Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Який курс найскладніший?


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Історія держави і права України (МАУП)


Контрольна робота
K-27201

Контрольні питання до теми 1

1. Що є предметом та об‘єктом курсу «Історії держави і права України»? З‘ясуйте різницю між предметом і об‘єктом науки.

2. Розкрийте методологічні засади курсу «Історії держави і права України». Охарактеризуйте основні світоглядні підходи, принципи та систему методів історико-правової науки.

3. У чому полягає зв‘язок «Історії держави і права України» з іншими юридичними дисциплінами?

4. Розкрийте основні завдання курсу «Історії держави і права України».

5. Назвіть основні підходи до періодизації курсу «Історії держави і права України». В чому полягає їх принципова відмінність?

Практичне завдання до теми 2

1. Проаналізуйте роль дослов’янських державних утворень на території України у національному державо- і правотворенні.

2. Використовуючи знання з курсу Історії держави і права зарубіжних країн, здійсніть порівняльний аналіз суспільно-політичного устрою полісів Північного Причорномор'я та Аттіки.

Практичне завдання до теми 3

1. Складіть схему організації влади й управління Давньоруської держави

2. Зробіть власні висновки щодо ролі віче та снемів (міжкнязівських з'їздів) в системі органів центрального управління.

Практичне завдання до теми 4

1. Як відомо, найдавнішим інститутом охорони правопорядку і карою була кровна помста. Спираючись на норми Руської правди, проаналізуйте процес її обмеження та скасування державою. Поясніть причини поширення грошових видів покарань на Русі. Занотуйте свої висновки у зошит.

2. Сформулюйте та занотуйте в зошит характерні риси давньоруського кримінального права.

3. З'ясуйте сутність змагально-обвинувального характеру судового процесу на Русі. Поясніть, чому не було чіткого розмежування між кримінальним і цивільним процесом. Пояснення запишіть у зошит.

4. Назвіть і охарактеризуйте основні етапи судового процесу: заклич, звід, гоніння сліду. З'ясуйте, які процесуальні дії могли застосовуватися лише за кримінальними справами та в чому вони полягали.

5. Спираючись на статті Руської правди, назвіть основні види доказів, які використовувалися в судовому процесі та розкрийте порядок їх застосування. Письмово виокремте ті з них, які, на вашу думку, є характерними для ранньофеодального періоду державності, та порівняйте їх з аналогічними в інших державно-правових системах цього часу.

Практичне завдання до теми 5

Складіть схему органів влади й управління Галицько-Волинської держави. Поясніть чим обумовлювалося прискорене переростання десятинної системи управління у двірсько-вотчинну. Проаналізуйте склад, структуру, функції та компетенцію центральних органів державної влади, посадових осіб держави. Розкрийте структуру, функції та компетенцію органів місцевого управління. Поясніть причини та особливості запровадження магдебурзького права в західноукраїнських містах.

Практичне завдання до теми 6

1. Письмово охарактеризуйте зміст Першого Литовського статуту, прийнятого у 1529 році, при цьому зверніть увагу на норми державного, приватного, кримінального та процесуального права. Поясніть, яке значення, на вашу думку, мало положення Статуту: «Всіх у Великому князівстві Литовському одним правом судити мають».

Практичне завдання до теми7

Складіть схему судоустрою в Литовсько-Руській державі до і після судової реформи середини ХVI ст. Додайте до цього характеристику судових органів. З’ясуйте, у якому юридичному документі Великого князівства Литовського середини ХVІ ст. було встановлено елементи слідчого (інквізиційного) процесу. Охарактеризуйте зміст слідчого (інквізиційного) процесу та особливості його застосування на українських землях. Проаналізуйте призначення в суді представництва сторін. Розкрийте функції прокураторів (адвокатів). Охарактеризуйте види судових доказів.

Практичне завдання до теми8

Складіть схему судової системи, що сформувалася у Запорізькій Січі. З'ясуйте, який суд діяв у куренях та паланках, які судові інстанції розглядали справи про тяжкі злочини та злочини, скоєні військовою старшиною.

Практичне завдання до теми 9

Ознайомтеся із договором між Богданом Хмельницьким від імені Війська Запорізького та царем Олексієм Михайловичем, спираючись на знання історії України проаналізуйте та зробіть висновок, чи виконала московська сторона свої зобов’язання перед Україною.

Практичне завдання до теми 10

1. Складіть схему судоустрою Козацько-Гетьманської держави до і після судової реформи 1760–1763 рр.

