Меню сайту

Нові користувачі
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
GAVGAVAV
Користувачі
04.02.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Історія вчень про державу право (МАУП)


Контрольна робота
K-27515

В комплект входят контрольные работы 99 стр. 100 грн + 35 грн. тесты = 135 грн.
Можно приобрести отдельно контрольные или тесты.

Практичне завдання до теми 1

1. Виокремте принципи і риси феодального типу права і держави.

2. Вкажіть на різні методологічні засади вчення Аристотеля і Томи Аквінського. Вкажіть на характерні особливості їхніх поглядів на державу і право і чим зумовлені ці особливості.

3. Чи погоджуєтесь Ви з поглядами Марсилія Падуанського на політичну владу?

4. Охарактеризуйте ставлення до здобутків римських юристів у юристів Середньовіччя.

Практичне завдання до теми 2

1. Н. Макіавеллі вважав, що"влада державця має ґрунтуватись на міцній основі, інакше вона впаде". Що він розумів під "міцною основою держави"?

2. Чим відрізнялось трактування держави (statо) у Н. Макіавеллі від поглядів на державу (Res publica) Цицерона?

3. Вважається, що Н. Макіавеллі заснував "нову науку" про політику. У чому полягає ця новизна?

4. Які політично-правові аспекти Ви можете виділити у вченнях реформаторів церкви Мартіна Лютера, Жана Кальвіна?

Практичне завдання до теми 3

1. Сфери регулювання міжнародного, політичного та цивільного права, які французький мислитель Монтеск'є розрізняв в роботі "Дух законів".

2. Вади (недоліки) представницької демократії, яку французький просвітник Руссо піддав нищівній критиці.

3. Витоки деспотичного типу правління які передбачав представник радикальної політично-правової думки Ж.-П. Марат.

Практичне завдання до теми 4

1. Знайдіть та порівняйте визначення права, викладені в роботах І. Канта, Г. Гегеля.

2. Вкажіть на позитивні риси та недоліки соціалістичного вчення.

3. Назвіть основні ознаки права, які виокремлювали представники історичної школи права.

Практичне завдання до теми 5

1. В. Липинський сформулював оригінальну концепцію щодо формування національної еліти. Чим вона відрізняється від класичної теорії Моска і Парето?

2. Назвіть ті соціальні сили, які намагався залучати до "загальної справи" представник "інтегрального націоналізму" Д. Донцов?

3. Які ідеї російського марксизму вплинули на українську політично-правову думку комуністичної спрямованості?

ТЕСТИ (35 ГРН)
Question 1

Яке релігійне вчення Стародавніх часів запровадило поділ суспільства на 4 верстви (касти)?:

a.буддизм

b. конфуціанство

c. даосизм

d.брахманізм

Question 2

Хто з мислителів Стародавніх часів розглядав державу іправо у взаємозв’язку між собою та у співвідношенні із моральністю?:

a.Августин

b. Платон

c. Заратустра

d.Конфуцій

Question 3

„Природний закон –основа всесвіту і, зокрема, держави і права”. До якого вчення Стародавнього Китаю відноситься дане твердження?

a. даосизм

b. моїзм

c. конфуціанство

d. легізм

Question 4

Відомий вислів про те, що „не боги, а сама людина є„мірою всіх речей”, а закони – це не божественна установа, а мудрий винахід людини” належить:

a. представнику стародавньої Греції – Протагору

b. представнику Стародавньої Персії -Заратустрі

c. представнику Стародавнього Риму –Цицерону

d. представнику Стародавнього Китаю –Конфуцію

Question 5

Які форми державного правління видатний мислитель античності Аристотель вважав правильними?

a.тиранія, олігархія, демократія

b. монархія, олігархія, демократія

c. монархія,аристократія, політія

d. аристократія, політія,демократія

Question 6

За яким принципом змальовує Платон ідеальну модель держави та устрій суспільства у діалозі „Держава”:

a. наоснові права та справедливості

b. за трьома здатностями людської душі – розумова, вольова, бажання – та кожному своє

c. жорстока регламентація всіх аспектів життя й діяльності людини

d. на моральних засадах

Question 7

Які форми державного правління видатний мислитель античності Платон критикує і називає неправильними:

a.демократія

b. правильновсе вищевикладене

c. плутократія

d. олігархія

Question 8

Що розумів видатний мислитель античності Аристотель під справедливістю, пов`язуючи цюкатегорію з правом?:

a. норму,що регулює політичне спілкування

b. політичне право

c. церівномірне, де рівномірність є серединою між надлишком і нестачею

d. політичну справедливість

Question 9

Яка форма державного правління на думку видатного представника Стародавнього Риму Цицерона є ідеальною?

a.демократія

b. монархія

c. аристократія

d. змішанаформа правління, що об’єднує ознаки всіх вищеназваних

Question 10

Хто з представників Стародавнього Риму вбачав у ідеальному громадянинові прагнення допізнання істини, справедливість та величність духу?

a.Сенека

b. Цицерон

c. Модестин

d. Ульпіан

Question 11

Які види закону виділяв ідеолог римсько-католицькоїцеркви Ф.Аквінський (наведіть у відповідній послідовності)?

