Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Просемінар з економіки та управління персоналом (МАУП)


Контрольна робота
K-27181

Всего 129 ответов

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1

Question 1

Методика наукового дослідження розуміється як:

a. сукупність методологічних принципів, що застосовуються в даній галузі знання

b. система правил використання методів, прийомів та операцій

c. концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження

d. вчення про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності

Question 2

Метод, в основі якого лежить співставлення окремих параметрів або окремих ознак досліджуваних об’єктів, встановлення відмінностей і подібностей між ними, це:

a. аналіз

b. синтез

c. порівняння

d. вимірювання

Question 3

Результатом діяльності науки є:

a. теорія

b. закони

c. факти

d. спостереження

Question 4

Філософська, або фундаментальна, методологія, є:

a. вищим рівнем методології науки, що визначає загальну стратегію принципів пізнання

b. сукупністю прийомів дослідження

c. технікою й операціями з фактичним матеріалом

d. системою конкретних методів і технік, що використовується для вирішення спеціальних дослідницьких питань

Question 5

Науковий принцип це:

a. вихідний пункт теорії

b. найповніше й найконкретніше відображення дійсності

c. емпіричний рівень пізнання

d. все, зазначене вище

Question 6

Розглядати науку як соціальний інститут, це означає:

a. розглядати науку з точки зору законів пізнання

b. розглядати науку у її внутрішніх закономірностях

c. розглядати форми суспільної організації науки

d. розглядати науку як певну сукупність теорій

Question 7

Чи може запровадження нових методів дослідження означати наукову революцію?

a. так, бо це може призвести до зміни проблем, стандартів праці

b. ні, це не призведе до появи нових областей знань

c. ні, лише зміна методів дослідження не робить наукової революції

d. ні, бо наукова революція передбачає більш широке коло змін

Question 8

Конкретнонаукова методологія це:

a. сукупність ідей або специфічних методів конкретної науки

b. конкретні, а не абстрактні методи науки

c. методи, що ведуть до наукової конкретності

d. конкретність у використанні наукових методів

Question 9

Методологія наукового дослідження це:

a. система певних способів та прийомів, що застосовується у певній сфері діяльності, а також вчення про цю систему

b. спосіб досягнення мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного та практичного освоєння дійсності

c. методи наукового дослідження в їх сукупності; г) порядок застосування методів наукового дослідження

Question 10

Чи можуть наукові революції за своїм значенням виходити за межі тієї області науки, в якій вони відбулися?

a. так, можуть, бо та чи інша наука може визначати перспективи наукового прогресу взагалі

b. ні, не можуть, бо вони є революцією переважно для своєї науки

c. ні не можуть, бо окрема наука не вирішує загальнонаукових проблем

d. ні, загальні революційні зміни, що впливають на науку, відбуваються передусім у сфері філософії

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2, 3

Question 1

У якій формі може бути зафіксований науковий результат?

a. на носіях наукової інформації у формі звіту

b. у формі наукової праці та доповіді

c. у формі повідомлення про науково - дослідну роботу

d. все, зазначене вище

Question 2

Форма наукової студентської роботи, що передбачає короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції це:

a. реферат

b. конспект

c. анотація

d. рецензія

Question 3

В якій із перерахованих нижче концепцій управління персоналом, людина розглядається як “цінність” для організації:

a. “використання трудових ресурсів”

b. “управління персоналом”

c. “управління людськими ресурсами”

d. “управління людиною”

Question 4

В центрі уваги якої з перерахованих нижче концепцій управління персоналом знаходиться не сама людина, а її праця:

a. “використання трудових ресурсів”

b. “управління персоналом”

c. “управління людськими ресурсами”

d. “управління людиною”

