Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організація управління бізнесом (МАУП)


Контрольна робота
K-27418

108 ОТВЕТОВ

Question 1
Хто першим запровадив термін "підприємництво" і дав його систематизований аналіз?
a. А. Сміт
b. Р. Кантільйон
c. Й. Шумпетер
d. Ж.Б. Сей
e. А. Маршалл
Question 2
Хто з економістів розглядав підприємництво як реалізацію інновацій?
a. А. Маршалл
b. Ж.Б. Сей
c. Р. Кантільйон
d. А. Сміт
e. Й. Шумпетер
Question 3
Яку господарську діяльність називають підприємницькою?
a. прибуткову
b. інноваційну
c. систематичну
d. відповідальну
e. цілеспрямовану
f. ризикову
g. самостійну
Question 4
Які основні функції виконує підприємництво?
a. диференційну
b. організаційну
c. ресурсну
d. інноваційну (творчу)
e. інформаційну (статистичну)
f. стимулюючу (мотиваційну)
Question 5
Що є економічною основною підприємницької діяльності?
a. приватна власність
b. товарне виробництво
c. виробництво товарів
d. самоствердження
Question 6
Що таке економічна свобода?
a. економічна безвідповідальність
b. гарантованість успіху
c. право розпочати власну справу
d. право вкладати свої кошти за власним розсудом
e. право виробляти будь-яку продукцію
Question 7
Які основні ознаки свободи господарської діяльності?
a. економічна відповідальність
b. економічна рівноправність
c. економічна конкуренція
d. самозабезпечення
e. право виробляти будь-яку продукцію
f. економічна самостійність
Question 8
Які головні рушійні сили підприємництва?
a. суперечності
b. прибуток
c. економічний інтерес
d. потреба
e. ризик
f. конкуренція
g. ділова творчість людини
h. гарантія успіху
Question 9
Зазначте основні принципи підприємницької діяльності.
a. отримання прибутку
b. вільний вибір видів діяльності
c. вільний найм працівників
d. вільне розпорядження прибутком
e. самостійне встановлення цін
f. економічна відповідальність
g. самостійне формування програми діяльності
Question 10
Яким чином відбувається вибір постачальників і споживачів виробленої продукції?
a. самостійно
b. відповідно до мети діяльності
c. залежно від виду діяльності
Question 11
Які види підприємств існують в Україні?
a. підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян
b. комунальне
c. сімейне
d. приватне
e. колективне
f. індивідуальне
g. корпоративне
h. господарське товариство
i. державне
Question 12
Які види господарських товариств існують в Україні?
a. товариство з обмеженою відповідальністю
b. повне товариство
c. товариство з додатковою відповідальністю
d. акціонерне товариство
e. товариство з необмеженою відповідальністю
f. командитне товариство
g. спільне товариство
h. неповне товариство
Question 13
Організаційно-правова форма підприємства, яка створює не менше, ніж трьома фізичними особами, які працюють в ній і несуть відповідальність в межах всього майна підприємства та особистого майна в розмірі, еквівалентному річному заробітку – це:
a. кооператив
b. товариство з додатковою відповідальністю
c. товариство з обмеженою відповідальністю
d. командитне товариство
Question 14
Кожен з учасників товариства з обмеженою відповідальністю до моменту реєстрації товариства повинен внести:
a. немає обмежень
b. всю суму внеску
c. 50% свого внеску
d. 30% свого внеску
Question 15
Товариство, яке поряд з одним або більше учасниками, які несуть відповідальність за зобов’язання товариствами своїм майном, включає також одного або більше учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майні товариства, називають:
a. повним
b. акціонерним товариством
c. товариством з обмеженою відповідальністю
d. командитним
ТЕСТ 2
Question 1
Партнерство (товариство) — це:
a. незалежна юридична особа, підприємство, засноване на акціонерній власності
b. самостійне ведення справ, засноване на власності підприємця
c. об'єднання капіталів двох і більше окремих фізичних або юридичних осіб за умов розподілу прибутку та ризику
Question 2
За яким критерієм підприємства поділяються на малі, середні, великі?
a. за формою організації
b. за розміром
c. за видом діяльності
d. за типом діяльності
e. за формою власності
f. за сферою діяльності
Question 3
Які основні функції притаманні малому підприємництву?
