Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економічна теорія (МАУП)


Контрольна робота
K-19449

Тест до теми 1 Предмет і метод політичної економії
Question 1
Термін економіка означає:
a. господарство будь-якої країни
b. наука про національне господарство
c. відносини, що виникають між людьми в процесі обміну
d. мистецтво ведення домашнього господарства
Question 2
Політична економія виконує такі функції:
a. пізнавальну
b. виховну
c. методологічну
d. практичну
e. прогностичну
f. всі відповіді вірні
Question 3
Економічні закони характеризуються такими особливостями:
a. стійкі
b. причинно-наслідкові зв'язки
c. постійно діючі
d. всі відповіді вірні
Question 4
Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони:
a. об’єктивні
b. діють тільки в людському суспільстві
c. суб’єктивні
d. мають історичний характер
Question 5
Ян називається напрямок політекономії, який оснований на аналізі фактів, і відповідає на питання “Яка вона є?”
a. позитивний напрямок
b. нормативний
c. статичний
d. об’єктивний
Question 6
Що вивчає макроекономіка ?
a. економіку країни в цілому
b. поведінку домогосподарства
c. дохід фірми
d. пропозицію праці
Question 7
До сучасних економічних теорій відноситься теорія:
a. класична політекономія
b. кейнсіанство
c. неокласичний синтез
d. меркантилізм
Question 8
Предметом дослідження інституціоналізму є:
a. сфера виробництва
b. економічні та позаекономічні явища
c. сфера обігу
d. суспільні інститути
Question 9
На думку фізіократів, праця є продуктивною:
a. у промисловості
b. сільському господарстві
c. у зовнішній торгівлі
d. всі відповіді правильні
Question 10
Теорія марксизму грунтувалася на використанні:
a. ідеалізму
b. метафізики
c. історичного методу
d. діалектичного та історичного матеріалізму
Question 11
Маржиналізм використовує такі величини:
a. середні
b. граничні
c. сумарні
d. абсолютні і відносні.
Question 12
Абсолютним втіленням багатства для меркантилістів є:
a. натуральний продукт
b. капітал
c. рента
d. гроші (золото, срібло)
Question 13
“Грошове правило” монетаризму означає:
a. поступове скорочення кількості грошей в обігу
b. різке збільшення грошової маси в обігу
c. поступове збільшення грошової маси на 3–5 % щорічно
Question 14
Економіка виникла набагато раніше ніж наука про неї?
a. Так
b. Ні
Question 15
В економічній науці процес диференціації знань розпочався в ІІІ ст.. до н.е.
a. Так
b. Ні
Тест до теми 2. Економічні потреби, економічні інтереси
Question 1
Економічні потреби - це:
a. задоволення від споживання товарів і послу
b. блага, що необхідня для життя людини
c. товари і послуги, що придбані в магазині на зарплату
d. засоби задоволення людських потреб
Question 2
Що вивчає економічна теорія ?
a. ефективність використання економічних ресурсів
b. пропорціональний розвиток потреб і ресурсів
c. зменшення виробничих ресурсів
d. звуження потреб
Question 3
Економічні блага –це:
a. товари і послуги у сфері нематеріального виробництва
b. засоби задоволення економічних потреб
c. природні ресурси
d. товари і послуги сфери матеріально виробництва
Question 4
Обмеженість ресурсів означає:
a. дефіцит товарів і послуг в країні
b. наявність малих природних запасів енергоресурсів
c. ресурсів не вистачає для задоволення безмежних потреб
d. обмеженість запасів золота
Question 5
Що є рушійними силами економічного розвитку?
a. взаємодія потреб та інтересів
b. прагнення задоволення потреб
c. науково-технічний прогрес
d. високий рівень інноваційної продукції
Question 6
Що повинно робити суспільство в умовах обмежених потреб?
a. обмежувати використання ресурсів
b. збільшувати заощадження
c. максимально ефективно використовувати наявні ресурси
d. менше споживати
Question 7
Що таке корисність благ ?