Question 5

Стислий виклад прочитаного, що узагальнює матеріал у коротких формулюваннях, як правило, без фактів і прикладів, це:

a. конспект

b. виписки

c. тези

d. автореферат

Question 6

Фрагменти, взяті дослідником з книжкового тексту й потрібні для того, щоб використати з прочитаного найсуттєвіше, це:

a. виписки

b. тези

c. план

d. конспект

Question 7

Один з основних видів публікацій, якій містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, це:

a. наукова стаття

b. тези конференції

c. план-проспект дослідження

d. анотація

Question 8

Текст, який містить синтезовану інформацію певного характеру з якогось питання або низки питань, вибрану з певної кількості спеціально відібраних первинних документів, це:

a. науковий звіт

b. науковий огляд

c. реферат

d. наукова стаття

Question 9

Що із зазначеного нижче не є завданням конспектування?

a. засвоєння основних положень праці у їх логічній послідовності

b. швидке, глибоке запам'ятовування прочитаного

c. можливість відтворення прочитаного

d. фіксування всієї інформації, вміщеної у тексті

Question 10

Робота студента, яка є підсумком певного проміжного етапу навчання, в якій він систематизує, закріплює та розширює теоретичні знання, це:

a. курсова робота

b. магістерська дипломна робота

c. доповідь на конференції

d. реферат

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4

Question 1

Група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети – це:

a. колектив

b. організація

c. кадри

d. персонал

Question 2

Який підхід властивий управлінню персоналом?

a. системний, а не комплексний

b. комплексний, а не системний

c. і системний, і комплексний

d. ні системний, ні комплексний

Question 3

В управлінні персоналом кадри виступають:

a. об’єктом, а не суб’єктом управління

b. не об’єктом, а суб’єктом управління

c. не об’єктом і не суб’єктом управління

d. і об’єктом, і суб’єктом управління

Question 4

Основною метою управління персоналом в сучасних умовах є:

a. вивчення взаємовідносин працівників

b. поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та мотивації для розвитку здібностей працівників

c. відбір працівників, оцінка трудової діяльності з метою досягнення цілей організації та особистих цілей працівників

d. покращення умов праці людей з метою підвищення продуктивності і якості праці

Question 5

Представлення властивостей реальних об'єктів у вигляді числової величини, це метод:

a. спостереження

b. вимірювання

c. аналізу

d. дедукції

Question 6

Який з наведених нижче методів дослідження використовується як на емпіричному, так і на теоретичному рівні:

a. спостереження

b. вимірювання

c. аналіз і синтез

d. прогнозування

Question 7

Що таке наукова комунікація?

a. будь - яка комунікація, розглянута з наукової точки зору

b. обмін науковою інформацією

c. обмін науковою інформацією між вченими і спеціалістами

d. обладнання для передання інформації

Question 8

Найбільш складний та ефективний метод емпіричного пізнання - це:

a. спостереження

b. вимірювання

c. порівняння

d. експеримент

Question 9

Метод, який дає можливість досліднику ініціювати ті процеси та явища, до яких він має науковий інтерес, це:

a. експеримент

b. спостереження

c. вимірювання

d. абстрагування

Question 10

Розумова операція, за допомогою якої на основі вихідних, завданих суджень виводиться інше судження, пов'язане з ними, це:

a. умовивід

b. умоспоглядання

c. висновок

d. підсумок

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5

Question 1

Дисертація має бути виконана:

a. особисто, у вигляді спеціально підготованого рукопису чи монографії

b. особисто чи колективно, у вигляді рукопису чи монографії

c. колективно, у вигляді спеціально підготованого рукопису

d. у вигляді колективної монографії

Question 2

Хто за Законом України про наукову та науково-технічну діяльність від 1992 року вважається молодим вченим?

