Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Менеджмент (практикум) тести (МАУП)


Контрольна робота
K-27328

ВСЕГО 150 ТЕСТОВ

Оценки: 6.38; 6.34; 6.53; 6.67 МНОГО ВОПРОСОВ, ГДЕ НУЖНО ВЫБРАТЬ 2 ВАРИАНТА ОТВЕТА, НО ДАЕТСЯ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ, ПОЭТОМУ ОЦЕНКИ НИЗКИЕ, ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ.

Автором даны ссылки на учебники (на правильные ответы) где имеется 2 варианта ответов. При желании можно отправить жалобу в деканат, чтобы преподаватель пересмотрел тест и открыл возможность контроля.

Практичне завдання № 1

Question 1

Менеджмент - це:

a. сукупність раціональних методів і організаційних підойм управління фірмою в ринкових умовах;

b. наука, що вивчає правила корпоративної поведінки

c. свідомий вплив людини на об'єкти, процеси та на людей;

Question 2

Вкажіть, яка з наукових шкіл менеджменту виникла першою:

a. школа поведінкових наук;

b. школа людських стосунків;

c. школа наукового управління;

d. адміністративна школа.

Question 3

Система управління, яка характеризується жорстокістю методів та принципів, що набула поширення в США на початку ХХ ст., - це:

a. ідеальна бюрократія.

b. неокласичний менеджмент;

c. експлуататорська;

d. тейлоризм;

Question 4

Функції менеджменту вперше визначив:

a. Тейлор;

b. Файоль;

c. Маслоу.

d. Вебер

Question 5

"Батьком" наукового менеджменту є:

a. Форд

b. Тейлор

c. Маслоу

d. Файоль

Question 6

Менеджмент можна розглядати як:

a. тактику управління

b. науку управління

c. спосіб мислення

Question 7

Першим етапом методології наукового управління був:

a. пошук взаємозв'язку між продуктивністю праці та стиму¬люванням

b. ситуаційний підхід до стилю управління.

c. аналіз змісту роботи і визначення її основних компонентів;

Question 8

Управління як процес передбачає:

a. серію безперервних взаємопов'язаних дій - функцій управ¬ління

b. здійснення функції організації на підприємстві

c. одночасну дію по вирішенню проблеми

Question 9

Менеджмент має такі рівні управління:

a. всі керівники відносяться до одного рівня управління - ви¬щої ланки

b. вищу ланку та нижчу ланку

c. вищу, середню та нижчу ланки

Question 10

Успішний менеджер: швидше за інших реагує на зміни на ринку

a. обидві відповіді вірні

b. швидше за інших реагує на зміни на ринку

c. створює нові ринки для підприємства

Question 11

Менеджмент починається з:

a. стимулювання персоналу

b. правильної постановки цілей

c. раціонального розподілу ресурсів

Question 12

Остаточною метою менеджменту є:

a. постійне проведення організаційних змін

b. підтримання іміджу в очах споживачів

c. забезпечення прибутковості шляхом раціональної організації виробничого процесу

Question 13

Представниками класичної школи менеджменту були:

a. Мейо, Маслоу

b. Вебер, Файоль

c. Тейлор, Гантт

d. Друкер

Практичне завдання № 3

Question 1

Для того, щоб бути організацією; група осіб повинна відповідати таким вимогам:

a. наявність принаймні двох осіб

b. наявність спільної мети та свідома праця для її досягнення

c. наявність у кожної особи власної мети та свідома праця для її досягнення.

Question 2

Організація - це група людей:

a. які разом працюють

b. які перебувають у неформальних відносинах

c. діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети;

