Меню сайту

Нові користувачі
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
GAVGAVAV
Користувачі
04.02.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Іноваційний менеджмент – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-26960

Всего 105 ответов
Question 1
Новація - це:
a. художнє-конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд
b. кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, якісно відмінний від попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок
c. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання
d. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом
Question 2
Винахід - це:
a. кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, якісно відмінний від попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок
b. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання
c. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом
d. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці
Question 3
До інновації не відноситься:
a. винахід
b. створення нового ринку товарів
c. реорганізація структури управління організації
d. введення нового продукту
Question 4
Поліпшуючі інновації створюються на основі:
a. нових знань
b. існуючих знань, відомих законів та принципів
c. результатів фундаментальних досліджень
d. відкриття нових законів та принципів
Question 5
Яке з наведених визначень відноситься до інноваційного менеджменту?
a. це прикладання знань, навичок, інструментів і методів до операцій проекту для задоволення вимог, які висуваються до проекту
b. це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, яки зв’язані з здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства
c. це сукупність принципів, методів і засобів управління підприємством з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку
d. це сукупність методів і форм управління інноваційним процесом, а також управління зайнятими цією діяльністю організаційними структурами та їх персоналом
Question 6
Функція координування в інноваційному менеджменті спрямована на:
a. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку підприємства
b. погодження діяльності усіх ланцюгів системи управління, апарату науково-дослідних підрозділів та окремих фахівців
c. розробку перспектив науково-технічного розвитку
d. виконання планових завдань та об’єднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, програми і проекти
Question 7
Інноваційний процес це:
a. пошук необхідних інвестиційних ресурсів, відбір ефективних об’єктів (інструментів) інвестування, формування збалансованої інвестиційної програми і забезпечення її реалізації
b. вкладення капіталу в усіх його формах у різні об’єкти (інструменти) з метою одержання прибутку
c. послідовний ланцюг подій, у ході яких інновація розвивається від ідеї до конкретного продукту, технології, структури або послуги і поширюється у господарській практиці та суспільній діяльності
d. цілеспрямований упорядкований процес обчислювання вартості об’єкту у грошовому еквіваленті з урахуванням факторів, які впливають на вартість у конкретний момент часу в умовах конкретного ринку
Question 8
Яка стадія в інноваційному процесі є першою?
a. прикладні дослідження
b. комерціалізація нововведення
c. фундаментальні дослідження
d. дослідно-конструкторські роботи
Question 9
Яка стадія в інноваційному процесі є другою?
a. фундаментальні дослідження
b. комерціалізація нововведення
c. прикладні дослідження
d. дослідно-конструкторські роботи
Question 10
В інноваційному процесі комерціалізація нововведення спрямована на:
a. проектування, виготовлення, та випробування продуктів, технологій, матеріалів тощо
b. вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ
c. впровадження новації у практичну діяльність та її дифузію
d. розробку нових продуктів, технологій, матеріалів тощо
Question 11
В інноваційному процесі прикладні дослідження спрямовані на:
a. проектування, виготовлення, та випробування продуктів, технологій, матеріалів тощо
b. впровадження новації у практичну діяльність та її дифузію
c. розробку нових продуктів, технологій, матеріалів тощо
d. вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ
Question 12
В інноваційному процесі фундаментальні дослідження спрямовані на:
a. проектування, виготовлення, та випробування продуктів, технологій, матеріалів тощо
b. розробку нових продуктів, технологій, матеріалів тощо
c. вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ
d. впровадження новації у практичну діяльність та її дифузію
Question 13
Інноваційний процес на окремому підприємстві не включає:
a. визначення потреби в інноваціях
b. проведення фундаментальних досліджень
c. збір інформації про нововведення
d. попередній вибір нововведення
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
До фактору успішності інновацій відноситься:
a. ріст пропозицій нових товарів
b. перевага нового товару над товарами конкурентів
c. скорочення життєвого циклу товарів
d. ріст витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи
Question 2
Життєвий цикл нововведення - це період від зародження ідеї до розробки, поширення та:
a. продажу ліцензії на використання патенту
b. використання і утилізації продукту
c. продажу дозволу на виробництво продукту
d. появи першого зразка продукту на ринку
Question 3
Для першої фази життєвого циклу інновації характерно:
a. спад попиту на товар
b. стабілізація виробництва
c. освоєння виробництва та ріст обсягів продаж
d. початок маркетингових досліджень
Question 4
Сфера інноваційної діяльності включає ринок чистої конкуренції, ринок капіталів та:
a. ринок ресурсів
b. ринок нових виробів
c. ринок новацій
d. ринок збуту
Question 5
Патент - це:
a. документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання
b. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці
c. сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту
d. право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову технологію
Question 6
Товарний знак - це:
a. сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту
b. оригінально оформлене графічне зображення, оригінальна назва, особливе поєднання цифр, літер або слів і т.п., якими підприємство наділяє свої вироби
c. документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання
d. право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову технологію
Question 7
Ринок новацій - це:
a. сукупність об’єктів інтелектуальної власності, яка характеризується цілісністю і володіє якістю новизни порівняно з попередніми новаціями
b. сукупність продавців і покупців, які здійснюють операції зі схожими товарами в ситуації, коли жоден з учасників не справляє великого впливу на рівень поточних цін
c. сфера обертання капіталу, де суб’єктом виступають з одного боку організації та особи, які зайняті в науковій сфері, а з іншого - організації та особи, які здійснюють інвестиції
d. цілеспрямований упорядкований процес обчислювання вартості інновації у грошовому еквіваленті з урахуванням факторів, які впливають на вартість у конкретний момент часу в умовах конкретного ринку
Question 8
Ринок капіталу - це:
a. сфера обертання капіталу, де суб’єктом виступають з одного боку організації та особи, які зайняті в науковій сфері, а з іншого - організації та особи, які здійснюють інвестиції
b. усі відповіді правильні
c. сукупність продавців і покупців, які здійснюють операції зі схожими товарами в ситуації, коли жоден з учасників не справляє великого впливу на рівень поточних цін
d. сукупність об’єктів інтелектуальної власності, яка характеризується цілісністю і володіє якістю новизни порівняно з попередніми новаціями
Question 9
До допоміжних служб (систем) інноваційної діяльності не відноситься:
a. технополіси і технопарки
b. фінансово-економічне забезпечення інноваційної діяльності
c. експертизи інноваційних програм
d. система інформаційного забезпечення
Question 10
Ноу-хау - це:
a. технічні знання та практичний досвід інноваційного характеру, які являють собою комерційну цінність, використовуються в виробництві і професійній практиці, але не забезпечуються патентним захистом
b. дозвіл окремим особам чи організаціям на використання винаходу, захищеного патентом, технічного знання, технологічні та конструкторські таємниці виробництва, товарний знак тощо
c. титул власника винаходу, якій підкріплюється промисловим зразком
d. художнє-конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд
Question 11
Скільки технологічних укладів існує в історії людства?
a. 6
b. 4
c. 5
d. 3
Question 12
Згідно з теорією довгих хвиль науково-технічна революція розвивається хвилеподібно. Якою за переліком є технологічна хвиля, що заснована на нових технологіях у текстильній промисловості і на використанні енергії води?
a. четверта хвиля
b. третя хвиля
c. перша хвиля
d. друга хвиля
Question 13
Згідно з теорією довгих хвиль науково-технічна революція розвивається хвилеподібно. Яка за переліком є технологічна хвиля, що базується на впровадженні у промислове виробництво електричної енергії, на розвитку важкого машинобудування і електротехнічної промисловості на основі використання стального прокату, нових відкриттів у галузі хімії?
