Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економіка підприємства – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-22755

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Виникнення горизонтальної форми поділу праці на підприємстві пов'язане з ...
a. наявністю ієрархічних зв’язків між окремими підрозділами
b. ускладненням виробничих процесів на підприємстві
c. розкладанням усього обсягу роботи на окремі завдання
d. структурою зовнішніх зв'язків підприємства
Question 2
Вертикальна форма поділу праці на підприємстві зумовила ...
a. появу невиробничих підрозділів підприємства
b. розподіл цехів на основні, допоміжні, обслуговуючі
c. появу структур управління
d. появу виробничих спеціалізованих підрозділів
Question 3
До економічних методів управління на підприємстві відносять ...
a. виплату заробітної плати та премій
b. автоматизацію технологічних процесів на виробництві
c. планування виробничої програми
d. перевірку виробничої дисципліни
Question 4
Способи впливу на окремих працівників та трудовий колектив у цілому, які необхідні для досягнення цілей підприємства, називаються ...
a. функціями управління
b. моделями управління
c. видами управління
d. методами управління
Question 5
Економічне управління на підприємстві охоплює процеси ...
a. зниження всіх видів виробничих витрат
b. систематичний контроль технічного стану устаткування, забезпечення його технічного обслуговування та ремонту
c. обгрунтування й розвиток нормативної бази
d. застосування адміністративних санкцій за порушення виробничої дисципліни
Question 6
Особливостями функціональної організаційної структури управління є ...
a. підпорядкованість підлеглих всім функціональним службам одночасно
b. оперативність вироблення управлінських рішень
c. найпростіша однорівнева структура управління
d. компетентне керівництво по кожній функції управління
Question 7
Організаційна структура управління підприємством, яка передбачає наявність функціональних підрозділів, які мають право керування підлеглими і прийняття управлінських рішень, називається ...
a. матричною
b. функціональною
c. дивізіональною
d. лінійно-фнукціональною
Question 8
Виробниче управління підприємством охоплює процеси ...
a. підбір, розстановка та навчання кадрів
b. управління технологічною підготовкою виробництва
c. перевірки своєчасності початку трудової зміни
d. оптимального планування, обліку та нормування технологічних операцій.
Question 9
За .... організаційною структурою управління функціональні підрозділи мають тільки дорадчі права щодо управління підприємством.
a. функціональною
b. лінійно-функціональною
c. дивізіональною
d. лінійною
Question 10
Організаційне управління підприємством охоплює процеси ...
a. виявлення впливу основних економічних показників на забезпечення прибутковості підприємства, його самоокупності та самофінансування розвитку виробництва
b. визначення відносин і зв’язків між структурними підрозділами підприємства для забезпечення координованості дій окремих підрозділів підприємства
c. забезпечення найефективнішого використання устаткування, наявних виробничих площ
d. вибір форми організації управління підприємством і виробництвом
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
До нематеріальних ресурсів підприємства можуть бути віднесені ...
a. ліцензія на певний вид діяльності
b. товарний знак обслуговування
c. алгоритм побудови автоматизованої системи управління підприємством
d. право на освіту
Question 2
До нематеріальних ресурсів, які є об ¢ єктами промислової власності, відносяться ...
a. товарний продукт
b. товарний знак
c. корисна модель
d. зразок готової продукції
Question 3
Оригінальні позначки, які мають правовий захист та призначені для виділення даного товару серед аналогічних товарів інших виробників, називаються ...
a. найменуванням місця походження товару
b. товарними знаками
c. гудвіл
d. корисними моделями
Question 4
Права на використання об’єктів промислової та інтелектуальної власності називаються ...
a. нематеріальними ресурсами
b. балансовими пасивами
c. виробничими активами
d. нематеріальними активами
Question 5
До нематеріальних активів підприємства належать ...
a. право на користування землею
b. авторське право
c. право розпоряджатися прибутком підприємства
d. право на отримання заробітної плати
Question 6
Дозвіл на використання нематеріальних ресурсів називається ...
a. роялті
b. патентом
c. ліцензією
d. авторським правом
Question 7
Для сповіщання про авторські права використовують позначку ...
a. ©
b. ®
c. @
Question 8
За обсягом прав на використання ліцензії поділяються на ...
a. патентні, безпатентні
b. оперативні, календарні
c. добровільні, примусові
d. звичайні, виключні, повні
Question 9
Фактичною ціною ліцензії є ...
a. анюїтет
b. пашуальна виплата
c. ставка дисконту
d. роялті
Question 10
Специфіка нематеріальних ресурсів у ...