a. особа віком до 40 років

b. особа віком до 35 років

c. особа віком до 25 років

d. особа віком до 30 років

Question 3

Наукова діяльність починається з:

a. побудови гіпотез

b. виникнення проблеми

c. створення нових методів дослідження

d. впровадження нових методів дослідження

Question 4

Процедура, за допомогою якої встановлюють істинність гіпотези чи будь - якого твердження, це:

a. доведення

b. спостереження

c. експеримент

d. аналіз

Question 5

Буквально відтворені фрагменти чужої промови для підтвердження власного погляду або полеміки з даним автором, це:

a. цитата

b. плагіат

c. компіляція

d. конкретизація

Question 6

Вивчаючи певну наукову працю, слід, перш за все:

a. з'ясувати погляди, ідеї особистостей, про які пише автор

b. засвоїти нові поняття й терміни

c. визначити причини, час і умови створення наукової праці

d. проаналізувати ідеї, які були творчо розвинуті

Question 7

З'ясування поглядів, ідей особистостей, про які пише автор праці, яку ви вивчаєте, необхідно зробити після:

a. визначення причин, часу і умов створення наукової праці

b. аналізу ідей, які творчо розвинув автор

c. засвоєння нових понять та термінів

d. систематизації знань, що є у тексті

Question 8

Сфера наукових досліджень наукового колективу, спрямованих на вирішення значних завдань у певній галузі науки – це:

a. наукова теорія

b. науковий напрям

c. наукова гіпотеза

d. наукова ідея

Question 9

Положення, які виносяться на захист наукової роботи, спочатку викладаються:

a. у вступі до роботи

b. у першому розділі роботи

c. у висновках

d. у доповіді диссертанта

ТЕСТ ДО ТЕМИ 6

Question 1

Наукова ідея є:

a. ідеологічна конструкція

b. якісний стрибок, думки що є новим поясненням

c. ідеальне відображення світу

d. будь-яка оригінальна думка

Question 2

Системний метод слід відносити до:

a. загальнонаукової методології

b. до філософської методології

c. до методів конкретних наук

d. до методів природничих наук

Question 3

Предметом вивчення управління персоналом є:

a. професійні здібності людей

b. взаємовідносини працівників у колективі

c. люди

d. трудові ресурси

Question 4

Один із етапів прогнозування, який пов’язаний із визначенням характеру і стану кадрових працівників та структури кадрів на основі всебічного їх дослідження це:

a. ретроспекція

b. діагноз

c. системний аналіз

d. порівняльний аналіз

Question 5

Формалізовані методи прогнозування кадрової роботи базуються на:

a. використанні апарату математичної статистики

b. висновках експертів

c. основі досягнення науки і практики

d. соціально-демографічних тенденціях

Question 6

Встановлення динамічної рівноваги між трудовими ресурсами та їх розподілом у відповідності з потребами виробництва — це зміст одного із методів планування кадрової роботи, а саме методу

a. порівняльного аналізу

b. балансового

c. економіко-математичного

d. експертних оцінок

Question 7

Методи, сутність яких полягає у подвійній зорієнтованості - на безпосередню дійсність і на одночасне використання абстрактних образів (явлень, ідей, концепцій), що стосуються цієї дійсності, це:

a. методи емпіричного дослідження

b. методи теоретичного дослідження

c. методи емпіричного і теоретичного дослідження

d. методи структуралізму та герменевтики

Question 8

Як називається той структурний рівень науки, на якому знання є наслідком безпосереднього контакту з "живою " реальністю у спостереженні та експерименті:

a. емпіричний

b. теоретичний

c. філософський

d. гносеологічний

Question 9

Процедура надання числових значень властивостям реальних об'єктів за допомогою певних прийнятих одиниць, це:

a. вимірювання

b. обчислення

c. порівняння

d. узагальнення

Question 10

Метод дослідження, заснований на висновках від загального до часткового (особливого), це:

a. аналіз

b. синтез

c. дедукція

d. індукція

ТЕСТ ДО ТЕМИ 7

Question 1

Чи зводяться завдання науки до збирання фактичного матеріалу?

a. ні, тому що вчений повинен певним чином організувати факти

b. так, вже одне накопичення фактів робить науку наукою

c. так, тому що збирання фактичного матеріалу - фундамент науки

d. так, тому що факти пов'язують науку з реальністю життя

Question 2

Чи може вчений захистити теорії від її явної невідповідності емпіричним даним?

