Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Вікторія

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управлінння навчально - виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі ( на прикладі гімназії)


Магістерська
K-12329

ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………………….4
Розділ 1. Теоретичні основи управління навчально - виховним процесом у загальноосвітніх навчальних закладах.
1.1 Загальна характеристика навчальних закладів нового типу……………….…9
1.2 Історичний аналіз досвіду управління навчально – виховною діяльністю навчального закладу нового типу………………………………………………....18
1.3 Сутність і зміст управління навчально – виховною діяльністю навчального закладу нового типу……………………………………………………………..…36
Висновки до І розділу……………………………………………………………...47
Розділ ІІ. Дослідження процесу управління навчально – виховною діяльністю загальноосвітнього навчального закладу ( на прикладі Великодолинського НВК – гімназії).
.2.1 Загальна характеристика Великодолинського НВК- гімназії………………………………..............................................…......................48а2.2. Аналіз стану управління навчально - виховною діяльністю закладу освіти...........................................................................................................................62
Висновки до ІІ розділу..............................................................................................84
ІІІ. Шляхи підвищення ефективності управління навчально- виховним процесом
3.1. Основні напрями удосконалення управління навчально – виховною діяльністю навчального закладу нового типу........................................................86
3.2. Економічне обґрунтування доцільності змін у процесі управління Великодолинським НВК – гімназією......................................................................89
3.3. Прогнозна ефективність проектних рішень з удосконалення процесом управління навчально – виховною діяльністю Великодолинського НВК – гімназії......................................................................................................................100
Висновки до ІІІ розділу...........................................................................................104
Загальні висновки....................................................................................................105
Додатки.....................................................................................................................107
Список використаних джерел................................................................................124

