Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Податковий менеджмент - тести (МАУП)


Контрольна робота
K-26287

ВСЕГО 117 ОТВЕТОВ
Question 1
Пов’язати найменування принципів сучасної податкової діяльності в Україні з їхніми визначенням (поставити поруч з найменуванням принципу відповідну букву).
Найменування принципу Сутність принципу
1. Соціальна справедливість А Визначення суми податків здійснюється у певній частці від отриманого прибутку й забезпечення сплати рівних податків зборів на рівні прибутки та пропорційно більших податків і зборів – на більші доходи.
2. Єдиний підхід Б Забезпечення незмінності ставок податків і податкових пільг протягом бюджетного року.
3. Стабільність В. Забезпечується до розробки податкових законів з обов’язковим визначенням платника податку і збору, об’єкта оподаткування, джерела, строків і порядку сплати, податкового періоду. Ставок податку, підстав для надання податкових пільг.
4. Доступність Г. Введення пільг щодо оподаткування прибутку, спрямованого на розвиток виробництва.
5. Обов’язковість Д. Забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів.
6. Стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності Е. Підтримка малозабезпеченого населення (встановлення неоподаткованого мінімуму доходів) та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування для тих , хто отримує високі і надвисокі доходи.
7. Рівнозначність і пропорційність Є. Упровадження норм щодо сплати податків і зборів, визначених на підставі достовірних даних про об’єкти оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності за порушення законодавства.

Відповідь:
1 - Е
2 - В
3 - Б
4 - Д
5 - Є
6 - Г
Question 2
Яка з функцій не є функцією податків:
a. фіскальна
b. оборона та охорона громадян
c. розподільна
d. соціальна
Question 3
Скільки рівнів охоплює податковий менеджмент :
a. один
b. два
c. три
d. чотири
Question 4
Який з рівнів не є рівнем податкового менеджменту:
a. державний
b. галузевий
c. підприємства
d. громадян
Question 5
Складовими податкового менеджменту є :
a. аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності
b. податкове планування і прогнозування, податкове регулювання, податковий контроль
c. інвентаризація, оцінка, калькуляція баланс, звітність
Question 6
Метою податкового менеджменту є :
a. своєчасне та повне виконання зобов’язань платника податків у відповідності з діючим законодавством
b. забезпечення виконання плану доходної частини бюджету з дотриманням оптимальних фінансових пропорцій
c. забезпечення функціонування ефективної податкової політики держави, вдосконалення всієї податкової системи
Question 7
Об'єктами податкового менеджменту є :
a. податкова робота та її організація
b. правове регламентування, встановлення і справляння податків і зборів
c. майно та дохід пллатника податку
Question 8
Суб'єктами податкового менеджменту є :
a. держава та її органи, платники податків
b. тільки держава в особі законодавчих, виконавчих та фінансових органів
c. Тільки платники податків
Question 9
Основною метою корпоративного податкового менеджменту є:
a. абсоютна мінімізація податкових платежів
b. максимізація чистого прибутку при заданих параметрах податкового середовища і ринкової кон’юктури
c. аналіз зовнішнього податкового середовища, прогнозування нормативно-правових змін чинного законодавства
Question 10
Основною метою державного податкового менеджменту є:
a. установлення доцільності й ефективності діяльності платників податків
b. перевірка виконання законодавства, контроль за формуванням прибуткової і видаткової частин бюджету
c. забезпечення функціонування ефективної податкової політики держави
Question 11
Завдання податкового менеджменту:
a. облік, аналіз і контроль фінансово-господарської діяльності
b. аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку
c. прогнозування обсягів податкових надходжень на перспективу
Question 12
Яке традиційне поняття замінено ринковим терміном “менеджмент”:
a. обслуговування
b. моделювання
c. управління
Question 13
Податковий менеджмент виступає як:
a. інструмент вилучення доходів суб’єктів підприємницької діяльності у Державний бюджет
b. інструмент вилучення доходів суб’єктів підприємницької діяльності у Державний бюджет і як інструмент, який оптимізує фінансово-господарську діяльність підприємств