a. так, вчений може створити додаткові гіпотези; задуматися над межами застосування теорії

b. ні, вчений має капітулювати перед більш досконалою теорією

c. ні, він на це не має морального права

d. ні, вчений не може ніяк протистояти емпіричним фактам

Question 3

Метод, який полягає у русі теоретичної думки до все більш повному, всебічному й цілісному відтворенню предмета в думці, виявленню головних зв'язків досліджуваного суб'єкта та їх вияву різноманітних умовах, це:

a. метод сходження від абстрактного до конкретного

b. системно-структурний метод

c. метод дедукції

d. метод індукції

Question 4

Метод побудови наукової теорії, при якому в її основу кладуться певні вихідні положення - аксіоми, або постулати, з яких вся решта тверджень виводиться суто логічним шляхом, це:

a. логічний метод

b. аксіоматичний метод

c. історичний метод

d. системно - структурний метод

Question 5

Протиріччя у пізнанні, яке характеризується невідповідністю між новими фактами (даними) і старими способами їх пояснення, це:

a. наукова проблема

b. парадокс

c. абсурд

d. алогізм

Question 6

Конкретно-науковий методологічний підхід у психології, який вважає діяльність основою, засобом та умовою розвитку особистості, це:

a. особистісний підхід

b. діяльнісний підхід

c. культурологічний підхід

d. антропологічний підхід

Question 7

Співвідношення, відповідність, взаємозв'язок предметів або понять, це:

a. кореляція

b. комунікація

c. коефіцієнт

d. констатація

Question 8

Метод пізнання, заснований на перенесенні однієї чи кількох характеристик з відомого явища на невідоме, це:

a. аналогія

b. вимірювання

c. моделювання

d. абстрагування

Question 9

Виберіть з наведених ознак таку, яка не є ознакою теоретичного рівня дослідження:

a. аналіз наукових фактів

b. проникнення в суть явищ

c. формування законів науки

d. опис даних експериментів

Question 10

Емпіричне підтвердження істинності наукових тверджень шляхом емпіричної їх перевірки, це:

a. верифікація

b. вимірювання

c. кореляція

d. композиція

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1

Наукові категорії це:

a. найбільш загальні, фундаментальні поняття; які відбивають найбільш суттєві, всезагальні властивості явищ дійсності

b. поняття, що увійшли у науковий обіг

c. категоричні твердження, що супроводжують процес наукового пізнання

d. категоричні висновки у науковому дослідженні

Question 2

Найбільш розвиненою формою наукового пізнання є:

a. ідея

b. проблема

c. гіпотеза

d. теорія

Question 3

“Створення ефективної системи роботи з кадрами на виробництві та механізму у правління нею” як один із етапів управління персоналом означає:

a. відбір і підготовку кваліфікованих спеціалістів і менеджерів по кадрах та розробка оптимальної структури кадрової служби

b. розробку системи мотивації з метою залучення, найму та збереження працівників, розробку процедур переміщення працівників на посадах

c. знання та використання джерел задоволення потреби в кадрах

d. розробку та здійснення програм для навчання трудовим навикам, які необхідні для ефективного виконання роботи

Question 4

Поняття, що увійшло до наукового обігу, це:

a. термін

b. феномен

c. абстракція

d. ідеалізація

Question 5

Яка з цих функцій не є функцією науки?

