Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організаційна культура - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-23516

Question 1

Яке з визначень організаційної культури є найоптимальнішим:

a. жодна відповідь невірна

b. це система матеріальних і духовних цінностей, проявів, що взаємодіють між собою, притаманних даній організації, які відображають її індивідуальність і сприйняття себе та інших в соціальному та матеріальному середовищі

c. це комплекс взаємодіючих факторів, що включають досвід минулого і теперішнього, структурні характеристики і погляди керівників, а також сукупність думок, еталонів, настроїв, символів, відносин і способів ведення бізнесу

d. це середовище, атмосфера, в якій ми перебуваємо; це все, що нас оточує, з ким і чим ми маємо справу на роботі

Question 2

Визначте, що складає зовнішні прояви організаційної культури:

a. базові цінності, норми, вірування

b. манера поведінки, правила, фірмові знаки, фірмовий інтер’єр приміщень, архітектура будівель

c. репутація фірми, зв’язки з громадськістю, філософія фірми

Question 3

Які з нижчезазначених факторів впливають найбільшим чином на організаційну культуру:

a. історія

b. засновники і владні структури

c. розмір і місце знаходження

d. навколишнє середовище

e. цілі і задачі

f. функції і використовувана технологія

Question 4

Розробка концепції організаційної культури відбувалась під впливом досліджень в галузі:

a. управління персоналом, культурології

b. стратегічного управління, теорії організацій,досліджень організаційної поведінки

c. психології, соціології, етики ділового спілкування

Question 5

В якому році набув чинності кодекс ділової честі російського підприємця (бізнесмена):

a. 1905

b. 1914

c. 1991

d. 1912

Question 6

Визначіть,які з нижчезазначених людських цінностей складають духовний потенціал особистості:

a. гідність, милосердя, справедливість, незалежність, благородство, мужність, совісність

b. порядність, чесність, обов’язковість, довіра

c. ввічливість, терпимість, врівноваженість, доброта, тактовність, привітність, справедливість, охайність, елегантність

Question 7

Які із зазначених нижче принципів етичної поведінки в бізнесі не є обов'язковими для представників американської ділової культури:

a. дотримання власного слова та виправдання довіри партнера

b. застосування юридичних форм захисту своїх інтересів

c. точне дотримання строків угод

d. створення сприятливого клімату на початку переговорів

e. зосередження на вирішенні принципових питань

Question 8

Який принцип є визначальним в японській етиці відносин:

a. атмосфера стосунків

b. встановлення неформальних зв’язків

c. рівний статус представництва з обох сторін

d. небажання скривдити співрозмовника відмовою

Question 9

Автор теорії, який встановив вплив культурних відмінностей на види управління та визначив фактори, які обумовлюють схожість та відмінність країн та організацій:

a. Г. Хофштеде

b. Ч. Хенді

c. Д. Мак Грегор

d. Р. Харрісон

Question 10

Визначте підхід в організаційній культурі, який вимагає розгляду систем як явища, що динамічно розвивається, відкритого впливу зовнішнього середовища:

a. антикризовий

b. культурологічний

c. системний

d. ситуативний

e. антидевіантний

Question 11

Найбільш привабливим в Україні є тип організаційної культури:

a. творчі команди

b. влада

c. задачі

d. роль і правила

e. велика сім’я

Question 12

Формування організаційної культури в українських компаніях відбувається насамперед під впливом:

a. законодавчих органів

b. церковно-релігійних інституцій

c. зовнішнього середовища

d. запозичення та переосмислення закордонного досвіду

e. керівника фірми

Question 13

Що є базовим елементом такої системи як організаційна культура:

a. культура підрозділу

b. культура направлень

c. культура особистості

Question 14

Підхід, який застосовується для вивчення причин і закономірностей прояву різних поведінкових форм особистості в організації:

a. психологічний

b. ситуативний

c. анти девіантний

Question 15

Який вид не належить до формальних комунікацій:

a. горизонтальні комунікації

b. розповсюдження чуток

c. між рівневі комунікації

d. комунікації “керівник-підлеглий”

