Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління змінами (МАУП)


Контрольна робота
K-27417

70 грн (48 стр.) + ТЕСТЫ 40 ГРН. = 110 грн.
ТЕМА 1
1. Охарактеризуйте місце та значення змін у діяльності підприємства.
2. Проаналізуйте природу змін, нововведень, перетворень.
3. Що таке джерела змін і які існують теорії їх пояснення?
4. Проаналізуйте класифікацію змін.
ТЕМА 2
1. Поясніть зміст теорії Курта Левіна як засновника психологічної теорії поля.
2. Проаналізуйте суть управління змінами через моделі людських систем.
3. Які існують основні загрози успішної реалізації організаційних змін?
4. Перерахуйте, які умови необхідні для зміни світогляду і поведінки людини?
ТЕМА 3
1. Поясніть зміст підготовчої робота з персоналом до впровадження змін: ознайомлення працівників з проектом змін, навчання працівників, розробка дієвої системи мотивації.
2. В чому полягає успішне формування й ефективне функціонування команд в проведення змін організації?
3. Охарактеризуйте складові, котрі визначають характер команди (за г. Паркером).
4. Яку роль в проведенні змін в організації несуть консультування і тренінги?
ТЕМА 4
1. Які персональні цілі, що у результаті виникнення загрози їх реалізації можуть спровокувати опір змінам?
2. Охарактеризуйте складові опору змінам в організації.
3. Сформулюйте набір правил (рекомендацій) щодо управління опором змінам в організації.
4. В чому полягає біографічний підхід при подоланні опору змінам?
ТЕМА 5
1. В чому полягає розширена концепція організаційного розвитку?
2. Охарактеризуйте основну ідею моделі організаційного розвитку І. Адізеса.
3. Поясніть зміст моделі організаційного розвитку, запропонованої Л. Грейнером.
4. З якими основними факторами пов'язують становлення підходу організаційного розвитку?
ТЕМА 6
1. Проаналізуйте відмінності в політиці застосування проектних методів управління змінами.
2. Розкрийте сутність і необхідність впровадження реінжинірингу бізнес-процесів.
3. Проаналізуйте можливі ситуації застосування і умови проведення реінжинірингу.
4. В чому можуть полягати наслідки реінжинірингу бізнес-процесів?