a. перша хвиля
b. третя хвиля
c. четверта хвиля
d. друга хвиля
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
Визнається, що до найбільш адекватного показника наукоємності галузей відноситься:
a. відносна вага витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у вартості готової продукції
b. вартість продукції, яка випускається за рік за ліцензіями
c. кількість винаходів в країні за рік
d. витрати на закупівлю ліцензій
Question 2
Елементом опосередкованої державної підтримки інноваційної діяльності є:
a. організація конкурсів при розподілі бюджетних коштів
b. пільгове оподаткування
c. фінансування інноваційних проектів з бюджетних коштів
d. формування державної інноваційної структури
Question 3
Елементом прямої державної підтримки інноваційної діяльності є:
a. відстрочка податкових платежів
b. правове регулювання інноваційного процесу
c. пільгове оподаткування дивідендів юридичних і фізичних осіб, які одержані за акціями інноваційних підприємств
d. зменшення податку на приріст інноваційних витрат
Question 4
Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» бюджетне фінансування наукових досліджень здійснюється шляхом:
a. кредитного фінансування
b. венчурного фінансування
c. базового фінансування
d. лізингового фінансування
Question 5
Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» бюджетне фінансування наукових досліджень здійснюється шляхом:
a. проектно-цільового фінансування
b. лізингового фінансування
c. венчурного фінансування
d. кредитного фінансування
Question 6
Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» фінансування наукових досліджень здійснюється наступними фондами і установами:
a. Державним фондом фундаментальних досліджень
b. Українськими комерційними банками
c. Українськими інвестиційними фондами
d. Українськими венчурними фондами
Question 7
Поняття, протилежне по значенню інноваційності:
a. стагнація
b. мотивація
c. інверсія
d. позиційність
Question 8
До генеральних цінностей організації відносяться:
a. стратегія
b. місія
c. цілі
d. інноваційність
Question 9
Інноваційність - це здатність організації:
a. зберігати організаційну культуру в умовах ротації кадрів
b. зберігати стабільність організаційної структури в умовах змін зовнішнього середовища
c. протистояти технологічним змінам при впровадженні інновацій
d. породжувати новації та здійснювати нововведення
Question 10
Відторгнення нововведень в організації зумовлено наступними об’єктивними та суб’єктивними факторами:
a. зменшенням обсягів продажу продукту
b. загрозою банкрутства
c. недисциплінованістю персоналу
d. опором персоналу і фінансовими витратами
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
Яке з наведених визначень найбільш чітко відображає сутність поняття «стратегія»:
a. стратегія - це набір конкретних дій організації, фінансування, вироблення політики підтримки, мотивація робітників, створення корпоративної культури, належне керівництво
b. стратегія - це загальна характеристика можливостей організації, опис її цільової аудиторії, видів діяльності та структури бізнесу
c. стратегія - це ідеальне уявлення про організацію і бізнес, яке задає напрямок руху і вказує його маршрут
d. стратегія - це план дій для здобуття компанією вигідного положення на ринку і досягнення стійкої конкурентної переваги
Question 2
Наступальна стратегія:
a. визначається політикою «материнської» компанії»
b. пов’язана з прагненням компанії досягти технічного і ринкового лідерства шляхом створення і впровадження нових продуктів, які розроблені, як правило, на основі власних ідей
c. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії-піонера
d. спрямована на впровадження тільки перспективних і перевірених інновацій
Question 3
Захисна стратегія:
a. пов’язана з прагненням компанії досягти технічного і ринкового лідерства шляхом створення і впровадження нових продуктів, які розроблені, як правило, на основі власних ідей
b. визначається політикою «материнської» компанії»
c. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії-піонера
d. спрямована на впровадження тільки перспективних і перевірених інновацій
Question 4
Імітаційна стратегія:
a. визначається політикою «материнської» компанії»
b. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії-піонера
c. пов’язана з прагненням компанії досягти технічного і ринкового лідерства шляхом створення і впровадження нових продуктів, які розроблені, як правило, на основі власних ідей
d. спрямована на впровадження тільки перспективних і перевірених інновацій
Question 5
Залежна стратегія:
a. спрямована на впровадження тільки перспективних і перевірених інновацій
b. пов’язана з прагненням компанії досягти технічного і ринкового лідерства шляхом створення і впровадження нових продуктів, які розроблені, як правило, на основі власних ідей
c. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії-піонера
d. визначається політикою «материнської» компанії»
Question 6
Традиційна стратегія:
a. визначається політикою «материнської» компанії
b. є реакцією керівництва на зовнішні сигнали ринку або інституційного середовища
c. не передбачає значних технологічних змін, тому така стратегія тільки умовно відноситься до інноваційної
d. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії-піонера
Question 7
Ситуаційна стратегія (стратегія ніші):
a. не передбачає значних технологічних змін, тому така стратегія тільки умовно відноситься до інноваційної
b. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії-піонера
c. визначається політикою «материнської» компанії
d. є реакцією керівництва на зовнішні сигнали ринку або інституційного середовища
Question 8
До переваг функціональної структури інноваційної організації відноситься:
a. делегується відповідальність за одержання прибутку на низові управлінські рівні
b. досягається простота в управлінні інноваційним проектом
c. досягається функціональна ізольованість підрозділів
d. співробітники мають чітку перспективу кар’єрного росту і професійного розвитку
Question 9
До недоліків функціональної структури інноваційної організації відноситься:
a. делегування відповідальності за одержання прибутку на низові управлінські рівні
b. порушується принцип єдиновладдя
c. співробітники не мають чіткої перспективи кар’єрного росту і професійного розвитку
d. стимулюється функціональна ізольованість
Question 10
До переваг матричної структури інноваційної організації відноситься:
a. реалізується пряма підлеглість керівнику інноваційного проекту
b. делегується відповідальність за одержання прибутку на низові управлінські рівні
c. досягається функціональна ізольованість підрозділів
d. зберігаються всі переваги функціональної структури
Question 11
До недоліків матричної структури інноваційної організації відноситься:
a. співробітники не мають чіткої перспективи кар’єрного росту і професійного розвитку
b. порушується принцип єдиновладдя
c. делегування відповідальності за одержання прибутку на низові управлінські рівні
d. стимулюється функціональна ізольованість
Question 12
До переваг дивізіональної структури інноваційної організації відноситься:
a. порушується принцип єдиновладдя
b. інноваційний проект має цілісний горизонтальний напрямок взаємодії співробітників
c. делегується відповідальність за одержання прибутку на низові управлінські рівні
d. досягається простота в управлінні інноваційного проекту
Question 13
До недоліків дивізіональної структури інноваційної організації відноситься:
a. стимулюється функціональна ізольованість
b. виникає проблема розподілу повноважень між керівництвом інноваційного проекту і керівництвом функціональних підрозділів
c. порушується принцип єдиновладдя
d. необхідність утримання відносно великого управлінського апарату
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Технополіс - це:
a. організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі учбові заклади і зв’язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг
b. цілісний науково-виробничий комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста
c. науково-виробничий територіальний комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади
d. складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм
Question 2
Інкубатор - це:
a. складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм
b. організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі учбові заклади і зв’язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг
c. цілісний науково-виробничий комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста
d. науково-виробничий територіальний комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади
Question 3
Сучасний науково-виробничий територіальний комплекс «Сіліконова долина» в США є:
a. фінансово-промисловою групою
b. технопарком
c. технополісом
d. інкубатором
Question 4
З метою розвитку технопарків та технополісів у перші роки їх існування на цих територіях державою створюється:
a. пільгове бюджетне фінансування
b. пільговий конкурсний режим відбору інноваційних проектів
c. пільговий податковий режим
d. пільгове проектно-цільове фінансування
Question 5
Учасником фінансово-промислової групи в Україні обов’язково є:
a. вищий учбовий заклад
b. науково-дослідний інститут
c. торгове підприємство
d. банк
Question 6
Згідно з Законом України «Про промислово-фінансові групи в Україні»:
a. у фінансово-промисловій групі юридичною особою є тільки головне підприємство
b. усі учасники фінансово-промислової групи є самостійними юридичними особами
c. тільки фінансово-промислова група є юридичною особою
d. фінансово-промислова група та її учасники є юридичними особами
Question 7
Фінансово-промислова група ліквідується:
a. за рішенням Мінекономіки України
b. за постановою Кабінету Міністрів України
c. за рішенням Фонду держмайна України
d. за Генеральною угодою, яка підписується керівниками всіх підприємств-ініціаторів
Question 8
Крупні компанії, як правило:
a. характеризуються відсутністю бюрократизму в управлінні інноваційним процесом
b. розробляють одну ідею
c. мають доходність від інновацій значно більшу, ніж у малих фірмах
d. вкладають кошти тільки в такі дослідження, які гарантують прибуток
Question 9
Малі фірми, як правило:
a. вкладають кошти тільки в такі дослідження, які гарантують прибуток
b. бюрократичні в управлінні
