Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Ситуаційний менеджмент – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-23513

100 тестов

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Ситуаційний підхід в менеджменті:
a. спрямований на оцінку діяльності організації через використання методу SWOT-аналізу b. стверджує, що концепції традиційної теорії керування, школи людських відносин і школи науки керування невірні
c. є еквівалентом „case study”, або „методу ситуацій”
d. прагне пов'язати конкретні прийоми та концепції з певними конкретними ситуаціями для того, щоб досягти організації найбільшої ефективності організації
Question 2
Симптомом настання проблемної ситуації є:
a. первісний, зовнішній прояв настання проблемних ситуацій
b. виникнення ознак надзвичайної ситуації
c. подія, зафіксований стан чи встановлена тенденція, що свідчить про настання кризи
d. події чи явища, внаслідок яких з'являються фактори кризи
Question 3
Ситуация – це:
a. сукупність безлічі існуючих факто¬рів, як у самій організації, так і в оточуючому середовищі
b. ситуаційні відмінності між організаціями та всередині самих організацій
c. сукупність соціальних, політичних і економічних факторів, що впливають на організацію
d. конкретний набір обставин, що у значній мірі впливають на діяльність організації в даний конкретний час
Question 4
Невірним є твердження:
a. ситуаційний підхід пов'язує конкретні прийоми і концепції з певними конкретними ситуаціями, щоб більш ефективно досягнути мети організації
b. центральним моментом ситуаційного підходу є поняття „ситуація”
c. перевагою ситуаційного підходу є те, що він концентрується на ситуаційних відмінностях між організаціями та всередині самих організацій
d. при ситуаційному підході вважається, що концепції традиційної теорії керування, школи людських відносин і школи науки керування невірні
Question 5
Набуття уміння „ситуаційного мислення” передбачає:
a. набуття умінь провести зміни, які дозволять адаптуватися до ситуації
b. набуття умінь визначати, які фактори є найбільш важливими в даній ситуації
c. набуття умінь вірно оцінювати управлінсько-виробничі ситуації та знаходити виходи із них
d. набуття умінь правильно інтерпретувати ситуацію
Question 6
Недоліком ситуаційного підходу є:
a. неможливість обрати відповідний підхід до здійснення управління, який би в найбільшій мірі відповідав вимогам, що висуваються з боку ситуації до організації
b. неможливість створювати потенціал в організації та необхідну гнучкість для того, щоб можна було перейти до нового управлінського стилю, що відповідає ситуації
c. неможливість здійснювати зміни, які дозволять адаптуватися до ситуації
d. неможливість визначити всі змінні, тобто із огляду можуть випасти деякі фактори, які серйозно в даному випадку впливають на ефективність організації
Question 7
Ситуаційний підхід визнає такі основних обмеження:
a. технологічне, людське та обмеження в постановці задачі
b. структура, культура й імідж фірми
c. технологічне та людське
d. працівники та завдання організації
Question 8
Ситуація, що характеризується можливістю втрат через відхилення, яке перевищує межі обмежень, коли величина втрат може перевершити очікуваний прибуток, підприємство не одержує ніякого доходу, але несе збитки в сумі всіх своїх марних витрат, називається:
a. надзвичайна ситуація
b. проблемна ситуація
c. кризова ситуація
d. звичайна виробнича ситуація
Question 9
Ситуаційне керування носить характер:
a. перспективний
b. довгостроковий, стратегічний
c. поточний
d. оперативний, короткостроковий
Question 10
Проблема в ситуаційному менеджменті – це:
a. події чи явища, внаслідок яких з'являються фактори кризи
b. усвідомлення і встановлення симптомів ускладнень у прийнятті рішень
c. поява ризику в прийнятті господарських рішень
d. невідповідність бажаного (нормативного)і фактичного рівнів досягнення цілей
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
Визначте етап, що не відповідає процедурі прийняття рішення методом "мозкового штурму":
a. обговорення висловлених ідей, їх аналіз, оцінка та розробка колективної точки зору виробляється централізовано
b. всі результати збираються в інтегральний документ, що містить всі рішення, кожний член групи одержує копію документа
c. кожний учасник висловлює самі різні ідеї, які вислухуються без критики й оцінки, всі ідеї записуються
d. з інформацією про характер проблеми учасники знайомлять зазд
Question 2
Яке з тверджень не відбиває сутності побудови "дерева цілей":
a. метод показує, яким чином кінцева подія (вершина "дерева") зможе виникнути з послідовностей і комбінацій відмовлень елементів системи
b. метод зосереджує увагу на тих подіях, що повинні здійснюватися для настання бажаної, кінцевої події, тобто етапу виникнення ситуацій
c. метод не враховує структурні горизонтальні і вертикальні зв'язки керування, необхідні як для прогнозування ситуацій, так і для вироблення рішень
d. акцентуючи увагу на кінцевій меті реалізації процедури ситуаційного керування, він не відображає ті причини і проблеми, що є джерелами виникнення ситуацій чи перешкоджа-ють їх розміщенню
Question 3
До методів виявлення факторів розвитку ситуації, що використовуються у ситуаційному менеджменті не відносять:
a. метод ланцюгових підстановок
b. метод факторного аналізу
c. метод анкетування в два тури
d. метод "мозкового штурму"
Question 4
Визначте етап, що не відповідає процедурі прийняття рішення методом анкетування в два тури:
a. визначені фактори оцінюються іншими спеціалістами, які чи погоджуються, чи ні із попередніми висновками
b. фактори класифікують на суттєві та несуттєві, головні та додаткові, внутрішні та зовнішні, ранжирують їх за ступенем значущості та отримують формулу для розрахунку очікуваних значень показників, що характеризують ситуацію