Question 3

Неформальні організації виникають:

a. спонтанно

b. за вольовим рішенням керівника

c. за офіційним рішенням зборів членів колективу

Question 4

Складні організації - це утворення, що мають:

a. лише одну мету

b. набір взаємопов'язаних цілей

c. складну внутрішню ієрархічну будову

Question 5

Організація як система:

a. частково зберігає властивості складових елементів

b. має відмінні властивості від властивостей складових елементів

c. зберігає властивості складових елементів

Question 6

Складовими організації як системи є:

a. керуюча та керована підсистеми

b. ієрархічні щаблі

c. виробничі підрозділи

Question 7

До складу керованої підсистеми належать елементи, які забезпечують:

a. процес управління

b. процес виробничої, господарської, комерційної та інших видів діяльності

c. збутовий процес

Question 8

На виході процесу функціонування організації знаходиться:

a. матеріали, робоча сила

b. робоча сила, інформація

c. продукція, прибуток

Question 9

До ресурсів, які використовує організація, належать:

a. праця, матеріали, капітал, технологія

b. трудові ресурси, капітал, матеріали, технологія, інформація

c. праця, земля, капітал, підприємницькі здібності

Question 10

Організації:

a. незалежні від свого оточення

b. залежать від зовнішнього середовища щодо своїх ресурсів

c. залежать від зовнішнього середовища щодо своїх споживачів

Question 11

Балів: 1

Термін "зовнішнє середовище організації" включає: економічні умови, законодавство, конкурентів

a. систему цінностей організації

b. економічні умови, законодавство, конкурентів

c. споживачів, профспілки, суспільні погляди

Question 12

Класичним зразком горизонтального розподілу праці на виробничому підприємстві є:

a. голова правління, заступник голови правління, начальник відділу

b. виробництво, маркетинг, фінанси

c. виробництво, постачання, збут

Question 13

Підрозділи в організації створюються в результаті:

a. вертикального розподілу праці

b. горизонтального розподілу праці

c. функціонального розподілу праці

Question 14

Внутрішніми змінними в організації, згідно думки економістів Мескона, Альберта та Хедоурі, є:

a. керуюча та керована підсистеми

b. стан економіки, соціально-культурні обставини, міжнародні події

c. цілі, структура, завдання, технологія, люди

Question 15

Технологія - це:

a. засоби впливу на матеріали та сировину

b. послідовність виконання операцій

c. засіб перетворення вхідних елементів у вихідні

Question 16

До факторів зовнішнього середовища прямої дії належать:

a. конкуренти

b. стан техніки та технології

c. державні органи влади

Question 17

Згідно класифікації Мінцберга керівнику ролі, пов 'язаній із прийняттям рішень:

a. той, хто приймає, розповсюджує інформацію

b. лідер, зв'язувальна ланка

c. той, хто перерозподіляє ресурси, веде переговори, усуває

Question 18

До лінійних менеджерів належать:

a. головні спеціалісти

b. начальники виробництв, цехів

c. керівники секторів

Question 19

Складова успіху організації під назвою результативність та ефективність " означає:

a. досягнення мети організації з найменшими витратами

b. якомога довше існування організації

c. виживання за нових умов господарювання

Question 20

Що покладено в основу класифікації загальних функцій управління:

a. вертикальний розподіл управлінської праці

b. направленість видів управлінської діяльності на об'єкт, яким управляють, та фактори зовнішнього середовища

c. горизонтальний розподіл управлінської праці

d. спеціалізації управлінської роботи

Question 21

До елементів процесу управління відносяться: варіанти діяльності менеджерів

a. зворотний зв'язок

b. варіанти діяльності менеджерів

c. ціль

Question 22

Процес управління складається з наступних функцій:

a. планування, організація, мотивація, контроль

b. планування, прогнозування, аналіз

c. планування, організація, аналіз, мотивація

Question 23

Головним завданням планування є: забезпечення єдиного напрямку зусиль усіх членів організацій

a. забезпечення єдиного напрямку зусиль усіх членів організацій

b. контроль за реалізацією заходів

c. передбачення майбутнього стану організацій

Question 24

Планування не є одноразовим явищем, оскільки: існує постійна невизначеність майбутнього

a. це є стандартом управління

b. існує постійна невизначеність майбутнього

c. більшість організацій намагаються продовжити якомога довше своє існування

Question 25

Організовувати означає:

a. шукати виконавців

b. створювати певну структуру

c. планувати

Question 26

Головною метою мотивації є:

a. досягнення працівниками задоволення від роботи

b. зменшення видатків на оплату праці

c. виконання членами організації роботи у відповідності із делегованими обов'язками.

