Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Менеджмент організацій (МАУП)


Контрольна робота
K-26994

Практичне завдання до теми 1

1. Наведіть приклади дії законів функціонування і розвитку організації (організація – на ваш вибір).

2. Розкрийте етап розвитку, особливості функціонування, позитивні та негативні сторони організації (організація – на ваш вибір).

Практичне завдання до теми 2

1. На конкретних прикладах проаналізуйте основні мотиви інтеграції вітчизняних та закордонних організацій.

2. На конкретних прикладах розкрийте особливості функціонування об’єднань підприємств в Україні.

Практичне завдання до теми 3

1. Проведіть аналіз ефективності структури управління організації, розробіть пропозиції щодо її удосконалення (організація – на ваш вибір).

Практичне завдання до теми 4

1. Розробіть пропозиції по удосконаленню виробничої структури підприємства (підприємство – на ваш вибір).

2. Проведіть оцінку функціонування виробничої інфраструктури організації, розробіть пропозиції щодо її удосконалення (організація – на ваш вибір).

Підсумковий тест

Question 1

Виберіть з поміж наведених загальні характеристики організацій:

a. наявність підрозділів, які виконують конкретні завдання

b. орієнтація на ринок

c. відсутність загальної мети

d. наявність культури організації

Question 2

В командитному товаристві:

a. дійсні члени (комплементарії) відповідають всім своїм майном

b. рішення приймають дійсні члени

c. вкладники відповідають за зобов'язаннями товариства своїм майном

d. рішення приймають комплементарії

Question 3

До господарських товариств відносяться:

a. товариство з обмеженою відповідальністю

b. концерн

c. акціонерне товариство

d. кооператив

Question 4

Вкажіть органи управління акціонерним товариством:

a. загальні збори акціонерів

b. редакційна комісія

c. правління

d. рада засновників

e. рада директорів

Question 5

Стратегія організації - це:

a. Основна мета у сфері виробництва

b. Основне призначення організації, чітко визначена мета її існування

c. Генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу ресурсів організації для досягнення її цілей

d. Процес визначення цілей діяльності організації

Question 6

До функціональних стратегій підприємства належать:

a. Глобальна, багатонаціональна

b. Стратегії планування, організація, мотивація, контроль

c. Низьких витрат, скорочення ринку, розвитку товару

d. Маркетингова, фінансова, кадрова, інноваційна

Question 7

У диверсифікованій фірмі стратегії за рівнем розробки класифікують:

a. Комплексні, конгломератні, спеціалізовані

b. На вищі, середні, нижчі

c. Корпоративні, ділові, функціональні, операційні

d. Глобальні, міжнародні, регіональні, місцеві

Question 8

Конкурентні переваги підприємства є внутрішніми, якщо вони базуються на:

a. особливих якостях товару, що створюють цінність для покупців

b. розробці двовимірних матриць із залученням зовнішніх незалежних експертів

c. професійно проведеному SWOT- аналізу підприємства без залучення зовнішніх експертів

d. можливості підприємства забезпечити нижчі витрати виробництва товарів, ніж у конкурентів

Question 9

До методів аналізу конкурентних переваг організації не відносяться:

a. бенчмаркінг, експертні оцінки

b. спостереження, опитування споживачів, ділових партнерів і працівників підприємства

c. SWOT- аналіз

d. франчайзинг, факторинг, лізинг

Question 10

Метод порівняльного аналізу для підприємств, які працюють в умовах конкурентної боротьби – це:

a. бенчмаркінг

b. GAP- аналіз

c. LOTS- аналіз

d. маркетинг

Question 11

Концерн - це:

a. Статутне об'єднання підприємств промисловості, транспорту, торгівлі, банків на основі повної фінансової залежності від одного або груп підприємців

b. Договірне об"єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності

c. Тимчасове статутне об'єднання промислового й банківського капіталу для досягнення спільної мети

d. Об'єднання підприємств з повною втратою їх виробничої та комерційної самостійності