a. здатність задовольняти потреби людей
b. корисність кожної додаткової одиниці блага
c. падіння корисності після задоволення потреби
d. задоволення групи студентів від споживання цукерок
Question 8
Загальна корисність – це:
a. сума граничних корисностей
b. корисність двох останніх одиниць спожитого блага
c. задоволення від смачного обіду
d. користь, яку отримує людина від споживання вітамінної продукції
Question 9
Які особливості ієрархії потреб А.Маслоу?
a. потреба в самореалізації задовольняється останньою
b. потреба в самореалізації може не задовольнитися
c. виникнення нової потреби залежить від задоволення попередньої
d. все,що сказано в a, d, c
Question 10
Чим відрізняється ієрархія потреб Ф.Герцберга від А.Маслоу?
a. людина може задовольнити декілька потреб
b. людина може задовольнити спочатку одну потребу, а потім іншу
c. визначено як впливає задоволення потреб на емоції
d. задоволення фізіологічних потреб-найважливіше для життя
Тест до теми 3 Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція
Question 1
Виробництво – це процес:
a. Об'єднання природних і трудових ресурсів
b. Впливу людини на природу для створення благ
c. Діяльність людей з перетворення сил і речовин природи
Question 2
Спеціалізація суспільного розвитку привела до :
a. Підвищення рівня продуктивності праці
b. Зростання кількість продукції
c. Зростання трудомісткості виробництва
Question 3
Ефективність виробництва визначається:
a. Кількістю економічних благ вироблених суспільством за рік
b. Співвідношенням інвестиційних товарів до споживчих
c. Співвідношенням результатів і витрат виробництва
Question 4
Зростання продуктивності праці означає:
a. Підвищення трудомісткості продукції
b. Збільшення річного випуску продукції
c. Збільшення випуску продукції на одного працюючого
Question 5
Альтернативні витрати –це:
a. Кількість товарів і послуг від яких слід відмовитись на користь виробництва іншої продукції
b. Співвідношення інвестиційних товарів до споживчих
c. Кошти, які треба вкласти у виробництво нової продукції
Question 6
Економічне зростанням визначається :
a. Обсягами реального ВВП
b. Інвестиціями у розбудову економіки
c. Впровадженням інноваційної моделі розвитку
Question 7
Ефективність виробництва визначається:
a. Кількістю економічних благ вироблених суспільством за рік
b. Співвідношенням інвестиційних товарів до споживчих
c. Співвідношенням результатів і витрат виробництва
Question 8
Що означає виробничий потенціал суспільства?
a. Сукупність виробничих ресурсів і факторів виробництва
b. Повне використання робочої сили
c. Використання землі та капіталу
Question 9
Межа виробничих можливостей це:
a. Використання всіх наявних ресурсів в країні
b. Часткове використання всіх ресурсів
c. Використання вітчизняних та імпортних ресурсів в рівних частинах
Question 10
Закон зростання альтернативних витрат це:
a. Альтернативні витрати зростають із збільшенням обсягу виробництва засобів виробництва
b. Альтернативні витрати зменшуються із зростанням обсягів виробництва певної продукції
c. Альтернативні витрати не змінюються із зміною обсягів виробництва споживчих благ та інвестиційних товарів
Тест до теми 4 Економічна система суспільства
Question 1
Цивілізація характеризується:
a. продуктивними силами, формою виробництва, духовною культурою
b. релігійними, ментальними культурними цінностями
c. ідеологічною і політичною надбудовою
Question 2
Економічна система це :
a. сукупність взаємопов’язаних елементів цілісної структури суспільства
b. поєднання ринків один з одним
c. система , що поєднує виробників і споживачів
Question 3
Основними перевагами ринкової економіки є:
a. ефективний розподіл ресурсів та економічна свобода
b. рівномірний розподіл доходів і повня зайнятість
c. стабільність цін і справедливий розподіл
Question 4
За яким критерієм визначається тип економічної системи?