Question 27

Школа наукового управління в мотивації вбачала: створення відповідних очікувань у підлеглих

a. моральне стимулювання підлеглих шляхом похвали

b. створення відповідних очікувань у підлеглих

c. пропозицію надання відповідних грошових винагород в обмін на зусилля

Question 28

Контроль - це:

a. процес забезпечення досягнення мети

b. постійний нагляд за виконанням роботи

Question 29

Контроль починається із:

a. вимірювання досягнутого

b. встановлення стандартів

c. вчинення дій з виправлення ситуації

Question 30

Принцип мотивації передбачає використання системи:

a. вірні обидві відповіді

b. винагород

c. покарання

Question 31

В якому порядку реалізуються основні (загальні) функції управління:

a. планування, організація, мотивація, контроль

b. організація, контроль, мотивація, планування

c. планування, організація, контроль, мотивація

d. організація, планування, контроль, мотивація

Question 32

Що повинні відображати функції менеджменту:

a. основні закономірності управління системами

b. основні завдання керуючої та керованої системи

c. основні властивості, зв'язки та відносини управління

d. відносини, які складаються між керуючою та керованою системами

Question 33

Балів: 1

На що переважно спрямовані функції менеджменту:

a. на виконання виробничих завдань

b. на досягнення певної мети організації

c. на досягнення відповідних економічних і соціальних показників у діяльності організації

d. на досягнення запланованих прибутків

Question 34

Які функції менеджменту слід вважати загальними:

a. планування, організації, мотивації та контролю

b. контролю й організації

c. організація і контроль

d. планування і мотивації

Question 35

Що таке функції менеджменту:

a. вид управлінської діяльності

b. стадії процесу управління

c. вид діяльності

d. конкретний особливий вид діяльності, що визначає напрями або стадії процесу управління

Question 36

Технологія менеджменту виступає у вигляді:

a. послідовності застосування зразків поведінки персоналу

b. алгоритму діяльності керівника

c. сукупності стандартів, правил, норм, апробованих засобів і прийомів доцільної людської діяльності, що дозволяють досягти значних результатів діяльності організації

d. сукупності діянь про засоби проведення виробничих проце¬сів

Question 37

Об'єктом технологізації можуть бути:

a. економічна та соціальна сфери діяльності

b. виробничі процеси та різні операції

c. різні сфери людської діяльності

d. тільки виробничі процеси

Question 38

У результаті чого виникли функції:

a. поділу праці

b. кооперації праці

c. поділу і кооперації праці

d. поділу і спеціалізації праці

Question 39

Процес створення умов, які діють на поведінку людини і дозволяють спрямовувати її в потрібний для організації бік, зацікавити людину в активній сумлінній роботі відносять до функції:

a. організації

b. мотивації

c. планування

d. координації

Question 40

Що слід розуміти під функцією планування?

a. встановлення цілей та завдань розвитку об'єктів управ¬ління, визначення шляхів і засобів їх досягнення

b. встановлення цілей організації

c. визначення шляхів і засобів виконання завдань

d. визначення способів досягнення цілей організації

Question 41

Під функцією мотивації слід розуміти:

a. процес спонукання себе та інших до ефективної діяль¬ності, досягнення поставлених перед організацією цілей

b. процес досягнення поставлених перед адміністрацією цілей

c. спосіб впливу на персонал з метою досягнення цілей

d. спонукання себе до ефективної діяльності

Практичне завдання № 5

Question 1

До суб’єктів планування відносяться:

a. розподіл ресурсів та резервів.

b. планові відділи та організації

c. розробка стандартів та нормативів.

d. виробнича, фінансова, інноваційна та інша діяльність організації

Question 2

Які види планів класифікуються за класифікаційною ознакою предмет планування?

a. загальне планування підприємства організації

b. планування проектів

c. планування процесів

d. планування по галузях діяльності.

