Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління трудовим потенціалом – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-27072

всего 149 ответов
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3

Question 1

Демографічна ситуація – це:

a. сукупність демографічних подій

b. відтворення населення

c. характеристика стану населення та демографічних процесів на певній території за певний період

Question 2

Об’єктивна необхідність регулювання демографічного розвитку обумовлена:

a. формуванням ринкових відносин

b. негативними тенденціями демографічних процесів

c. взаємозв’язком демографічних і соціально-економічних процесів

Question 3

Поняття «демографічна політика» і «соціальна політика» є тотожними:

a. так

b. ні

Question 4

Демографічна політика – це:

a. нормативно-правові акти, що регулюють перебіг демографічних процесів

b. сукупність державних заходів, спрямованих на регулювання демографічних процесів

c. державні установи, що займаються питаннями демографічного розвитку

Question 5

Напрями державної демографічної політики в конкретній країні визначаються:

a. рівнем розвитку продуктивних сил

b. особливостями демографічної ситуації

c. характером соціально-економічних відносин

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Кому з перерахованих вчених належить визначення трудового потенціалу як інтегральної оцінки кількісних і якісних характеристик економічної активності населення?

a. Д.П.Богині

b. Г.В.Осовській

c. О.А.Грішновій

Question 2

Хто з вказаних вчених вважає, що трудовий потенціал – це сукупність працездатного населення з урахуванням інтелектуального розвитку, знань, умінь, досвіду, духовних цінностей, звичаїв, традицій, переконань і патріотизму?

a. О.А.Грішнова

b. Р.П.Колосова

c. Г.В.Осовська та О.В.Крушельницька

Question 3

Трудовий потенціал може розглядатися на таких рівнях:

a. окремої людини

b. колективу (підприємства)

c. суспільства

Question 4

З часом трудовий потенціал особистості (підприємства, суспільства):

a. може знижуватися

b. може зростати

c. залишається незмінним

Question 5

До компонентів трудового потенціалу належать:

a. регіональний

b. професійно-кваліфікаційний

c. медико-біологічний

Question 6

Конкурентні переваги трудового потенціалу працівника поділяють на такі групи:

a. об’єктивні

b. комплексні

c. суб’єктивні

Question 7

Трудовий потенціал організації:

a. перевищує просту суму трудових потенціалів працівників

b. є простою сумою трудових потенціалів працівників

Question 8

Основними факторами, що зумовлюють зміни трудового потенціалу є:

a. соціально-культурні

b. демографічні

c. професійно-кваліфікаційні

Question 9

Головна функція трудового потенціалу полягає в:

a. сприянні розширенню виробництва

b. формуванні, розподілі та використанні робочої сили

c. забезпеченні підприємства працівниками

Question 10

До складу економічно-активного населення включають:

a. безробітних

b. зайнятих

c. осіб, які навчаються з відривом від виробництва

Question 11

Розподіл трудового потенціалу суспільства це:

a. розміщення трудового потенціалу за різними видами ознак (зайняті, не зайняті, за видом та режимом праці, за рівнем кваліфікації і т. ін.)

b. поділ населення на працездатне і не працездатне

Question 12

Використання трудового потенціалу це:

a. трудова діяльність зайнятого населення

b. трудова діяльність економічно активного населення

c. ступінь (питома вага) залучення трудового потенціалу до суспільно корисної діяльності та ефективності застосування в економіці

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

Якісні зміни праці на сучасному етапі проявляються в наступному:

a. зниженні потреби у працівниках масових професій

b. зростанні питомої ваги функцій розумової праці

c. підвищенні продуктивності праці

Question 2

Кваліфікація працівника це:

a. професійний досвід

b. рівень професійної придатності

c. сукупність загальноосвітніх та спеціальних знань

Question 3

Основні риси сучасної кваліфікації полягають в:

a. адаптивності

b. багатопрофільності

c. стабільності

Question 4

До основних функцій освіти належать:

a. економічна

b. соціальна

c. демографічна

Question 5

Система освіти це:

a. сукупність установ і організацій, що надають освітні та управлінські послуги

b. навчальні заклади різних рівнів акредитації

c. загальноосвітні та професійні навчальні заклади

Question 6

До внутрішніх факторів, що визначають стратегію розвитку освіти в Україні належать:

a. демографічні

b. структура економіки

c. глобалізація

Question 7

До зовнішніх факторів, що впливають на стратегію розвитку освіти в Україні, відносять:

a. ступінь відкритості економіки, обсяги експорту послуг освіти

b. очікуванні потужності міграційних потоків на Захід

c. глобалізація

Question 8

До нормативно-правових актів, що складають правову основу системи професійної орієнтації, належать:

a. Закон України «Про освіту»

b. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 р. «Про концепцію державної системи професійної орієнтації населення»

c. Закон України «Про колективні договори та угоди»