a. описова

b. прогностична

c. проективно-конструкторська

d. компенсативна

Question 6

Процедура перенесення і поширення властивостей, відношень і закономірностей з однієї предметної галузі на іншу, це:

a. екстраполяція

b. припущення

c. гіпотеза

d. кореляція

Question 7

Тип наукової комунікації, який передбачає спілкування між науковим керівником та дисертантом характеризується як:

a. вертикальна комунікація

b. горизонтальна комунікація

c. пряма комунікація

d. опосередкована комунікація

Question 8

Викладення актуальності обраної теми в роботі:

a. обмежується обсягом однієї - двох сторінок на початку вступу

b. охоплює більшу частину вступу

c. викладається у першому розділі дослідження

d. викладається у висновках до роботи

Question 9

Проблема загострення моральних проблем науки характеризує передусім:

a. античну науку

b. постнекласичну науку

c. класичну науку

d. некласичну науку

Question 10

Засновником експериментальної науки є:

a. Аристотель

b. Д.Бруно

c. Ф.Бекон

d. Г.Галілей

Question 11

Головна мета та вища цінність наукового пізнання, це:

a. відкриття об'єктивної істини

b. досягнення правди

c. встановлення обґрунтованих фактів

d. формування сміливих гіпотез

Question 12

Яка функція не є функцією експериментального метода:

a. пізнавальна функція

b. функція перевірки

c. демонстративна функція

d. світоглядна функція

Question 13

Дослідженість наукою обраної для роботи дисертаційної теми викладається:

a. у вступі, після розкриття актуальності теми

b. у вступі, перед розкриттям актуальності теми

c. наприкінці вступу

d. у першому розділі роботи

Question 14

Думка, у якій за допомогою взаємопов'язаних понять стверджується або заперечується що-небудь, це:

a. судження

b. міркування

c. позиція

d. пропозиція

Question 15

Яка установа вважається науково-дослідною?

a. установа, весь обсяг робіт якої повинен бути науково - дослідною діяльністю

b. установа, 50% обсягу робіт якої складає наукова діяльність

c. 70% обсягу робіт цієї організації складає наукова діяльність

d. головне для визначення установи як науково-дослідної - не кількість, а якість наукових робіт

Question 16

Метод, який полягає у створенні системи дедуктивно пов'язаних між собою гіпотез, з яких врешті-решт виводяться твердження про емпіричні факти, це

a. гіпотетико-дедуктивний метод

b. метод індукції

c. метод дедукції

d. історичний метод

Question 17

Передача наукової інформації у незакріпленій на матеріальному носієві формі, це тип наукової комунікації, яка називається:

a. документна

b. недокументна (усна)

c. вертикальна

d. горизонтальна

Question 18

Що з перерахованого нижче не є структурним елементом методу діалектики:

a. принципи

b. закони

c. категорії

d. гіпотези

Question 19

Короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції, це:

a. конспект

b. рецензія

c. автореферат

d. тези

Question 20

До обоє зв’язків вченого під час здійснення наукової, науково - технічної та науково – педагогічної діяльності належать:

a. не завдавати шкоди здоров'ю людини, її життю та довкіллю; поважати право на інтелектуальну власність

b. отримувати наукову інформацію

c. об'єднуватися з іншими вченими у постійні та тимчасові наукові колективи

d. передавати та поширювати наукову інформацію

Question 21

Бажаний кінцевий результат дослідження, те, що ми хочемо отримати, певний образ майбутнього, це:

a. предмет дослідження

b. мета дослідження

c. об'єкт дослідження

d. проблема дослідження

Question 22

Чи характерні для науки протистояння та боротьба різних напрямків?

a. так, характерні; це необхідна умова розвитку науки

b. ні, не характерні; вони заважають пошуку істини

c. так, характерні, але лише на певному етапі розвитку науки

d. ні, не характерні, борються окремі вчені, а не напрямки

Question 23

Яка з вимог не відповідає вимогам наукового спостереження?

a. навмисність

b. планомірність

c. систематичність

d. стихійність

Question 24

Чи можна у практиці дослідження розглядати методику і процедури дослідження окремо від філософського та загальнонаукового підходу?