a. відсутності матеріальної основи
b. невизначеності обсягів майбутніх прибутків
c. особливостях визначення первісної вартості
d. особливостях амортизації
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Сукупність підрозділів, які безпосередньо не беруть участі в створенні основної продукції підприємства, але своєю діяльністю сприяють роботі основних цехів, називаються ...
a. соціальною інфраструктурою
b. інфраструктурою підприємства
c. капітальним будівництвом
d. виробничою інфраструктурою
Question 2
Підрозділи, які виконують функцію придбання, проектування, виготовлення оснастки та інструменту на підприємстві, відносяться до ... господарства
a. транспортного
b. інструментального
c. ремонтного
d. енергетичного
Question 3
Господарство, що займається проведенням поточних та капітальних ремонтів устаткування, транспортних засобів, називається ...
a. енергетичним
b. ремонтним
c. транспортним
d. інструментальним
Question 4
До сфери капітального будівництва відноситься ...
a. капітальний ремонт транспортних засобів
b. капітальний ремонт виробничих приміщень
c. спорудження обєктів невиробничого призначення
d. планування розвитку підприємства
Question 5
Господарський спосіб ведення капітального будівництва – це виконання будівельних робіт...
a. із залученням державних структур
b. постійно діючими спеціалізованими організаціями
c. господарствами інших підприємств
d. силами власних підрозділів підприємства
Question 6
Обслуговування власної телефонної станції виконується силами ... господарства
a. енергетичного
b. ремонтного
c. транспортного
d. інструментального
Question 7
Вказати на помилкові твердження:
a. існує кілька способів розміщення та зберігання матеріалів на складах, серед них - одиничний
b. керівництво інструментальним господарством здійснює головний механік підприємства
c. на виробничих складах підприємства зберігаються напівфабрикати власного виготовлення
d. газове господарство опікується холодильними та вентиляційними установками
Question 8
Система технічного обслуговування виробництва виконує такі функції:
a. ремонт технологічного, енергетичного, транспортного та іншого устаткування
b. капітальний ремонт виробничих приміщень
c. переміщення предметів праці в процесі обробки та виконання навантажувально-розвантажувальних робіт
d. моніторинг дебіторської заборгованості
Question 9
Енергетичне господарство має у своєму складі:
a. слабкострумове господарство
b. склади паливно-мастильних матеріалів
c. механічний цех
d. пічне господарство
Question 10
Відділ матеріально-технічного постачання виконує наступні функції:
a. пошук і купівля матеріально-технічних ресурсів
b. організація доставки матеріально-технічних ресурсів
c. видача матеріально-технічних ресурсів на робочі місця
d. збереження матеріально-технічних ресурсів на складах
ТЕСТ ДО ТЕМИ 8
Question 1
… банкрутством називається подача до суду завідомо неправдивою заяви про нездатність виконати зобов'язання перед кредиторами та державою, коли у боржника по суті є можливість задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі.
a. фіктивним
b. прихованим
c. вимушеним
d. навмисним

Question 2
Здійснення організаційно-економічних, правових і технічних заходів, спрямованих на зміну стилю управління та форми власності підприємства, називається ...
a. санація
b. ліквідація
c. фінансове оздоровлення
d. реструктуризація
Question 3
За формами реструктуризація підприємства буває ...
a. стратегічна
b. тактична
c. комплексна
d. оперативна
Question 4
За сферою здійснення виокремлюють види реструктуризації ...
a. інформаційну
b. управлінську
c. екологічну
d. технічну
Question 5
Зміна організаційної структури і власника підприємства досягається при здійсненні ... реструктуризації.
a. економічної
b. організаційно-правової
c. фінансової
d. управлінської
Question 6
Спосіб прогнозування планових показників може бути ...
a. нормативний
b. табличний
c. екстраполяційний
d. інтерполяційний
Question 7
За узгодженістю ресурсів і потреб методи планування поділяються на ...
a. ресурсний та цільовий
b. екстраполяційний та інтерполяційний
c. факторний та нормативний
d. балансовий та матричний
Question 8
Генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для їхнього досягнення, називається ...
a. тактикою
b. стратегією
c. бюджетуванням
d. бізнес-плануванням
Question 9
Потреба в матеріальних ресурсах визначається в розділі ... тактичного плану.
a. матеріально-технічне забезпечення
b. виробнича діяльність
c. витрати, прибуток, рентабельність
d. маркетингова діяльність
Question 10
Завершальною ланкою в системі планування діяльності підприємства є ... планування
a. оперативно-календарне
b. стратегічне
c. тактичне
d. індикативне
ТЕСТ ДО ТЕМИ 14
Question 1
… банкрутством називається подача до суду завідомо неправдивою заяви про нездатність виконати зобов'язання перед кредиторами та державою, коли у боржника по суті є можливість задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі.