c. інструмент управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом відповідно чинного законодавства
Question 14
Органи, які здійснюють податковий менеджмент ставлять собі за мету:
a. вилучити у податкоплатника максимальну суму податкових платежів на користь Державного бюджету
b. вилучити у податкоплатника необхідну суму податкових платежів на користь Державного бюджету, одночасно залишивши йому стільки коштів, скільки необхідно для здійснення розширеного відтворення і розвитку податкової бази
c. здійснення контролю за надходженням і використанням Державних бюджетних коштів
Question 15
Який з наведених Законів України визначає поняття податок:
a. ЗУ “Про систему оподаткування”
b. ЗУ “Про державну податкову службу”
c. ЗУ “Про податок з доходів фізичних осіб
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Економічну інформацію класифікують на:
a. первинну і повторну
b. постійну і перемінну
c. розпорядчу та директивну
d. поточну та прогнозну
e. нову та релевантну
f. достовірну і недостовірну
g. доказову і недоказову
h. звітну і планову
i. договірну і фактографічну
Question 2
Зміст економічної інформації характеризується такими критеріями:
a. Синтактикою
b. Семантикою
c. Прагматикою
Question 3
Економічна інформація – це:
a. повідомлення про господарські операції
b. повідомлення про об’єкти контролю
c. сукупність реквізитів
d. реквізити-ознаки
e. синтактика, семантика, прагматика
f. реквізити-підстави
g. сукупність документів про виробничо-фінансову діяльність
h. економічні показники
Question 4
Носії інформації поділяються на:
a. документи і таблиці
b. графіки і схеми
c. розпорядчі документи
d. розпорядчо-виправдувальні документи
e. звітні документи
f. первинні документи і облікові регістри
g. планово-нормативні документи
h. дискретні носії інформації
i. фактографічна інформація
j. аналітичні і синтетичні облікові регістри
Question 5
На які дві категорії поділяються усі документи, з якими працюють перевіряючи органи:
a. правові та неправові
b. правильні та неправильні
c. доказові та недоказові
d. регулюючи та нерегулюючі
e. доброякісні та недоброякісні
Question 6
Визначити спосіб перевірки, у ході якої провадиться зіставлення документів по одній операції різних організацій:
a. аналітична перевірка
b. взаємний контроль
c. зустрічна перевірка
Question 7
У сучасних умовах використовують такі способи формування інформації:
a. сформована вручну
b. у напівавтоматичному режимі
c. в автоматичному режимі
d. усі перелічені
Question 8
При встановленні об’єктивного стану щодо суб’єкта, що перевіряється корисною є:
a. категорична інформація
b. умовно-точна інформація
c. орієнтована інформація
d. усе перелічене
Question 9
Категорична інформація формується в результаті:
a. дослідження первинних документів, натуральних об’єктів та інших явищ
b. певних обставин, коли не можна самостійно довести її абсолютну точність
c. складання рахунків можливих витрат, неодержаних доходів і може бути корисною при прийняті управлінських рішень
Question 10
Потенціал помилок і недоліків, властивих комп’ютерному середовищу ніж при ручному ведені податкового обліку:
a. вищий
b. нижчий
c. не має значення
Question 11
До вимог, які не відносяться до інформації по податках, належать:
a. систематичність
b. корисність
c. динамізм
d. фактичність
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
За охопленням об’єктів види аналізу класифікуються :
a. соціально-економічний
b. економіко-математичний
c. вибірковий
d. стохастичний
Question 2
На рівні підприємства змістом податкового аналізу не є:
a. визначення динаміки податкових платежів
b. регулювання податкових платежів
c. визначення тенденцій, які складаються на підприємстві
d. визначення чинників, які впливають на податкову політику
Question 3
За ознакою “дії” до видів аналізу не відноситься:
a. ретроспективний
b. попередній
c. оперативний
d. фінансово-економічний
Question 4
Які функції не відносяться до податкового аналізу:
a. вивчення характеру дії економічних законів
b. оцінка результатів діяльності
c. розрахунок податкових платежів
d. планування податкових платежів
Question 5
Який з етапів не відноситься до проведення податковго аналізу:
a. дослідження податкової системи
b. визначення показників діяльності підприємства
c. розрахунок чинників, які впливають на податкові платежі
d. планування податкових платежів
Question 6