a. необхідність поєднання всіх стадій технологічного процесу
b. пом'якшення соціальної напруги
c. вирішення проблем зайнятості
d. формування конкурентного середовища
e. доцільність масового випуску продукції
f. надання ринковій економіці необхідної гнучкості
Question 4
Суб'єктами малого підприємництва (відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва") є юридичні особи, в яких:
a. середньооблікова чисельність не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис. євро
b. середньооблікова чисельність не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 100 тис. євро
c. середньооблікова чисельність не перевищує 100 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис. євро
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності
будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких
середньооблікова чисельність працюючих за звітний період
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового
доходу не перевищує 70 млн гривень
Question 5
Чи впливає обсяг господарського обороту підприємства в Україні на віднесення його до категорії малих підприємств?
a. залежно від сфери діяльності
b. так
c. залежно від галузі
d. ні
Question 6
На які різновиди поділяється підприємництво залежно від власності?
a. корпоративне
b. особисте
c. колективне
d. приватне
e. державне
f. індивідуальне
Question 7
Які існують види підприємництва?
a. виробниче
b. комерційне
c. індивідуальне
d. фінансово-кредитне
e. матеріальне
f. корпоративне
Question 8
Що є основною функцією виробничого підприємництва?
a. розподіл товару
b. купівля товару
c. продаж товару
d. виробництво товару
e. споживання товару
Question 9
Що є об'єктом купівлі-продажу фінансово-кредитного підприємництва?
a. гроші
b. послуги
c. цінні папери
d. іноземна валюта
e. продукція
f. інформація
Question 10
Селянське(фермерське) господарство - це суб'єкт господарювання, який здійснює:
a. виробництво сільськогосподарської продукції
b. будь-яку діяльність
c. діяльність на власний ризик
d. діяльність з метою отримання прибутку
e. переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції
Question 11
Хто може бути головою селянського (фермерського) господарства?
a. людина, яка має відповідну кваліфікацію
b. правонаступник засновника селянського (фермерського) господарства
c. будь-який член господарства
d. засновник селянського (фермерського) господарства
Question 12
Хто має право на створення селянського (фермерського) господарства?
a. кожний дієздатний громадянин України, який досягнув 18-річного віку
b. кожний дієздатний громадянин України, який досягнув 20-річного віку
c. кожний дієздатний громадянин України, який досягнув 16-річного віку
d. кожний дієздатний громадянин України, здатний займатися сільським господарством
Question 13
Що є підставою для припинення діяльності селянського (фермерського) господарства?
a. якщо не залишається жодного члена господарства,, який бажає продовжувати діяльність господарства
b. заява споживача
c. рішення членів селянського (фермерського) господарства про припинення його діяльності
d. визнання господарства банкрутом
e. заява прокурора
Question 14
Хто може бути підприємцем?
a. всі громадяни України
b. громадяни України, інших держав, особи без громадяни не обмежені законом у правоздатності або дієздатності
c. громадяни інших держав
d. громадяни, які досягли працездатного віку
Question 15
Які категорії громадян не допускаються до заняття підприємницькою діяльністю?
a. особи, які не мають спеціальної освіти
b. особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю
c. військовослужбовці
d. службові особи органів державної влади
e. особи, які не мають стартового капіталу
ТЕСТ 3
Question 1
Як здійснюється вибір видів підприємницької діяльності?
a. вільно
b. у відповідності з метою та предметом діяльності суб’єктів і підприємництва
c. за рекомендацією місцевих рад народних депутатів
d. за рекомендацією та настановами друзів та близьких рідних
e. за рекомендацією та настановами друзів та близьких рідних
f. залежно від ситуації, яка складається у регіоні
Question 2
Виявлений підприємцем загальний задум щодо створення нового або модифікованого товару, просування його на ринок, – це :
a. підприємницька ідея
b. бізнес-проект
c. бізнес-план
d. підприємницька логіка
Question 3
Сукупність державних, приватних та громадських інститутів, які обслуговують інтереси суб’єктів підприємництва, забезпечують їхню господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності, – це:
a. асоціація
b. ринковий механізм
c. організаційні форми бізнесу
d. інфраструктура бізнесу
Question 4
Джерелами формування підприємницької ідеї є:
a. держава
b. бюджет
c. споживачі
d. рівень менеджменту
ТЕСТ 4
Question 1
Ким проводиться державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності?
a. виконкомами обласних рад народних депутатів
b. виконкомами рад народних депутатів
c. виконкомами міських та районних рад народних депутатів
d. відповідними галузевими міністерствами чи Кабінетом Міністрів України
Question 2
Де відбувається державна реєстрація суб’єктів підприємництва?
