Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Обґрунтування нового напряму підприємницької діяльності для організації


Курсова
K-18423

Вступ
Розділ 1. Теоретико-методичне обґрунтування нового напряму підприємницької діяльності в організації
Розділ 2. Аналіз динаміки та перспектив розвитку підприємства
Розділ 3. Розробка проекту нового напряму підприємницької діяльності для організації
Розділ 4. Оцінка ефективності нового напряму підприємницької діяльності та ризиків
ВИСНОВКИ
Використана література
Основною продукцiєю, що випускає завод є устаткування для механiзацiї трудомiстких процесiв в металургiйному комплексi, верстати, буровi БТС 150, якi використовуються для бурiння шурфiв в м'яких, мерзлих грунтах. Виробництво не залежить вiд сезонних змiн. Основними замовниками продукцiї є металургiйнi комбiнати України, корпорацiя "Транстроймаш" - Росiя. Сировинна база розташована на територiї України. Основним конкурентом пiдприємства є Можайський експерементально-механiчний завод, який має значний ступiнь конкуренцiї, ТОВ "Факел", який розташований в м. Мелiтополь.
Оцінка основних економічних показників діяльності підприємства свідчить про наступне:
- вартість майна підприємства в 2008 році зростає на 5769,8 тис.грн. або 31,04%, а в 2009 році – зменшується на 5461,8 тис.грн. або 22,42%;
- сума необоротних активів зменшується на 672,3 тис.грн. або 6% в 2008 році і на 487,1 тис.грн. або 4,63% в 2009 році;
- сума оборотних активів зростає на 369,6 тис.грн. або 4,81% в 2008 році і на 6240,5 тис.грн. або 77,46% в 2009 році;
- сума власного капіталу знижується в 2008 році на 1075,1 тис.грн. або 6,8%, а в 2009 році на 1495,8 тис.грн. або 10,15%;
- сума поточних зобовязань зросла на 767,1 тис.грн. або 24,87% в 2008 році і на 7265,6 тис.грн. або 188,65% в 2009 році;
- сума чистого доходу від реалізації зменшилась на 1201 тис.грн. або 8,52% в 2008 році і на 1229 тис.грн. або 9,54% в 2009 році;
- собівартість реалізованої продукції зменшилась на 277 тис.грн. або 2,5% в 2008 році і на 1621 тис.грн. або 14,98% в 2009 році;
- сума валового прибутку знизилась на 923,3 тис.грн. або 30,88% в 2008 році і зросла на 392 тис.грн. або 18,97% в 2009 році;
- сума чистого прибутку є позитивною величиною, яка становить 12,8 тис.грн., лише в 2007 році, а в 2009 році збиток зростає;
- чисельність працюючих в 2007-2009 році зменшується на 31 особу в 2008 році і на 53 особи в 2009 році;
- сума фонду оплати праці зросла на 250,3 тис.грн. або 5,46% в 2008 році і на 1309 тис.грн. або 27,06% в 2009 році;
- фонд робочого часу свіх працівників зменшується в 2008 році на 57274 год. і в 2009 році на 107256 год.
- середньорічна оплата праці зросла в 2008 році на 1544 грн. або 13,97% і в 2009 році на 5972 грн. або 47,41%;
- середньомісячна заробітна плата збільшилась на 128,7 грн. або 13,97% в 2008 році і на 497,6 грн. або 47,4 грн.;
- продуктивність праці зменшилась в 2008 році на 0,39 тис.грн. або 1,15% і в 2009 році на 1,34 тис.грн. або 3,99%;
- трудомісткість при цьому знизилась в 2008 році на 0,29 грн. або 1,69% і зросла на 0,88 грн. або 5,22% в 2009 році.
Таким чином, основні показники діяльності свідчать про погіршення стану підприємства в 2008 році порівняно з 2007 і в 2009 році порівняно з 2008 роком.
на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що на діяльність підприємства найбільше впливають наступні фактори:
• купівельна спроможність споживачів – позитивний вплив;
• законодавча база – негативний вплив;
• висока конкуренція в галузі – негативний вплив;
• людський фактор (висока кваліфікація) – позитивний вплив.
В процесі аналізу сильних і слабких сторін ВАТ “Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе ” встановлено, що найбільш слабкою ланкою є фінансовий потенціал підприємства, оскільки існуючі проблеми в забезпечені фінансовими ресурсами практично не компенсуються будь-якими сильними сторонами, окрім зростання оборотності оборотних активів.