c. фактори ранжируються спеціалістами відповідно ступеню їх впливу на розвиток ситуації
d. кожний із спеціалістів, запрошених керівником, заповнює спеціально розроблену анкету, у якій вказує фактори, що визначають розвиток ситуації та дають пояснення їх включення до числа найважливіших
Question 5
Яке з тверджень не відбиває сутності побудови "дерева неполадок":
a. метод зосереджує увагу на тих подіях, що повинні здійснюватися для настання бажаної, кінцевої події, тобто етапу виникнення ситуацій
b. обчислення ймовірності різних шляхів, що приводять до корінної події (вершина "дерева"), дозволяє ранжирувати ці шляхи
c. метод містить у собі графічний і текстовий способи опису того, яким чином подія — відмовлення системи — може виникнути з комбінацій відмовлень підсистем і елементів системи
d. метод показує, яким чином кінцева подія (вершина "дерева") зможе виникнути з послідовностей і комбінацій відмовлень елементів системи
Question 6
До евристичних прийомів, або методів активізації творчості, нестандартного мислення відносять:
a. балансовий метод
b. методи математичного прогнозування
c. методи парної і множинної кореляції
d. метод «експертних оцінок»
Question 7
Метод Дельфі використовується в тих випадках, коли:
a. збір групи не можливий та й сама методика не дозволяє членам групи зустрічатися та обмінюватися думками з приводу проблеми
b. відбувається перенесення ознак випадково вибраних об'єктів на об'єкт, що вдосконалюється
c. учасники висувають власні ідеї, розвивають ідеї своїх колег, використовують певні ідеї для розвитку інших, комбінують їх
d. в учасники залучаються керівники та рядові співробітники, причому як ті, що постійно стикаються з даною проблемою, так і неспеціалісти в цій галузі (новачки), які зазвичай висувають нові, свіжі ідеї, оскільки на них не тиснуть традиції
Question 8
Метод асоціацій та аналогій використовується в тих випадках, коли:
a. збір групи не можливий та й сама методика не дозволяє членам групи зустрічатися та обмінюватися думками з приводу проблеми
b. в учасники залучаються керівники та рядові співробітники, причому як ті, що постійно стикаються з даною проблемою, так і неспеціалісти в цій галузі (новачки), які зазвичай висувають нові, свіжі ідеї, оскільки на них не тиснуть традиції
c. учасники висувають власні ідеї, розвивають ідеї своїх колег, використовують певні ідеї для розвитку інших, комбінують їх
d. відбувається перенесення ознак випадково вибраних об'єктів на об'єкт, що вдосконалюється
Question 9
Інструментом для аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища є:
a. матриця можливостей
b. усі відповіді вірні
c. складання профілю середовища організації
d. матриця SWOT-аналізу
Question 10
Матриця SWOT-аналізу передбачає :
a. розподіл факторів середовища на внутрішні і зовнішні, основні та додаткові
b. розгляд всіх можливих комбінацій факторів і виділення тих з них, котрі повинні бути враховані при розробці стратегії організації
c. розподіл факторів зовнішнього середовища за силою їх впливу
d. зведення усіх факторів у загальну таблицю
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Експрес-діагностика фінансової заможності фірми спрямована:
Виберіть одну правильну відповідь a. відповісти на питання: „Який майновий стан підприємства до початку звітного періоду та до кінця звітного періоду?”
b. на виявлення "хворих" і "симптоматичних" статей балансу
c. відповісти на питання: „Яка господарська робота проведена протягом звітного періоду?”
d. на визначення індексу Альтмана
Question 2
З боку пасиву балансу тривожними симптомами неплатоспроможності фірми можуть бути :
a. нові кредитні рахунки
b. явна заміна дебіторської заборгованості кредиторською
c. заміна кредиторської заборгованості на дебіторську
d. збільшення заборгованості фірми своїм постачальникам і кредиторам
Question 3
Експрес-діагностика фінансової заможності фірми є...:
a. основою для коефіцієнтного аналізу
b. інструментом зниження інвестиційного ризику
c. аналізом рівня добробуту працівників
d. одним з використовуваних у ситуаційному підході методом виявлення симптомів настання проблемних ситуацій, які стосуються не лише фінансових аспектів, але й процесів господарювання взагалі
Question 4
Горизонтальний аналіз – це ...
a. розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури ста¬тей активу і пасиву на звітну дату
b. процес визначення абсолютної і відносної зміни величин різних статей балансу за звітний період
c. метод, за допомогою якого вивчають рівень і динаміку відносних показників фінансового стану, які розрахо¬вуються як відношення величин балансових статей чи інших аб-солютних показників, що їх можна одержати на основі звітності. Ці коефіцієнти порівнюються з базовими даними
d. метод, що застосовується для виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових показників, а також для розрахунку впливу причин (факторів) на зміну фінансового показника, що його аналізують
Question 5
Вертикальний аналіз – це ...
a. метод, за допомогою якого вивчають рівень і динаміку відносних показників фінансового стану, які розрахо¬вуються як відношення величин балансових статей чи інших абсолютних показників, що їх можна одержати на основі звітності. Ці коефіцієнти порівнюються з базовими даними
b. процес визначення абсолютної і відносної зміни величин різних статей балансу за звітний період
c. метод, що застосовується для виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових показників, а також для розрахунку впливу причин (факторів) на зміну фінансового показника, що його аналізують
d. розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури статей активу і пасиву на звітну дату
Question 6
Коефіцієнтний аналіз – це ...