Question 12

Стратегія організації розроблюється в такій послідовності:

a. вивчаються сильні та слабкі сторони підприємства, потім - можливості та загрози із зовнішнього середовища

b. бізнес-стратегія, корпоративна, функціональна і оперативна

c. аналіз внутрішніх ресурсів, вивчення сильних і слабких сторін підприємства, вибір стратегії, реалізація і контроль

d. аналіз середовища, розробка місії та системи цілей, оцінка і вибір

стратегії, реалізація і контроль

Question 13

Дайте визначення поняттю «мотивація»:

a. це процес формування цілей і завдань організації

b. це процес спонукання себе і інших до продуктивної діяльності

c. це процес встановлення взаємозв'язків між посадовцями підприємства

Question 14

Мотивація пов'язана з такими функціями менеджменту, як:

a. планування, організація, контроль, ухвалення рішень

b. виробнича, фінансова, маркетингова, кадрова

c. методологічна, пізнавальна, практична, прогностична

Question 15

До основних властивостей потреб людини відносяться:

a. стабільність, однозначність

b. індивідуальний характер, незалежність від ситуації

c. циклічний характер, неможливість їх задоволення раз і назавжди

Question 16

Про мотиви, як джерела активності особи, можна стверджуват наступне:

a. це внутрішні причини дій людей, які зовсім не усвідомлюються ними

b. вони не до кінця усвідомлюються людиною

c. це відчуття нестачі чого-небудь у людини

d. це зовнішні подразники, які спонукають людину до дій

Question 17

До основних мотиваційних характеристик особи відносяться:

a. заробітна плата, премії, винагорода, матеріальна допомога

b. спрямованість, інтереси, переконання, ідеали особистості

c. причетність, безпека, пошана, самоствердження

d. моральні, матеріальні, соціально-психологічні

Question 18

За групами основних потреб виділяють такі види мотивації:

a. внутрішню, зовнішню

b. матеріальну, трудову, статусну

c. примусову, нормативну

d. позитивну, негативну

Question 19

Згідно теорії Ф. Герцберга, на мотивацію працівників впливають дві групи чинників:

a. економічні і соціально – психологічні

b. гігієнічні і мотиваційні

c. матеріальні і нематеріальні

d. внутрішні та зовнішні

Question 20

Згідно теорії А. Маслоу, потреби задовольняються в такій послідовності:

a. потреби в безпеці, соціальна, в самовираженні, в пошані

b. від нижчих до вищих

c. від нижчих до вищих і у зворотному напрямі

d. від вищих до нижчих

Question 21

Згідно теорії постановки цілей:

a. на мотивацію працівників по досягненню цілей впливають тільки умови на робочому місці

b. для мотивації працівників перед ними потрібно визначати напружені, безпечні, конкретні, вигідні завдання

c. важливим завданням керівників є визначення справедливої оплати праці підлеглих

d. мотивація працівників не залежить від змісту цілей, які ставляться перед ними

Question 22

Згідно теорії справедливості С.Адамса:

a. при несправедливій оплаті працівники виконують завдання гірше, ніж могли б

b. перед працівниками потрібно ставити конкретні, справедливі завдання

c. люди, які вважають, що їм платять недостатньо, працюватимуть краще, щоб більше заробити

d. всі працівники одного підрозділу повинні отримувати однакову заробітну плату

Question 23

До недоліків функціональної стуктури управління належать:

a. труднощі в підтримці постійних взаємозв'язків різних служб

b. обмеження ефективності управління спроможністю і якостями керівника

c. протидія лінійних менеджерів діяльності функціональних спеціалістів

d. складність, громіздкість, дублювання функцій, значні витрати на забезпечення діяльності апарату управління

Question 24

До переваг підприємства з лінійною структурою управління відносяться:

a. особиста відповідальність кожного керівника за результат роботи

b. можливість для розвитку стратегії диверсифікації

c. зв'язок структури і стратегії через визначення ключових видів діяльності в функціональних службах

d. ефективність управління не обмежується можливостями керівника

Question 25

Важливою перевагою фірми з матричною структурою управління є:

a. можливість маневрувати ресурсами при виконанні кількох програм

b. єдність і чіткість керівництва

c. ефективність у динамічному оточенні

d. дія принципу єдності керівництва в управлінні

Question 26

Зазначте основні недоліки дивізіональної структури управління:

a. зниження уваги до кінцевого результату роботи,значний рівень централізації управління

b. значне навантаження на вище керівництво,яке відповідає за вирішення стратегічних і оперативних проблем

c. дублювання функцій,збільшення кількості управлінського персоналу і витрат на його діяльність

d. неможливість подальшого розвитку організації
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.