a. за місцем проживання підприємця – власника фірми
b. за місцем їх діяльності
c. за їх місцезнаходженням або місцем проживання
d. за місцем знаходження фірми
Question 3
Коли проводиться перереєстрація суб’єктів підприємництва?
a. у разі зміни місцезнаходження чи місця проживання
b. у разі зміни організаційної форми
c. у разі зміни власника (власників)
d. у разі зміни форми власності
e. у разі зміни назви фірми
Question 4
Від чого залежить розмір реєстраційного збору за державну реєстрацію фірми?
a. від сфери підприємницької діяльності
b. від кількості видів продукції (робіт, наданих послуг)
c. від розміру статутного капіталу
d. від обраної організаційно-правової форми підприємництва
e. від кількості засновників
f. від суб’єкта підприємництва: фізична чи юридична особа
ТЕСТ 5
Question 1
Умовами переходу суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на сплату єдиного податку є: кількість працівників – 50 чоловік і обсяг виторгу – 1 млн. грн
a. без права найму робочої сили
b. кількість працівників – 50 чоловік і обсяг виторгу – 1 млн. грн.
c. кількість працівників – 5 чоловік і обсяг виторгу – 100 тис .грн.
d. кількість працівників – до 10 осіб і обсяг виторгу – не більше 500 тис. грн. за рік
Question 2
Умовами переходу суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб на спрощену систему оподаткування є:
a. обсяг виторгу – 100 мінімальних заробітних плат
b. кількість працівників – 50 чоловік і обсяг виторгу 1 млн. грн.
c. кількість працівників – 5 чоловік і обсяг виторгу – 100 тис. грн.
d. кількість працівників – до 10 осіб, обсяг виторгу – 100 тис. грн.
Question 3
Зазначте, чи може фінансування підприємства майже повністю здійснюватися за рахунок довгострокового позичкового капіталу:
a. може за умови ,що відсотки за обслуговування позичкового капіталу перекриваються рентабельністю сукупного інвестованого капіталу
b. може, якщо темпи інфляції будуть нижчими за відсотки щодо обслуговування боргу
c. може, якщо підприємство має чистий оборотний капітал
d. не може
Question 4
Нормальний прибуток – це :
a. мінімальний прибуток, який має заробити підприємець, щоб залишитися у своєму бізнесі
b. загальний виторг фірми за вирахуванням її економічних витрат
c. різниця між загальним виторгом і явними витратами фірми
d. сума грошей ,яку отримує підприємець за реалізовану продукцію
Question 5
Фінансова установа з кількістю засновників не менше 50 чоловік, об’єднаних спільною територією або спільним місцем роботи (навчання) ,що кредитує тільки своїх членів – це :
a. кредитна спілка
b. інвестиційна компанія
c. комерційний банк
d. довірче товариство
Question 6
Сума боргів не сплачених підприємству, організації, установі юридичними або фізичними особами це:
a. фінансовий кредит
b. дебіторська заборгованість
c. факторинг
d. кредиторська заборгованість
ТЕСТ 6
Question 1
Формами виробничого підприємства є :
a. традиціоналістське
b. допоміжне
c. інноваційне
d. посередницьке
e. комерційне
Question 2
До допоміжних видів виробничої підприємницької діяльності не відносяться:
a. фінансова
b. інжинірингова
c. інформаційна
d. консалтингова
Question 3
Процес створення та комерційного використання техніко–технологічних нововведень – це:
a. консалтинг
b. інноваційне підприємництво
c. інжиніринг
d. лізинг
Question 4
До основних видів інноваційного підприємництва не відносяться:
a. соціальні інновації
b. інновація технологій
c. інновація продукції
d. інвестиційні інновації
Question 5
До основних видів франчайзингу не відносяться:
a. виробничий
b. фінансовий
c. товарний
d. бізнесовий
ТЕСТ 7
Question 1
Сукупність фірм або окремих осіб, які беруть на себе або допомагають передати іншому право власності на конкретний товар або послугу на шляху від виробника до споживача, - це:
a. товарорух
b. торговий апарат
c. контрактанти
d. канал розподілу
Question 2
Вид діяльності, пов'язаний з рухом товарів, послуг та ін¬формації між економічними суб'єктами - це:
a. логістика
b. лізинг
c. венчурний бізнес
d. інжиніринг
Question 3
Домовленість, в якій власник торгової марки, торгової назви чи авторського права дозволяє іншій фірмі використовувати це, виконуючи певні погоджені умови, - це:
a. ліцензія
b. патент
c. франшиза
d. преференція
Question 4
Витрати і прибуток торгівельної організації включаються до:
a. оптової ціни підприємства
b. роздрібної ціни
c. оптової ціни промисловості
d. закупівельної ціни
Question 5
Документ, який засвідчує якість товару і видається компетентними органами на основі експертизи товарів, - це:
a. товарний знак
b. ліцензія
c. сертифікат
d. марка
ТЕСТ 8
Question 1
Здатність фірми швидко продати активи й одержати гроші для оплати заборгованостей - це:
a. фінансова стійкість
b. фінансова стабільність
c. ліквідність
d. конкурентоспроможність
Question 2
Фінансовими посередниками контрактного типу є:
a. кредитні системи
b. комерційні банки
