Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економіка підприємства (тести)


Контрольна робота
K-18849

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА БІЛЕТ 1
1. Які види господарської діяльності у сфері торгівлі підлягають
ліцензуванню?
1) торгівля хлібом та хлібобулочними виробами;
2). жоден з видів, що зазначені серед варіантів відповіді;
3) торгівля молоком та молочними товарами;
4) торгівля товарами для немовлят.
2. Про які зміни у продуктивності праці на торговельному підприємстві
свідчить випередження темпів росту витрат праці над темпами росту
товарообороту та інших результатів праці?
1) свідчить про зростання продуктивності праці;
2) свідчить про незмінний характер продуктивності праці;
3) питання є некоректним*- встановити характер зміни продуктивності праці
на основі співвідношення даних темпів неможливо;
4) свідчить про зниження продуктивності праці.
3. Як співвідносяться між; собою величина чистого прибутку (ЧП)
підприємства за даними звіту про фінансові результати та величина
нерозподіленого прибутку (НП) за даними балансу?
1) ЧП завжди більше, ніж НП, оскільки розподіляється лише ЧП
сформований у поточному періоді;
2) НП та ЧП рівні до моменту проведення розподілу чистого прибутку в кінці фінансового року;
3) співвідношення може бути будь-яким залежно від НП минулих років та використання прибутку звітного періоду;
4) НП та ЧП неспіввідносні
4. Як зміниться обсяг власного капіталу (ВК) торговельного підприємства
за результатами індексації вартості його основних засобів, що проводиться
у зв'язку з їх інфляційним знеціненням?
1)ВК зросте.
2) ВК зменшиться.
3) ВК зросте або зменшиться, залежно від виду основних засобів, ступеня їх
зносу та інших факторів.
4) ВК не зміниться (проведення даної індексації прямо не впливає на
величину ВК).