Question 9

Основні методи управління професійною орієнтацією це:

a. балансовий

b. програмно-цільовий

c. організаційно-розпорядчий

Question 10

Структура потреби в робочій силі на макрорівні визначається:

a. рівнем зайнятості населення

b. специфікою структури економіки

c. демографічною ситуацією

Question 11

Структура потреби в кваліфікованих працівниках залежить від:

a. ступеня забезпеченості підприємства працівниками

b. темпів зростання виробничої програми підприємства

c. номенклатури продукції (послуг), що виробляє чи надає підприємство

ТЕСТ ДО ТЕМИ 7

Question 1

Якою статтею Конституції України визначається право громадян на працю, безпечні і здорові умови праці та заробітну плату?

a. 23

b. 49

c. 43

Question 2

Закони про працю в Україні поєднані в єдиний документ, який називається:

a. Трудовий кодекс

b. Трудове законодавство

c. Кодекс законів про працю

Question 3

Нормативно-правові акти, що забезпечують управління трудовим потенціалом, є імперативними. Це означає, що вони:

a. обов’язкові для виконання

b. комплексні

c. постійно діючі

Question 4

Диспозитивність нормативно-правових актів полягає в тому, що вони:

a. дають змогу учасникам правовідносин визначати свої права та обов’язки у межах, встановлених законом

b. реалізуються організаторською та виховною роботою державних органів і громадських організацій

c. створюються на основі норм права

Question 5

Комплексний підхід при формуванні нормативно-правової бази в сфері управління трудовим потенціалом полягає, перш за все, в:

a. створенні сприятливих умов для реалізації права громадян на працю

b. узгодженні положень окремих законів про працю

c. забезпеченні єдності макроекономічного та мікроекономічного аналізу

Question 6

Законодавчий захист права громадян на своєчасне одержання винагороди за працю передбачений:

a. Ст. 5 Закону України «Зайнятість населення»

b. Ст. 18 Закону України «Про оплату праці»

c. Ст. 43 Конституції України

Question 7

Науково методичне забезпечення управління трудовим потенціалом полягає в:

a. проведенні обстежень домашніх господарств з питань економічної активності населення

b. вивченні та узагальненні зарубіжного досвіду щодо управління людськими ресурсами

c. обґрунтуванні стратегічних і тактичних напрямів оптимізації управлінських рішень в сфері управління ресурсами пра

ТЕСТ ДО ТЕМИ 8

Question 1

Поняття «людський капітал» з’явилось в західній економічній науці:

a. в 90-х роках XX століття

b. в 20-х роках XX століття

c. на початку 60-х років XX століття

Question 2

Про загальне наукове визнання теорії людського капіталу свідчить:

a. визнання людського капіталу найціннішим ресурсом

b. публікація серії статей, присвячених виключно проблемі людського капіталу

c. присудження Нобелівської премії в галузі економіки американському професору Гаррі С.Беккеру (1992 р.)

Question 3

Людський капітал – це:

a. здоров’я, знання, навички, здібності, мотивація людини

b. здатність людини до праці

c. сформований (розвинутий) в результаті інвестицій запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивації

Question 4

Використання людського капіталу призводить до:

a. збільшення прибутку підприємства та національного доходу

b. підвищення рівня зайнятості

c. зростання заробітків (доходів) його власника

Question 5

Спільними рисами людського і речового капіталу є:

a. обидва види капіталу приносять прибуток своїм власникам

b. створення речового і людського капіталу можливе без участі та присутності його власника

c. створення та накопичення обох видів капіталу потребує капіталовкладень

Question 6

Найвичерпніше сутність інвестицій в людський капітал визначається як:

a. витрати на загальну та професійну освіту

b. всі види витрат,які сприяють зростанню в майбутньому продуктивності та заробітків працівника

c. витрати на підвищення кваліфікації та охорону здоров’я

Question 7

Який рівень прибутковості проекту інвестицій в людський капітал для етапу здобуття звання доцента (за оцінками українських дослідників):