a. процес визначення абсолютної і відносної зміни величин різних статей балансу за звітний період
b. метод, що застосовується для виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових показників, а також для розрахунку впливу причин (факторів) на зміну фінансового показника, що його аналізують
c. розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній валюті балансу, тобто вивчення структури статей активу і пасиву на звітну дату
d. метод, за допомогою якого вивчають рівень і динаміку відносних показників фінансового стану, які розраховуються як відношення величин балансових статей чи інших абсолютних показників, що їх можна одержати на основі звітності. Ці коефіцієнти порівнюються з базовими даними
Question 7
Читання балансу проводять на основі:
a. попереднього загального ознайомлення з результатами роботи підприємства і його фінансовим станом безпосередньо за бухгалтерським балансом, а також розрахунок коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан підприємства
b. факторного аналізу
c. перевірки орфографії оформлення документів
d. аналізу установчих документів підприємства
Question 8
Рентабельність активів (майна) розраховується за формулою:
a. [прибуток у розпорядженні підприємства (ф.2) • 100] : [величина активів на звітну дату]
b. [прибуток у розпорядженні підприємства (ф.2) • 100] : [середня величина поточних активів]
c. [прибуток у розпорядженні підприємства • 100] : [сума виручки від реалізації продукції]
d. [прибуток у розпорядженні підприємства (ф.2) • 100] : [середня величина активів]
Question 9
Активи, що швидко реалізуються, (А2) – це
a. статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи
b. суми за всіма статтями коштів та їх еквівалентів, тобто гроші, які можна використати для поточних розрахунків. Сюди належать також короткострокові фінансові вкладення, цінні папери, які можна прирівняти до грошей (це рядки 150, 220, 230, 240 другого розділу активу балансу)
c. активи, для перетворення яких на гроші потрібний певний час. У цю групу включають дебіторську заборгованість, оскільки передбачається, що дебітори оплатять рахунок у найближчому майбутньому (рядки 160 до 220)
d. короткострокові кредити банків (рядок 500), поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (рядок 510), векселі видані (рядок 520). Для розрахунку основних показників ліквідності можна користуватися інформацією 4-го розділу балансу («Поточні зобов'язання»)
Question 10
Коефіцієнт, що розраховується за формулою Кз.л.= (А1+А2+ А3) : (П1+П2) має назву:
a. загальний коефіцієнт ліквідності
b. коефіцієнт концентрації власного капіталу
c. коефіцієнт абсолютної ліквідності
d. коефіцієнт швидкої ліквідності
ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Метою сучасних ситуаційних теорій лідерства є :
a. визначення якостей ідеального антикризового менеджера
b. визначення особистих якостей менеджерів і стилів управління, які щонайкраще відповідають певним ситуації
c. визначення якостей ідеального менеджера
d. формування моделей поведінки керівника в окремих виробничих ситуаціях
Question 2
Модель ситуаційного лідерства Ф. Фідлера заснована на визначенні:
a. рівня розумової зрілості підлеглих
b. рівня психологічної зрілості підлеглих
c. рівня керованості ситуації
d. ступеня орієнтації керівника на людські відносини або процес виконання завдання
Question 3
Якщо рівень НПК „найменш привабливого колеги” згідно моделі Фідлера становить 25, то:
a. не надає великого значення контролю процесу виконання завдання і мало стурбований людськими аспектами виробничого процесу
b. керівник орієнтований на людські відносини й уважний до настроїв своїх підлеглих
c. керівник контролює процес виконання завдання і мало стурбований людськими аспектами виробничого процесу
d. такий керівник буде реалізовувати владні повноваження у творчому колективі найбільш ефективно
Question 4
Знайдіть найбільш правильну характеристику для нижченаведеного фрагменту ситуаційної моделі лідерства:

a. має іншу шкалу розподілу – від 1 до 10
b. не є повним
c. він призначений для характеристики послідовників
d. не є вірним
Question 5
Ситуаційна теорія лідерства стверджує, що окрім особистих якостей менеджерів і стилів управління, вирішальну роль у формуванні ефективного лідерства можуть зіграти такі ситуаційні фактори, як:
a. уміння приймати управлінські рішення
b. ступінь стресостійкості менеджера
c. потреби й особисті якості підлеглих, структурованість завдання, наявна в керівника інформація
d. індекс НПК (найменш привабливого колеги)
Question 6
При визначенні рівня НПС „найменш привабливого співробітника” респонденту пропонують :
a. визначити рівень психологічної зрілості підлеглих
b. заповнити анкету з 12 пар епітетів, які характеризують його якості
c. заповнити анкету з 16 пар епітетів, які характеризують якості найбільш приємного керівника, з яким колись респонденту приходилось співпрацювати
d. заповнити анкету з 16 пар епітетів, які характеризують якості найбільш неприємного співробітника, з яким колись респонденту приходилось співпрацювати
Question 7
Якщо рівень НПС „найменш привабливого співробітника” згідно моделі Фідлера становить 105, то:
a. керівник орієнтований на людські відносини й уважний до настроїв своїх підлеглих