За ознакою “об’єкти управління” до видів аналізу не відноситься:
a. соціально-економічний
b. підсумковий
c. економіко-екологічний
d. фінансово-економічний
Question 7
Предметом податкового аналізу є:
a. вивчення діючої системи оподаткування
b. діяльність підприємства в проведені податкової політики
c. визначення структури бюджету країни та частки в ньому податкових платежів
d. визначення динаміки податкових платежів за визначений період
Question 8
За ознакою “методи вивчення об’єктів” до видів аналізу не відноситься:
a. порівняння
b. експрес-аналіз
c. економіко-математичний
d. маркетинговий
Question 9
Етапами проведення комплексного податкового аналізу не є:
a. визначення системи показників, які необхідні для проведення аналізу
b. зрівнянні фактичних показників з показниками моделі
c. проведення визначення впливу чинників на податкову політику підприємства
d. підсумкова оцінка результатів діяльності та розробка плану відповідних заходів податкової політики підприємства
Question 10
За змістом програми види аналізу класифікуються:
a. комплексний
b. попередній
c. оперативний
d. вибірковий
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
Який з методів відноситься до методів факторного аналізу:
a. відносних величин
b. ланцюгових підстав
c. середніх величин
d. балансовий
Question 2
Який з етапів відноситься до методики податковго аналізу:
a. дослідження податкової системи
b. визначення показників діяльності підприємства, які необхідні для проведення аналізу
c. зрівнянні фактичних показників з показниками моделі
d. планування податкових платежів
Question 3
Податковий аналіз по державі у цілому проводиться методом :
a. частковонауковим
b. загальнонауковим
c. особистонауковим
d. усі відповіді правильні
Question 4
Відносні показники динаміки використовують:
a. для характеристики змін показників за будь-який проміжок часу
b. для визначення структури податкових платежів
c. для співставлення різних варіантів управлінських рішень
d. для виявлення джерел доходів з яких будуть сплачені податкові платежі
Question 5
Який з методів відноситься до традиційних методів аналізу :
a. ланцюгових підстав
b. індексний метод
c. абсолютних різниць
d. порівняння
Question 6
З традиційних методів, який найбільш застосовується в практиці податкового аналізу, є :
a. відносні та середні величини
b. порівняння
c. балансовий
d. графічний
Question 7
Під факторним аналізом розуміють:
a. співставлення предмета, який раніш вивчався з метою знаходження загальних рис або різниці між ними
b. співставлення між фактичними та нормативними показниками та визначення ступеня відхилення і його причини
c. вивчення та вимірювання впливу різних чинників на розмір результативних показників
d. порівняння фактичних показників з такими ж показниками за попередні роки та виявлення тенденції, яка складається
Question 8
Факторний аналіз динаміки інтенсивності передбачає:
a. визначення зміни загального обсягу податкових надходжень за рахунок зміни податкових надходжень від одного суб'єкта оподаткування
b. визначення зміни середньої суми податкових надходжень від одного суб'єкта господарювання
c. визначення зміни середньої суми податкових надходжень від одного суб'єкта господарювання за рахунок зміни обсягу податкових надходжень
d. визначення відхилення по кожному місяцю від середньомісячного
Question 9
Сутність кореляційного аналізу аналізу полягає у :
a. визначенні щільності зв'язку між факторними та результативними показниками, що не перебувають у функціональній залежності
b. визначення ступеня відхилення і його причини між фактичними та нормативними показниками
c. вивчення та вимірювання впливу різних чинників на розмір результативних показників
d. визначення впливу чинників на приріст показника, який досліджується
Question 10
Який з методів відноситься до методів стохастичного аналізу :
a. абсолютних величин
b. кореляційного аналізу
c. інтегральний метод
d. графічний метод
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Основим завданням податкового планування і прогнозування є:
a. пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспможності
b. необхідність економічно обгрунтованого забезпечення якісних і кількісних параметрів бюджедних завдань і перспективних програм соціально-економічного розвитку країни,виходячи із розробленої ї прийнятої у законодавчому порядку соціально-економічної доктрини