a. 63,5% річних

b. 36,5% річних

c. 43,5% річних

ТЕСТ ДО ТЕМИ 9

Question 1

Концепція людського розвитку:

a. доводить економічну доцільність удосконалення людини як чинника виробництва

b. тотожна концепції людського капіталу

c. історично і логічно виникла на базі теорії людського капіталу

Question 2

Центральними елементами концепції людського розвитку є:

a. матеріальний добробут людини

b. людський капітал

c. людський потенціал

Question 3

Виміри, що відображають ключові можливості у забезпеченні людського розвитку, це:

a. зайнятість

b. освіченість

c. довголіття

Question 4

Повна зайнятість, згідно Конвенції МОП, це:

a. забезпечення роботою всього не зайнятого населення

b. забезпечення роботою всіх, хто готовий приступити до неї та шукає її

Question 5

Продуктивна зайнятість – це:

a. зайнятість, що відповідає кваліфікації та здібностям працівника

b. економічно ефективна і доцільна зайнятість

c. зайнятість протягом встановленого робочого часу

Question 6

Рівень життя – це:

a. рівень доходів

b. ступінь задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб людей

c. становище людини в суспільстві

Question 7

Середня очікувана тривалість життя в Україні в 2009 році становила:

a. 70,0 років

b. 68,2 року

c. 72,0 роки

Question 8

ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможності дол. США) в 2009 році складав:

a. 6 300

b. 7 800

c. 5 763

Question 9

Індекс людського розвитку в Україні (за даними Програми розвитку ООН) в 2007 р. становив:

a. 0,805

b. 0,817

c. 0,796

ТЕСТ ДО ТЕМИ 10

Question 1

Доходи населення – це:

a. винагорода за виконану роботу

b. заробітна плата

c. сукупність грошових коштів і натуральних надходжень

Question 2

Залежно від форми отримання розрізняють доходи:

a. грошові

b. чисті

c. натуральні

Question 3

Номінальні доходи – це:

a. величина нарахованих виплат і натуральних видач

b. нарахована заробітна плата, що включає податки

c. отримані доходи за виключенням обов’язкових платежів

Question 4

Реальні доходи – це:

a. заробітна плата після вилучення податків

b. заробітна плата, яку отримує працівник

c. номінальні доходи, скориговані на зміни цін на товари і тарифів на послуги

Question 5

Що з переліченого не належить до не трудових доходів?

a. доходи від вторинної зайнятості

b. спадщина

c. дивіденди від цінних паперів

Question 6

Частка заробітної плати в структурі доходів має тенденцію:

a. до зростання

b. до зниження

c. залишається стабільною

Question 7

Державне регулювання доходів населення полягає:

a. в послаблені соціальної напруженості

b. у здійсненні контрольних функцій

c. в перерозподілі їх через Державний бюджет за допомогою диференційованого оподаткування

Question 8

Вартість життя – це:

a. сума коштів, необхідних людині для задоволення своїх потреб

b. виражена в грошовій формі кількість благ та послуг, які фактично споживаються населенням

c. рівень задоволення потреб в матеріальних і духовних благах

Question 9

Бюджет прожиткового мінімуму являє собою:

a. вартісну оцінку натурального набору прожиткового мінімуму

b. сума коштів, що забезпечує підтримання активного фізичного стану різних соціально-демографічних груп населення

c. обсяг та структуру споживання основних матеріальних благ і послуг на мінімально доступному рівні

Question 10

Платоспроможність населення – це:

a. сума грошових коштів, які можуть бути використані населенням на купівлю товарів і оплату послуг

b. запропонована на ринку потреба населення в товарах і послугах

c. обсяг грошових доходів і заощаджень населення

Question 11

Поняття «рівень життя» і «якість життя» тотожні?

a. ні

b. так

Question 12

Межа бідності – це:

a. рівень доходу, нижче якого неможливе задоволення основних потреб

b. неможливість внаслідок нестачі коштів підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний час

Question 13

Рівень бідності визначається як:

a. бідність по відношенню до стандартів цивілізації

b. відхилення доходів або витрат бідних від визначеної межі бідності

c. питома вага сімей (домогосподарств), в яких рівень споживання (доходів) на одну особу є нижчим за визначену мету бідності

Question 14

Що з переліченого входить до фонду споживання?