b. не надає великого значення контролю процесу виконання завдання і мало стурбований людськими аспектами виробничого процесу
c. керівник контролює процес виконання завдання і мало стурбований людськими аспектами виробничого процесу
d. рівень НПС розрахований не вірно
Question 8
До моделей ситуаційного лідерства відноситься:
a. континуум лідерської поведінки Лайкерта
b. управлінська гратка Блейка – Моутон
c. модель прийняття рішень Врума-Йеттона-Джаго
d. модель теорії справедливості Стейсі-Адамса
Question 9
При визначенні рівня НПС „найменш привабливого співробітника” респонденту пропонують :
a. визначити ступінь орієнтації свого керівника на завдання
b. визначити рівень відданості підлеглих лідеру
c. визначити кандидатів на звільнення
d. визначити свій стиль поведінки у ролі лідера
Question 10
Якщо рівень НПС „найменш привабливого співробітника” згідно моделі Фідлера становить 20, то:
a. керівник краще всього працює в ситуаціях 4,5 і 6
b. керівник найбільш ефективні в ситуаціях 1, 2, 3 і 8
c. така людина не здатна бути лідером
d. це керівник ліберального стилю
ТЕСТ ДО ТЕМИ 9
Question 1
Балів: 1
Яка з моделей ситуаційного лідерства має найбільшу кількість ситуаційних факторів:
a. модель прийняття рішень Врума-Йеттона-Джаго
b. модель "шлях-мета" Хауза-Мітчелла
c. модель "шлях-мета" Блейка – Моутон – Джаго
d. континуум поведінки керівника Танненбаума-Шмідта
Question 2
Модель прийняття рішень керівником Врума-Йеттона визначає наступні стилі поведінки лідера:
a. розглядав такі стилі керівництва як стиль підтримки; інструментальний стиль; стиль, що заохочує участь підлеглих у прийнятті рішень; стиль орієнтований на досягнення
b. поведінка лідера в області відносин пов'язана з необхідністю більш уважно прислухатися до підлеглих, робити їм підтримку, надихати їх і залучати до участі в управлінні
c. авторитарний, ліберальний та демократичний
d. характеризує п'ять стилів керівництва, що може використовувати керівник в залежності від того, у якому ступені підлеглим дозволяється брати участь в прийнятті рішень
Question 3
Дерево рішень є основою для визначення оптимального стилю керівництва в наступній моделі ситуаційного лідерства:
a. моделі прийняття рішень Врума-Йеттона-Джаго
b. управлінській гратці Блейка – Моутон
c. моделі "шлях-мета" Хауса-Мітчела
d. континуумі поведінки керівника Танненбаума-Шмідта
Question 4
Відповідно до моделі „життєвого циклу” Херсі і Бланшара:
a. лідер вибирає один із семи можливих способів поведінки в залежності від сили впливу на відносини лідерства трьох факторів: самого лідера, його послідовників і ситуації, що створилася
b. одним із ключових факторів ситуаційності вважається зрілість послідовників, що визначається ступенем наявності в людей здібностей і бажання виконувати поставлену лідером задачу
c. пропонується використовувати розроблену шкалу характеристик працівника, якому найменше віддають перевагу
d. працівники задоволені і продуктивні тоді, коли мається твердий зв'язок між і зусиллями і результатами роботи, а також між результатом роботи і винагородою
Question 5
Стиль лідерства „той, що бере участь” застосовується для підлеглих, які
a. здатні і бажають робити те, що пропонує їм лідер
b. не здатні і не бажають працювати. Вони або некомпетентні, або не упевнені в собі
c. не здатні, але бажають працювати. У них є мотивація, але немає навичок і умінь
d. здатні, але не бажають працювати. Їх не приваблює те, що пропонує керівник
Question 6
Дерево рішень є основою для визначення оптимального стилю керівництва в наступній моделі ситуаційного лідерства:
a. моделі "шлях-мета "Хауса-Мітчелла
b. моделі прийняття рішень Врума-Йеттона-Джаго
c. управлінській решітці Блейка – Моутон
d. континуумі лідерської поведінки Лайкерта
Question 7
Модель „життєвого циклу” :
a. була розроблена Фредом Фідлером
b. була запропонована Віктором Врумом і Пилипом Йеттоном та пізніше була істотно доповнена за участю Артура Джаго
c. була розроблена Полем Херсі і Кеном Бланшаром
d. була розроблена Теренсом Мітчелом і Робертом Хаусом
Question 8
Зрілість послідовників згідно теорії „життєвого циклу” :
a. визначає стадію життєвого циклу організації
b. не впливає на вибір стилю керівництва
c. визначається середнім віком персоналу організації
d. визначається ступенем наявності в людей здібностей і бажання виконувати поставлену лідером задачу
Question 9
Відповідно до моделі прийняття рішень керівником Врума-Йеттона стиль керівника „автократичний ІI” характеризується тим, що:
a. керівник ділиться розумінням проблеми з підлеглими, вони оцінюють альтернативи і намагаються досягти консенсусу щодо рішення. Роль, виконувана при цьому керівником, більше схожа на роль голови зборів, що координує дискусію, концентрує увагу на проблемі і робить усе для того, щоб розглядалися найбільш важливі аспекти проблеми
b. керівник одержує необхідну інформацію від своїх підлеглих і потім сам приймає рішення. Працівники залучаються тільки на етапі збору інформації. Вироблення рішення і його прийняття здійснює керівник
c. керівник на індивідуальній основі ділиться розумінням проблеми з підлеглими, що мають до неї відношення, з метою одержання від них ідей і пропозиції, не збираючи їх при цьому у групу. Потім він сам приймає рішення, яке може ґрунтуватися на внеску підлеглих, а може і ні.