З іншого боку, підприємство володіє значним потенціалом в підсистемах маркетингу та виробництва, що дозволяє сподіватись на компенсацію фінансових проблем.
Отже, показники свідчать про ефективність розробленої стратегії, але підприємство може її покращити шляхом впровадження певних пропозицій.
Отже, першочерговим завданням для даного підприємства є перехід на систему стратегічного керування, яка повинна базуватися на маркетингових засадах – засадах, що продиктовані безпосередньо ринковими потребами. Тому наша подальша задача полягає саме у обміркованому визначенні маркетингових стратегічних цілей підприємства, що повинні перебувати у підпорядкованому становищі щодо загальних цілей підприємства і стосуватися тільки двох аспектів діяльності підприємства – товарів і ринків.
Для збільшення ефективності своєї діяльності підприємство має розширювати обсяги виробництва і збуту продукції. На сьогоднішній день воно взмозі виготовляти під замовлення і реалізувати великий асортимент машинобудівної продукції. Проблемою залишається те, що наявні кризові ситуації в країні не дозволяють підприємству в повній мірі реалізувати власні потужності, про що свідчить, зокрема його збиткова діяльність за останні 2 роки (1075,1 тис.грн. в 2008 році і 1496 тис.грн. в 2009 році). Підприємство завантажено вього на 50-55%, хоча воно проводить активну маркетингову політику пошуку покупців, має ділові стосунки з закордонними підприємствами і всіляко намагається вийти на колишній прибутковий рівень виробництва. Подібна ситуація спостерігається не лише з даним підприємством, але і з більшістю машинобудівних підприємств області. На сьогодні передчасно і неактуально підприємству розширювати свою діяльність в області машинобудування, оскільки воно не зможе забезпечити собі ринок збуту.
Разом з тим, підприємство виготовляє крім машинобудівної продукції ще й керамічну цеглу, питома вага якої в загальному обсязі її виготовлення становит 3,83% в 2007 році, 5,07% в 2008 і 5,31% в 2009 році. Було б доцільно розширити обсяги виготовлення продукції за рахунок створення ще одного цеху з виготовлення цегли. На початок 2010 року в Україні будівництво промислових і житлових споруд починає відновлюватись, продовжується будівництво обєктів, які раніше були законсервовані, частина підприємств по виготовленню цегли ще не відновила свою діяльність, тому попит на дану продукцію в Черкаській області є і ринок збуту підприємству буде забезпечено.
Таким чином, підприємству вдасться вже в перший рік впровадження пропозиції вийти на прибутковий рівень виробництва. Таким чином, пропозиція є рентабельною, прибутковою і може бути рекомендована до впровадження в діяльність підприємства.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис.1.1 Організаційна структура підприємства
Таблиця 1.1 Профіль зовнішнього середовища ВАТ “Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе ”
Таблиця 1.2 Профіль найближчого оточення ВАТ “Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе ”
Таблиця 1.3 Профіль внутрішнього середовища ВАТ “Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе ”
Таблиця 1.4 Вихідні дані для побудови матриці
Рис. 1.2 Матриця БКГ
Рис.1.3 Матриця БКГ ВАТ “Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе ”
Таблиця 1.5 Аналіз продуктової стратегії ВАТ “Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе ”
Таблиця 1.6 Загальні характеристики сильних і слабких сторін
ВАТ “Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе ”
Таблиця 1.7 Оцінка зовнішніх можливостей і загроз ВАТ “Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе ”
Рис 1.4 Матриця можливостей ВАТ “Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе ”
Рис 1.5 Матриця загроз ВАТ “Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе ”
Рис. 1.6 Матриця SWOT для ВАТ “Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе ”
Таблиця 2.1 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 3.1 Об'єкти й напрямки інвестицій
Таблиця 3.2 Аналіз витрат на маркетинг підприємства в рік
Таблиця 3.3 Змінні витрати на виробництво 1 тис.шт. цегли
Таблиця 3.4 Постійні витрати на виробництво цегли
Таблиця 3.5 Розрахунок чисельності та фонду оплати праці працюючих (грн.)
Таблиця 4.1 Основні показники ефективності проекту
Таблиця 4.2 Чиста теперішня вартість грошового потоку
Таблиця 4.3 Показники ефективності проекту
Таблиця 4.4 Плановий звіт про фінансові результати підприємства (тис.грн.)
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.