c. пенсійні фонди
d. інвестиційні компанії
Question 3
До фінансових посередників депозитного типу відносяться:
a. комерційні банки
b. інвестиційні фонди
c. довірчі товариства
d. страхові компанії
Question 4
Юридична особа у формі закритого акціонерного товариства, що проводить діяльність виключно у галузі спільного інвестування, - це:
a. довірче товариство
b. інвестиційний фонд
c. інвестиційний банк
d. інвестиційна компанія
Question 5
Внесення грошових коштів або цінних паперів на зберігання – це:
a. депозит
b. овердрафт
c. опціон
d. факторинг
ТЕСТ 9
Question 1
До комерційних форм міжнародного технологічного обміну не належать:
a. ліцензійне використання об’єктів промислової власності
b. експорт комплектного обслуговування
c. інжиніринг
d. трудова міграція фахівців
Question 2
Технологія у світовій економіці не може передаватися за допомогою:
a. товарних запасів
b. корисних моделей
c. промислових зразків
d. винаходів
Question 3
Форма організації господарської діяльності на певній частині території країни, в межах якої встановлюються особливі правила економічної діяльності – це:
a. офшорна зона
b. вільна економічна зона
c. технополіс
d. технопарк
Question 4
Підприємство, засноване на спільному капіталі вітчизняного підприємства з фірмами інших країн, а також на спільному управлінні виробництвом і власністю, - це:
a. спільні підприємства
b. офшорні компанії
c. венчурні
d. технополіси
Question 5
Бізнес компаній в центрах спільного підприємництва за межами країни, в якій він зареєстрований, але не підпадає під дію національного законодавства, отримує пільговий режим для фінансово-кредитних операцій з іноземними резидентами в іноземній валюті, - це:
a. офшорний бізнес
b. інжиніринг
c. венчурний бізнес
d. факторинг
Question 6
Непередбачена суб’єктом господарської діяльності небезпека, яка спричиняє можливість втрат, загрожує реалізації поставленої мети і зумовлена, передусім, випадковим характером прийнятих ним рішень – це:
a. економічний ризик
b. матеріально-технічний ризик
c. інвестиційний ризик
d. виробничий ризик
Question 7
Ризик непогашення чи неповного погашення банку-кредитору платіжних зобов’язань позичальником – це:
a. ризик рефінансування
b. відсотковий ризик
c. управлінський ризик
d. кредитний ризик
Question 8
Діяльність підприємства, банку, організації, спрямована на подолання невизначеності альтернативного вибору, скорочення можливих втрат, зумовлених ризиком, - це:
a. арбітраж
b. менеджмент ліквідності
c. диверсифікація вкладень
d. управління ризиками
Question 9
Здатність юридичної або фізичної особи своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов’язання перед іншими суб’єктами господарської діяльності – це:
a. фінансовий ліверидж
b. ліквідність
c. фінансова стійкість
d. платоспроможність
Question 10
До зовнішніх джерел фінансування фірми не відносяться:
a. факторинг
b. цінні папери та векселі
c. лізинг
d. резервний фонд
Question 11
До основних джерел погашення кредитів не відносяться:
a. отримання готівки
b. залучення коштів шляхом випуску боргових зобов’язань або цінних паперів
c. резервний фонд
d. продаж активів
Question 12
Свідомий ті цілеспрямований вплив керівництва підприємства на діяльність людей задля забезпечення успішної діяльності організацій –це:
a. стратегія
b. влада
c. менеджмент
d. тактика
Question 13
Певний вид діяльності, що здійснюється посадовою особою чи структурним підрозділом апарату управління, в процесі якої відбувається ефективний вплив на об’єкт управління і вирішуються поставлена мета та завдання-
a. управлінські ролі менеджера
b. функції менеджменту
c. моделі менеджменту
d. цикли діяльності
Question 14
До організаційних форм управління підприємством не належать:
a. функціональна
b. процесна
c. дивізіональна
d. лінійна
Question 15
Норми керованості-це:
a. кількість підлеглих у конкретного менеджера
b. кількість рівнів управління
c. рівень автоматизації управлінських робіт
d. рівень спеціалізація управлінських робіт
Question 16
Звична манера стосунків керівника з підлеглим, ступінь делегування повноважень, типи влади, як він використовує, -це:
a. поведінка
b. практика керівництва
c. ставлення
d. стиль керівництва
Question 17
Комплекс норм і правил моральної поведінки керівника-це:
a. стиль керівництва
b. культура управлінської діяльності
c. соціальні цінності
d. ділова етика
Question 18
Визнанні цінності, переконання, норми та форми поведінки в організаціях-це:
a. аспекти культури
b. групова поведінка
c. організаційна поведінка
d. організаційна культура
Question 19
Визначений рівень добровільного відгуку підприємництва на соціальні проблеми- це:
a. юридична відповідальність підприємництва
b. підприємницька етика
c. соціальна відповідальність
d. залізний закон відповідальності
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Яку господарську діяльність називають підприємницькою?