d. керівник ділиться розумінням проблеми з підлеглими, зібравши їх разом. У ході наради він збирає їхні ідеї і пропозиції. Потім він приймає рішення, що може або відбивати, або не відбивати їхній внесок
Question 10
Відповідно до модель "шлях-мета" Хауса-Мітчела:
a. пропонується використовувати розроблену шкалу характеристик працівника, якому найменше віддають перевагу
b. лідер вибирає один із семи можливих способів поведінки в залежності від сили впливу на відносини лідерства трьох факторів: самого лідера, його послідовників і ситуації, що створилася
c. одним із ключових факторів ситуаційності вважається зрілість послідовників, що визначається ступенем наявності в людей здібностей і бажання виконувати поставлену лідером задачу
d. працівники задоволені і продуктивні тоді, коли є твердий зв'язок між і зусиллями і результатами роботи, а також між результатом роботи і винагородою
ТЕСТ ДО ТЕМИ 11
Question 1
Кризи в організації характеризуються наступними ознаками:
a. низьким рівнем платоспроможності підприємства, що може бути викликано в результаті дії людей або природних катастроф
b. збільшенням витрат на удосконалення виробництва за рахунок його модернізації, відновлення основних фондів, впровадження перспективних технологій
c. початком процедури банкрутства
d. стрімким накопиченням застійних явищ в економіці
Question 2
Фактори, що зумовлюють виникнення кризової ситуації:
a. різке підвищення витрат виробництва і збуту у зв’язку з нераціональною структурою керування та виникнення збитків, що перевищують рівень прибутку підприємства
b. низький рівень застосування методів антикризового управління
c. низький рівень заробітної плати працівників
d. запровадження відтермінування кредиторської заборгованості
Question 3
Знайдіть найбільш відповідне висловлювання: „кризові ситуації...
a. завжди можуть бути попереджені
b. мають своїм джерелом лише внутрішні процеси в організації
c. коливання обсягів виробництва і збуту, наявність значних спадів виробництва
d. неспроможність організації функціонувати без кардинальних кадрових змін
Question 4
Найбільш поширені наступні стратегії виходу підприємства з кризової ситуації:
a. захисна та наступальна
b. уникнення та компромісу
c. дебати та збори
d. аудит
Question 5
Зусилля стратегії відновлення по збіль¬шенню доходів в процесі подолання кризи націлені на:
a. використання резервів виробництва (ресурсозберігаючі заходи)
b. скорочення чисельності працюючих, відхід з віддалених ринків, скорочення послуг, наданих клієнтам
c. зняття з виробництва частини продукції, що знаходиться в стадії спаду, закриття чи продаж старих підприємств
d. збільшення зусиль зі збуту, розширення переліку послуг споживачам
Question 6
Скорочення діяльності фірми, що виявляється через зняття з виробництва частини продукції, що знаходиться в стадії спаду, закриття чи продаж старих підприємств, скорочення чисельності працюючих, відхід з віддалених ринків, скорочення послуг, наданих клієнтам, має назву:
a. стратегії відновлення, спрямовані на зниження витрат
b. "затягування пояса"
c. стратегії відновлення по збіль¬шенню доходів
d. стратегії продажу активів
Question 7
Наступальна тактика подолання кризи передбачає:
a. скорочення персоналу
b. збільшення витрат на удосконалення виробництва за рахунок його модернізації
c. використання резервів виробництва (ресурсозберігаючі заходи)
d. скорочення витрат
Question 8
Стратегії відновлення, спрямовані на зни¬ження витрат, найбільш ефективні в ситуаціях:
a. коли існують зрушення в сторону нового конкурентного підходу для відновлення позиції фірми на ринку
b. коли штат адміністративно-управлінського персоналу занадто роздутий
c. коли недосконалий ланцюжок цінностей фірми і структура витрат досить гнучка для вживання радикальних заходів по їхньому виправленню
d. коли необхідний перегляд внутрішніх операцій і функціональних стратегій (тобто стратегій у різних галузях діяльності) для забезпечення кращої підтримки загальної ділової стратегії
Question 9
Захисна тактика подолання кризи передбачає:
a. скорочення виробництва і збуту
b. вивчення і завоювання нових ринків збуту
c. збільшення витрат на удосконалення виробництва за рахунок його модернізації, відновлення основних фондів, впровадження перспективних технологій
d. активний маркетинг
Question 10
Захисна тактика подолання кризи передбачає:
a. скорочення виробництва і збуту
b. вивчення і завоювання нових ринків збуту
c. активний маркетинг
d. збільшення витрат на удосконалення виробництва за рахунок його модернізації, відновлення основних фондів, впровадження перспективних технологій
ТЕСТ ДО ТЕМИ 12
Question 1
Підприємницький ризик:
a. характеризується як випадкові втрати, що не піддаються прямому розрахунку, безпосередньому прогнозуванню і тому невраховані в підприємницькому проекті
b. характеризується як небезпека потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів чи недоодержання доходу в порівнянні з варіантом, розрахованим на раціональне вико-ристання ресурсів
c. це прямий грошовий збиток, пов'язаний з непередбаченими платежами, виплатою штрафів, сплатою додаткових податків, втратою коштів
d. визначається рівнем компетенції людей, що працюють в організації
Question 2
Спеціальні види втрат виявляються у вигляді:
a. нанесення збитку здоров'ю і життю людей, навколишньому середовищу, престижу підприємця
b. втрат, зумовлених недосконалістю методологій, некомпетентністю осіб, які формують план і здійснюють розрахунок прибутку і доходу