a. особисте споживання населення матеріальних благ і послуг

b. матеріальні витрати в організаціях невиробничої сфери, які обслуговують населення

c. частка національного доходу, що використовується на розширене відтворення

ТЕСТ ДО ТЕМИ 11

Question 1

Економічна активність визначається як:

a. діяльність людини з метою застосування на практиці своїх знань та досвіду і одержання винагороди

b. міра економічної діяльності, спрямованої на реалізацію внутрішнього і зовнішнього потенціалу людини для досягнення економічних результатів

c. реальні, ініціативні та ефективні дії підприємницьких структур і ділових людей, спрямовані на одержання позитивних результатів підприємницької діяльності

Question 2

Поняття «трудова активність» і «економічна активність» тотожні?

a. ні

b. так

Question 3

Об’єкти економічної активності різних категорій населення (зайнятого, безробітних) співпадають?

a. так

b. ні

Question 4

Мотивація економічної активності населення відрізняється від загальної схеми процесу мотивації?

a. ні

b. так

Question 5

Скільки стадій включає процес мотивації економічної активності безробітного населення?

a. три

b. вісім

c. п’ять

Question 6

На характер мотиваційного процесу економічної активності населення впливають наступні чинники:

a. структурні

b. соціально-демографічні

c. економічні

Question 7

До адміністративних методів державного регулювання економічної активності населення належать:

a. податкова система

b. фінансування

c. сертифікація та стандартизація

Question 8

Митне регулювання є одним із інструментів мотивації економічної активності населення, що належить до:

a. економічних методів

b. правових методів

c. адміністративних методів

Question 9

Рівень економічної активності населення визначається за формулою:

де ЕА – рівень економічної активності, %;

Б – безробітні у віці від 15 до 70 років, осіб;

З – зайняті у віці від 15 до 70 років, осіб;

Н – все обстежене населення у відповідному віці, осіб.

a. EA= (Б+З)/Н*100%

b. ЕА=З/Н*100%

c. ЕА=(З-Б)/Н*100%

Question 10

Які аспекти економічної активності трудового потенціалу виокремлюють для її аналізу?

a. збалансований

b. інтенсивний

c. екстенсивний

ТЕСТ ДО ТЕМИ 12

Question 1

Економічна ефективність як категорія відображає:

a. доцільність і ступінь використання елементів виробництва у процесі створення матеріальних благ

b. обсяг результатів виробництва на одиницю витрат

c. різницю між витратами на виробництво та його результатами

Question 2

Кінцевий корисний результат діяльності може бути

a. соціальним

b. регіональним

c. економічним

Question 3

Алгоритм визначення загальної ефективності господарювання має такий вигляд:

a. Ефективність = Результати – Витрати

b. Ефективність = Результати/Витрати(ресурси)

Question 4

Резерви ефективності використання трудового потенціалу – це:

a. умови та обставини, що впливають на рівень використання трудового потенціалу

b. не використані чинники ефективності використання трудового потенціалу

c. можливості повнішого використання продуктивної сили праці

Question 5

За місцем утворення резерви ефективності використання трудового потенціалу поділяються на:

a. регіональні, поверхневі, глибинні

b. внутрішньовиробничі, поточні, побічні

c. регіональні, підприємства, структурного підрозділу

Question 6

Резерви ефективності використання трудового потенціалу, для використання яких потрібні значні проміжки часу та матеріальні витрати, називають:

a. глибинними

b. перспективними

c. інвестиційними

Question 7

До показників підвищення ефективності використання трудового потенціалу на макрорівні відносять:

a. питому вагу приросту продукції за рахунок підвищення продуктивності праці

b. темпи зростання продуктивності праці

c. темпи зростання продуктивності суспільної праці за національним доходом

Question 8

Показниками підвищення ефективності використання трудового потенціалу на макрорівні є:

a. економія живої праці, порівняно з умовами базового періоду (року)

b. темпи зростання продуктивності праці

c. питома вага приросту національного доходу за рахунок підвищення продуктивності праці

Question 9

Економія живої праці (річних працівників) в економіці, регіоні, видах економічної діяльності, на підприємстві визначається за формулою:

де Ч – відносна економія річних працівників, осіб;

Тпл – темп росту національного доходу (чистої продукції), %;

Чб, Чпл – чисельність працюючих в економіці, регіоні, галузі, на підприємстві в базовому та плановому періодах (роках), осіб.