ВСТУП
Актуальність дослідження. Стратегічно актуальність дослідження обумовлена кардинальними змінами соціально-політичних, економічних умов реформування освіти в Україні. Серед стратегічних напрямків оновлення освіти провідними є: її розвиток на основі сучасних прогресивних концепцій і впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій та науково-методичних досягнень; модернізація існуючих та створення загальноосвітніх закладів різних типів; наукове обґрунтування нової системи управління освітою.
У Концепції розвитку загальної середньої освіти підкреслено, що стрижнем освіти ХХІ ст. є її розвивальна, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, здатної активно діяти в складних умовах суспільства перехідного типу.
У Концепції і Законі “Про загальну середню освіту” наголошується на варіативності школи на противагу її одноманітності, правомірності існування різних типів навчальних загальноосвітніх закладів, в тому числі і гімназій.
При розробці наукових засад функціонування закладів нового типу в цілому та гімназій зокрема, принциповим є звернення до історичного досвіду подібних закладів в Росії та Україні у ХІХ-ХХ ст., а також досвіду роботи сучасних гімназій.
Стан вивчення проблеми
Як свідчить аналіз психолого-педагогічної літератури, загально-теоретичні та методологічні підходи до організації діяльності загальноосвітніх навчально-виховних закладів знайшли відображення в дослідженнях науковців минулого (К. Грот, М.П. Драгоманов, Г.С. Костюк, С.А. Литвинов, С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський та ін.). Методологічне значення для розробки концепцій діяльності гімназій мають дослідження проблем життєтворчості учнів (І.Г. Єрмаков, Л.В. Сохань, та ін.), діалогу культур (Г.О. Балл, І.Г. Геращенко), іміджу сучасної школи (Т.С. Антоненко та ін), праці з нової філософії освіти (І.А. Зязюн, В.С. Лутай), психології творчості учнів (В.О. Моляко, О.В. Скрипченко), сучасні методичні праці.
Науковці України (С.У. Гончаренко, Ю.І. Мальований, В.Ф. Паламарчук, З.І. Слепкань, В.Г. Чижевський та ін.) обґрунтували концептуальні засади створення та перспективи розвитку альтернативних навчальних закладів.
Актуальність цієї проблеми підтверджується дослідженнями зарубіжних науковців (Й. Гарднер, І. Джонсон, Г. Сельє, Г. Скот), країн СНД – (М. Давлятшин, В. Кружецький, Н. Лейтес, І.С. Міхневич, Я.О. Пономарьов).
Проблеми, пов’язані з розв’язанням основних суперечностей шкільного управління на різних етапах розвитку країни та освіти, висвітлювалися у працях Є.С. Березняка, Г.А. Дмитренка, Г.В. Єльнікової, М.І. Кондакова, Н.М. Островерхової, М.М. Поташника, та ін.
Значний інтерес для обґрунтування науково-теоретичних засад діяльності гімназій є дослідження з проблеми педагогічної інноватики: К. Ангеловські, В.І. Загвязинський, М.М. Поташник, В.О. Сластьонін, Л.І. Даниленко та ін.
Сучасні підходи до проблеми педагогічної підготовленості і майстерності вчителя, зокрема, соціологічної зорієнтованості її змісту, визначення педагогічної підготовленості як передумови відродження української педагогічної традиції та її інтеграції з новаторським потенціалом освітян означені у програмній, навчально-методичній літературі та публікаціях В.І. Бондаря, В.К. Буряка, М.С. Вашуленка, Л.П. Гузій, В.І. Лозової, В.Л. Омеляненка, О.С. Падалки, Г.Д. Панченка, І.П. Підласого, О.Я. Савченко, Г.В. Троцко та ін.
Зростаюча кількість праць, присвячених діяльності гімназій, ліцеїв, колегіумів, доводить, що цей напрямок входить в число пріоритетних в педагогічній науці. Разом з тим, вивчення стану наукової розробки обраних для дисертаційних досліджень кола питань свідчить, що, незважаючи на наявність ряду наукових статей, дисертаційних досліджень В.М. Алфімова, Г.О. Сазоненко, А.С. Сологуба, А.А. Черниша, Б.Г. Чижевського, Р.М. Чуйко, В.М. Хайруліної, Т.О. Цуканової з проблем діяльності різних типів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів, специфіка діяльності гімназій у системі освіти України ще не стала предметом цілісного наукового дослідження. У роботі науковців і практичних працівників розглядаються питання специфіки управління, реалізації управлінських функцій у закладах шкіл нового типу, нові умови господарювання в сучасній школі, деякі дидактичні аспекти і особливості виховання. Дослідники основну увагу приділяють аналізу соціально-педагогічних, економічних та організаційних умов створення і розвитку шкіл нового типу. Але в дослідженнях системно не висвітлені організаційно-педагогічні основи діяльності сучасних гімназій, виходячи з нових парадигм освіти.
Враховуючи актуальність, недостатню дослідженість і практичне значення проблеми невідповідності культурно-освітніх потреб суспільства і запитів особистості, розробки науково-дидактичного забезпечення і практичної організації навчання обдарованої учнівської молоді, і була визначена тема дослідження: “Управління навчально - виховним процесом у загальноосвітніх навчальних закладах ”.
Мета дослідження: наукове обґрунтування ефективної системи управління навчально – виховним процесом навчальних закладів нового типу.
Виходячи з вищевказаного , нами поставлені слідуючі завдання:
1. Вивчити проблему управління навчально-виховною діяльністю навчальних закладів нового типу у педагогічній теорії.
2. Здійснити аналіз практичних аспектів управління навчально-виховною діяльністю закладів нового типу на прикладі гімназії
3. Визначити засоби удосконалення системи управління навчально-виховною діяльністю закладів нового типу.
Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах.
Предметом є обгрунтування та розроблення шляхів удосконалення системи управління навчально- виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі.
Методологічною і теоретичною основою дослідження є Закон “Про загальну середню освіту”, Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.), Концепція розвитку загальної середньої освіти, основні положення теорії і методології соціального пізнання, теорії і практики управління, концепції гуманістичної освіти, розвивального навчання, праці сучасних педагогів і психологів із різних проблем трансформування системи освіти України.
У ході наукового пошуку використовувався комплекс взаємодоповнюючих теоретичних і емпіричних методів дослідження, зокрема, аналіз філософської, історичної, психолого-педагогічної, методичної та спеціальної літератури з проблем дослідження, вивчення нормативної і методичної документації, матеріалів Міністерства освіти України, Кабінету Міністрів України, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду діяльності навчальних закладів нового типу; спостереження, анкетування, моделювання, вивчення продуктів діяльності вчителів та учнів, метод експертних оцінок, системний аналіз результатів дослідження, математична обробка його результатів.
Практичне значення одержаних результатів.
Положення і висновки теоретично-експериментального дослідження підтверджені практикою і можуть бути рекомендовані до використання в процесі модернізації управління навчальним закладом нового типу, пропонована технологія управління навчально – виховною діяльністю навчального закладу нового типу, зміст управлінської діяльності всіх учасників навчально - виховного процесу із створення і розвитку навчально - виховної системи, критерії оцінки її ефективності, а також система управління навчальним закладом нового типу можуть бути застосовані в інших освітніх установах.
Апробація результатів роботи Результати дослідженні були заслухані на засіданні педагогічної ради Великодолинського НВК – гімназії 7 жовтня 2011 року.
Публікації За матеріалами дослідження готується до друку стаття «Управління навчально – виховним процесом в сучасному навчальному закладі нового типу»
Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів з висновками, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Текст магістерської роботи проілюстровано таблицями та малюнками.
Загальний обсяг роботи – 130 сторінок. Робота містить 3 розділи, висновки до кожного розділу, 8 підрозділів, 13 рисунків, 12 таблиць, 4 додатки, список використаних джерел.
Ціна

1500

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.