c. прямого грошового збитку, пов'язаного з непередбаченими платежами, виплатою штрафів, сплатою додаткових податків, втратою коштів
d. втрат, зумовлених злодійством і рекетом
Question 3
Фінансові втрати – це:
a. втрати, пов'язані з інфляцією, зміною валютного курсу гривні; додаткові до зазначених, що пов’язані з вилученням коштів підприємств у державний, республіканський чи місцевий бюджети
b. існують тоді, коли процес підприємницької діяльності йде повільніше, ніж було намічено
c. прямий грошовий збиток, пов'язаний з непередбаченими платежами, виплатою штрафів, сплатою додаткових податків, втратою коштів
d. випадкові втрати, що не піддаються прямому розрахунку, безпосередньому прогнозуванню і тому невраховані в підприємницькому проекті
Question 4
Втрати, що виявляються в не передбачених підприємницьким проектом додаткових витратах чи прямих втратах устаткування, майна, продукції, сировини, енергії й інших ресурсів мають назву:
a. випадкові втрати
b. матеріальні втрати
c. майнові втрати
d. втрати, що виникають в ході основної підприємницької діяльності
Question 5
Яке з тверджень відноситься до характеристики зони допустимого ризику:
a. підприємець не тільки не одержує від угоди ніякого доходу, але несе збитки в сумі всіх своїх марних витрат
b. це зона, в межах якої даний вид підприємницької діяльності зберігає свою економічну доцільність, тобто втрати мають місце, але вони менші очікуваного прибутку
c. цій зоні відповідають нульові втрати чи навіть негативні
d. це зона, коли підприємець не тільки не одержує від угоди ніякого доходу, але несе збитки в сумі всіх своїх марних витрат
Question 6
Трудові втрати являють собою:
a. втрати, коли процес підприємницької ді¬яльності йде повільніше, ніж було намічено
b. втрати робочого часу, викликані випадковими, непередбаченими обставинами
c. втрати робочого часу, пов’язані зі страйками
d. втрати через нанесення збитку здоров'ю і життю людей, навколишньому середовищу, престижу підприємця, а також внаслідок інших несприятливих соціально-психологічних і політичних наслідків
Question 7
Втрати, пов’язані з понаднормовим терміном оформлення вантажів на митниці відносять до категорії:
a. спеціальних видів втрат
b. трудових втрат
c. втрат часу
d. особливих видів грошового збитку
Question 8
Яке з тверджень не відноситься до характеристики зони критичного ризику:
a. це зона, що позначує можливість втрат, що перевищують величину очікуваного прибутку і досягають межі величини грошового обсягу операції, обрахованого повним виторгом від підприємницької угоди, тобто сумою витрат і прибутку
b. це зона, в межах якої даний вид підприємницької діяльності зберігає свою економічну доцільність, тобто втрати мають місце, але вони менші очікуваного прибутку
c. підприємець не тільки не одержує від угоди ніякого доходу, але несе збитки в сумі всіх своїх марних витрат
d. це зона, що характеризується небезпекою втрат, які перевищують очікуваний прибуток і в максимумі можуть привести до невідшкодовуваних втрат всіх засобів, вкладених підприємцем у справу, в бізнес
Question 9
Зона катастрофічного ризику являє собою
a. ризик, пов'язаний з діяльністю фірми, здатний викликати екологічну катастрофу
b. ризик, пов'язаний із прямою небезпекою для життя людей
c. границю втрат, що за своєю величиною перевершують очікуваний виторг і в максимумі можуть досягати величини, рівної всьому власному капіталу чи перевищувати його
d. границю втрат, що за своєю величиною перевершують критичний рівень очікуваного прибутку
Question 10
При відхиленнях ходу проведення робіт від норми в допустимих межах керівнику варто почати наступні дії:
a. якщо відхилення не погрожують катастрофічними наслідками, залишити все, як є – можливо, все втрясеться саме по собі
b. створити комісію (команду) з ліквідації відхилень
c. самому прийняти важливе управлінське рішення, засноване на глибокому аналізі причин і наслідків
d. доручити підлеглим зайнятися виправленням становища в оперативному порядку
e. перейти на систему ситуаційного керування
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Людські обмеження:
a. визначаються структурою та завданнями організації
b. визначаються типом і гнучкістю організаційних засобів виробництва товарів або послуг
c. виникають з фактичного характеру робіт, виконуваними робітниками
d. відбивають рівні компетенції людей, що працюють в організації
Question 2
Ситуація, що характеризується можливістю втрат, розмір яких може перевершувати очікуваний прибуток, коли підприємство не одержує ніякого доходу, але несе збитки в сумі всіх своїх марних витрат має назву:
Виберіть одну правильну відповідь a. звичайна виробнича
b. кризова
c. проблемна
d. надзвичайна
Question 3
Внутрішніми перемінними організації є:
a. скалярний ланцюг
b. життєвий цикл організації
c. конкурентні переваги організації
d. мета і завдання організації
Question 4
Завдання в управлінні — це:
a. частина мети підприємства
b. робота, що має бути виконана певним способом у встановлений термін
c. проблема, що підлягає розв'язку
d. тактика з досягнення рішень ЛПР
Question 5
До методів встановлення факторів, що визначають тенденції розвитку ситуації не відносяться:
a. кореляційно-регрессійний аналіз
b. метод Дельфі
c. метод планування організаційних змін
d. метод анкетування
Question 6
Метод "мозкової атаки" – це:
a. процес зменшення кількості факторів, які необхідно брати до уваги при аналізі чи оцінці очікуваних змін ситуації в результаті тих чи інших управлінських рішень, та формулювання знакової інтерпретації отриманого набору факторів