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
БІЛЕТ 2
1. У якому випадку досягнення мети максимізації прибутку може увійти в
протиріччя з інтересами власників підприємства?
1) якщо дана мета реалізується у короткостроковому періоді із створенням передумов для погіршення стану у віддаленому майбутньому;
2) якщо власниками є працівники, і максимізація прибутку досягається посиленням інтенсивності та погіршенням умов їх праці;
3) в усіх випадках, що зазначаються серед варіантів відповіді
4) якщо реалізація даної мети у довгостроковій перспективі перед-бачає
відмову від виплати поточних доходів дрібним власникам.
2. Виконання якої умови забезпечує зростання продуктивності праці на
підприємстві?
1) зростання результатів, праці при стабільних витратах праці;
2) усіх, що зазначаються серед варіантів відповіді;
3) сталість результатів праці при зниженні витрат праці;
4) темпи зниження результатів праці нижчі, ніж темпи зниження витрат праці.
3. Як пов'язані міме собою обсяг формування чистого прибутку (ЧП)
підприємства та обсяг його потреби у залученні фінансових коштів із
зовнішніх джерел (ФКЗ) ?
1) чим більше ЧП, тим менше ФКЗ;
2) чим більше ФКЗ, тим менше ЧП;
3) чим більше ЧП, тим більше ФКЗ;
4) ЧП = ФКЗ
4. Як вплине на рентабельність капіталу торговельного підприємства в
плановому періоді зростання рівня рентабельності товарообороту за умови
незмінності швидкості обороту сукупної вартості його активів?
1) характер зміни рентабельності капіталу визначити неможливо (треба
уточнити характер зміни обсягу та структури капіталу);
2) рентабельність капіталу підприємства знизиться;
3) рентабельність капіталу підприємства не зміниться;
4) рентабельність капіталу підприємства зросте.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА БІЛЕТ 4
1. Як визначається показник обсягу роздрібного товарообороту на
торговельному підприємстві?
.IVу цінах фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей;
2) у цінах фактичної реалізації за моментом надходження грошей у рахунок
оплати за товар від покупця;
3) у цінах, в яких ведеться облік товарних запасів, за моментом повної
оплати покупцем придбаного товару;
4) у цінах та за моментом, що визначають власники торговельного
підприємства.
2. Який наслідок впровадження прогресивних форм обслуговування покупців
є необхідним та достатнім для забезпечення зростання продуктивності
праці на торговельному підприємстві?
1) зростання середньої заробітної плати працівників;
2) зростання потоку покупців у магазині;
3) зниження робочого часу на обслуговування одного покупця без
зменшення обсягу товарообороту;
4) вивільнення торгових площ магазину із можливістю передачі їх в оренду.
3. Як будуть співвідноситись величини реального прибутку (РП) та
номінального прибутку (НП) торговельного підприємства за звітний період,
якщо в цьому періоді спостерігалась дефляція (зниження цін)?
1) НП буде більше, ніж РП;
2) НП та РП будуть рівними між собою;
3) РП буде більше, ніж НП;
4) Питання є некоректним, оскільки для оцінки співвідношення НП та РП у цій ситуації недостатньо інформації.
4. Як змінюється коефіцієнт автономії підприємства й оцінка його
фінансової стійкості, якщо вартість чистих активів підприємства
зростає за умови незмінності капіталу?
1) коефіцієнт фінансової автономії знижується, фінансова стійкість
підприємства погіршується;
2) коефіцієнт фінансової автономії зростає, фінансова стійкість підприємства
покращується;
3) коефіцієнт фінансової автономії знижується, фінансова стійкість
підприємства покращується;
4) характер зміни визначити неможливо, необхідно додатково врахувати
зміну сукупної вартості активів.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА БІЛЕТ 8
1. Який фонд повинен обов'язково (не залежно від рішення власників)
створюватися в будь-якому господарському товаристві за рахунок
відрахувань із чистого прибутку?
1) фонд виплати дивідендів;
2) фонд соціального розвитку підприємства;
3) резервний (страховий) фонд;
4) усі види фондів, що зазначаються тут.
2. Який висновок щодо ефективності системи матеріального
стимулювання персоналу підприємства можливо зробити виключно на
основі аналізу обсягу та динаміки середньої заробітної плати працівників?
1) ніякого, оскільки показник середньої заробітної плати не є показником ефективності стимулювання персоналу;
2) якщо середня зарплата зростає швидше інфляції, то система стимулювання персоналу на підприємстві є ефективною;
3) якщо середня зарплата на підприємстві вище, ніж у його конкурентів, то система стимулювання персоналу є ефективною;
4) якщо середня зарплата більше, ніж мінімальна зарплата за законодавством, то система стимулювання є ефективною.
3. В якому випадку торговельне підприємство за підсумками фінансового
року матиме чистий прибуток, якщо фінансовий результат його основної
діяльності (прибуток від реалізації товарів) дорівнює нулю?
1) якщо буде мати залишки нерозподіленого прибутку минулих років;
2) якщо буде мати прибуток від інших видів діяльності або від надзвичайних подій;
3) якщо за підсумками року буде спостерігатися суттєве зростання обсягу товарообороту та комерційного доходу;
4) в усіх зазначених випадках.
4. Як зміниться коефіцієнт капіталізації чистого прибутку у випадку
зростання частки даного прибутку, що направляється на виплату
дивідендів ласникам підприємства (за інших незмінних умов)?
1)зросте;
2) знизиться;
3)не зміниться, оскільки на нього не впливають пропорції у розподілі
прибутку; 4) якщо вартість акцій при цьому зросла, даний коефіцієнт також зросте, а
якщо знизилась - відповідно знизиться.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
БІЛЕТ 6
1. Який вид діяльності не може здійснювати торговельне підприємство?
1) усі види діяльності, що зазначаються тут, не можуть здійснюватися
торговельним підприємством;
2) комерційну діяльність із цінними паперами ;
3) діяльність із надання кредитів іншим підприємствам та громадянам та залучення їх коштів на депозит;
4) діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування.
2. Який показник дозволяє оцінити ефективність стимулювання персоналу
торговельного підприємства?
1) питома вага витрат на оплату праці у поточних витратах підприємства;
2) частка чистого прибутку, що розподіляється між членами трудового колективу підприємства;
3) коефіцієнт співвідношення між темпами росту продуктивності праці та рівнем середньої заробітної плати;
4) усі показники, що наведені тут.
3. Яку мету управління прибутком необхідно вважати головною (такою,
що визначає всі інші задачі управління прибутком) для торговельного
підприємства ?
1) забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному
та перспективному періоді;
2) забезпечення максимізації розміру чистого прибутку в поточному періоді;
3) забезпечення максимізації обсягу товарообороту за умови досягнення
найвищого стандарту обслуговування покупців;
4) забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем отримання
прибутку та допустимим рівнем ризику.
4. Як пов'язані між собою поняття "'власний капітал" та "власні фінан¬
сові ресурси підприємства"?
1). власні фінансові ресурси є складовою частиною власного капіталу; 2). власні фінансові ресурси є джерелом приросту власного капіталу; 3). дані поняття є тотожними; 4). дані поняття прямо не пов'язані між собою.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА БІЛЕТ 7
1. На якому із зазначених видів ринків торговельне підприємство має право
проводити власні операції?
1). на ринку споживчих товарів та послуг;
2). на ринку засобів виробництва;
3). на усіх ринках, що зазначаються тут серед варіантів відповіді;
4). на фінансовому ринку.
2. У якому випадку можливо зробити висновок про те, що система
матеріального стимулювання персоналу відповідає стратегічній меті
діяльності торговельного підприємства?
1) якщо коефіцієнт співвідношення між темпами росту витрат на оплату праці та вартістю підприємства менше ніж 1;
2) якщо темп росту середньої заробітної плати випереджає темпи інфляції;
3) якщо спостерігається стійка тенденція зниження рівня витрат на оплату праці у поточних витратах підприємства;
4) якщо спостерігається стійка тенденція зростання частки дивідендів у сукупних доходах працівників підприємства.
3. Який висновок можливо зробити в ситуації, коли сума чистого прибутку
торговельного підприємства за певний період перевищує суму його прибутку
від операційної діяльності?
1) припущена помилка у веденні обліку фінансових результатів діяльності підприємства (або інформація є недостовірною);
2) у підприємства було позитивне сальдо доходів та витрат від позареалізаційних та/або надзвичайних операцій;
3) у підприємства були надзвичайні збитки протягом даного періоду;
4) підприємство у даний період здійснило залучення власних коштів із зовнішніх джерел (можливо, випустило нові акції).
4. Що являє собою процес капіталізації чистого прибутку підприємства?
1) використання певної частки чистого прибутку на виплату дивідендів та інші форми споживання власників та персоналу;
2) використання певної частки чистого прибутку на виробничий розвиток підприємства;
3) використання певної частки чистого прибутку на виплату процентів за кредит та податків;
4) використання суми чистого прибутку підприємства на будь-яке внутрішнє
споживання - як виробниче, так і невиробниче.