ТЕСТИ
Question 1
Термін „зміни” використовується у бізнес-середовищі для позначення:
a. Внутрішніх змін
b. Жодної вірної відповіді
c. Адміністративних програм змін
d. Всі відповіді вірні
Question 2
До зовнішніх причини, які викликають необхідність змін в організації відносяться:
a. Зміни в державному регулюванні
b. Рішення менеджерів вищого рівня
c. Ставлення робітників до своєї роботи
d. Жодної вірної відповіді
Question 3
Децентралізація управління відноситься до:
a. Структурних змін
b. Змін бізнес-моделі
c. Культурних змін
d. Змін, орієнтованих на персонал
Question 4
До якої класифікаційної ознаки відноситься революційний вид змін:
a. Ступінь змін
b. Предмет змін
c. Спосіб здійснення змін
d. Результат впровадження змін
Question 5
Фактори, які сприяють проведенню організаційних змін:
a. Невдачі у проведенні попередніх перетворень
b. Опір і побоювання змін
c. Суперечливість цілей
d. Організаційна криза
Question 6
Фактори, які заважають проведенню організаційних змін:
a. Бюрократична жорсткість організації
b. Зміни законів і інших регуляторів
c. Зміни системи цінностей і норм поведінки у робітників
d. Зниження продуктивності організації
Question 7
До якої класифікаційної ознаки відноситься безперервний вид змін:
a. Ступінь змін
b. Предмет змін
c. Періодичність змін
d. Результат впровадження змін
Question 8
Організаційні зміни – це:
a. Перетворення організації між двома моментами часу
b. Структурований процес, задача якого – запропонувати, впровадити і закріпити зміни
c. Здійснення змін через усвідомлення необхідності їх проведення
d. Всі відповіді вірні
Question 9
«Заморожування» - це етап процесу управління організаційними змінами за моделлю:
a. Файоль. А.
b. Грейнера. Л.
c. Левіна. К.
d. Маслоу. А.
Question 10
Зміни в ланцюзі постачань відносяться до:
a. Структурних змін
b. Змін бізнес-моделі
c. Культурних змін
d. Змін, орієнтованих на персонал
Question 11
Консалтинг – це:
a. Впровадження науки у виробництво
b. Всі відповіді вірні
c. Зміни в державному регулюванні
d. Рішення менеджерів вищого рівня
Question 12
Скільки існує базових визначень управління змінами.
a. 2 визначення
b. 3 визначення
c. 4 визначення
d. 6 визначення
Question 13
До якої з причини повільного темпу запровадження нової технології відноситься чинник, коли на ринок щодня виходять нові продукти розробок:
a. Страх технології
b. Звички діяльності
c. Конкуруючі технології
d. Синдром постійного застарівання
Question 14
Що не відноситься до арсеналу консультанта:
a. Вивчення документації
b. Спостереження
c. Зміна бізнес-моделі
d. Ділові ігри
Question 15
Причини для обмеження застосування консультування на підприємстві:
a. Професійні послуги дороги
b. Консультант може в різній мірі допомогти різним фірмам
c. Вибрати хорошого консультанта, не маючи досвіду, досить складно
d. Всі відповіді вірні
Question 16
До якого з видів консультування належить самостійне здійснення діагностики, розробки рішень і рекомендацій щодо їх впровадження:
a. Експертне
b. Процесне
c. Навчальне
d. Структурне
Question 17
Який з етапів не відноситься до основних етапів консалтингових послуг:
a. Діагностика (виявлення проблем)
b. Мотивація
c. Розробка рішень
d. Впровадження рішень
Question 18
Переваги зовнішніх консультантів перед власними менеджерами організації наступні:
a. Володіння великою інформацією у всіляких областях менеджменту і господарювання
b. Більш широкий кругозір
c. Незалежність, неупередженість поглядів
d. Всі відповіді вірні
Question 19
До якого з видів консультування належить активна взаємодія консультанта із клієнтом:
a. Експертне
b. Процесне
c. Навчальне
d. Структурне
Question 20
До якої з причини повільного темпу запровадження нової технології відноситься чинник, коли старші посадові особи організації володіють замалими знаннями щодо нових технологій:
a. Страх технології
b. Звички діяльності
c. Конкуруючі технології
d. Синдром постійного застарівання
Question 21
Управління проектами – це:
a. Ретельно спланована і організована система заходів, спрямованих на вирішення певної задачі
b. Впровадження науки у виробництво
c. Здійснення змін через усвідомлення необхідності їх проведення
d. Жодної вірної відповіді
Question 22
Реінжиніринг – це:
a. «Жорсткий» метод проведення змін
b. Метод націлений на зміну бізнес-процесів організації
c. Метод націлений на ломку функціональних кордонів
d. Всі відповіді вірні
Question 23
Політика переговорів відноситься до:
a. Проектного управління змінами
b. Господарського реінжинірингу
c. Організаційного розвитку
d. Комунікаційного управління змінами
Question 24
До якої з політик управління змінами відноситься проведення нововведень менеджером без залучення членів колективу:
a. Аналітична політика
b. Політика переговорів
c. Директивна політика
d. Політика проб і помилок
Question 25
Фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування підприємства та його найважливіших процесів –це:
a. Господарський реінжиніринг
b. Реінжиніринг бізнес-процесів
c. Організаційний розвиток
d. Управлінський реінжиніринг
Question 26
До основних етапів здійснення проекту не відноситься:
a. Планування
b. Реалізація
c. Оцінка
d. Ділові ігри
Question 27
Реінжиніринг бізнес-процесів – це:
a. Жодної вірної відповіді
b. Планування діяльності організації
c. Фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів
d. Всі відповіді вірні
Question 28
До якого з підходів концепції організаційного розвитку належить зміна в організаційному регулюванні:
a. Структурного підходу
b. Кадрового підходу
c. Організаційного підходу
d. Господарського підходу
Question 29
На якому з етапів організаційного розвитку здійснюється стабілізація нових моделей поведінки і організаційних правил:
a. “Заморожування проектів змін”
b. "Розморожування" соціальної системи
c. “Рух до змін”
d. “Заморожування процесу змін”
Question 30
Який з методів управління змінами не належить до сильних сторін при господарському реінжинірингу:
a. Швидкість змін
b. Довгострокова перспектива
c. Концептуальне єдність заходів
d. Можливість радикального оновлення
Question 31
Яка з перелічених складових не визначає характер команди (за Паркером):
a. Мета командної діяльності
b. Тривалість функціонування команди
c. Членство в команді
d. Всі відповіді вірні
Question 32
Що не належить до умов ефективної діяльності команди (за Доннелоном):
a. Вимога функціональної ідентифікації
b. Вимога управління взаємною залежністю
c. Вимога управління в разі існування відмінностей
d. Вимога тривалості функціонування команди
Question 33
До якої з моделі команд належить група рівних за статусом, що має зовнішнє технічне керівництво і функціонує в ієрархічній організації:
a. Бізнес-команда
b. Багатофункціональна команда
c. Особлива команда
d. SWAТ-команда
Question 34
До якої з моделі команд належить група фахівців, уповноважених і відповідальних за виконання певної частини завдання
a. Бізнес-команда
b. Багатофункціональна команда
c. Особлива команда
d. SWAТ-команда
Question 35
Яка з типів команд складається з фахівців, які володіють високим рівнем професіоналізму в деяких сферах, взаємно доповнюючи один одного:
a. Самокерована команда
b. Мультидисциплінарна команда
c. Функціональна команда
d. „Театральна“ команда
Question 36
Доцільність командної діяльності зумовлюється впливом таких факторів:
a. Реалізація завдання вимагає різних навичок, думок та експертиз
b. Усі компоненти діяльності є взаємозалежними
c. Усвідомлюється висока потреба в координації та інноваціях
d. Всі відповіді вірні
Question 37
До якої з моделі команд належить ізольована від вищого керівництва група талановитих і творчих індивідів:
a. Бізнес-команда
b. Команда, що виконує „брудну„ роботу
c. Особлива команда
d. SWAТ-команда
Question 38
Яка з типів команд створюється на основі чіткої системи організаційного керівництва й підпорядкування:
a. Самокерована команда
b. Мультидисциплінарна команда
c. Функціональна команда
d. „Театральна“ команда
Question 39
Управління ефективними командами передбачає:
a. Функціональність команди
b. Проведення змін, що забезпечують досягнення мети
c. Жодної вірної відповіді
d. Всі відповіді вірні
Question 40
Для ефективної команди максимальна її чисельність повинна становити:
a. 10-12 осіб
b. 8-10 осіб
c. 5-6 осіб
d. 12-14 осіб
Ціна

110

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.