Question 3

Генеральні плани, які містять встановлення цілей організації, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, оцінку стратегічних альтернатив та вибір базової стратегії бізнесу, це:

a. оперативні плани.

b. тактичні плани

c. організаційні плани

d. стратегічні плани

Question 4

До методів організаційного планування не відносяться:

a. графіки виконання

b. постійний оперативний план

c. метод послідовного опису операцій

d. метод сітьового планування та управління

Question 5

Метод сітьового планування забезпечує:

a. внесення змін в оперативні плани

b. обзорність сприйняття інформації про управлінські дії

c. техніко-економічне обгрунтування

d. аналіз діючої структури управління

Question 6

До методів розробки планів не відносять

a. балансовий метод

b. психологічні методи

c. нормативний метод

d. математичні методи

Question 7

Матриця Бостонської консультативної групи характеризується наступними параметрами:

a. частка ринку, яку займає кожний продукт

b. частка ринку, яку займає кожний продукт і річний темп росту продукту в даній галузі.

c. темпи росту виробництва продукту

d. річний темп росту продукту в даній галузі

Question 8

Матрицю Бостонської консультативної групи, яка відображає великий темп росту продукту і низьку частку ринку, називають:

a. дійні корови

b. дикі кішки

c. собаки

d. зірки

Question 9

Матрицю Бостонської консультативної групи, яка відображає великий темп росту продукту і велику частку ринку, називають:

a. зірки

b. дикі кішки

c. дійні корови

d. собаки

Question 10

Матрицю Бостонської консультативної групи, яка відображає низький темп росту продукту і низьку частку ринку, називають:

a. зірки

b. собаки

c. дійні корови

d. дикі кішки

Question 11

Матрицю Бостонської консультативної групи, яка відображає низький темп росту продукту і високу частку ринку, називають:

a. зірки

b. собаки

c. дійні корови

d. дикі кішки

Question 12

Комплекс планів праці менеджерів, виконання яких забезпечує реалізацію економічних, виробничих, технічних, соціальних та інших планів діяльності відноситься до:

a. тактичного планування

b. організаційного планування

c. операційного планування

d. економічного планування

Question 13

До принципів управлінського планування не відноситься

a. принцип безперервності

b. принцип економічності

c. прицип ефективності

d. принцип повноти

Question 14

Плани робіт, які виконуються особисто менеджером це:

a. делегування окремих робіт

b. планування видів робіт і робочого часу

c. план праці менеджера

d. регламентування службових обов’язків

Question 15

Балів: 1

Структура управління - це:

a. відображення підлеглості відділів та виробничих підрозділів управлінським посадам.

b. сукупність виробничих підрозділів підприємства та зв'язків між ними

c. відображення співвідношення та зв'язків між управлінськими посадами

Question 16

За лінійної системи управління поділ праці між керівниками здійснюється за принципом поділу:

a. функцій управління

b. об'єктів і функцій управління

c. об'єктів управління

Question 17

Перевагою функціональної системи управління є кваліфіковане прийняття рішень

a. економічність системи (незначні витрати на утримання)

b. кваліфіковане прийняття рішень

c. швидкість прийняття управлінських рішень

Question 18

У структурі, орієнтованій на споживача, підрозділи формуються за :

a. географічними ринками

b. потребами певних груп споживачів

c. певними видами продукції

Question 19

Проектні організації створюються для:

a. пристосування до нових умов, цілей, завдань

b. постійного виконання програм виробництва

c. розв'язання конкретного завдання

Question 20

Заступник директора з виробничих питань займається:

a. керівництвом процесів планування

b. управлінням основним виробництвом

c. керівництвом технічної підготовки виробничо-господарської діяльності;

Question 21

До основних цехів відносяться:

a. ремонтно-механічний

b. механічний

c. інструментальний

Question 22

Що слід розуміти під організаційною структурою управління:

a. склад ланок управління організацією

b. склад і супідрядність взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією

c. склад підрозділів управління

d. супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управ¬ління

Question 23

Що створює структуру управління організацією?

a. ) сукупність функціональних служб

b. сукупність окремих ланок управління

c. сукупність лінійних і функціональних служб (органів)

d. сукупність лінійних органів управління

Question 24

Де переважно застосовується лінійна структура:

a. в управлінні малими організаціями

b. в управлінні об'єднаннями організацій

c. в управлінні великими організаціями

d. в управлінні кооперативними організаціями

Question 25

Що слід розуміти під функцією організації?

a. встановлення постійних взаємовідносин між ланками управління

b. визначення певного порядку в системі управління

c. процес створення окремих підрозділів організації

d. процес створення структури організації

Question 26

Організаційна структура управління визначається:

a. складом ланок управління організацією

b. складом підрозділів організації

c. складом і супідрядністю взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією

d. супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управ¬ління

Question 27

Що відноситься до елементів організаційних структур управління?

a. система взаємозв'язків між органами управління

b. ланки й органи управління організацією

c. ланки управління організацією

d. органи всіх систем управління організацією та взаємозв'язки між ними .