b. метод при проведенні експертизи в організаціях, згідно якому на першому етапі відбувається генерування ідей, а на іншому - обговорення цих ідей, їх оцінка та розробка колективної точки зору
c. метод аналізу, за допомогою якого можна класифікувати фактори на суттєві та несуттєві, головні та додаткові, внутрішні та зовнішні
d. метод, повністю тотожний метод Дельфі
Question 7
Недоліками "дерева неполадок" є:
a. метод, коли у менеджера має бути присутнє "шосте почуття, свого роду осяяння, що відвідує, як правило, представників вищого ешелону влади"
b. метод, заснований на багаторазовому використанні зафіксованого в каталозі виробничої організації досвіду розв'язання тих ситуацій, що виникали в ній чи поза нею
c. підхід можливий у дуже вузьких галузях виробництва, де існує монотонна, регламентована в часі і просторі технологія, що не змінює своєї якісної сторони досить тривалий час
d. значні труднощі одержання достовірної інформації про тривалість виконання кожної роботи, яку необхідно закладати в графік
Question 8
Ситуаційний аналіз – це:
a. розкладання цілого на елементи з наступним встановленням взаємозв'язків між ними з метою вироблення управлінського рішення
b. метод (підхід), при якому вивчаються події й умови (історія), що сприяли появі даної виробничої ситуації, досліджуються процеси й обставини, що відбуваються в зовнішнім і внутрішнім середовищі в сьогоденні, здатні вплинути на прийняте управлінське рішення і його наслідки
c. найбільш розповсюджений метод при проведенні експертизи в організаціях. Проводиться в два тури: у першому відбувається генерування ідей, а в, іншому - обговорення цих ідей, їх оцінка та розробка колективної точки зору
d. метод, за допомогою якого можна класифікувати фактори на суттєві та несуттєві, головні та додаткові, внутрішні та зовнішні. Розроблені на основі обробки даних коефіцієнти впливу вирішеного фактору дозволяють ранжирувати їх за ступенем значущості та отримати формулу для розрахунку очікуваних значень показників, що характеризують ситуацію при зміні значень факторів
Question 9
Етап виконання моделі ситуаційного аналізу передбачає:
a. формулювання висновків щодо основних проблем
b. формування оптимістичного та песимістичного прогнозів розвитку організації
c. збір даних і спостережень та узагальнення
d. порівняння і пояснення даних
Question 10
Перешкоди до ситуаційного аналізу класифікують на:
a. фізичні, соціальні, психологічні, уявні
b. норми, звички та соціальні ролі
c. нормативні та конструктивні
d. географічні, суб’єктивні, уявні
Question 11
Експрес-діагностика фінансової заможності фірми є...:
a. одним з використовуваних у ситуаційному підході методом виявлення симптомів настання проблемних ситуацій, які стосуються не лише фінансових аспектів, але й процесів господарювання взагалі
b. основою для коефіцієнтного аналізу
c. інструментом зниження інвестиційного ризику
d. аналізом рівня добробуту працівників
Question 12
Які з перерахованих показників є найбільш небезпечними для фірми?
a. зменшення прибутку, що залишається в розпорядженні фірми
b. зростання витрат фірми в зв'язку з необхідністю обслуговування отриманого кредиту
c. зниження платоспроможності фірми
d. зниження рівня конкурентного статусу фірми
e. падіння попиту на товари фірми
Question 13
Експрес-діагностика фінансової заможності фірми спрямована:
a. відповісти на питання: „Яка господарська робота проведена протягом звітного періоду?”
b. відповісти на питання: „Який майновий стан підприємства до початку звітного періоду та до кінця звітного періоду?”
c. на виявлення "хворих" і "симптоматичних" статей балансу
d. на визначення індексу Альтмана
Question 14
Яке з тверджень не відбиває сутності побудови "дерева цілей":
a. метод показує, яким чином кінцева подія (вершина "дерева") зможе виникнути з послідовностей і комбінацій відмовлень елементів системи
b. метод не враховує структурні горизонтальні і вертикальні зв'язки керування, необхідні як для прогнозування ситуацій, так і для вироблення рішень
c. метод зосереджує увагу на тих подіях, що повинні здійснюватися для настання бажаної, кінцевої події, тобто етапу виникнення ситуацій
d. акцентуючи увагу на кінцевій меті реалізації про¬цедури ситуаційного керування, він не відображає ті причини і проблеми, що є джерелами виникнення ситуацій чи перешкоджа-ють їх розміщенню
Question 15
Захисна тактика подолання кризи передбачає:
a. скорочення виробництва і збуту
b. збільшення витрат на удосконалення виробництва за рахунок його модернізації, відновлення основних фондів, впровадження перспективних технологій
c. вивчення і завоювання нових ринків збуту
d. активний маркетинг
Question 16
Зусилля стратегії відновлення по збіль¬шенню доходів в процесі подолання кризи націлені на:
a. використання резервів виробництва (ресурсозберігаючі заходи)
b. збільшення зусиль зі збуту, розширення переліку послуг споживачам
c. зняття з виробництва частини продукції, що знаходиться в стадії спаду, закриття чи продаж старих підприємств
d. скорочення чисельності працюючих, відхід з віддалених ринків, скорочення послуг, наданих клієнтам
Question 17
Скорочення діяльності фірми, що виявляється через зняття з виробництва частини продукції, що знаходиться в стадії спаду, закриття чи продаж старих підприємств, скорочення чисельності працюючих, відхід з віддалених ринків, скорочення послуг, наданих клієнтам, має назву:
a. стратегії відновлення по збіль¬шенню доходів