a. можна, бо це різні рівні дослідження

b. не можна, бо вони взаємопов'язані; дослідження має бути послідовним

c. можна, щоб уникнути схематизму

d. можна, щоб уникнути непослідовності

Question 25

У академічному навчальному процесі найдоцільнішою формою запису при вивченні навчальної, навчально-методичної та наукової літератури є:

a. конспект

b. виписки

c. тези

d. план

Question 26

Відповідаючи на питання „що вивчати?" досліднику в галузі економіки та управління персоналом виявляє:

a. предмет дослідження

b. об'єкт дослідження

c. мету дослідження

d. завдання дослідження

Question 27

Найелементарніший метод емпіричного дослідження, це:

a. спостереження

b. вимірювання

c. порівняння

d. експеримент

Question 28

Підсумком застосування спостереження як методу наукового пізнання є:

a. теорія

b. концепція

c. ідея

d. опис

Question 29

Чи може теорія розвиватися без безпосереднього контакту з дійсністю?

a. так, може, бо є фундаментальна й прикладна наука

b. ні, не може, бо корені науки знаходяться у практиці

c. ні, не може, бо теорія повинна перевірятися практикою

d. ні, не, може, бо теорія потребує контакту з реальністю

Question 30

Метод, за допомогою якого ми відволікаємося від конкретного змісту явищ, що вивчаємо, й поєднуємо їх на основі подібності форми, це метод:

a. формалізації

b. ідеалізації

c. логічний метод

d. історичний метод

Question 31

В уявленнях про науку домінує таке поняття, як „творчість", постійне прагнення до нового. А чи може наукова діяльність бути традиційною?

a. ні, це не нормально, рух у межах традицій є згубним для науки

b. ні, якщо наукова діяльність традиційна, це протирічить суті науки

c. так, бо минулі досягнення протягом певного часу визнаються науковим співтовариством

d. ні, наукова діяльність - це завжди прорив у невідоме

Question 32

Яка функція не є функцією методу спостереження?

a. фіксація і реєстрація фактів

b. створення гіпотез та теорій

c. попередня класифікація фіксованих фактів

d. перевірка гіпотез та теорій

Question 33

Метод дослідження, який включає в себе вивчення предмета за допомогою мисленого або практичного розчленування його на складові елементи, це:

a. аналіз

b. синтез

c. дедукція

d. індукція

Question 34

Процедура, за допомогою якої встановлюють істинність гіпотези чи будь-якого твердження, це:

a. доведення

b. міркування

c. індукція

d. дедукція

Question 35

Метод дослідження, який полягає у вивченні предмета в його цілісності, у єдиному та взаємному зв'язку його частин, це:

a. аналіз

b. синтез

c. дедукція

d. індукція

Question 36

Актуальність теми дослідження означає:

a. її важливість, злободенність на даний момент

b. її політичну кон'юнктурність

c. її практичну значущість

d. можливість бути використаною у відповідній сфері економічного, соціального та ін. буття

Question 37

Чи можливе емпіричне знання без теоретичних уявлень?

a. так; бо емпіричні знання передують теоретичним уявленням

b. ні, бо без певних теоретичних уявлень не можна сформулювати напрямки емпіричного пошуку

c. так, бо емпіричні беруться з дійсності без опосередкування теорією

d. так, бо емпіричний рівень пізнання не завжди спрямовується та обґрунтовується теорією

Question 38

Метод дослідження, при якому на основі висновків про часткове роблять висновки про загальне, це:

a. індукція

b. дедукція

c. аналіз

d. синтез

Question 39

Мета дослідження здебільшого міститься:

a. у формулюванні теми

b. у пунктах плану

c. у формулюванні актуальності роботи

d. у формулюванні предмета дослідження

Question 40

Цілеспрямоване пізнання, результати якого виступають як система понять, законів і теорій, це:

a. наукове дослідження

b. будь-яке дослідження реальності

c. навчання

d. вимірювання

Question 41

Чи можливо відкриття нових явищ шляхом теоретичних досліджень?

