Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Дати характеристику особливостям складу сегментів інвестиційного ринку України на сучасному етапі


Реферат
K-18519

Вступ
1. Сутність інвестиційного ринку України на сучасному етапі
2. Сегментування інвестиційного ринку
3. Сегменти інвестиційного ринку та їх характеристика
Висновки
Список використаної літератури
Рівень інвестиційної активності перебуває у безпосередній за¬лежності від стану економіки в державі, функціонування фінан¬сово-кредитної системи, прибуткової діяльності підприємств, до¬хідної політики бюджетів усіх рівнів та доходів населення.
Позитивний вплив на інвестиційну активність може справити подолання інфляції, що робить можливим забезпечення функціо¬нування довгострокових інвестиційних кредитів як основи капі¬тального будівництва за ринкових умов, сприяє нормалізації фі¬нансового стану підприємств, активізації виробництва.
Отже, до шляхів активізації інвестування в Україні можна віднести такі:
І. Реформа підприємств, яка передбачає перехід до загально¬прийнятих у світовій практиці стандартів бухгалтерського обліку, оцінку основних виробничих фондів відповідно до їх реальної рин¬кової вартості, суттєве покращення корпоративного управління.
2. Страхування майна (особливо великих підприємств).
3. Розвиток інфраструктури, форм і методів залучення до інве¬стиційної сфери заощаджень населення.
4. Іпотека. Необхідно активно сприяти становленню системи жи¬тлового іпотечного кредитування, формуванню вторинного ринку іпотечних кредитів для залучення у сферу банківського кредитуван¬ня вагомих довгострокових позабюджетних фінансових ресурсів.
За умов гострого дефіциту власних капіталовкладень, необ¬хідних для проведення структурної перебудови економіки, розв'я¬зання проблем її інтеграції в світову економіку, важливого зна¬чення набуває залучення в Україну зовнішніх джерел фінансу¬вання, зокрема іноземних інвестицій. Забезпечення зростання об¬сягу надходжень у країну іноземних інвестицій залежить, по-пер¬ше, від поліпшення макроекономічної ситуації в країні в цілому. Насамперед це стосується зміцнення фінансового становища дер¬жави, включаючи скорочення дефіциту консолідованого бюдже¬ту, зменшення внутрішнього та зовнішнього державного боргу, реформування відносин власності, вдосконалення податкової си¬стеми, зміцнення економічної стабільності з подальшим зростан¬ням темпів ВВП. По-друге, зростання обсягів іноземних інвести¬цій визначається здійсненням заходів економічного, нормативно-правового, інформаційного та організаційного механізмів залу¬чення іноземного капіталу, які здатні забезпечити стабільні умо¬ви для інвесторів.
Важливим кроком на шляху до активізації процесів іноземно¬го інвестування в економіку України вважається впровадження дійових механізмів приватизації підприємств стратегічними іно¬земними інвесторами, до яких насамперед належать транснаціо¬нальні компанії (наприклад, із США, Німеччини, Південної Кореї та ін.). Транснаціональні компанії (ТНК) мають на меті якомога ширше використовувати потужний ресурсний потенціал країни та досягти прибутку від інвестування шляхом налагодження в Україні власного виробництва, дилерської мережі та експорту продукції.
Для активізації інвестиційної діяльності неабияке значення має стимулювання лізингових операцій — гарантованого товар¬ного інвестування. Він має ряд переваг. По-перше, лізинг більше за інших наближений за своєю суттю до довгострокових банківсь¬ких кредитів, що нині так необхідні підприємствам. По-друге, лізинг дає змогу забезпечити оперативність і гнучкість у вирішенні виробничих завдань шляхом тимчасового використання устатку¬вання, а не придбання його у повну власність. По-третє, лізинг робить можливим доступ підприємствам-користувачам усіх форм власності до найпередовішої техніки і дає змогу ліквідувати су¬перечності між необхідністю її використання та швидким її мо¬ральним старінням.
Одним з найперспективніших напрямів залучення іноземного капіталу в Україну має стати розгортання мережі інвестиційних фондів і компаній. У зв'язку з цим великого значення набуває надходження венчурного (або ризикового) капіталу, який тісно пов’язаний з фінансуванням інновацій та науково-технічним про¬гресом. Основними галузями в Україні, які потребують ін'єкції ризикового капіталу, є передусім агропромисловий комплекс, енер¬гетика, транспорт, зв'язок.
Активізації залучення інвестицій в економіку України сприя¬тиме реформування власності, приватизація державних підприємств. Прискорення останньої передбачає створення сприятливих умов для ефективної діяльності іноземних інвесторів, дійовішого викори¬стання кредитів, що надаються Світовим банком та ЄБРР для роз¬витку приватного сектора економіки, малого і середнього бізнесу.
загальнонаціонального рівня та створення органів, які забезпечують контроль і реалізацію пев¬них рішень на всіх рівнях управління;
• формування мережі наукових закладів;
• створення ефективного механізму концентрації науково-тех¬нічних ресурсів на пріоритетних напрямах і масштабне фінансу¬вання інноваційних проектів, включаючи залучення зарубіжних фондів, та міжнародних проектів з найкапіталомісткіших напря¬мів науково-технічного прогресу, включаючи космічні досліджен¬ня, розвиток енергетики та медичної сфери.
Державні комплексні науково-технічні програми та міжгалу¬зеві інноваційні проекти фінансуються за рахунок бюджету дер¬жави, а галузеві інноваційні програми — за рахунок коштів під¬приємств та організацій.
Ціна

10

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.