a. рівень добробуту членів суспільства
b. форма власності на ресурси та координація поведінки суб’єктів економіки
c. обсяг випуску промислової продукції на одного працюючого
Question 5
Яка економічна система в Україні:
a. ринкова економіка
b. перехідна економіка
c. змішана економіка
Question 6
Основні проблеми економіки: Що? Як? Для кого виробляти? :
a. не існують в країнах з ринковою економікою
b. вирішуються в країнах з адміністративно-командною економікою
c. існують у всіх країнах через обмеженість ресурсів
Question 7
Командна економіка ґрунтується на:
a. конкуренції та вільному ціноутворенні
b. свободі вибору підприємницької діяльності
c. директивному плануванні
Question 8
Як у змішаній економіці держава вирішує: Для кого виробляти??
a. підтримує рівність у суспільстві
b. стимулює зростання народжуваності
c. стимулює підвищення ефективності економіки
Question 9
Проблема : Що виробляти?:
a. постає перед приватними підприємцями
b. виникає в умовах гострого дефіциту
c. показує, що існує альтернативність вибору ресурсів
Question 10
Роль держави в ринковій економіці:
a. сприяє рівності в суспільстві
b. сприяє збільшенню ВВП
c. стимулює підвищення ефективності економіки
Тест до теми 5 Власність, її сутність і форми
Question 1
Власність – це :
a. Відносини між людьми з приводу привласнення
b. Наявність речі у людини
c. Купівля речі в магазині
Question 2
Субєктами власності є :
a. Фізична особа
b. Юридична особа
c. Держава
d. Все назване вище
Question 3
Власність виражає такі майнову відносини:
a. Відносини привласнення благ
b. Відносини відчуження благ
c. Все назване вище
Question 4
Відносини власності виникають за схемою:
a. Суб’єкт власності – суб’єкт власності
b. Суб’єкт – об’єкт - суб'єкт
c. Об’єкт – суб’єкт - суб'єкт
Question 5
Право власності це:
a. Право контролювати використання об'єкта
b. Право мати річ у себе
c. Право розподіляти отриманий прибуток
d. Все назване вище
Question 6
Володіння -це:
a. Фізичне володіння майном
b. Законне володіння майном на основі правових актів
c. Використання позиченої речі
d. Все назване вище
Question 7
Користування - це:
a. Одержання доходу від споживання блага
b. Особисте споживання для задоволення потреб
c. Використання іншими особами
d. Все назване вище
Question 8
Які форми власності є в Україні :
a. Приватна
b. Суспільна
c. Державна
d. Все назване вище
Question 9
Приватизація - це:
a. Викуп державної власності колективами
b. Продаж об’єктів на аукціоні
c. Безкоштовна передача малих підприємств
d. Все назване вище
Question 10
Роздержавлення –це:
a. Демонополізація державної власності
b. Реструктуризація підприємств державного сектору
c. Розподіл державної власності на рівні частини між регіонами
Тест до теми 6 Форми організації суспільного виробництва
Question 1
Натуральне господарство характеризується тим, що воно:
a. Ґрунтується на власній праці, відсутності обміну продукцією
b. Виробляє продукт для себе та невелику кількість для продажу
c. Виробляє продукт тільки для продажу
Question 2
Товарне виробництво виникає за умов:
a. Суспільного характеру праці та суспільного поділу праці
b. Виробництва продукції для споживання в домашньому господарстві
c. Праці домогосподарки для своєї родини
Question 3
Вартість - це:
a. Здатність обмінюватись на інші товари
b. Корисність речі
c. Здатність речі задовольняти людські потреби
Question 4
Гранична корисність блага -це:
a. корисність кожної наступної одиниці
b. мінімальна корисність блага
c. Максимальна корисність блага
Question 5
Балів: 1
Альтернативні витрати –це:
a. Кількість товарів і послуг від яких слід відмовитись на користь виробництва іншої продукції
b. Співвідношення інвестиційних товарів до споживчих
c. Кошти, які треба вкласти у виробництво нової продукції
Question 6
Яке з наведених визначень товару є правильним :
a. Річ, яка задовольняє потреби людей
b. Благо, що призначене для обміну
c. Продукти праці, призначені для обміну
Question 7
Корисність блага - це:
a. Здатність задовольняти людські потреби
b. Ціна блага
c. Сукупність рідкісності і обмеженості
Question 8
Альтернативна вартість вимірюється?