Question 28

Де переважно застосовується лінійна структура управління?

a. в управлінні великими організаціями

b. в управлінні малими організаціями

c. в управлінні великими і малими організаціями.

d. в управлінні об'єднанням організацій

Question 29

Де переважно застосовується лінійно-фунціональна структура управління?

a. в управлінні середніми за розміром організаціями

b. в управлінні малими організаціями

c. в управлінні великими і малими організаціями

d. в управлінні великими сучасними організаціями

Question 30

Де переважно застосовуються дивізійні структури управління?

a. в управлінні великими багатопрофільними організаціями зі значною кількістю виробничих і комерційних відділень

b. в управлінні малими об'єднаннями

c. в управлінні великими організаціями

d. в управлінні спільними організаціями

Question 31

Де переважно застосовуються матричні організаційні структури управління?

a. в управлінні великими організаціями

b. в управлінні багатопрофільними організаціями з великою кількістю виробництв, надання послуг обмеженого життєвого циклу

c. в управлінні спільними організаціями

d. в управлінні середніми за розміром організаціями

Question 32

У чому полягає основна перевага матричних організаційних структур управління?

a. висока гнучкість та орієнтація на нововведення

b. орієнтація на встановлення належних інформаційних зв'язків між ланками управління;

c. орієнтація на завоювання нових ринків збуту продукції

d. орієнтація на нововведення

Question 33

Функціональна структура управління будується на:

a. ієрархії органів, які координують діяльність

b. всі відповіді неправильні

c. ієрархії органів, які здійснюють контроль

d. ієрархії органів, які забезпечують виконання кожної функції управління на всіх рівнях

Question 34

До переваг функціональної структури управління слід віднести:

a. залучення до роботи кваліфікованих фахівців

b. подвійне підпорядкування виконавців

c. жодна з перерахованих характеристик

d. порушення єдності розпорядництва, зниження відповідальності за роботу

Question 35

Яка із систем управління передбачає створення спеціальних колегій, рад, з якими керівники та фахівці погоджують свої дії та рішення:

a. лінійно-функціональна

b. функціональна

c. дивізійна

d. лінійна

Question 36

Мотивація -це:

a. процес спонукання себе та інших до діяльності в досягненні особистої мети

b. покарання підлеглих через силу примусу

c. процес спонукання себе та інших до діяльності в досягненні особистої мети або мети організації

Question 37

Найпершим методом мотивації, який згадується ще в біблії та античних міфах був:

a. метод "батога і пряника"

b. метод особистого прикладу керівника

c. метод винагороди

Question 38

Усі теорії мотивації поділяють на:

a. процесійні та змістовні

b. процесійні та теорії очікувань

c. змістовні та комплексні

Question 39

Змістовні теорії мотивації ґрунтуються на:

a. аналізі розподілу людиною зусиль для виконання різних завдань і виборі нею конкретної поведінки

b. ідентифікації внутрішніх потребу людини, що змушують її діяти так, а не інакше

Question 40

До вторинних потреб відносяться потреби в:

a. диханні, сні

b. повазі, успіху

c. їжі, воді

Question 41

Спонукання - це: те, що людина вважає цінним для себе

a. те, що людина вважає цінним для себе

b. неусвідомлена потреба в чомусь

c. відчуття нестачі в чому-небудь, що має певну спрямованість

Question 42

Внутрішні винагороди є: похвала, додаткові виплати

a. похвала, додаткові виплати

b. сама робота

c. просування по службі

Question 43

Для задоволення соціальних потреб співробітників згідно теорії Маслоу необхідно:

a. ) давати співробітникам таку роботу, яка б дозволила їм спілкуватися

b. пропонувати підлеглим змістовну роботу

Question 44

До 5 основних категорій потреб Маслоу належать:

a. фізіологічні, потреби в безпеці та впевненості в майбутньому, соціальні, потреби в повазі, в самовираженні.