a. прихованим
b. вимушеним
c. фіктивним
d. навмисним
Question 2
Здійснення організаційно-економічних, правових і технічних заходів, спрямованих на зміну стилю управління та форми власності підприємства, називається ...
a. фінансове оздоровлення
b. реструктуризація
c. ліквідація
d. санація
Question 3
За формами реструктуризація підприємства буває ...
a. комплексна
b. оперативна
c. тактична
d. стратегічна
Question 4
За сферою здійснення виокремлюють види реструктуризації ...
a. технічну
b. екологічну
c. управлінську
d. інформаційну
Question 5

Зміна організаційної структури і власника підприємства досягається при здійсненні ... реструктуризації.
a. економічної
b. управлінської
c. організаційно-правової
d. фінансової
Question 6
Комплекс послідовних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного та соціального характеру, спрямованих на виведення підприємства з кризи через відновлення його платоспроможності, ліквідності, прибутковості, називається ...
a. реструктуризація
b. ліквідація
c. санація
d. стагнація
Question 7
Процес фінансового оздоровлення (санації) безпосередньо починається з ...
a. формулювання стратегічних цілей санації
b. обгрунтування необхідності проведення санації
c. визначення тактики проведення санації
d. вибору критеріїв вибору певного варіанта санації
Question 8
Якщо виробничий потенціал підприємства зруйновано і його продукція не відповідає сучасним нормам, то таке підприємство швидше за все ...
a. ліквідується
b. зберігається і розвивається
c. реструктуризується
d. підлягає санації
Question 9
Проведення реструктуризації підприємства можливе шляхом ...
a. конверсії
b. входження його в асоціацію одногалузевих підприємств
c. відокремлення окремих структурних підрозділів для подальшої самостійної діяльності
d. участі в консорціумі
Question 10
Державна фінансова підтримка надається передовсім підприємствам, які ...
a. забезпечують обороноздатність держави
b. випускають імпортозамінну продукцію
c. мають борги перед державою
d. відносяться до легкої та харчової промисловості
ТЕСТ ДО ТЕМИ 15
Question 1
Глобальною метою економічної безпеки підприємства є ...
a. збільшення обсягів випуску продукції
b. визначення показників фінансової стійкості
c. забезпечення стабільного і ефективного функціонування
d. розширення меж ринку збуту продукції
Question 2
Визначити неправильні твердження:
a. збереження та розвиток інтелектуального потенціалу підприємства відноситься до техніко-технологічної складової його економічної безпеки
b. рівень економічної безпеки залежить від ефективності роботи керівництва
c. збіг об′єктивних обставин може негативно вплинути на економічну безпеку підприємства
d. економічна безпека передбачає визначення місії, головних цілей та стратегічного плану дій для запобігання негативним проявам
Question 3
Аналіз ринку технологій виробництва продукції здійснюється в межах ... складової економічної безпеки.
a. фінансової
b. інтелектуальної
c. техніко-технологічної
d. інформаційної
Question 4
Страхування майна та ризиків здійснюється в межах ... складової економічної безпеки.
a. силової
b. екологічної
c. інформаційної
d. техніко-технологічної
Question 5
Силова складова економічної безпеки забезпечує функції ...
a. захист від промислового шпіонажу
b. виявлення і перекриття каналів витоку конфіденційної інформації
c. захист власних інтересів в конфліктних ситуаціях при виконанні договорів
d. мінімізація руйнівного впливу результатів виробничої діяльності на стан навколишнього середовища
Question 6
Виокремлюють такі рівні загальної економічної безпеки як ...
a. міжнародний
b. мікроекономічний
c. місцевий
d. приватний
Question 7
Незаконне копіювання інформації в інформаційних системах, використання засобів масової інформації з позицій, які суперечать інтересам громадян, організацій чи держави, викрадення інформації з бібліотек, архівів, банків і баз даних відноситься до загроз ... складовій економічної безпеки.
a. техніко-технологічній
b. інформаційній
c. інтелектуальній
d. фінансовій
Question 8
Гарантування безпеки майна та капіталу підприємства здійснюється шляхом ...
a. збирання інформації про зовнішнє середовище бізнесу
b. страхування майна та ризиків
c. охорони перевезень
d. роботи з громадськістю та пресою
Question 9
Засоби впливу загроз на інформаційну безпеку поділяються на ...
a. програмно-математичні
b. екологічні
c. фізіологічні
d. радіоелектронні
Question 10
До заходів, які гарантують економічну безпеку на рівні підприємства, відносять ...
a. нормування праці персонала
b. мінімізацію витрат виробництва, ефективного використання ресурсів
c. обчислення собівартості вироблюваної продукції
d. диверсифікацію виробництва
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.