Question 16

До якого типу належить засідання, якщо його веде і правом голосу користується лише керівник:

a. диктаторське

b. авторитарне

c. сегрегативне

Question 17

Що є нетрадиційним для японської манери дискусії:

a. прагнення зрозуміти погляди і переконання супротивника

b. уникнення категоричних думок

c. повне викладення своєї думки щодо предмету дискусії

d. церемоніальність

Question 18

Об’єкт самопредставлення фірми, який демонструє культуру і наміри партнерів:

a. діловий лист

b. візитна картка

c. ділова розмова

Question 19

Що є необов’язковим при прийомі відвідувачів керівником:

a. запевнення і обіцянки в позитивному вирішенні питання

b. чемність, увага, делікатність з боку керівника

c. попередній запис на прийом

d. контроль за виконанням рішень

e. дотримання часу прийому

Question 20

Бар’єр непорозуміння, що пов’язаний зі специфікою викладення людьми своїх думок і виражається у нерозумінні змісту, коли один із співрозмовників використовує незрозумілий жаргон, надає словам свій зміст:

a. логічний

b. семантичний

c. фонетичний

d. стилістичний

Question 21

Типологія стилю управління якого автора є найбільш відповідною нашій країні:

a. К. Левина

b. Р. Лайкерта

c. Д.Мак Грегора

d. Врума і Йєттона

Question 22

Який, на вашу думку, із засобів комунікацій є найбільш прийнятливий при запрошенні працівника на роботу:

a. телефонна розмова

b. особисте звернення “обличчям до обличчя”

c. лист

Question 23

Який, на вашу думку, із факторів може найбільшим чином вплинути на переінакшення інформації:

a. селективність сприйняття

b. засоби передачі інформації

c. мовні проблеми

d. культурні відмінності

e. почуття і емоції

Question 24

Символи,герої, ритуали, міфи тощо-це:

a. форми, образи організаційної культури

b. субстанції організаційної культури

c. чинники організаційної культури

d. характеристики, що складають суть організаційної культури

Question 25

Прикладна наука, яка вивчає фактори формування і прояву в діловій сфері моральних критеріїв, норм у відносинах між виробниками і споживачами, службовцями і керівництвом компанії, компаніями і суспільством:

a. мораль

b. етика ділового спілкування

c. етикет

d. організаційна культура

Question 26

Фактор довіри клієнтів до фірми та її товару, враження про фірму:

a. місія фірми

b. цілі фірми

c. імідж фірми

d. паблік рилейшнз

Question 27

Переважаючий, відносно стійкий психологічний настрій колективу, що проявляється в ефективності його діяльності:

a. виробничий клімат

b. імідж фірми

c. фірмовий стиль

d. культура поведінки фірми

Question 28

Стиль вирішення конфлікту, що визначає готовність ознайомитися з іншими точками зору, щоб зрозуміти причини конфлікту і знайти вихід , прийнятний для всіх сторін:

a. компроміс

b. згладжування

c. ухилення

d. вирішення проблеми

Question 29

Формальні групи виникають в результаті:

a. спільного проведення людьми вільного часу

b. горизонтального поділу праці

c. аналізу зовнішнього середовища

d. вертикального поділу праці

Question 30

Неформальні групи виникають :

a. за бажанням керівників організації

b. в результаті горизонтального поділу праці

c. спонтанно

d. в результаті вертикального поділу праці

Question 31

Лідерство-це:

a. повноваження

b. здатність впливати на колег

c. здатність обмінюватись думками зі співробітниками

d. здатність впливати на поведінку інших людей

Question 32

Опір змінам відбувається через:

a. очікування негативних наслідків

b. загострення конкурентної боротьби

c. нестачу інформації

d. переговори

Question 33

Недоліками впливу через переконання є:

a. повільна дія та невизначеність результатів

b. обмежені фінансові ресурси

c. обмеження адміністративними методами

d. поява гальмівних процесів розвитку суспільства

Question 34

До факторів зовнішнього середовища організації непрямої дії належать:

a. конкуренти та постачальники

b. державні форми влади

c. соціально-культурні обставини

d. партії та профспілкові організації

e. законодавчі акти

Question 35

До факторів внутрішнього середовища належать:

a. працівники підприємства-конкурента

b. Верховна Рада України

c. Національний банк України

d. працівники відділу збуту

Question 36

Формальні та неформальні групи відрізняються :

a. незмінністю структури управління

b. мотивами виникнення

c. наявністю лідера

d. зв’язками між членами груп

Question 37

Фактори прямої дії впливають на організацію через:

a. політичні та соціокультурні обставини

b. постачальників, споживачів, конкурентів

c. особливості економічних відносин

d. міжнародні події і оточення

Question 38

До поверхневого рівня корпоративної культури належать:

a. відносини з середовищем

b. ідеологія

c. видимі і відчутні прояви корпоративної культури

d. норми і цінності

Question 39

Смисловий рівень корпоративної культури складають :

a. світосприйнятні цінності

b. норми і цінності, вірування

c. місія організації

d. символи

Question 40

На зміни в корпоративній культурі впливають:

a. внутрішнє середовище

b. плин часу

c. зовнішнє середовище

d. управлінські рішення

Question 41

Для розвитку корпоративної культури придатний шлях:

a. перманентний

b. революційний

c. еволюційний

Question 42

Соціальне партнерство - це стосунки між:

a. між власником корпорації і адміністрацією

b. партнерами по бізнесу

c. між адміністрацією і трудовим колективом

Question 43

Найбільше імідж фірми залежить від:

a. працівників фірми

b. числа продаж і кредитів

c. соціальної відповідальності фірми

d. довіри клієнтів до її товару

Question 44

Загальноорганізаційні цілі формуються на основі:

a. впливу зовнішнього середовища

b. цінностей і цілей вищого керівництва

c. місії організації

d. факторів внутрішнього середовища

Question 45

При переході до високої корпоративної культури зростає роль:

a. колективу

b. особистості

c. поєднання колективізму і індивідуалізму

Question 46

На індивідуальну поведінку працівника впливає :

a. соціально-психологічний клімат

b. зовнішнє середовище

c. стан виробничого середовища

d. мотивуванняQuestion 47

Опір організаційним змінам відбувається через:

a. переговори

b. загострення конкурентної боротьби

c. нестачу інформації

d. очікування негативних наслідків

Question 48

Юридична відповідальність – це:

a. законослухняність

b. добровільна реакція організації на соціальні потреби суспільства

c. дотримання організацією законодавчих та нормативно-правових актів

Question 49

Корпоративна місія-це:

a. генеральна мета, яка пояснює сенс існування фірми

b. керівництво до дій, що допомагає досягнути установлених цілей

c. короткотермінова стратегія

d. всебічний комплексний тактичний план

Question 50

Розробка і реалізація програми розвитку корпоративної культури передбачає:

a. формування системи матеріального стимулювання праці

b. визначення місії, цілей формування стратегії

c. формування міжособистісних відносин

d. вибір методів комунікацій

e. співвідношення повноважень різних посад

Question 51

Відношення до персоналу в організації залежить першу чергу від:

a. від особливостей сприйняття персоналу керівником організації

b. від особистісних характеристик персоналу

c. від рівня посади, яку обіймає співробітник

Question 52

Як відбувається представлення осіб на діловому заході:

a. чи це відбувається навпаки

b. особа, яка обіймає нижчу посаду представляється особі, яка має вищу посаду

Question 53

На ділових засіданнях стілець посувається:

a. для жінок-колег

b. для осіб, вищих за посадою

c. для тих, хто фізично потребує допомоги
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.