c. зміцнення доходної бази бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати податків
Question 2
План і прогноз являють собою:
a. стадії планування, що взаємно виключають одна одну
b. взаємодоповнюючі один одного стадії планування
c. незалежні один від одного стадії планування
Question 3
Прогнози повинні бути:
a. обов’язково точними
b. не обов’язково точними
c. умовно точними
d. орієнтованими
Question 4
У процесі податкового планування та прогнозування беруть участь:
a. тільки спеціалізовані органи
b. всі зацікавлені органи у розробці реальних податкових планів
c. не має значення
Question 5
Типовий процес податкового прогнозування і планування включає:
a. оцінку ефективності податкової системи у цілому
b. аналізі причин розходжень між плановими і фактичними сумами податкових надходжень
c. встановлення завдання, змісту програми, відповідності її витрат кожної ініціативи
Question 6
У процесі прогнозування точність менш важлива, ніж сам процес:
a. так
b. ні
c. інше
Question 7
Для прогнозування доходів необхідно:
a. Вибрати необхідний метод прогнозування
b. З’ясовувати співвідношення між потребами регіонального бюджету та прогнозними надходженнями
c. Визначення. загального розміру дефіциту бюджету
Question 8
На якість податкового прогнозування і планування впливають:
a. Нерозробленість найефективніших дій для чіткого визначення цілей
b. Часта зміна законодавчої бази з питань оподаткування
c. Невизначеність основи, базових даних для прогнозування
Question 9
Особливість планування на рівні місцевих органів самоврядування:
a. Високі темпи зростання розмірів ставок оподаткування
b. Застосовуванняи сучасних методів, які виправдали у податковій практиці зарубіжних країн
c. Недостатність інструментів аналізу та спеціалізованих установ, які мають досвід роботи
Question 10
Головним в податковому плануванні на рівні державного бюджету та бюджету місцевих органів самоврядування є:
a. Компонентне податкове планування
b. Поточне податкове планування
c. Тактичне податкове планування
d. Стратегічне податкове планування
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Метою державного планування податкових платежів:
a. визначення обсягів фінансових ресурсів по платниках податків для централізації грошових коштів в загальнодержавному бюджеті
b. фінансове забезпечення поточної вирибничо-господарської діяльності
c. мобілізація фінансових ресурсів в обсягі, необхідному для фінансування виробничого і соціального розвитку, збільшення власного капіталу суб’єкта підприємницької діяльності
Question 2
Орієнтація на максимізацію стягнення податків відбувається причин:
a. потенціального дефіциту при різних варіантах бюджету
b. збільшення доходів населення
c. інфляції взагалі та в окремих галузях
Question 3
Визначення розміру дефіциту бюджету при розробці податкового прогнозу (плану) на державному рівні відбувається етапі:
a. першому
b. другому
c. третьому
d. четвертому
Question 4
Головні заходи при плануванні податкових платежів на державному рівні:
a. Визначення можливостей появи непередбачених ситуацій на процес планування
b. Аналіз чинників, які впливають на податкові платежі
c. Пошук варіантів податкового режиму ,та визначення тенденцій, які склалися в економіці держави
Question 5
Вимоги до планування податкових платежів:
a. Аналіз взаємовідносин між податковими органами та платниками податків
b. Оцінка розроблених варіантів податкового режиму по групах платників податків
c. Аналіз виконання бюджету попереднього періоду
Question 6
На першому етапі розробки податкових платежів на підприємстві визначається:
a. розробка організаційних заходів
b. досліджуються зовнішні чинники, які впливають на податкові платежі підприємства
c. визначається загальний строк дії стратегії податкових платежів
Question 7
Рівні планування податкових платежів на підприємстві:
a. Оперативне
b. Корпоративне
c. Загальнонаукове
Question 8
Метою стратегічних планів на підприємстві є:
a. визначення обсягів фінансових ресурсів по платниках податків для централізації грошових коштів в загальнодержавному бюджеті
b. визначення податкової стратегії на майбутній період як складової загальної частини фінансової стратегії
c. мобілізація фінансових ресурсів в обсягі, необхідному для фінансування виробничого і соціального розвитку, збільшення власного капіталу суб’єкта підприємницької діяльності