c. мають доходність значно більшу, ніж у крупних фірмах
d. орієнтовані на створення одночасно кілька інновацій
Question 10
Створення венчурних фірм передбачає наявність:
a. фінансових гарантій від держави
b. кількох інноваційних ідей - нових продуктів, нових технологій
c. гарантії надання кредиту для фінансування фірми
d. інноваційної ідеї - нового продукту, нової технології
Question 11
Для системи венчурного фінансування інноваційного проекту не є характерним:
a. ініціатор не повинен повертати інвестору відсотки та отримані суми для реалізації інноваційного проекту
b. інвестор купує права (частку прав) на новації інноваційного проекту
c. повне внутрішнє фінансування інноваційного проекту
d. інвестор отримує прибуток від реалізації інноваційного проекту
Question 12
Особливістю венчурного фінансування є:
a. наявність державних гарантій повернення інвестицій
b. венчурний капітал забезпечує занижений ризик інвестицій
c. простота залучення інвестицій
d. венчурний капітал інвестують у проекти з підвищеним ризиком
Question 13
Концепція тотальної якості Kaizen - це:
a. планування якості продукції
b. орієнтація на постійні та поступові поліпшення продукції чи технології
c. принципи впровадження базисних інновацій
d. рішуче, радикальне здійснення змін
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Для оцінки продуктивності праці наукових співробітників використовують наступні види нормування праці:
a. норми чисельності
b. норми часу
c. норми вироблення
d. продуктивність наукової праці не нормується
Question 2
Психолог А.Маслоу виокремив п’ять мотиваційних факторів для задоволення людських потреб. Назвіть наступний мотиваційний фактор, який слідує після задоволення соціальних потреб:
a. фізіологічні потреби
b. потреби у признанні
c. потреби у безпеці та захищеності
d. самовираження
Question 3
Економіст В.Ядов виокремлює три групи вчених за типами мотивації. Яка з наведених груп найменш характерна для вчених:
a. професіонали, які реально дивляться на життя, роль і функції науки у суспільстві
b. прагматики, які прагнуть до високого положення в офіційній структурі
c. матеріалісти, для яких, в першу чергу, характерно прагнення до більш високого рівня життя
d. ентузіасти, для яких процес пізнання є способом самореалізації
Question 4
Гнучкий графік роботи наукових співробітників - це:
a. виконання посадових обов’язків з меншими витратами робочого часу
b. такій розклад роботи, коли науковець сам обирає час приходу-уходу у визначених керівництвом межах
c. такий розклад роботи, коли найбільш цінні наукові співробітники звільнюються від будь-якого контролю з боку керівництва
d. відпрацювання визначеної кількості годин за меншу кількість днів
Question 5
Створення цільових груп в інноваційних організаціях дозволяє:
a. контролювати винахідницьку діяльність творчого колективу
b. керівництву правильно визначати розмір оплати праці наукових співробітників
c. ефективно контролювати режим роботи творчого колективу
d. максимально використовувати творчий потенціал наукових співробітників
Question 6
Ризик виникнення поломок машин та обладнання, а також виникнення аварійної ситуації відноситься до:
a. екологічного ризику
b. кредитного ризику
c. промислового ризику
d. інвестиційного ризику
Question 7
Ризик, який виникає із-за помилок оформлення юридичних прав, прав власності або оренди на об'єкт, це:
a. підприємницькі ризики
b. інвестиційний ризик
c. кредитний ризик
d. фінансовий ризик
Question 8
Ризик перевищення кошторису із-за подорожчання вартості будівництва тощо - це:
a. підприємницькі ризики
b. інвестиційний ризик
c. кредитний ризик
d. фінансовий ризик
Question 9
Ризик, який пов’язаний з можливою інфляцією, це:
a. кредитний ризик
b. фінансовий ризик
c. інвестиційний ризик
d. підприємницькі ризики
Question 10
Ризик, який пов’язаний з можливістю неповертання суми кредиту та відсотків за ним, це:
a. фінансовий ризик
b. інвестиційний ризик
c. підприємницькі ризики
d. кредитний ризик
Question 11
Ризик, який пов’язаний з можливістю нанесення збитків і недодержання прибутку з-за порушення контрагентами своїх обов’язків, це:
a. інвестиційний ризик
b. підприємницькі ризики
c. фінансовий ризик
d. кредитний ризик
Question 12
Ризик, який пов’язаний з можливістю виникнення збитків у результаті зміни обмінного курсу і впливу його на очікувані доходи від продажу продукції, це:
a. підприємницькі ризики
b. інвестиційний ризик
c. фінансовий ризик
d. кредитний ризик
Question 13
Ризик, пов’язаний з можливістю неодержання прибутку у ході реалізації проекту, це:
a. фінансовий ризик
b. інвестиційний ризик
c. підприємницькі ризики
d. кредитний ризик
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Інновація - це:
a. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом
b. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання
c. кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, якісно відмінний від попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок
d. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці
Question 2
Відкриття - це:
a. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом
b. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці
c. кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, якісно відмінний від попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок
d. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання
Question 3
Існує різниця між винаходом, відкриттям і нововведенням. Наведіть правильну відповідь:
a. відкриття чи винахід можуть бути зроблені колективно, а нововведення розробляються і впроваджуються вченим, винахідником-одинаком
b. відкриття чи винахід здійснюється винятково заради одержання прибутку, тоді як нововведення впроваджуються з метою одержання нових знань
c. відкриття здійснюється на прикладному рівні, нововведення на його основі створюється на фундаментальному рівні
d. відкриття або винахід можуть бути випадковими, нововведення випадково не відбуваються
Question 4
Базисні інновації створюються на основі:
a. результатів дослідно-конструкторських робіт
b. результатів прикладних досліджень
c. результатів фундаментальних досліджень
d. результатів маркетингових досліджень
Question 5
Функція прогнозування в інноваційному менеджменті спрямована на:
a. досягнення майбутньої мети підприємства
b. розробку набору прийомів і методів з досягнення інноваційних завдань підприємства
c. розробку комплексного плану досягнення мети підприємства
d. розробку перспектив науково-технічного розвитку підприємства
Question 6
Функція планування в інноваційному менеджменті спрямована на:
a. розробку перспектив науково-технічного розвитку
b. виконання планових завдань та об’єднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, програми і проекти
c. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку підприємства
d. погодження діяльності усіх ланцюгів системи управління, апарату науково-дослідних підрозділів та окремих фахівців
Question 7
Яка стадія в інноваційному процесі є третьою?
a. комерціалізація нововведення
b. дослідно-конструкторські роботи
c. фундаментальні дослідження
d. прикладні дослідження
Question 8
Яка стадія в інноваційному процесі є четвертою?
a. дослідно-конструкторські роботи
b. фундаментальні дослідження
c. комерціалізація нововведення
d. прикладні дослідження
Question 9
В інноваційному процесі дослідно-конструкторські роботи спрямовані на:
a. вивчення теоретичних основ певних процесів і явищ
b. проектування, виготовлення, та випробування продуктів, технологій, матеріалів тощо
c. впровадження новації у практичну діяльність та її дифузію
d. розробку нових продуктів, технологій, матеріалів тощо
Question 10
До фактору невдачі інновацій відноситься:
a. наявність унікальних якостей товару
b. скорочення життєвого циклу товарів
c. доступ до ресурсів
d. адаптивність товару до вимог ринку
Question 11
Інноваційний лаг - це період між появою новації і:
a. впровадженням її в інновацію
b. продажу патенту
c. використання і утилізації продукту
d. продажу ліцензії на використання продукту
Question 12
Для другої фази життєвого циклу інновації характерні:
a. спад попиту на товар
b. освоєння виробництва та ріст обсягів продаж
c. початок маркетингових досліджень
d. стабілізація виробництва
Question 13
Інтелектуальна власність - це:
a. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці
b. сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту
c. право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову технологію
d. документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання
Question 14
Авторське право - це:
a. сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту
b. документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання
c. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці
d. право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову технологію
Question 15
Промисловий зразок - це:
a. документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання
b. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці
c. оригінально оформлене графічне зображення, оригінальна назва, особливе поєднання цифр, літер або слів і т.п., якими підприємство наділяє свої вироби
d. художнє-конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд
Question 16
Впишіть слова, яких не вистачає у визначенні інноваційної інфраструктури: «Інноваційна інфраструктура - це сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих …, які необхідні для ефективного здійснення інноваційної діяльності»:
a. технополісів і технопарків
b. підприємств і банків
c. організацій і допоміжних служб (систем)
d. учбових закладів і підприємств
Question 17
Ліцензія - це:
a. результат науково-дослідної діяльності організації, який призначений для внутрішнього і зовнішнього ринків
b. дозвіл окремим особам чи організаціям на використання винаходу, захищеного патентом, технічного знання, технологічні та конструкторські таємниці виробництва, товарний знак тощо
c. художнє-конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд
d. титул власника винаходу, якій підкріплюється промисловим зразком
Question 18
Згідно з теорією довгих хвиль науково-технічна революція розвивається хвилеподібно. Яка за переліком є технологічна хвиля, що пов'язана з розвитком залізничного транспорту і механічного виробництва в усіх галузях на основі парового двигуна?