a.людський, природний, позитивний, божественний

b. вічний,природний, позитивний, божественний

c. позитивний, природний,божественний

d. вічний, природний, людський

Question 12

Прихильником якої теорії походження держави можна вважати ідеолога римсько-католицької церкви Ф.Аквінського:

a.психологічної

b. патріархальної

c. договірної

d.теологічної

Question 13

Відома теорія Ф.Аквінського про зверхність духовної влади над світською передбачала виділення у структурі світської владі трьох аспектів, а саме:

a.призначення влади, використання влади, сутність влади

b. форми влади, можливості влади,засоби влади

c. сутність влади, можливості влади,призначення влади

d. сутністьвлади, використання влади, походження влади

Question 14

Основна ідеологія періоду середньовіччя в історії політичних та правових вчень називається:

a.реформаційною

b.теологічною

c. відродження

d. просвітницькою

Question 15

Які гілки влади виділяв ідеолог багатих верств населення періоду середньовіччя М.Падуанський:

a.законодавча, виконавча, князівська

b. законодавча, виконавча, судова

c. законодавча, виконавча,федеративна

d. законодавча,виконавча

Question 16

Одне з основних питань, яке піднімалося ченцем Філофеєм втеорії „Москва – третій Рим” (державно-правове вчення періоду феодальноїРосії), це -

a.боротьба з боярами

b. велич Москвияк центру православного світу

c. боротьба з наукою

d. зверхність влади світської наддуховною

Question 17

Боротьба двох течій у феодальній Росії – „стяжателів”(йосифляни) і „нестяжателів” (Ніл Сорський) мала на меті з'ясування:

a. питаннярозподілу території країни

b. земельного питання

c. правового статусу церкви як представниці духовної влади в суспільстві

d. питання престолонаслідування

Question 18

Кому із прогресивних діячів - представників феодальної російської думки - належала ідея централізованої монархії:

a. Івану Пересвєтову

b. Нілу Сорському

c. Симеону Полоцькому

d. Афанасію Ордіну-Нащокіну

Question 19

Які дві основи„ доброго царства” (ефективного монархічного правління – згідно з основною відомою працею „Государ”) виділяв видатний італійський діяч епохи ВідродженняН.Макіавеллі?

a. сильневійсько та мораль

b. добрі закони та добрегосподарство

c. гарневійсько та добрі закони

d. гарне військо та гарнезаконодавство

Question 20

Ідея італійського діяча епохи Відродження Н.Макіавеллі про те, що монарх заради держави може нехтувати моральними засадами і застосовувати насилля, може уподібнюватися левові і лисиці згодом у політиці отримала назву:

a. макіавеллізму

b. мудрості та сили

c. легізму

d. справедливості

Question 21

Представниками якого суспільно-політичного напрямку були Т. Мор і Т.Компанелла?

a.лібералізму

b. буржуазної ідеології

c. комунізму

d. утопічногосоціалізму

Question 22

Видатний мислительепохи Просвітництва, французький вчений Ш.-Л.Монтеск'є запропонував теорію залежності ефективності форми державного правління від:

a.кількості правлячих

b. масштабутериторії та кількості населення

c. рівня розвитку економіки

d. „мудрого законодавства”

Question 23

Засновником теорії розподілу державної влади назаконодавчу, виконавчу, судову гілки вважають представника епохи Просвітництва:

a.Ж.-Ж.Руссо

b. Д.Локка

c.Ш.-Л.Монтеск`є

d. Вольтера

Question 24

Відомий діячФранції ХУІІІ ст. Ж.-Ж.Руссо визнається автором теорії

a.розподілу державної влади

b. позитивних прав людини

c. географічних чинників розвиткудержави та права

d. народного суверенітету

Question 25

Прихильником якоїформи державного устрою був американський діяч періоду встановлення незалежноїдержавності А.Гамільтон?

a.унії

b.федерації

c. конфедерації

d. імперії

Question 26

Видатний філософнімецької класичної філософії І.Кант вважається ідеологом ідей:

a.національної держави

b. поліцейської держави

c. правовоїдержави

d. соціальної держави

Question 27

Однією з основних ідей вчення К.Маркса та Ф.Енгельса єте, що держава -

a. цеінтегруюче об'єднання інтересів різних верств населення

b. це розведена в закон воля пануючогокласу

c. це правова організаціясуспільства

d. це знаряддяпануючого класу для пригноблення інтересів інших класів

Question 28

Видатний український діяч Т.Шевченко був керівником групи Кирило-Мефодіївського товариства:

a. революційного спрямування (ліве крило)

b. реформаторського спрямування (правекрило)

Question 29

Відомий український мислитель М.Драгоманов пропонувавконституційно-демократичні ідеї, які потрібно було, на його погляд, запровадитив Україні шляхом:

a.революції

b. проведенняреформ

Question 30

Хто з українських діячів є визнаними ідеологами національної державності?

a. М.Грушевський, В.Вінниченко

b. М.Костомаров, І.Франко

Question 31

Однією з основних ідей теорії еліт є те, що:

a. суспільство розподіляється на меншість (правлячу) табільшість (та, що підкорюється)

b. все суспільство однорідне

c. народ – це єдине джерело влади

d. суспільство розподіляється набільшість (правлячу) та меншість (та, що підкорюється)

Question 32

Г.Кельзен як представник нормативістської теорії права розглядав права:

a. відокремлено від суспільства, держави

b. порівнюючи з категорією справедливості

c. порівнюючи з нормами моралі

d. у взаємодії з іншими соціальними явищами

Question 33

Хто був автором теорії держави загального благоденства?

a. Р. Паунд

b. Л.Петражицький

c.Дж.Кейнс

d. Д.Френк

Question 34

В якій сучасній правовій концепції стверджується, щоправо – це сукупність матеріалізованих правових норм, прийнятих державою:

a. в теорії позитивного права

b. в теорії солідаризму

c. в теорії природного права

d. в соціологічній концепції права

Question 35

В якій сучасній концепції держави були спроби обґрунтувати кастові ідеали виходячи з того, щовсі люди природно поділяються на геніїв і пересічних людей:

a. втеорії „держава загального благоденства”

b. в теорії еліт

c. в теоріїфашизму

d. в теорії правової держави
Ціна

135

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.