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
БІЛЕТ 5
1. Як співвідносяться між: собою обсяг виручки від продажу товарів та
обсяг роздрібного товарообороту (РТО) торговельного підприємства?
1) дане співвідношення може бути різним, у залежності від особливостей діяльності роздрібного торговельного підприємства;
2) обсяг РТО більше або дорівнює виручці, оскільки у РТО враховуються повна вартість і тих товарів, які не повністю оплачені;
3) обсяг РТО та виручки рівні між собою, оскільки за визначенням РТО є сумою виручки від реалізації товарів;
4) обсяг РТО менше виручки, оскільки у РТО вартість реалізованих товарів включається за вирахуванням тари.
2. Чи завжди зростання продуктивності праці на торговельному
підприємстві відповідає інтересам його власників?
1) безумовно, завжди;
2) завжди, крім випадку, коли власниками підприємства є самі працівники, яким доводиться більше працювати;
3) не завжди, оскільки може супроводжуватись погіршенням якості
обслуговування та зниженням економічної рентабельності;
4) ніколи.
3. Яка величина враховується у складі неявних витрат під час визначення
економічного прибутку підприємства?
1) мінімальний прибуток на капітал, вкладений власниками у дане
підприємство;
2) недоотримані доходи від кращого альтернативного використання ресурсів
даного підприємства;
3) усі величини, що вказані серед варіантів відповіді
4) нездійснені витрати у зв'язку з використанням ресурсів, що безоплатно надаються власниками даного підприємства.
4. Яке з наведених тверджень відносно властивостей власного капіталу
торговельного підприємства є хибним?
1) вартість власного капіталу для підприємства завжди нижче, ніж вартість позикового капіталу;
2) сума власного капіталу може зменшуватись під впливом результатів поточної господарської діяльності підприємства;
3) власний капітал може авансуватися як у необоротні, так і в оборотні активи підприємства;
4) власний капітал формується виключно за рахунок довгострокових (безстрокових) джерел фінансових ресурсів.
Ціна

15

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.