b. фізіологічні, статеві, симптоматичні, альтруїстичні, потреби практичного характеру;

Question 45

Теорія Девіда Мак Клелланда спирається на:

a. фізіологічні потреби

b. вищі потреби

c. нижчі потреби

Question 46

Згідно теорії Мак Клелланда потреба успіху:

a. знаходиться між потребою в повазі і в самовираженні

b. проявляється через бажання широкого соціального спілку¬вання

c. виражається як бажання впливати на інших людей

Question 47

Двофакторна теорія Герцберга спирається на дві великі категорії:

a. політика фірми та адміністрація

b. висока міра відповідальності

c. міжособові відносини з керівником, колегами і підлеглими

Question 48

Для того, щоб мотивувати працівників до продуктивної праці, згідно теорії Герцберга, необхідно:

a. зосередитися на мотиваційних факторах, не звертаючи увагу на гігієнічні

b. забезпечити, передусім, присутність гігієнічних факторів

c. забезпечити наявність не лише гігієнічних, а й мотивуючих факторів

Question 49

До мотиваційних факторів, згідно теорії Герцберга, належать:

a. міжособові відносини з керівником, колегами і підлеглими

b. політика фірми та адміністрація

c. висока міра відповідальності

Практичне завдання № 7

Question 1

Що являє собою інформація в процесі управління:

a. предмет праці

b. засіб праці

Question 2

Науково-технічна інформація може міститися в:

a. господарських договорах

b. проектно-конструкторській і технологічній документації

c. науково-технічній літературі та патентах

d. заявках і замовленнях

Question 3

Інформація, що використовується в управлінні, поділяється на:

a. наукову, управлінську, облікову

b. науково-технічну, управлінську, обліково-статистичну

c. технічну, управлінську, статистичну

Question 4

Своєчасне надходження інформації відповідає вимогам:

a. точності

b. повноти

c. доступності

d. періодичності й оперативності

e. корисності

Question 5

Канали неформальної передачі будуються на основі:

a. ієрархічної структури управління

b. порядку делегування повноважень

c. соціальних груп організації

Question 6

Зміст оперативної інформації визначається у відповідності з:

a. стратегію організації

b. конкретними завданнями управління

c. довгостроковими цілями фірми

Question 7

Управлінська інформація зазнає таких операцій:

a. передача, обробка, оцінка, використання, знищення

b. передача, перетворення, обробка, збереження, оцінка, викорис¬тання, знищення

c. передача, перетворення, збереження, використання

Question 8

На використання таких мотивів трудової діяльності як почуття обов 'язку, відповідальності, виконавчої дисципліни спрямовані:

a. соціальні методи

b. економічні

c. психологічні

d. організаційно-розпорядчі

Question 9

Недолік будь-якої стандартної форми (бланка), в яку заноситься інформація:

a. відсутність гнучкості

b. відсутність точності

c. складність сприйняття

Question 10

Управлінська інформація може міститися в:

a. науково-технічній літературі та патентах

b. заявках і замовленнях

c. розпорядчих документах

d. господарських договорах

e. проектно-конструкторській і технологічній документації

Question 11

Процес обміну інформацією в організації умовно поділяють на категорії:

a. вертикальну і горизонтальну

b. формальну, неформальну

c. обидві відповіді правильні

Question 12

Який стиль керівництва необхідно застосувати в форсмажорних ситуаціях?

a. авторитарний

b. змішаний

c. ліберальний

d. демократичний

Question 13

Влада, при якій підлеглий вірить, що керівник може заохотити його за виконану роботу, називається владою:

a. примусу

b. еталонною

c. законною

d. винагороди

Question 14

Який тип влади може викликати у підлеглих негативну реакцію?