a. ні, неможливо, за теоретичними дослідженнями мають бути прикладні

b. ні, неможливо, необхідні практичні підтвердження теоретичних висновків

c. так, можливо, наука має прогностичну функцію, на основі того, що пізнане, вона відкриває непізнане

d. ні, неможливо, теорія, це теорія, а практика - це практика

Question 42

Вихідне твердження наукової теорії, яке сприймається як істинне без доведення, це:

a. аксіома

b. теорема

c. принцип

d. категорія

Question 43

Сукупність точних приписів і правил, за якими можна розв'язувати однотипні завдання, це:

a. алгоритм

b. аналог

c. аргумент

d. асоціація

Question 44

Твердження, попереднє припущення наукової теорії, що береться за вихідне і стає основою для теоретичних узагальнень, це:

a. постулат

b. концепція

c. апорія

d. умовивід

Question 45

Розкриття дослідженості наукою певної проблеми, як правило, слід робити:

a. за авторами, які займалися даною проблемою

b. за структурою проблем, які вирішувалися в науці

c. за роком видання

d. за принципами, які обирає дослідник

Question 46

Чи існує чистий досвід, тобто такий, який не визначався б теоретичними уявленнями?

a. так, бо теорія засновується саме на досвіді

b. ні, бо досвід передбачає наявність певних теоретичних принципів

c. так, бо досвід - це база, на якому засновується теорія

d. так, дослідження можливе без будь-якої форми теорії

Question 47

Умовивід, за яким на основі схожості чи подібності двох об'єктів за деяким ознаками роблять висновок щодо їх схожості за іншими ознаками; це

a. аналогія

b. асоціація

c. аргументування

d. верифікація

Question 48

Вихідний пункт теорії, той, що становить основу певної сукупності знань, це:

a. принцип

b. закон

c. істина

d. гіпотеза

Question 49

Назви розділів роботи, як правило:

a. узгоджуються з формулюванням завдань дослідження

b. узгоджуються лише з темою дослідження

c. узгоджуються з висновками дослідження

d. узгоджуються тільки з бажанням автора

Question 50

Метод наукового пізнання, що ґрунтується на заміні предмета або явища, які вивчаються, на їх аналог, модель, що містить істотні риси оригіналу, це:

a. моделювання

b. аналогія

c. абстрагування

d. конкретизація

Question 51

Чи можливо звести все природниче знання до єдиної теорії, до невеличкої кількості фундаментальних принципів?

a. ні, це принципово неможливо, існує кілька фундаментальних теорій

b. так, це можливо

c. так, це можливо, але у майбутньому

d. так, це неможливо, тому що немає меж для людського пізнання

Question 52

Ознакою наукової школи є:

a. наявність організованої й керованої наукової структури

b. спільна дослідницька програма; єдиний стиль мислення

c. особистість видатного вченого на чолі

d. все, зазначене вище

Question 53

Система взаємопов'язаних завдань, що визначають терміни, порядок і послідовність виконання програм, окремих робіт, операцій, послідовність виконання матеріалу, це:

a. план

b. прогноз

c. передбачення

d. логіка

Question 54

Визначення мети та завдань дослідження робиться:

a. у вступі, після аналізу дослідженості теми та виявлення невирішених проблем

b. на самому початку вступу

c. наприкінці вступу

d. на початку першого розділу

Question 55

Спостереження та експеримент є методами, які використовуються вченими на:

a. емпіричній стадії

b. теоретичній стадії

c. на емпіричній та теоретичній стадії

d. перед емпіричною та теоретичною стадіями

Question 56

Метод наукового дослідження, який полягає у мисленому виокремленні суттєвих, істотних ознак, аспектів, відношень предмета, процесу, явища, це:

a. абстрагування

b. аналіз

c. синтез

d. моделювання

Question 57

Чи можливе емпіричне знання без теоретичних уявлень?