Question 9
При розробці поточних планів враховується:
a. податкова політика підприємства в цілому та на період до одного року
b. графік сплати податкових платежів
c. визначення показників руху коштів підприємства, його доходів і витрат, обсяг і джерела капітальних вкладень
Question 10
На третьому етапі розробки податкових платежів на підприємстві визначається:
a. формуються стратегічні цілі податкової політики підприємства
b. досліджуються зовнішні чинники, які впливають на податкові платежі підприємства
c. визначається загальний строк дії стратегії податкових платежів
ТЕСТ 7
Question 1
Що досліджують методи елімінування
a. кількісний вплив факторного показника на результативний
b. числові характеристики та якісні властивості об`єкта ,зводячи завдання до вивчення більш зручних величин
c. щільність зв`язку між факторним та результативним показником
Question 2
Які методи не відносяться до групи багатомірних методів статистичного аналізу
a. метод ланцюгових підстановок
b. метод експертних оцінок
c. теорія ігор
Question 3
Метод «Прогнозування тенденцій» базується на припущенні
a. процентна різниця у виконанні плану між кожним наступним і попереднім частковим показником помножена на базове значення узагальнюючого показника дорівнює впливові даного часткового показника на узагальнюючий
b. що рівень росту у майбутньому році буду таким же, як і в попередні роки
c. що перемінні,які впливають на ситуацію, не піддаються логіці простих аналітичних рішень
Question 4
Інтерполяція –це
a. заміна одних математичних величин іншими,в тому чи іншому змісті близких до видідної
b. інше
c. знаходження приблизного чи точного значення якоїсь величини по вже відомих окремих значеннях цієї ж чи іншої величини
Question 5
Теорія ігор - це
a. модель конфліктної ситуації двох учасників з прямо протилежними цілями
b. розділ математики ,який вивчає математичні моделі прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту інтересів
c. розділ математики,який вивчає індивідуальні дії та поведінку гравців в умовах конфлікту інтересів
Question 6
Кореліційний аналіз вивчає
a. вплив окремих факторів на результати експеременту
b. залежність середньго значення якої-небудь величини від деякої інщої величини чи від декількох величин
c. щільність зв`язку між факторними та результативними показниками, що не перебувають у функціональній залежності
Question 7
Метод «Дельфі» відноситься до
a. методів індівідуальної експерної оцінки
b. метод колективної експертної оцінки
c. імітаційних методів
Question 8
Регресівний аналіз вивчає
a. щільність зв `яку між факторними та результативними показниками, що не перебувають у функціональній залежності
b. залежність середнього значення якої- небудь величини від деякої іншої величини чи від декількох величин
c. вплив окремих факторів на результати експерименту
Question 9
Теорія масового обслуговування-це
a. гру двох, трьох або більше гравців,кожний з яких переслідує ціль максимізації своєї вигоди за рахунок іншого
b. розділ теорія імовірності, який вивчає потоки вимог на обслуговування , що постувають в систему з обмеженими пропускними властивостями
c. розподіл теорії ймовірності,яка вивчає механізм обслуговування вимог
Question 10
Імітаційні методи застосовуються у випадку
a. коли є в наявності багато взаємнозв`язків змінних і потрібно знайти оптимальне рішення
b. коли перемінні ,які впливають на ситуацію,не піддаються логіці простих аналітичних рішень
c. коли факторний та результавний показники не перебувають у фукціональній залежності
ТЕСТ 8
Question 1
При підготовці реєстру платників податків ДПА України взаємодіє з
a. Базами даних Держкомстату, НБУ
b. 3 базами даних ЗАГСів
c. 3 базами даних МВС, МЗЕЗторгу
Question 2
Реєстрацію підприємств здійснюють
a. Державне казначейство
b. Податкові адміністрації
c. Державна адміністрація
Question 3
Записи про суми надходжень до бюджету податків в особових рахунках платників роблять на підставі
a. Виписок із особових рахунків банків
b. Рішень начальника ДПІ
c. Податкових декларацій
Question 4
Фізична особа подає відомості про себе для реєстрації в якості платника податків до
a. Державного казначейства України
b. Районної податкової інспекції
c. ДПА України
Question 5
У якому вигляді видається документ про присвоєння ідентифікаційного коду?