a. винагороди

b. еталонна

c. законна

d. примусу

Question 15

Стиль керівництва, спрямований на участь членів колективу в обговоренні важливих питань його функціонування – це:

a. авторитарний

b. демократичний

c. патріархальний

d. бюрократичний

Question 16

Стиль управління при якому керівник сам визначає групові цілі, сам приймає рішення це:

a. демократичний

b. патріархальний

c. бюрократичний

d. авторитарний

Question 17

Стиль управління за яким керівники всіх рівнів займають своє місце в структурі управління організацією і мають право на виконання даних їм повноважень, це:

a. демократичний

b. бюрократичний

c. патріархальний

d. авторитарний

Question 18

Стиль управління, при якому за лідером визнаються видатні, єдині в своєму роді якості, це:

a. патріархальний

b. бюрократичний

c. харизматичний

d. авторитарний

Question 19

Тип влади, при якому вплив здійснюється через розумну віру і виконавець приймає на віру знання та цінність знань керівника це:

a. примусу

b. законна

c. еталонна.

d. експертна

Question 20

Тип влади, який формується на засадах харизми та на особистих якостях та здібностях лідера це:

a. еталонна

b. експертна

c. примусу

d. законна

Question 21

Поняття "ефективність " у широкому розумінні - це:

a. різниця між результатом від виробництва та витратами

b. витрати виробництва

c. результат від виробництва (прибуток або збиток)

d. співвідношення між результатом від виробництва та витратами

Question 22

Під ефектом розуміють:

a. фондовіддачу

b. рентабельність продукції

c. збиток

d. прибуток

e. рентабельність виробництва

Question 23

Ефективність виробництва - це:

a. міра досягнення загальних та окремих результатів вироб¬ництва від оптимального використання фінансових ресурсів підпри¬ємства

b. міра досягнення загальних та окремих результатів вироб¬ництва від оптимального використання трудових ресурсів підпри¬ємства

c. міра досягнення загальних та окремих результатів вироб¬ництва від оптимального використання всіх ресурсів підприємства

Question 24

Економічну ефективність від впровадження певних заходів необхідно визначати:

a. із врахуванням чинника часу

b. ) із врахуванням чинника часу для спільних підприємств

c. без врахування чинника часу

Question 25

За сферою застосування розрізняють:

a. абсолютну та порівняльну ефективність

b. народногосподарську і госпрозрахункову ефективність

c. загальну, локальну і часткову

d. абсефективність діючого виробництва, ефективність капіталь¬них вкладень, ефективність розвитку науки і техніки, ефективність зовнішньоекономічних зв'язків, ефективність охорони навколишнього середовища

Question 26

Локальна ефективність характеризує:

a. ефективність використання в процесі виробництва певних ресурсів (предметів і засобів праці, капітальних вкладень, робочої сили, тощо

b. ефективність виробництва підприємства в цілому

c. ефективність на окремих стадіях виробництва, розподілу, обміну та споживання

Question 27

Народногосподарська ефективність визначається на основі врахування:

a. інтересів окремого підприємства

b. інтересів окремого підприємства і всього народногосподарського комплексу;

c. інтересів народного господарства

Question 28

Абсолютна ефективність характеризує:

a. економічні переваги одного варіанта над іншими щодо раціонального використання ресурсів і витрат

b. частковий ефект від, використання певного виду ресурсів підприємства

c. загальний ефект від використання ресурсів .і витрат в цілому по підприємству

Question 29

До загальних показників економічної ефективності відносять:

a. фондовіддача, приріст обігових коштів, відношення приросту прибутку до капітальних вкладень

b. темпи росту продуктивності праці, економія чисельності працівників, зниження трудомісткості виробів

c. матеріальні витрати на 1 грн. товарної продукції, відношення темпів приросту матеріальних витрат до темпів приросту товарної продукції

d. виробництво продукції на 1 грн. витрат, собівартість, рента¬бельність, прибуток