a. Кабінетом Міністрів
b. Індексом споживчих цін
c. Тим, чим можна пожертвувати заради придбання товару
Question 9
Назвіть основні властивості товару:
a. Споживча вартість, вартість, мінова вартість
b. Споживча корисність, цінність, рідкісність
c. Всі названі вище
Question 10
Чим характеризується рідкісність:
a. Обмеженістю ресурсів для задоволення потреб
b. Втіленням в товарі праці робітника
c. Альтернативними витратами
Тест до теми 7 Гроші і грошова система
Question 1
Гроші - це:
a. загальний еквівалент, яким вимірюється вартість товарів
b. золоті і срібні монети
c. платіжний засіб, визначений державою
d. товар, що обмінюється на інший товар
Question 2
Як зміниться кількість паперових грошей, якщо зросте кількість їх обертів:
a. збільшиться
b. зменшиться
c. не зміниться
d. буде весь час коливатися
Question 3
Якщо пропозиція грошей зросте на 5% за рівнянням І.Фішера:
a. швидкість обігу грошей не зміниться
b. швидкість обігу грошей зменшиться
c. ціни зростуть
d. величина цін не зміниться
Question 4
Які грошові агрегати визначені правильно:
a. М1= М3-М2
b. М2=М1+М4
c. М2 менше М3
d. М3= М1+М2
Question 5
Які елементи є складовими М1 ?
a. монети і паперові гроші
b. золоті зливки
c. ощадні внески
d. депозити до запитання
Question 6
Які функції грошей за К. Марксом?
a. міра вартості
b. засіб платежу
c. засіб зберігання
d. засіб обігу
Question 7
Які ви знаєте альтернативні теорії грошей?
a. металева
b. срібна
c. золота
d. товарна
Question 8
Для розрахунку кількості грошей за формулою за К.Маркса враховується?
a. сума цін товарів
b. товари, продані в кредит
c. сума товарів на складах
d. сума товарів в держрезерві
Question 9
Які ви знаєте види грошей?
a. товарні
b. металеві
c. срібні і золоті
d. електронні
Question 10
Типи грошових систем?
a. монометалізм
b. біметалізм
c. золотий та алмазний резерв
d. паперово-монетна
Тест до теми 8 Ринкова економіка: сутність і структура
Question 1
Ринкова економіка – це :
a. тип економічної системи
b. сфера обміну (купівлі-продажу)
c. утворення ринків в містах і селах
Question 2
Умовами виникнення ринкового господарства є :
a. суспільний поділ праці, спеціалізація
b. різні форми власності
c. свобода вибору економічної діяльності
d. все назване вище
Question 3
Економічна свобода - це:
a. вільний вибір партнерів
b. вільне ціноутворення
c. свобода вибору економічної діяльності
d. все назване вище
Question 4
Ринок ресурсів - це:
a. ринок праці
b. ринок капіталу
c. ринок робочої сили, землі і капіталу
Question 5
Фінансовий ринок - це:
a. ринок грошей, валюти і цінних паперів
b. ринок золота і платини
c. ринок кредитів
d. все назване вище
Question 6
Субєктами ринкової економіки є:
a. домашні господарства і фірми
b. домашні господарства і держава
c. домогосподарства, держава, підприємства
Question 7
Що є негативними екстерналіями ?
a. викиди відходів у річку біля пляжу
b. очищення води від засмічення
c. перехід на 3-х змінну роботу
Question 8
Що є позитивними екстерналіями ?
a. підприємство посадило сад для мешканців міста
b. безплатні обіди для адміністрації підприємства
c. регулярна виплата зарплати
Question 9
Які характеристики стосуються ринкової економіки ?:
a. конкуренція
b. монополія державної власності
c. Централізоване планування
Question 10
Роль держави і ринковій економіці:
a. сприяє підвищенню ефективності в суспільстві
b. сприяє збільшенню реального ВВП
c. контролює інфляцію і безробіття
d. все назване вище
Question 11
Яка економічна система в Україні?