a. Ч = Чпл – Чб*Тпл

b. Ч = Чб*Тпл – Чпл

c. Ч = (Чб + Чб)*Тпл

Question 10

Рівень прихованого безробіття визначається як:

a. сума чисельності безробітних та осіб, що знаходяться у неоплачуваних відпустках

b. частка від ділення чисельності безробітних до чисельності економічно активного населення

c. частка від ділення чисельності осіб, що знаходяться в неоплачуваних відпустках (відпустках з дозволу адміністрації) до кількості економічно активного населення

ТЕСТ ДО ТЕМИ 13

Question 1

Суспільна праця – це:

a. цілеспрямоване функціонування сукупності взаємопов’язаних індивідуумів

b. свідома, організована і цілеспрямована діяльність людини

c. трудова діяльність, спрямована на задоволення суспільних потреб

Question 2

Суспільна праця виконує такі функції:

a. мотивація економічної активності

b. засіб життя, спосіб і міра задоволення потреб

c. основа існування суспільства, джерело багатства, фактор суспільного прогресу

Question 3

Розрізняють наступні форми суспільної праці:

a. складна

b. уречевлена

c. проста

Question 4

Залежно від видів діяльності виокремлюють працю:

a. виконавчу

b. механізовану

c. керуючу

Question 5

Суспільна організація праці включає:

a. суспільну кооперацію праці

b. суспільний поділ праці

c. суспільний поділ і суспільну кооперацію праці

Question 6

Управління суспільною працею означає:

a. управляти відтворенням нормального суспільного становища працівників і членів їхніх сімей

b. управляти поділом праці в суспільстві

c. управляти суспільною кооперацією праці

Question 7

Форми управління суспільною працею наступні:

a. організаційні

b. державні

c. договірні

Question 8

Яке з наведених визначень найповніше розкриває сутність соціальної політики?

a. діяльність державних і громадських інститутів, суспільних груп та окремих осіб, спрямованих на реалізацію соціальних потреб людини

b. комплекс соціальних стандартів, що забезпечують соціальний захист населення

c. сукупність державних заходів щодо розвитку соціальної сфери

Question 9

Основні соціальні гарантії та механізми їх реалізації встановлені такими статтями Конституції України:

a. 40, 41, 52, 54

b. 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56

c. 58, 61, 62

Question 10

Суб’єктами соціальної політики є:

a. працездатне населення

b. держава

c. громадські організації

Question 11

До об’єктів соціальної політики відносять:

a. об’єднання працівників

b. підприємства, організації

c. працездатне і непрацездатне населення

Question 12

Що з переліченого не відноситься до механізмів та інститутів соціальної політики?

a. добровільне соціальне страхування

b. державні соціальні гарантії

c. соціальна солідарність усіх верств населення

ТЕСТ ДО ТЕМИ 14

Question 1

Категорія «глобалізація» означає:

a. сучасна тенденція світо господарського розвитку

b. обмін товарами, послугами, капіталом та робочою силою, що виходить за межі державних кордонів

c. посилення взаємозалежності та взаємопроникнення країн

Question 2

Для ефективного входження країн з перехідною економікою у глобальний ринок їм необхідно:

a. підвищити рівень доходів населення

b. удосконалити законодавчу базу

c. досягти високого рівня конкурентоспроможності економічної системи і робочої сили

Question 3

За оцінками експертів, найбільших змін кількості робочих місць у бік зменшення після вступу України до СОТ слід очікувати в таких галузях:

a. сільське господарство

b. легка промисловість

c. вугільна промисловість

Question 4

Принцип трипартизму в діяльності МОП означає:

a. взаємодію міжнародної конференції праці, адміністративної ради та міжнародного бюро праці

b. роботу структурних органів МОП на тристоронній основі

c. співпрацю представників уряду, найманих працівників і підприємців

Question 5

В галузі заробітної плати першими міжнародними трудовими нормами були Конвенція №26 і Рекомендація №30, які передбачали:

a. створення та застосування процедури встановлення мінімальної заробітної плати

b. однакову винагороду за працю чоловікам і жінкам

Question 6

В США організаційна структура системи профорієнтації характеризується:

a. високим ступенем централізації

b. концентрацією профорієнтаційної роботи в приватних агентствах зайнятості

c. зосередження профорієнтаційних послуг в школах, коледжах, університетах

Question 7

У Великобританії керівництво профорієнтаційною роботою здійснюють:

a. державні органи

b. приватні дослідні організації

c. національна консультативна рада з професійної кар’єри

Question 8

В Німеччині найвищим органом управління профорієнтацією та працевлаштуванням населення є:

a. федеральна комісія зі зв’язків

b. Міністерство освіти

c. Федеральний інститут, який підпорядкований Міністерству праці та соціальної політики Question 9

