиції є ефективним, оскільки дохід від реалізації зростає на 1723,81 тис.грн., податок на додану вартість – на 127,97 тис.грн., чистий дохід – на 1595,84 тис.грн., собівартість реалізованої продукції – на 1173,25 тис.грн., валовий прибуток – на 422,59 тис.грн., адміністративні витрати – на 42 тис.грн., витрати на збут – на 45 тис.грн., інші операційні витрати – на 55,72 тис.грн., фінансові результати від операційної діяльності – на 279,87 тис.грн., фінансові витрати – на 128,39 тис.грн., фінансові результати до оподаткування – на 151,48 тис.грн., податок на прибуток – на 71,12 тис.грн. і нарешті чистий прибуток – на 80,36 тис.грн., що свідчить про високу ефективність і прибутковість даного проекту і необхідність його впровадження на підприємстві.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Концептуальна схема ситуаційного підходу до формування стратегії
Рис 1.2. Концептуальна модель взаємозв’язку об’єктів стратегічного розвитку підприємства
Таблиця 1.1 Аналіз основних стратегій розвитку підприємства
Рис. 2.1 Схема структури управління Золотоніської ПКФ
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.5 Профіль зовнішнього середовища ВАТ “Золотонiська парфюмерно – косметична фабрика”
Таблиця 2.6 Профіль найближчого оточення ВАТ “ Золотонiська парфюмерно – косметична фабрика”
Таблиця 2.7 Профіль внутрішнього середовища ВАТ “Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика ”
Таблиця 2.8 Вихідні дані для побудови матриці
Рис. 2.2 Матриця БКГ
Рис.2.3 Матриця БКГ ВАТ “ Золотонiська парфюмерно – косметична фабрика”
Таблиця 2.9 Аналіз продуктової стратегії ВАТ “ Золотонiська парфюмерно – косметична фабрика”
Таблиця 2.10 Загальні характеристики сильних і слабких сторін
ВАТ “Золотонiська парфюмерно – косметична фабрика”
Таблиця 2.11 Оцінка зовнішніх можливостей і загроз ВАТ “ Золотонiська парфюмерно – косметична фабрика ”
Рис 2.4 Матриця можливостей ВАТ “Золотонiська парфюмерно – косметична фабрика”
Рис 2.5 Матриця загроз ВАТ “Золотонiська парфюмерно – косметична фабрика”
Рис. 2.6 Матриця SWOT для ВАТ “Золотонiська парфюмерно – косметична фабрика”
Таблиця 2.12 Обсяги виробництва і реалізації продукції підприємства
Таблиця 2.13 Динаміка доходів від реалізації продукції
Таблиця 2.14 Оцінка складу фінансових результатів
Таблиця 2.15 Оцінка ефективності використання оборотних фондів підприємства.
Таблиця 2.16 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 3.1 Сума капітальних вкладень в початок виробництва
Таблиця 3.2 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань обладнання
Таблиця 3.3 Графік погашення кредиту підприємством
Таблиця 3.4 Постійні витрати на впровадження проекту (в розрахунку на рік)
Таблиця 3.5 Змінні витрати на виготовлення продукції
(грн. в розрахунку на 1000 пляшок)
Таблиця 3.6 Загальні змінні витрати на впровадження проекту
Таблиця 3.7 Обсяги виручки підприємства від реалізації продукції
Таблиця 3.8 Прибуток від впровадження проекту
Таблиця 3.9 Прогнозний звіт про фінансові результати за 2010-2012 роки (тис.грн.)
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.