a. перехідна
b. ринкова
c. соціально орієнтована
d. регульована
Question 12
Коли Україна отримала статус країни з ринковою економікою?
a. серпень 2005р.
b. лютий 2006р.
c. грудень 2006р.
d. ще не отримала
Question 13
Які риси властиві для ринкової економіки?
a. виробництво продукції для задоволення власних потреб
b. що, як і для кого виробляти визначає Верховна Рада
c. свобода вибору сфери застосування свого капіталу і праці
Question 14
Які причини зумовлюють втручання держави в ринкову економіку?
a. подолання монополізму
b. економічна безпека країни
c. наявність природних монополій
d. все назване вище
Question 15
В умовах ринкової економіки що , як і скільки виробляти вирішує :
a. президент
b. парламент
c. ринкова ціна
d. продавці
Тест до теми 9 Інфраструктура ринку
Question 1
Які елементи ринкової інфраструктури сприяють її організаційно-технічному забезпеченню:
a. ярмарки
b. ломбарди
c. аудиторські контори
d. центри зайнятості
Question 2
Товарна біржа – це:
a. оптовий товарний ринок
b. роздрібний товарний ринок
c. публічні торги за визначеними правилами
d. проведення тендерів для Держрезерву
Question 3
Балів: 1
Фондова біржа – це:
a. первинний ринок акцій
b. вторинний ринок акцій
c. емісія акцій
d. обмін акцій на акції
Question 4
Які операції виконує валютна біржа:
a. купівля-продаж іноземної валюти
b. експортно-імпортні операці
c. емісія валюти в обіг
d. резервування золотих запасів
Question 5
Від чого залежить курс акцій ?
a. від прибутку акціонерного товариства
b. обсягу розрахункового рахунку АТ в банку
c. обсягу виробництва продукції
d. величини боргових зобов’язань
Question 6
Які біржові угоди забезпечують поставки в майбутньому?
a. ф’ючерсні
b. форвардні
c. онкольні
d. опціон
Question 7
Яку функцію виконує біржа праці?
a. сприяє пошуку роботи
b. виплачує пенсію
c. виплачує заробітну плату
d. видає грошові кредити
Question 8
Чим відрізняється державний банк від комерційного?
a. проводить грошову і кредитну емісію
b. самостійно залучає і використовує кошти
c. несе відповідальність за зобов’язаннями своїх клієнтів
d. здійснює комерційні операції за дорученням клієнтів
Question 9
Які установи відносяться до небанківських кредитних установ?
a. інноваційні компанії
b. акціонерні товариста
c. товариства з обмеженою відповідальністю
d. ріелтерські контори
Question 10
За рахунок чого формується прибуток банку ?
a. процентів за кредити
b. емісії грошей
c. вилучення непригодних грошей
d. зберігання золота і алмазів
Тест до теми 10 Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги
Question 1
Ринк товарів і послуг перебуває в рівновазі, коли :
a. попит дорівнює пропозиції
b. ринок технологій змінюється поступово
c. ціни на товари зростають одночасно
Question 2
Балів: 1
Якщо ринкова ціна вища за рівноважну :
a. виникає надлишок товарів
b. виникає дефіцит товарів
c. зростає ціна ресурсів
Question 3
Балів: 1
Якщо пропозиція і попит на товар зростають:
a. ціни підвищаться
b. збільшиться кількість товару
c. ціни не зміняться
Question 4
Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну:
a. виникає надлишок
b. виникає дефіцит
c. зросте безробіття
Question 5
Ціни в ринковій економіці:
a. влаштовують продавців і не влаштовують покупців
b. змінюються внаслідок попиту і пропозиції
c. стабільні
Question 6
Товарами-субститутами є:
a. чай і кава
b. булка і хліб
c. масло вершкове і маргарин
d. все назване вище
Question 7
До товарів - комплементів відносяться:
a. черевики і крем
b. брюки і ремінь
c. красовки і шнурки
d. все назване вище
Question 8
Крива пропозиції показує залежність ?