2. З’ясуйте обставини укладання «Конституції П.Орлика» (1710 р.). Випишіть у зошит основні державно-правові ідеї, які містить ця важлива пам’ятка українського права. Поясніть, чи існували можливості її реалізації як державного документа та джерела права.

Практичне завдання до теми 11

1. Складіть порівняльну схему органів управління, що діяли на українських землях до реформ та в пореформений період. З’ясуйте, які зміни в систему управління внесли реформи 60-70 рр. ХІХ ст.

2. Складіть схему судових установ до і після судової реформи 1864 р.

Практичне завдання до теми 12

Зробіть порівняльний аналіз соціально-правового становища різних верств населення в українських землях у складі Російської та Австро-Угорської імперії ХІХ – початку ХХ ст.

Практичне завдання до теми 13

1. Проаналізуйте документи, що визначали державно-правовий статус уряду України - Генерального Секретаріату. Розкрийте його склад, компетенцію та порядок діяльності. На основі співставлення «Основ тимчасового управління на Україні» від 3 липня 1917 р. та «Тимчасової інструкції Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні» від 4 серпня 1917 р. охарактеризуйте суперечливість процесу становлення Генерального Секретаріату. З’ясуйте, яку назву отримав уряд України за ІУ Універсалом Центральної Ради.

2. На основі власного аналізу тексту Четвертого Універсалу Центральної Ради охарактеризуйте його зміст та історичне значення. Розкрийте обставини та наслідки проголошення незалежності УНР

Практичне завдання до теми 14

1. Ознайомтеся із текстом Закону від 2 червня 1918 р. «Про порядок складання законопроектів, внесення їх до Ради Міністрів, обговорення, затвердження їх та про форму і порядок оголошення законів» та поясність який встановлювався порядок законодавчої діяльності у відповідності до Закону.

2. Ознайомтеся із текстами законів, які регулювали питання захисту приватної власності, власності на земелю, заснування банків, запровадження української грошової системи.

Практичне завдання до теми 15

1. Проаналізуйте Закони «Про тимчасове верховне правління та порядок законодавства в Український Народній Республіці» та «Про Державну Раду Української Народної Республіки», ухвалені 12 листопада 1920 року та визначте основну тенденцію зміни державного устрою останнього періоду Другої УНР.

2. Ознайомтеся з Інструкцією МВС від 24 червня 1919 р. «Про тимчасову організацію влади на місцях». Випишіть у зошит її положення та охарактеризуйте місцеве управління після провалу експериментів з «трудовими радами».

3. Розкрийте у письмовому вигляді основні положення Закону від 8 січня 1919 р. «Про землю в УНР».

Практичне завдання до теми 16

1. Складіть схему місцевих органів влади й управління. Охарактеризуйте порядок утворення, структуру цих органів та їхні повноваження відповідно до Закону від 16 листопада 1918 р. «Про адміністрацію Західноукраїнської Народної Республіки». Яким вимогам мали відповідати службовці державного апарату?

2. Ознайомтеся з текстами наступних законів: Закон від 21 листопада 1918 р. «Про тимчасову організацію судів і судової влади», Закон від 15 лютого 1919 р. «Про державну мову», Закон від 8 квітня 1919 р. «Про право громадянства Західної області УНР і правовий статус чужоземців». Поясніть їх основні положення та історичне значення.

Практичне завдання до теми 17

1. Дайте характеристику напрямам діяльності рад у містах України на прикладі Донецько-Криворізького басейна та в регіонах Півдня України, де вони діяли як органи влади. Зробіть відповідні записи у зошит.

2. Проаналізуйте зміни, що відбулися у кримінальному праві. З’ясуйте яким чином класова належність обвинуваченого впливала на вирок суду. Поясніть, на якій підставі в Україні у якості основного джерела кримінального права з серпня 1920 р. діяли «Керівні начала з кримінального права РСФРР». Розкрийте зміст положень цього документа. Наведіть аргументи, які підтверджують тезу про посилення в Україні кримінальних репресій. Занотуйте свої висновки у зошит.

Практичне завдання до теми 18

Здійсніть порівняльний аналіз Кримінальних кодексів 1922 р. та 1927 р. Наведіть аргументи на підтвердження тези про посилення кримінальної репресії протягом 20-х років.

Практичне завдання до теми 19

1. Складіть порівняльну схему вищих та місцевих органів влади й управління України за Конституціями 1929 та 1937 років. Охарактеризуйте склад, повноваження та порядок їх утворення.