a. самостійну
b. цілеспрямовану
c. систематичну
d. прибуткову
e. інноваційну
f. відповідальну
g. ризикову
Question 2
Які основні функції виконує підприємництво?
a. інноваційну (творчу)
b. ресурсну
c. інформаційну (статистичну)
d. організаційну
Question 3
Хто першим запровадив термін "підприємництво" і дав його систематизований аналіз?
a. Р. Кантільйон
b. А. Маршалл
c. Й. Шумпетер
d. Ж.Б. Сей
e. А. Сміт
Question 4
Хто з економістів розглядав підприємництво як реалізацію інновацій?
a. Р. Кантільйон
b. А. Маршалл
c. Й. Шумпетер
d. Ж.Б. Сей
e. А. Сміт
Question 5
Що є економічною основною підприємницької діяльності?
a. товарне виробництво
b. виробництво товарів
c. приватна власність
d. самоствердження
Question 6
Що таке економічна свобода?
a. гарантованість успіху
b. економічна безвідповідальність
c. право розпочати власну справу
d. право вкладати свої кошти за власним розсудом
e. право виробляти будь-яку продукцію
Question 7
Які основні ознаки свободи господарської діяльності?
a. право виробляти будь-яку продукцію
b. економічна самостійність
c. самозабезпечення
d. економічна конкуренція
e. економічна рівноправність
f. економічна відповідальність
Question 8
Які головні рушійні сили підприємництва?
a. ризик
b. ділова творчість людини
c. конкуренція
d. гарантія успіху
e. потреба
f. суперечності
g. прибуток
h. економічний інтерес
Question 9
Зазначте основні принципи підприємницької діяльності.
a. вільний найм працівників
b. економічна відповідальність
c. самостійне формування програми діяльності
d. самостійне встановлення цін
e. отримання прибутку
f. вільний вибір видів діяльності
g. вільне розпорядження прибутком
Question 10
Які види підприємств існують в Україні?
a. приватне
b. сімейне
c. індивідуальне
d. колективне
e. підприємство, яке засноване на власності об'єднання гро-мадян
f. комунальне
g. господарське товариство
h. державне
i. корпоративне
Question 11
Які види господарських товариств існують в Україні?
a. товариство з необмеженою відповідальністю
b. товариство з додатковою відповідальністю
c. товариство з обмеженою відповідальністю
d. неповне товариство
e. спільне товариство
f. акціонерне товариство
g. повне товариство
h. командитне товариство
Question 12
Організаційно-правова форма підприємства, яка створює не менше, ніж трьома фізичними особами, які працюють в ній і несуть відповідальність в межах всього майна підприємства та особистого майна в розмірі, еквівалентному річному заробітку – це:
a. командитне товариство
b. кооператив
c. товариство з додатковою відповідальністю
d. товариство з обмеженою відповідальністю
Question 13
Товариство, яке поряд з одним або більше учасниками, які несуть відповідальність за зобов’язання товариствами своїм майном, включає також одного або більше учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майні товариства, називають:
a. командитним
b. акціонерним товариством
c. товариством з обмеженою відповідальністю
d. повним
Question 14
Партнерство (товариство) — це:
a. незалежна юридична особа, підприємство, засноване на акціонерній власності
b. об'єднання капіталів двох і більше окремих фізичних або юридичних осіб за умов розподілу прибутку та ризику
c. самостійне ведення справ, засноване на власності підприємця
Question 15
За яким критерієм підприємства поділяються на малі, се¬редні, великі?