a. попиту від пропозиції
b. пропозиції від ціни
c. ціни від пропозиції
Question 9
Удосконалення технологій зсуває ?:
a. криву попиту праворуч
b. криву пропозиції ліворуч
c. криву пропозиції праворуч
Question 10
Закон пропозиції показує, що при зростанні ціни:
a. пропозиція зростає
b. пропозиція зменшується
c. пропозиція не змінюється
Question 11
Скорочення пропозиції товару збільшує?
a. попит на доповнюючи товари
b. попит на товари замінники
c. виручку продавця
Question 12
Еластичність пропозиції залежить від?
a. кількості товарів замінників
b. періоду, протягом якого виробники можуть пристосуватися до змін
c. того, чи цей товар є першої необхідності
Question 13
Зростання цін на матеріали спричинить?
a. зсув кривої попиту праворуч
b. зсув кривої пропозиції ліворуч
c. зсув кривої пропозиції праворуч
Question 14
Якщо ціна зменшилася на 1%, а обсягу попиту скоротився на 3 % :
a. попит еластичний
b. попит нееластичний
c. попит одинично-еластичний
d. абсолютно нееластичний
Підсумковий тест
Question 1
Предметом політичної економії є:
a. економічні відносини та зв’язки між людьми в процесі їхньої економічної діяльності з розвитку продуктивних сил
b. використання обмежених виробничих факторів
c. умови та форми виробництва та обміну продуктами праці
Question 2
Робоча сила – це:
a. економічне активне населення
b. здатність людини до праці, в процесі якої вона створює блага
c. загальна кількість осіб працездатного віку
Question 3
Що з переліченого є нематеріальним благом?
a. хліб
b. підручник
c. консультація лікаря
Question 4
Виберіть правильний варіант відповіді: Що таке продуктивні сили?
a. це сума всіх виробничих потужностей
b. загальний обсяг предметів і засобів праці в країні
c. сукупність засобів виробництва та зайнятих в ньому людей
Question 5
Основою відносин власності є:
a. власність на землю
b. власність на засоби виробництва
c. власність на предмети праці
Question 6
Балів: 1
Що з наведеного найповніше відображає сутність грошей?
a. благородні метали
b. знаки, що виражають ціну товару
c. загальний еквівалент обміну товарів
Question 7
Підприємництво – це:
a. діяльність власників засобів виробництва, спрямована на експлуатацію найманих працівників
b. ініціативна економічна діяльність, що здійснюється за рахунок власних або позичених коштів на свій страх і ризик та свою майнову відповідальність
c. професія, рід заняття підприємця
Question 8
Фондова біржа – це:
a. установа, що продає цінні папери
b. організований, регулярно функціонуючий ринок цінних паперів
c. установа, що використовує тимчасово вільні кошти підприємств для продажу цінних паперів
Question 9
Якщо попит на товар зросте, а пропозиція залишиться незмінною, то ринкова ціна:
a. зросте
b. зменшиться
c. не зміниться
Question 10
Якщо існує багато конкурентів, збільшення попиту повинно призвести :
a. до зниження рівня виробництва
b. до розорення неефективно працюючих виробників
c. до збільшення виробництва
Question 11
Балів: 1
Визначте, як називається конкуренція, за якої ціни формуються ринком як рівноважні залежно від попиту та пропозиції?
a. досконала
b. олігополія
c. недосконала
Question 12
Природна норма безробіття становить:
a. 2-3%
b. 5-6%
c. більше 12%
Question 13
Світове господарство –це:
a. сукупність економік усіх країн світу
b. сукупність взаємодіючих господарств світу
c. сукупність міжнародних економічних відносин між державами світу
Question 14
Яка економіка сприяє найбільш ефективному функціонуванню світового господарства?
a. ринкова
b. адміністративно-командна
c. ринкова змішана
Question 15
Глобальні проблеми проявляються у сфері:
a. взаємодії природи і суспільства
b. взаємодії людини з рослинним світом
c. відносин між державами різних економічних систем
d. все вищезгадане
Ціна

70

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.