a. Пластикової картки з магнітною смужкою
b. Довідки на паперовому носії
c. Пластикової картки зі штрих-кодом
Question 6
Платники податків, для яких відкривають особові рахунки, перебувають на
a. Фінансовому обліку
b. Бухгалтерському обліку
c. Податковому обліку
Question 7
Нарахування податків в особових рахунках платників здійснюють згідно з даними:
a. Державного казначейства України
b. Національного банку України
c. Податкових декларацій платників
Question 8
Для обліку сплати податків особові рахунки платників відкривають на
a. Всі податки, які сплачує конкретний платник
b. Кожний податок окремо
c. Групу податків
Question 9
Облік платників податків є однією з основних функцій органів державної податкової служби як передумова для
a. Здійснення контролю за правильністю обчислення
b. Всі відповіді вірні
c. Повнотою і своєчасністю перерахування податків і зборів до бюджетів та до державних цільових фондів
Question 10
Загальною умовою здійснення підприємницької діяльності є
a. ліцензування
b. державна реєстрація
c. патентування
ТЕСТ 9
Question 1
Що досліджують методи елімінування
a. кількісний вплив факторного показника на результативний
b. щільність зв`язку між факторним та результативним показником
c. числові характеристики та якісні властивості об`єкта ,зводячи завдання до вивчення більш зручних величин
Question 2
Які методи не відносяться до групи багатомірних методів статистичного аналізу
a. теорія ігор
b. метод експертних оцінок
c. метод ланцюгових підстановок
Question 3
Метод «Прогнозування тенденцій» базується на припущенні
a. що перемінні,які впливають на ситуацію, не піддаються логіці простих аналітичних рішень
b. процентна різниця у виконанні плану між кожним наступним і попереднім частковим показником помножена на базове значення узагальнюючого показника дорівнює впливові даного часткового показника на узагальнюючий
c. що рівень росту у майбутньому році буду таким же, як і в попередні роки
Question 4
Інтерполяція –це
a. заміна одних математичних величин іншими,в тому чи іншому змісті близких до видідної
b. знаходження приблизного чи точного значення якоїсь величини по вже відомих окремих значеннях цієї ж чи іншої величини
c. інше
Question 5
Теорія ігор - це
a. розділ математики,який вивчає індивідуальні дії та поведінку гравців в умовах конфлікту інтересів
b. розділ математики ,який вивчає математичні моделі прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту інтересів
c. модель конфліктної ситуації двох учасників з прямо протилежними цілями
Question 6
Кореліційний аналіз вивчає
a. вплив окремих факторів на результати експеременту
b. щільність зв`язку між факторними та результативними показниками, що не перебувають у функціональній залежності
c. залежність середньго значення якої-небудь величини від деякої інщої величини чи від декількох величин
Question 7
Метод «Дельфі» відноситься до
a. метод колективної експертної оцінки
b. імітаційних методів
c. методів індівідуальної експерної оцінки
Question 8
Регресівний аналіз вивчає
a. залежність середнього значення якої- небудь величини від деякої іншої величини чи від декількох величин
b. вплив окремих факторів на результати експерименту
c. щільність зв `яку між факторними та результативними показниками, що не перебувають у функціональній залежності
Question 9
Теорія масового обслуговування-це
a. розділ теорія імовірності, який вивчає потоки вимог на обслуговування , що постувають в систему з обмеженими пропускними властивостями
b. розподіл теорії ймовірності,яка вивчає механізм обслуговування вимог
c. гру двох, трьох або більше гравців,кожний з яких переслідує ціль максимізації своєї вигоди за рахунок іншого
Question 10
Імітаційні методи застосовуються у випадку
a. коли факторний та результавний показники не перебувають у фукціональній залежності
b. коли перемінні ,які впливають на ситуацію,не піддаються логіці простих аналітичних рішень
c. коли є в наявності багато взаємнозв`язків змінних і потрібно знайти оптимальне рішення
ТЕСТ 11
Question 1
Вкажіть неправильну відповідь. Існує кілька груп обов'язків платників податків, а саме
a. За цільовим використанням коштів
b. Зі сплати податків
c. Організаційного характеру
d. 3 обліку і звітності
Question 2
Донараховані суми податків, недоїмки, пені з громадян стягуються
a. За рішенням суду
b. За рішенням ДПА України
c. За рішенням правоохоронних органів
Question 3
Донараховані суми податків, недоїмки, пені з юридичних осіб- платників податків стягуються
a. За рішенням ДПА України
b. За рішенням суду
c. За рішенням правоохоронних органів
d. За рішенням керівника ДПІ
Question 4
Несвоєчасна сплата податків платниками тягне за собою
a. Кримінальну відповідальність
b. Штраф у сумі податку
c. Пеню
Question 5
Платник податку на додану вартість повинен
a. Зареєструватись як платник ПДВ у ДПІ за місцем знаходження
b. Подати заяву до ДПІ на відшкодування суми ПДВ
c. Інша відповідь
Question 6
Види відповідальності за порушення податкового законодавства
a. Моральна
b. Фінансова
c. Матеріальна
Question 7
Що таке пеня у галузі оподаткування?