a. третя хвиля
b. перша хвиля
c. друга хвиля
d. четверта хвиля
Question 19
Технопарк - це:
a. науково-виробничий територіальний комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади
b. складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм
c. організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі учбові заклади і пов’язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг
d. цілісний науково-виробничий комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста
Question 20
Фінансово-промислова група - це:
a. цілісний науково-виробничий комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади на базі конкретного міста
b. організаційна структура, яка об’єднує банк, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі учбові заклади і пов’язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг
c. складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм
d. науково-виробничий територіальний комплекс, у який входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі учбові заклади
Question 21
Інкубатор - це:
a. учбовий заклад для підприємців
b. експериментальне підприємство
c. учбовий заклад для наукових співробітників
d. джерело кредитів для малих інноваційних фірм
Question 22
Основною метою створення технопарків та технополісів є:
a. ефективне використання державного проектно-цільового фінансування інноваційної продукції
b. ефективне використання державного базового фінансування інноваційної продукції
c. організація конкурсного відбору інноваційних проектів
d. досягнення тісного територіального зближення наукового потенціалу країни та промислового виробництва
Question 23
Центральним ланцюгом технопарків та технополісів є:
a. експериментальне підприємство
b. науково-дослідний інститут
c. вищий учбовий заклад
d. банк
Question 24
Фінансово-промислову групу в Україні очолює:
a. Кабінет Міністрів України
b. головне підприємство, яке виготовляє кінцеву продукцію
c. Фонд держмайна України
d. банк
Question 25
Фінансово-промислова група створюється:
a. за рішенням Фонду держмайна України
b. за Генеральною угодою про сумісну діяльність, яка підписується керівниками всіх підприємств-ініціаторів
c. за постановою Кабінету Міністрів України
d. за рішенням Мінекономіки України
Question 26
Крупні компанії, як правило,:
a. орієнтовані на створення поліпшуючих інновацій
b. орієнтовані на створення базисних інновацій
c. мають доходність від інновацій значно більшу, ніж у малих фірмах
d. мають затрати на одного вченого значно менші, ніж у малих фірмах
Question 27
Малі фірми, як правило,:
a. у випадку невдачі фінансуються державою
b. розробляють одну ідею
c. у випадку невдачі фінансуються венчурним капіталом
d. розробляють паралельно кілька ідей
Question 28
Для системи венчурного фінансування інноваційного проекту характерним є:
a. повне внутрішнє фінансування інноваційного проекту
b. кредитне фінансування інноваційного проекту
c. ініціатор не повинен повертати відсотки інвестору та отримані суми для реалізації інноваційного проекту
d. фінансову відповідальність перед кредиторами несе ініціатор інноваційного проекту
Question 29
Для малих інноваційних фірм не характерно:
a. поглинання більш могутніми конкурентами
b. перетворення у відкрите акціонерне товариство
c. банкрутство
d. існування до кінця життєвого циклу інновації
Question 30
Для нормування праці наукових співробітників використовують наступні методи:
a. нормування наукової праці не використовується
b. хронометраж
c. метод моментних спостережень
d. мікроелементне нормування праці
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.