Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління змінами (МАУП)


Контрольна робота
K-27370

70 грн + 40 тесты = 110 грн. Можно все отдельно.

ТЕМА 1

1. Охарактеризуйте місце та значення змін у діяльності підприємства.

2. Проаналізуйте природу змін, нововведень, перетворень.

3. Що таке джерела змін і які існують теорії їх пояснення?

4. Проаналізуйте класифікацію змін.

ТЕМА 2

1. Поясніть зміст теорії Курта Левіна як засновника психологічної теорії поля.

2. Проаналізуйте суть управління змінами через моделі людських систем.

3. Які існують основні загрози успішної реалізації організаційних змін?

4. Перерахуйте, які умови необхідні для зміни світогляду і поведінки людини?

ТЕМА 3

1. Поясніть зміст підготовчої робота з персоналом до впровадження змін: ознайомлення працівників з проектом змін, навчання працівників, розробка дієвої системи мотивації.

2. В чому полягає успішне формування й ефективне функціонування команд в проведення змін організації?

3. Охарактеризуйте складові, котрі визначають характер команди (за г. Паркером).

4. Яку роль в проведенні змін в організації несуть консультування і тренінги?

ТЕМА 4

1. Які персональні цілі, що у результаті виникнення загрози їх реалізації можуть спровокувати опір змінам?

2. Охарактеризуйте складові опору змінам в організації.

3. Сформулюйте набір правил (рекомендацій) щодо управління опором змінам в організації.

4. В чому полягає біографічний підхід при подоланні опору змінам?

ТЕМА 5

1. В чому полягає розширена концепція організаційного розвитку?

2. Охарактеризуйте основну ідею моделі організаційного розвитку І. Адізеса.

3. Поясніть зміст моделі організаційного розвитку, запропонованої Л. Грейнером.

4. З якими основними факторами пов'язують становлення підходу організаційного розвитку?

ТЕМА 6

1. Проаналізуйте відмінності в політиці застосування проектних методів управління змінами.

2. Розкрийте сутність і необхідність впровадження реінжинірингу бізнес-процесів.

3. Проаналізуйте можливі ситуації застосування і умови проведення реінжинірингу.

4. В чому можуть полягати наслідки реінжинірингу бізнес-процесів?

ТЕСТИ

Question 1

Термін „зміни” використовується у бізнес-середовищі для позначення:

a. Внутрішніх змін

b. Жодної вірної відповіді

c. Адміністративних програм змін

d. Всі відповіді вірні

Question 2

До зовнішніх причини, які викликають необхідність змін в організації відносяться:

a. Зміни в державному регулюванні

b. Рішення менеджерів вищого рівня

c. Ставлення робітників до своєї роботи

d. Жодної вірної відповіді

Question 3

Децентралізація управління відноситься до:

a. Структурних змін

b. Змін бізнес-моделі

c. Культурних змін

d. Змін, орієнтованих на персонал

Question 4

До якої класифікаційної ознаки відноситься революційний вид змін:

a. Ступінь змін

b. Предмет змін

c. Спосіб здійснення змін

d. Результат впровадження змін

Question 5

Фактори, які сприяють проведенню організаційних змін:

a. Невдачі у проведенні попередніх перетворень

b. Опір і побоювання змін

c. Суперечливість цілей

d. Організаційна криза

Question 6

Фактори, які заважають проведенню організаційних змін:

a. Бюрократична жорсткість організації

b. Зміни законів і інших регуляторів

c. Зміни системи цінностей і норм поведінки у робітників

d. Зниження продуктивності організації

Question 7

До якої класифікаційної ознаки відноситься безперервний вид змін:

a. Ступінь змін

b. Предмет змін

c. Періодичність змін

d. Результат впровадження змін

Question 8

Організаційні зміни – це:

a. Перетворення організації між двома моментами часу

b. Структурований процес, задача якого – запропонувати, впровадити і закріпити зміни

c. Здійснення змін через усвідомлення необхідності їх проведення

d. Всі відповіді вірні

Question 9

«Заморожування» - це етап процесу управління організаційними змінами за моделлю:

a. Файоль. А.

b. Грейнера. Л.

c. Левіна. К.

d. Маслоу. А.

Question 10

Зміни в ланцюзі постачань відносяться до:

a. Структурних змін

b. Змін бізнес-моделі

c. Культурних змін

d. Змін, орієнтованих на персонал

Question 11

Консалтинг – це:

a. Впровадження науки у виробництво

b. Всі відповіді вірні

c. Зміни в державному регулюванні

d. Рішення менеджерів вищого рівня

Question 12

Скільки існує базових визначень управління змінами.

a. 2 визначення

b. 3 визначення

c. 4 визначення

d. 6 визначення

Question 13

До якої з причини повільного темпу запровадження нової технології відноситься чинник, коли на ринок щодня виходять нові продукти розробок:

a. Страх технології

b. Звички діяльності

c. Конкуруючі технології

d. Синдром постійного застарівання

Question 14

Що не відноситься до арсеналу консультанта:

a. Вивчення документації

b. Спостереження

c. Зміна бізнес-моделі

d. Ділові ігри

Question 15

Причини для обмеження застосування консультування на підприємстві:

a. Професійні послуги дороги

b. Консультант може в різній мірі допомогти різним фірмам

c. Вибрати хорошого консультанта, не маючи досвіду, досить складно

d. Всі відповіді вірні

Question 16

До якого з видів консультування належить самостійне здійснення діагностики, розробки рішень і рекомендацій щодо їх впровадження:

a. Експертне

b. Процесне

c. Навчальне

d. Структурне

Question 17

Який з етапів не відноситься до основних етапів консалтингових послуг:

a. Діагностика (виявлення проблем)

b. Мотивація

c. Розробка рішень

d. Впровадження рішень

Question 18

Переваги зовнішніх консультантів перед власними менеджерами організації наступні:

a. Володіння великою інформацією у всіляких областях менеджменту і господарювання

b. Більш широкий кругозір

c. Незалежність, неупередженість поглядів

d. Всі відповіді вірні

Question 19

До якого з видів консультування належить активна взаємодія консультанта із клієнтом:

a. Експертне

b. Процесне

c. Навчальне

d. Структурне

Question 20

До якої з причини повільного темпу запровадження нової технології відноситься чинник, коли старші посадові особи організації володіють замалими знаннями щодо нових технологій:

a. Страх технології

b. Звички діяльності

c. Конкуруючі технології

d. Синдром постійного застарівання

Question 21

Управління проектами – це:

a. Ретельно спланована і організована система заходів, спрямованих на вирішення певної задачі

b. Впровадження науки у виробництво

c. Здійснення змін через усвідомлення необхідності їх проведення

d. Жодної вірної відповіді

Question 22

Реінжиніринг – це:

a. «Жорсткий» метод проведення змін

b. Метод націлений на зміну бізнес-процесів організації

c. Метод націлений на ломку функціональних кордонів

d. Всі відповіді вірні

Question 23

Політика переговорів відноситься до:

a. Проектного управління змінами

b. Господарського реінжинірингу

c. Організаційного розвитку

d. Комунікаційного управління змінами

Question 24

До якої з політик управління змінами відноситься проведення нововведень менеджером без залучення членів колективу:

a. Аналітична політика

b. Політика переговорів

c. Директивна політика

d. Політика проб і помилок

Question 25

Фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування підприємства та його найважливіших процесів –це:

a. Господарський реінжиніринг

b. Реінжиніринг бізнес-процесів

c. Організаційний розвиток

d. Управлінський реінжиніринг

Question 26

До основних етапів здійснення проекту не відноситься:

a. Планування

b. Реалізація

c. Оцінка

d. Ділові ігри

Question 27

Реінжиніринг бізнес-процесів – це:

a. Жодної вірної відповіді

b. Планування діяльності організації

c. Фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів

d. Всі відповіді вірні

Question 28

До якого з підходів концепції організаційного розвитку належить зміна в організаційному регулюванні:

a. Структурного підходу

b. Кадрового підходу

c. Організаційного підходу

d. Господарського підходу

Question 29

На якому з етапів організаційного розвитку здійснюється стабілізація нових моделей поведінки і організаційних правил:

a. “Заморожування проектів змін”

b. "Розморожування" соціальної системи

c. “Рух до змін”

d. “Заморожування процесу змін”

Question 30

Який з методів управління змінами не належить до сильних сторін при господарському реінжинірингу:

a. Швидкість змін

b. Довгострокова перспектива

c. Концептуальне єдність заходів

d. Можливість радикального оновлення

Question 31

Яка з перелічених складових не визначає характер команди (за Паркером):

a. Мета командної діяльності

b. Тривалість функціонування команди

c. Членство в команді

d. Всі відповіді вірні

Question 32

Що не належить до умов ефективної діяльності команди (за Доннелоном):

a. Вимога функціональної ідентифікації

b. Вимога управління взаємною залежністю

c. Вимога управління в разі існування відмінностей

d. Вимога тривалості функціонування команди

Question 33

До якої з моделі команд належить група рівних за статусом, що має зовнішнє технічне керівництво і функціонує в ієрархічній організації:

a. Бізнес-команда

b. Багатофункціональна команда

c. Особлива команда

d. SWAТ-команда

Question 34

До якої з моделі команд належить група фахівців, уповноважених і відповідальних за виконання певної частини завдання

a. Бізнес-команда

b. Багатофункціональна команда

c. Особлива команда

d. SWAТ-команда

Question 35

Яка з типів команд складається з фахівців, які володіють високим рівнем професіоналізму в деяких сферах, взаємно доповнюючи один одного:

a. Самокерована команда

b. Мультидисциплінарна команда

c. Функціональна команда

d. „Театральна“ команда

Question 36

Доцільність командної діяльності зумовлюється впливом таких факторів:

a. Реалізація завдання вимагає різних навичок, думок та експертиз

b. Усі компоненти діяльності є взаємозалежними

c. Усвідомлюється висока потреба в координації та інноваціях

d. Всі відповіді вірні

Question 37

До якої з моделі команд належить ізольована від вищого керівництва група талановитих і творчих індивідів:

a. Бізнес-команда

b. Команда, що виконує „брудну„ роботу

c. Особлива команда

d. SWAТ-команда

Question 38

Яка з типів команд створюється на основі чіткої системи організаційного керівництва й підпорядкування:

a. Самокерована команда

b. Мультидисциплінарна команда

c. Функціональна команда

d. „Театральна“ команда

Question 39

Управління ефективними командами передбачає:

a. Функціональність команди

b. Проведення змін, що забезпечують досягнення мети

c. Жодної вірної відповіді

d. Всі відповіді вірні

Question 40

Для ефективної команди максимальна її чисельність повинна становити:

a. 10-12 осіб

b. 8-10 осіб

c. 5-6 осіб

d. 12-14 осіб
Ціна

110

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.