2. Складіть порівняльну схему судової системи за положеннями про судоустрої УСРР: а) 1922 р.; б) 1925 р.; в) 1929 р. та Законом про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік 1938 р. Наведіть аргументи щодо значного посилення процесів централізації судової системи в 30-ті роки.

Практичне завдання до теми 20

1. Схематично занотуйте зміни в діяльності прокурорських органів, які відбулися із запровадженням воєнного стану на території України. Розкрийте спрямованість та особливості діяльності прокурорських органів на визволених від німецьких окупантів територіях. Проаналізуйте основні функції органів держбезпеки та НКВС на різних етапах війни та зробіть власний висновок, чому їхня діяльність мала відверто репресивний характер. Наведіть аргументи, що підтверджують цей висновок. Які нові напрямки діяльності органів міліції з’явилися в умовах війни?

2. На окремому листку проаналізуйте зміни, що відбувалися у сфері кримінального права. Наведіть аргументи на підтвердження того, що в умовах воєнного стану загальною тенденцією було посилення кримінальної репресії. Поясніть, як це проявилося у сфері державних та військових злочинів. Охарактеризуйте зміни в об'єктному складі злочинів та з'ясуйте, склад яких злочинів передбачав застосування колективних покарань. Дайте власне пояснення, чому поширення кримінальної репресії, посилення жорстокості покарань поєднувалося із поширенням застосування умовного засудження, відстрочки виконання вироку.

Практичне завдання до теми 21

На основі аналізу Указу Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 р. та Закону СРСР від 26 квітня 1954 р. у письмовому вигляді розкрийте правові засади передачі Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР.

Практичне завдання до теми 22

1. Ознайомтеся із змістом прийнятих у 1981 р. законів «Про судоустрій УРСР», «Про вибори районних (міських) народних суддів УРСР», «Про порядок відкликання народних суддів і народних засідателів районних (міських) народних судів УРСР». На основі отриманих знань проаналізуйте структуру, склад та юрисдикцію судових органів та складіть схему судової системи України. Розкрийте порядок формування судових установ, при цьому з’ясуйте, яким чином було реалізовано принцип виборності суддів і народних засідателів.

2. Складіть схему органів прокуратури УРСР, визначте їх функції та повноваження Поясніть, як відбувся процес завершення централізації системи прокурорських органів з прийняттям Конституції СРСР 1977 р. та Конституції УРСР 1978 р. З’ясуйте, якому органу Конституція УРСР 1978 р. надала право призначення Прокурора УРСР та прокурорів областей і затвердження міських та районних прокурорів.

3. Зробіть аналіз перетворень, що відбулися в системі органів внутрішніх справ та встановіть основну, на вашу думку, тенденцію, що відображала зміст цих перетворень.

Практичне завдання до теми 23

1. Ознайомтеся з текстом Декларації про державний суверенітет України, що була прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. Занотуйте її основні положення, розкрийте зміст та значення цього історичного документа для утвердження реального суверенітету України, розбудови незалежної Української держави

2. Розкрийте зміст та історичне значення Акту про державну незалежність України, проголошеного 24 серпня 1991 р. позачерговою сесією Верховної Ради України, підтвердженого результатами Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р.

3. Зробіть аналіз наслідків загострення кризових явищ у законодавстві наприкінці перебудовного періоду, спричиненого протилежними підходами союзного центру та республік до проблеми верховенства законів. Наведіть приклади такого протистояння.

4. Ознайомтеся із текстами наступних законів: Закону УРСР «Про економічну самостійність Української РСР». прийнятого 3 серпня 1990 р., Закону «Про власність» від 7 лютого 1991 р., Закону «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р., Закону «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. У зошиті дайте характеристику їх основних положень, визначне значення даних законів для забезпечення реформування економіки України.

5. Зробіть аналіз змін законодавства, яке регулювало соціально-культурну сферу, зокрема, закони «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 1 березня 1991 р., «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. Особливу увагу слід приділити Закону «Про мови в Український РСР» від 28 жовтня 1989 р.

Практичне завдання до теми 24

1. Занотуйте у зошит структуру та зміст Конституції України 1996р. Зробіть власні висновки за питаннями: яке історичне значення мало прийняття Основного Закону України? чому, на ваш погляд, прийняття Конституції України відбувалося в такий екстраординарний спосіб і чи вплинуло це на зміст Основного Закону?

2. Розкрийте зміни і доповнення до КК 1960 р., що вносились у перші роки незалежності України. Охарактеризуйте структуру, завдання та основний зміст нового Кримінального кодексу України, який набув чинності з 1 вересня 2001 р.
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.