b. стратегії продажу активів
c. "затягування пояса"
d. стратегії відновлення, спрямовані на зниження витрат
Question 18
До моделей ситуаційного лідерства не відноситься:
a. модель "шлях-ціль" Хауса-Мітчела
b. континиум поведінки керівника Танненбаума-Шмідта
c. управлінська гратка Блейка – Моутон
d. модель Стінсона-Джонсона
Question 19
Відповідно до моделі "шлях-ціль" Хауса-Мітчела:
a. працівники задоволені і продуктивні тоді, коли мається твердий зв'язок між і зусиллями і результатами роботи, а також між результатом роботи і винагородою
b. лідер вибирає один із семи можливих способів поведінки в залежності від сили впливу на відносини лідерства трьох факторів: самого лідера, його послідовників і ситуації, що створилася
c. одним із ключових факторів ситуаційності вважається зрілість послідовників, що визначається ступенем наявності в людей здібностей і бажання виконувати поставлену лідером задачу
d. пропонується використовувати розроблену шкалу характеристик працівника, якому найменше віддають перевагу
Question 20
Управління за відхиленнями - це ...:
a. метод, заснований на багаторазовому використанні зафіксованого в каталозі виробничої організації досвіду розв'я¬зання тих ситуацій, що виникали в ній чи поза нею
b. перевірка наявності персоналу на робочому місці
c. система діяльності, заснована на виявленні і доведенні до відома керівника тільки тієї інформації, яка обов'язково вимагає його особистої уваги. Для цього відповідно вся інформація поділяється на дві частини: питання, якими може займатися тільки керівник, і питання, з якими може справитися і підлеглий
d. процес розробки адаптивних планів, що враховують можливість появи проблемних ситуацій, передбачення їх, заходи їх запобігання і управління виробництвом з появою кризових і надзвичайних обставин
Question 21
Фактори, що зумовлюють виникнення кризової ситуації:
a. запровадження відтермінування кредиторської заборгованості
b. низький рівень застосування методів антикризового управління
c. різке підвищення витрат виробництва і збуту у зв’язку з нераціональною структурою керування та виникнення збитків, що перевищують рівень прибутку підприємства
d. низький рівень заробітної плати працівників
Question 22
Недоліком ситуаційного підходу є:
a. неможливість здійснювати зміни, які дозволять адаптуватися до ситуації
b. неможливість визначити всі змінні, тобто із огляду можуть випасти деякі фактори, які серйозно в даному випадку впливають на ефективність організації
c. неможливість створювати потенціал в організації та необхідну гнучкість для того, щоб можна було перейти до нового управлінського стилю, що відповідає ситуації
d. неможливість обрати відповідний підхід до здійснення управління, який би в найбільшій мірі відповідав вимогам, що висуваються з боку ситуації до організації
Question 23
Знайдіть найбільш відповідне висловлювання: „кризові ситуації...
a. мають своїм джерелом лише внутрішні процеси в організації
b. неспроможність організації функціонувати без кардинальних кадрових змін
c. коливання обсягів виробництва і збуту, наявність значних спадів виробництва
d. завжди можуть бути попереджені
Question 24
Найбільш поширені наступні стратегії виходу підприємства з кризової ситуації:
a. захисна та наступальна
b. уникнення та компромісу
c. аудит
d. дебати та збори
Question 25
Інструментом для аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища є:
a. усі відповіді вірні
b. складання профілю середовища організації
c. матриця можливостей
d. матриця SWOT-аналізу
Question 26
Наступальна тактика подолання кризи передбачає:
a. скорочення персоналу
b. використання резервів виробництва (ресурсозберігаючі заходи)
c. збільшення витрат на удосконалення виробництва за рахунок його модернізації
d. скорочення витрат
Question 27
Під зоною допустимого ризику варто розуміти:
a. зону, у якій втрати можливі
b. галузь, в межах якої даний вид підприємницької діяльності зберігає свою економічну доцільність
c. зону, у якій втрати менші чи рівні очікуваному прибутку
d. галузь, у якій втрати не очікуються
Question 28
Модель прийняття рішень керівником Врума-Йеттона визначає наступні стилі поведінки лідера:
a. характеризує п'ять стилів керівництва, що може використовувати керівник в залежності від того, у якому ступені підлеглим дозволяється брати участь в прийнятті рішень
b. авторитарний, ліберальний та демократичний
c. розглядав такі стилі керівництва як стиль підтримки; інструментальний стиль; стиль, що заохочує участь підлеглих у прийнятті рішень; стиль орієнтований на досягнення
d. поведінка лідера в області відносин пов'язана з необхідністю більш уважно прислухатися до підлеглих, робити їм підтримку, надихати їх і залучати до участі в управлінні
Question 29
Стиль лідерства „той, що бере участь” застосовується для підлеглих, які
a. здатні, але не бажають працювати. Їх не приваблює те, що пропонує керівник
b. не здатні і не бажають працювати. Вони або некомпетентні, або не упевнені в собі
c. здатні і бажають робити те, що пропонує їм лідер
d. не здатні, але бажають працювати. У них є мотивація, але немає навичок і умінь
Question 30
Дерево рішень є основою для визначення оптимального стилю керівництва в наступній моделі ситуаційного лідерства:
a. моделі прийняття рішень Врума-Йеттона-Джаго
b. управлінській гратці Блейка – Моутон
c. моделі "шлях-мета" Хауса-Мітчелла
d. континуумі поведінки керівника Танненбаума-Шмідта
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.