a. Добровільний внесок
b. Санкція за несвоєчасну сплату податку
c. Штраф
Question 8
Штраф за несвоєчасу сплату податкового зобов’язання до 30 календарних днів з платника податку стягують у розмірі
a. 20% суми недоплати податку
b. 50% суми недоплати податку
c. 10% суми недоплати податку
Question 9
За прострочення сплати податків з боржників стягують
a. Прибуток
b. Пеню
c. Штраф
Question 10
При розрахунку пені за несвоєчасно сплачений податок у кількість днів прострочення включають
a. Робочі дні
b. Календарні дні
c. Залежить від суми недоплати
ТЕСТ 12
Question 1
Основний принцип державного регулювання економікі-це
a. мінімальне виручання державних органів в економічні процеси
b. структура перебудова галузей народногосподарського комплексу
c. спрямування державних зусиль на збільшення дохідної частини бюджету
Question 2
Податкове регулювання-це
a. заходи непрямого впливу на економіку та соціальні процеси через зміну податків,податкових ставок,податкових пільг,зниження чи підвищення загального рівня оподаткування
b. встановлення твердих, договірних,вільних цін і тарифів
c. розподіл податків і зборів на закріплені та регулюючі, за твердження нормативів відрахувань від загальнодержавниж
Question 3
Державна податкова адміністрація
a. приймає рішення щодо встановлення суб`єктам підприємницької діяльності податкових пільг
b. регулює рівновагу між фіскальною і регулюючою функцією
c. контролює обгрункованість користування пільгами
Question 4
Податкові пільги
a. завжди є втратами для бюджету
b. не завжди,оскільки у процесі подальшої реалізації та споживання товарів і послуг частина пільг відновлюється ,тому що податки сплачуються наспупними споживачами
c. інше
Question 5
Реструктуризація податкового боргу як один з методів податкового регулювання включає
a. тільки відстрочення сплати податкового боргу
b. відстрочення або розстрочення податкового боргу
c. тільки розстрочення сплати податкового боргу

Question 6
Застосування методів податкового регулювання
a. досягається баланс між доходами та видаткми регіональних бюджетів
b. має соціальні наслідки
c. немає соціальних наслідків
Question 7
Згідно законодавства України податкові пільги встановлюються або скасовуються рішенням
a. Верховної Ради України
b. Міністерства фінансів України
c. Державної податкової адміністрації
Question 8
Найнадійнішим способом оптимізувати податки на підприємстві є
a. ухилення від сплати податків
b. оптимізація всієї діяльності підприємства таким чином, щоб вона здійснювалася найбільш ефективним способом
c. ухилення від сплати податків шляхом використання недосконалості законодавства чи у результаті лобіювання в парламенті рішень на користь окремих налогоплатників
Question 9
Результати податкового менеджменту визначаються
a. розміром отриманого чистого прибутку
b. кількістю вироблених рекомендацій щодо оптимізації податкових платежів відповідним підрозділам підприємства
c. сумою коштів, отриманих у результаті зменшення податкових зобов`язань
Question 10
Непередбачуваність змін податкового законодавства
a. не сприяє підвищенню точності і якості податкових прогнозів
b. сприяє підвищенню точності в якості податкових прогнозів
c. ніяк не впливає на прогнозування податкових платежів
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.