a. за сферою діяльності
b. за формою власності
c. за формою організації
d. за видом діяльності
e. за типом діяльності
f. за розміром
Question 16
Які основні функції притаманні малому підприємництву?
a. вирішення проблем зайнятості
b. пом'якшення соціальної напруги
c. надання ринковій економіці необхідної гнучкості
d. формування конкурентного середовища
e. необхідність поєднання всіх стадій технологічного процесу
f. доцільність масового випуску продукції
Question 17
Суб'єктами малого підприємництва (відповідно до Закони
України "Про державну підтримку малого підприємництва") є юридичні особи, в яких:
a. середньооблікова чисельність не перевищує 100 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис. євро
b. середньооблікова чисельність не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 100 тис. євро
c. середньооблікова чисельність не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис. євро
Question 18
Чи впливає обсяг господарського обороту підприємства в Україні на віднесення його до категорії малих підприємств?
a. ні
b. залежно від сфери діяльності
c. залежно від галузі
d. так
Question 19
Які види підприємництва існують?
a. виробниче
b. корпоративне
c. фінансово-кредитне
d. матеріальне
e. індивідуальне
f. комерційне
Question 20
Селянське (фермерське) господарство - це суб'єкт господарювання, який здійснює:
a. діяльність з метою отримання прибутку
b. переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції
c. будь-яку діяльність
d. виробництво сільськогосподарської продукції
e. діяльність на власний ризик
Question 21
Хто може бути головою селянського (фермерського) господарства?
a. людина, яка має відповідну кваліфікацію
b. будь-який член господарства
c. правонаступник засновника селянського (фермерського) господарства
d. засновник селянського (фермерського) господарства
Question 22
Що є підставою для припинення діяльності селянського (фермерського) господарства?
a. заява споживача
b. рішення членів селянського (фермерського) господарства про припинення його діяльності
c. визнання господарства банкрутом
d. заява прокурора
e. якщо не залишається жодного члена господарства,, який бажає продовжувати діяльність господарства
Question 23
Хто може бути підприємцем?
a. громадяни, які досягли працездатного віку
b. всі громадяни України
c. громадяни України, інших держав, особи без громадяни не обмежені законом у правоздатності або дієздатності
d. громадяни інших держав
Question 24
Які категорії громадян не допускаються до заняття підприємницькою діяльністю?
a. військовослужбовці
b. особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю
c. особи, які не мають спеціальної освіти
d. службові особи органів державної влади
e. особи, які не мають стартового капіталу
Question 25
Виявлений підприємцем загальний задум щодо створення нового або модифікованого товару, просування його на ринок, – це :
a. підприємницька ідея
b. підприємницька логіка
c. бізнес-план
d. бізнес-проект
Question 26
Сукупність державних, приватних та громадських інститутів, які обслуговують інтереси суб’єктів підприємництва, забезпечують їхню господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності, – це:
a. організаційні форми бізнесу
b. ринковий механізм
c. асоціація
d. інфраструктура бізнесу
Question 27
Ким проводиться державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності?
a. виконкомами обласних рад народних депутатів
b. виконкомами рад народних депутатів
c. відповідними галузевими міністерствами чи Кабінетом Міністрів України
d. виконкомами міських та районних рад народних депутатів
Question 28
Умовами переходу суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на сплату єдиного податку є:
a. кількість працівників – 5 чоловік і обсяг виторгу – 100 тис. грн.
b. кількість працівників – 50 чоловік і обсяг виторгу – 1 млн. грн.
c. кількість працівників – до 10 осіб і обсяг виторгу – не більше 500 тис. грн. за рік
d. без права найму робочої сили
Question 29
Фінансова установа з кількістю засновників не менше 50 чоловік , об’єднаних спільною територією або спільним місцем роботи (навчання) ,що кредитує тільки своїх членів – це :
a. інвестиційна компанія
b. комерційний банк
c. кредитна спілка
d. довірче товариство
Question 30
Процес створення та комерційного використання техніко–технологічних нововведень – це:
a. інжиніринг
b. лізинг
c. інноваційне підприємництво
d. консалтинг
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.