Європейський центр розвитку виробничого навчання в Берліні:

a. здійснює координацію професійного навчання та виконання соціальних програм в країнах ЄС

b. формує механізми державного регулювання професійної освіти в країнах ЄС

c. розробляє спільну систему професійного навчання

Question 10

Суть альтернативної форми навчання, що поширюється в країнах ЄС, зокрема, в Італії, Німеччині, Франції полягає в тому, що:

a. теоретичне навчання чергується з повноцінною трудовою практикою з майбутньої спеціальності

b. професійна підготовка проводиться у відповідності з договором між навчальним закладом та підприємством

c. професійне навчання здійснюється на основі договорів, укладених між особою, що навчається, та майбутнім роботодавцем

Question 11

Витрати американських компаній на перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу становлять:

a. 2% прибутку

b. 10% прибутку

c. 5% прибутку

Question 12

Лізинг робочої сили – це:

a. залучення працівників на сезонну роботу

b. специфічна форма оренди робочої сили, яка передбачає надання лізингодавцем лізингоотримувачу робочої сили у тимчасове користування

c. тимчасова зайнятість

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1

Демографічна ситуація – це:

a. сукупність демографічних подій

b. характеристика стану населення та демографічних процесів на певній території за певний період

c. відтворення населення

Question 2

Кому з перерахованих вчених належить визначення трудового потенціалу як інтегральної оцінки кількісних і якісних характеристик економічної активності населення?

a. Д.П.Богині

b. Г.В.Осовській

c. О.А.Грішновій

Question 3

До компонентів трудового потенціалу належать:

a. регіональний

b. професійно-кваліфікаційний

c. медико-біологічний

Question 4

До складу економічно-активного населення включають:

a. безробітних

b. осіб, які навчаються з відривом від виробництва

c. зайнятих

Question 5

Основні риси сучасної кваліфікації полягають в:

a. стабільності

b. адаптивності

c. багатопрофільності

Question 6

До зовнішніх факторів, що впливають на стратегію розвитку освіти в Україні, відносять:

a. ступінь відкритості економіки, обсяги експорту послуг освіти

b. очікуванні потужності міграційних потоків на Захід

c. глобалізація

Question 7

Структура потреби в кваліфікованих працівниках залежить від:

a. темпів зростання виробничої програми підприємства

b. номенклатури продукції (послуг), що виробляє чи надає підприємство

c. ступеня забезпеченості підприємства працівниками

Question 8

Комплексний підхід при формуванні нормативно-правової бази в сфері управління трудовим потенціалом полягає, перш за все, в:

a. забезпеченні єдності макроекономічного та мікроекономічного аналізу

b. створенні сприятливих умов для реалізації права громадян на працю

c. узгодженні положень окремих законів про працю

Question 9

Законодавчий захист права громадян на своєчасне одержання винагороди за працю передбачений:

a. Ст. 18 Закону України «Про оплату праці»

b. Ст. 43 Конституції України

c. Ст. 5 Закону України «Зайнятість населення»

Question 10

Про загальне наукове визнання теорії людського капіталу свідчить:

a. визнання людського капіталу найціннішим ресурсом

b. присудження Нобелівської премії в галузі економіки американському професору Гаррі С.Беккеру (1992 р.)

c. публікація серії статей, присвячених виключно проблемі людського капіталу

Question 11

Використання людського капіталу призводить до:

a. підвищення рівня зайнятості

b. зростання заробітків (доходів) його власника

c. збільшення прибутку підприємства та національного доходу

Question 12

Найвичерпніше сутність інвестицій в людський капітал визначається як:

a. витрати на загальну та професійну освіту

b. всі види витрат,які сприяють зростанню в майбутньому продуктивності та заробітків працівника

c. витрати на підвищення кваліфікації та охорону здоров’я

Question 13

Виміри, що відображають ключові можливості у забезпеченні людського розвитку, це:

a. освіченість

b. довголіття

c. зайнятість

Question 14

Рівень життя – це:

a. ступінь задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб людей

b. становище людини в суспільстві

c. рівень доходів

Question 15

Доходи населення – це:

a. винагорода за виконану роботу

b. сукупність грошових коштів і натуральних надходжень

c. заробітна плата

Question 16

Реальні доходи – це:

a. номінальні доходи, скориговані на зміни цін на товари і тарифів на послуги

b. заробітна плата після вилучення податків

c. заробітна плата, яку отримує працівник

Question 17

Державне регулювання доходів населення полягає:

a. у здійсненні контрольних функцій

b. в перерозподілі їх через Державний бюджет за допомогою диференційованого оподаткування

c. в послаблені соціальної напруженості

Question 18

Платоспроможність населення – це:

a. запропонована на ринку потреба населення в товарах і послугах

b. сума грошових коштів, які можуть бути використані населенням на купівлю товарів і оплату послуг

c. обсяг грошових доходів і заощаджень населення

Question 19

Рівень бідності визначається як:

a. відхилення доходів або витрат бідних від визначеної межі бідності

b. бідність по відношенню до стандартів цивілізації

c. питома вага сімей (домогосподарств), в яких рівень споживання (доходів) на одну особу є нижчим за визначену мету бідності

Question 20

Економічна активність визначається як:

a. діяльність людини з метою застосування на практиці своїх знань та досвіду і одержання винагороди

b. реальні, ініціативні та ефективні дії підприємницьких структур і ділових людей, спрямовані на одержання позитивних результатів підприємницької діяльності

c. міра економічної діяльності, спрямованої на реалізацію внутрішнього і зовнішнього потенціалу людини для досягнення економічних результатів

Question 21

На характер мотиваційного процесу економічної активності населення впливають наступні чинники:

a. структурні

b. економічні

c. соціально-демографічні

Question 22

До адміністративних методів державного регулювання економічної активності населення належать:

a. сертифікація та стандартизація

b. фінансування

c. податкова система

Question 23

Рівень економічної активності населення визначається за формулою:

де ЕА – рівень економічної активності, %;

Б – безробітні у віці від 15 до 70 років, осіб;

З – зайняті у віці від 15 до 70 років, осіб;

Н – все обстежене населення у відповідному віці, осіб.

a. EA= (Б+З)/Н*100%

b. ЕА=(З-Б)/Н*100%

c. ЕА=З/Н*100%

Question 24

Резерви ефективності використання трудового потенціалу – це:

a. умови та обставини, що впливають на рівень використання трудового потенціалу

b. не використані чинники ефективності використання трудового потенціалу

c. можливості повнішого використання продуктивної сили праці

Question 25

Економія живої праці (річних працівників) в економіці, регіоні, видах економічної діяльності, на підприємстві визначається за формулою:

де Ч – відносна економія річних працівників, осіб;

Тпл – темп росту національного доходу (чистої продукції), %;

Чб, Чпл – чисельність працюючих в економіці, регіоні, галузі, на підприємстві в базовому та плановому періодах (роках), осіб.

a. Ч = Чпл – Чб*Тпл

b. Ч = (Чб + Чб)*Тпл

c. Ч = Чб*Тпл – Чпл

Question 26

Яке з наведених визначень найповніше розкриває сутність соціальної політики?

a. комплекс соціальних стандартів, що забезпечують соціальний захист населення

b. сукупність державних заходів щодо розвитку соціальної сфери

c. діяльність державних і громадських інститутів, суспільних груп та окремих осіб, спрямованих на реалізацію соціальних потреб людини

Question 27

Основні соціальні гарантії та механізми їх реалізації встановлені такими статтями Конституції України:

a. 40, 41, 52, 54

b. 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56

c. 58, 61, 62

Question 28

Категорія «глобалізація» означає:

a. сучасна тенденція світо господарського розвитку

b. обмін товарами, послугами, капіталом та робочою силою, що виходить за межі державних кордонів

c. посилення взаємозалежності та взаємопроникнення країн

Question 29

Принцип трипартизму в діяльності МОП означає:

a. співпрацю представників уряду, найманих працівників і підприємців

b. взаємодію міжнародної конференції праці, адміністративної ради та міжнародного бюро праці

c. роботу структурних органів МОП на тристоронній основі

Question 30

Лізинг робочої сили – це:

a. специфічна форма оренди робочої сили, яка передбачає надання лізингодавцем лізингоотримувачу робочої сили у тимчасове користування

b. тимчасова зайнятість

c. залучення працівників на сезонну роботу
Ціна

75

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.