Question 30

Під час розрахунку порівняльної ефективності річний економічний ефект визначають:

a. як різницю наведених витрат до і після впровадження заходу

b. як різницю між наведеними витратами по варіантах

Question 31

Рентабельність виробництва характеризується темпами росту:

a. обігових виробничих фондів та прибутку

b. основних виробничих фондів та прибутку

c. основних виробничих фондів, прибутку та обігових коштів

Question 32

Надійність системи управління визначається: продовженням існування організації в майбутньому

a. продовженням існування організації в майбутньому

b. мірою досягнення соціальних цілей підприємства

c. мірою досягнення цілей виробництва

Question 33

До джерел економії належать:

a. краще використання виробничих фондів

b. краще використання капітальних вкладень

c. краще використання трудових ресурсів

Question 34

Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів характеризується:

a. утриманням матеріалоємності на одному рівні

b. зниженням матеріалоємності

c. підвищенням матеріалоємності

Question 35

Юридична відповідальність - це дотримання:

a. наслідування правил і норм поведінки, які склалися історично в суспільстві

b. конкретних законів і норм державного регулювання, що визначають поведінку суб'єкта господарювання

c. внутрішніх правил організації з метою забезпечення порядку

Question 36

Соціальна відповідальність - це:

a. ) визнання суб'єктами господарювання проблем суспільства та вчинення конкретних дій з їх вирішення у розрахунку на результати у довгостроковій перспективі

b. вчинення суб'єктами господарювання конкретних дій з вирішення проблем суспільства з метою негайного отримання прибутку

c. дотримання правил етичної поведінки працівниками організації

Question 37

Аргументами на користь соціальної відповідальності є:

a. сприятливі для бізнесу довгострокові перспективи

b. негайні прибутки від вчинення дій

c. формування позитивного іміджу підприємства

d. порушення принципу максимуму прибутку

Question 38

Згідно поглядів, що організація є економічною цілісністю, вона повинна:

a. вирішувати соціальні проблеми суспільства

b. турбуватися лише про ефективність використання всіх своїх ресурсів

c. турбуватися лише про ефективність використання власних технічних і технологічних ресурсів

Question 39

Думка, згідно якої організація є чимось більшим, ніж економічною цілісністю, передбачає, що:

a. сучасна організація є складовою оточення, чинники якого впливають на її діяльність, тому вона повинна спрямовувати частину ресурсів на вирішення соціальних проблем суспільства

b. організація повинна спрямовувати всі зусилля лише на збільшення прибутку, за умови, що вона бере участь у відкритій конкурентній боротьбі без шахрайства

Question 40

На соціально відповідальну поведінку здатні:

a. усі види організацій

b. великі та середні організації

c. лише великі організації

Question 41

Етика поведінки - це:

a. сукупність вчинків та дій людей, які відповідають тим нормам моралі, свідомості чи порядку, що склалися у суспільстві або до яких воно прагне

b. вирішення організацією соціальних проблем суспільства

c. дотримання норм моралі, свідомості чи порядку окремої суспільної групи

Question 42

Етичний кодекс (кодекс поведінки) корпорації-це:

a. перелік правил, що декларують поведінку всіх працівників підприємства в будь-якій ситуації

b. перелік заповідей, правил, що декларують загальні принципи поведінки службовців

Question 43

Дотримання "права статусу" означає, що:

a. спілкування має відбуватися лише між лінійними керівниками

b. для сторін не має значення, що в переговорах беруть участь люди із різним статусом у світі бізнесу

c. офіційне спілкування має відбуватися лише між особами однакового рівня

Question 44

Норми закону:

a. іноді дозволяють вчинки, які є неприпустимими, з точки зору моралі суспільства

b. завжди відповідають нормам моралі

c. протилежні нормам моралі

Question 45

Соціальна відповідальність підприємств є наслідком:

a. дій громадських організацій

b. дій уряду

c. добровільного відгуку з боку підприємств на соціальні потреби суспільства

Question 46

Акціонери прагнуть:

a. отримати максимальні дивіденди, а отже, вони не схвалю¬ють соціальну відповідальність організації

b. до соціальної відповідальності організації з метою отри¬мання довгострокових прибутків фірмою

Question 47

Визначальним фактором у прийнятті рішення підприємством про фінансування соціальних заходів є:

a. прибутковість його діяльності

b. минулий досвід соціальної відповідальності

c. прихильність споживачів

Question 48

До посадових обов'язків посередників зі скарг працівників належать:

a. проведення досліджень з теорії етики.

b. управління організацією

c. дослідження етичних питань і консультування службовців за ними
Ціна

70

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.