a. так, можливе, емпіричні знання можна уявити й поза теоретичним контекстом

b. ні, неможливе, бо емпіричний та теоретичний рівні пізнання тісно пов'язані між собою, емпіричні знання існують у певному теоретичному контексті

c. так, можливе, бо з нього починається процес пізнання

d. так, можливе, бо саме на його основі створюється теорія

Question 58

Систематизація засвоєних знань у процесі вивчення наукової праці відбувається

a. на початковому етапі роботи надії вивченням

b. на основному етапі її вивчення

c. на завершальному етапі, як підсумок вивчення роботи

d. на усіх етапах роботи над її вивченням

Question 59

Форма мислення, що забезпечує пізнання сутності явищ (процесів), узагальнення їх ознак і взаємозв'язків, це:

a. поняття

b. судження

c. умовивід

d. висновок

Question 60

Об'єктом наукового дослідження є:

a. процес, явище що створюють проблемну ситуацію та обираються для вивчення

b. всі процеси і явища напрямку, який вивчається

c. вся об'єктивна реальність, на яку спрямовано вивчення

d. процеси і явища, які ніколи і ніким не вивчалися

Question 61

Найбільш розвиненою формою наукового пізнання є:

a. ідея

b. проблема

c. гіпотеза

d. теорія

Question 62

Вивчення об'єкта дослідження як сукупності елементів, які утворюють систему з урахуванням всіх факторів, що впливають на його функціонування, це:

a. системний метод

b. абстрагування

c. моделювання

d. аналогія

Question 63

Логічний процес, суть якого - довести істинність власних суджень (тези, доказу) за допомогою інших суджень (доказів) це:

a. доведення

b. міркування

c. нотування

d. вимірювання

Question 64

Досвід переконує, що для розробки магістерської роботи, кандидатської дисертації слід вибрати перш за все:

a. вужчу та актуальнішу тему

b. ширшу та більш глобальну тему

c. міждисциплінарну тему

d. тему методологічного характеру

Question 65

Чи є прагнення до обґрунтованості, доказовості знання критерієм науковості?

a. так, чітке, послідовне обґрунтування знання, приведення його у єдину систему було притаманним науці

b. ні, у буденному житті людина також прагне обґрунтовувати свої дії

c. ні, оскільки у стародавні часи наука не відповідала сучасним критеріям доказовості

d. ні, тому що у минулому наука вміщувала у собі елементи міфології та релігії

Question 66

Система творчих методологічних і ціннісних установок, прийнятих усіма членами наукового співтовариства за зразок вирішення наукових завдань, це:

a. парадигма

b. парадокс

c. світогляд

d. картина світу

Question 67

Первинні документи і видання, це:

a. першоджерела, що містять переважно нові, оригінальні ідеї, наукові відомості, нове осмислення відомих фактів, вихідні дані, що підлягають обробці

b. явища, процеси, характеристики об'єктів, що можуть бути представлені у вигляді величини, що змінюється, описані математичними засобами

c. документи, які дослідник використовує на першому етапі дослідження

d. документи першорядного значення, на які спирається концепція дослідження

Question 68

Конкретизація –це:

a. один з прийомів, використовуваних у процесі пізнання, за допомогою яких абстрактне поняття включається в різноманіття дійсних властивостей, зв'язків та відносин

b. дослідницький підхід і принцип організації практики навчання та виховання, що розглядає об'єкт дослідження, практику з позицій цілісності і системності

c. короткий письмовий виклад змісту розмови, тексту

d. конспектування літературних джерел різного типу, що використовується у науковому дослідження на етапі аналізу стану досліджуваного питання

Question 69

Які видання а зазначених нижче не відносяться до неперіодичних:

a. монографічні праці

b. збірки наукових статей

c. тематичні збірники

d. наукові журнали

Question 70

Інтуїтивне пояснення явищ (процесів) без проміжної аргументації, без усвідомлення всієї сукупності зв'язків, на основі яких робиться висновок, це

a. ідея

b. науковий факт

c. сприйняття

d. уявлення
Ціна

70

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.