Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Теорія і практика управління організаціями


Контрольна робота
K-27479

Работа состоит из серии контрольных и тестовых заданий. Можно приобрести отдельно контрольные, отдельно тесты: 50 грн., 36 стр.+ тесты 100 грн. = 150 грн.
Контрольні питання до теми 4
1. Що містить у собі підсистема лінійного керівництва?
2. Які задачі і функції в різних сферах діяльності виконують лінійні керівники?
3. Охарактеризуйте цілі і функції підсистеми технічного керівництва.
4. Розкрийте зміст економічного керівництва.
5. Які процедури управління маркетингом? По яких функціональних напрямках реалізується управління маркетингом?
6. Дайте характеристику цілей підсистеми виробничого керівництва?
7. Які підсистеми включаються в систему управління виробничими запасами? Розкрийте їхній зміст.
8. Які підсистеми складають забезпечення нормального функціонування системи управління організації? Дайте їм характеристику.
Контрольні питання до теми 5
1. Розкрийте зміст процесу управління продуктивністю.
2. Охарактеризуйте етапи процесу управління продуктивністю.
3. Які основні задачі цільової підсистеми управління якістю?
4. Які функції управління інноваціями Ви знаєте?
5. Які спеціальні функції забезпечують реалізацію функції управління інноваціями?
6. Які функції управління діловодством?
7. Охарактеризуйте етапи формування системи екологічного менеджменту підприємства.
Контрольні питання до теми 7
1. Що таке діагностика організації?
2. Які основні задачі діагностики діяльності підприємства?
3. Який основний зміст і принцип управлінської діагностики?
4. Що собою становить організаційно-управлінський аналіз?
5. З яких основних етапів складається організаційно-управлінський аналіз?
6. Які джерела інформації напрямків організаційно-управлінського аналізу?

ТЕСТЫ (120 тестов)

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Загальна функція складних організованих систем, спрямована на досягнення належного стану в самій системі та в оточуючому її середовищі – це:
a. адміністрація
b. організація
c. інформатизація
d. управління
Question 2
Організації - це складні соціально-технічні системи, на функціонування яких впливають багаточисельні та різноманітні чинники як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. На цьому базується поняття:
a. теорії управління
b. мистецтва управління
c. історія вчень менеджменту
d. всі відповіді правильні
Question 3
Відмінності даної моделі управління стосуються організаційної побудови фірм, визначення стратегічних напрямів управлінської діяльності, вирішення кадрових питань, уваги до якості продукції, системи соціальних відносин на виробництві та в управлінні:
a. сучасна модель управління
b. модель адміністративного менеджменту
c. північноамериканська модель управління
d. японська модель менеджменту
Question 4
До характерних ознак японського управління належать:
a. гарантія зайнятості і створення обстановки довірчості, гласність і цінності корпорації
b. управління, орієнтоване на якість та підтримка чистоти і порядку
c. управління, засноване на інформації та постійна присутність керівництва на виробництві
d. всі відповіді правильні
Question 5
Основою організаційної структури американської кор¬порації в 50–70-ті роки XX ст. стало:
a. формування системи людських відносин
b. децентралізоване управління виробничим процесом
c. всі відповіді правильні
d. організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок
Question 6
Кадрова політика в американських фірмах звичайно будується на більш-менш однакових принципах по наступних напрямках:
a. управління, засноване на інформації
b. всі відповіді правильні
c. підбір кадрів та умови праці
d. створення обстановки довірчості, гласність і цінності корпорації
Question 7
Важливими рисами північноєвропейських країн, що впливають на форму-вання загального менеджменту, є:
a. сприятливі умови для розвитку підприємництва
b. мононаціональний склад населення, його абсолютна грамотність і домінування лютеранства
c. всі відповіді правильні
d. соціальне партнерство
Question 8
До основних принципів соціальної справедливості належать:
a. людина, яка виконує свої соціальні обов'язки, володіє продуктом власної праці, якщо не була використана чужа власність, найбільш справедливою мірою праці та споживання є договір рівноправних партнерів
b. принцип однакових можливостей і особистої свободи, домінуючим способом реалізації відповідальності є сплата податків
c. всі відповіді правильні
d. громадянин є повноправним, якщо він чесно й повністю виконує свої соціальні обов'язки, рівноправність стосовно суспільного майна
Question 9
Для якої моделі управління характерною є орієнтація на вузьку спеціалізацію менеджерів, так само як і інженерів і вчених:
a. японської
b. північноамериканської
c. швецької
d. німецької
Question 10
Здатність людини приймати нетривіальні рішення в умовах дефіциту інформації і часу - це:
a. ризик управління
b. мистецтво управління
c. методологія і принципи науки управління
d. всі відповіді правильні
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Перша управлінська революція характеризується як:
a. всі відповіді правильні
b. “виробничо-будівельна”
c. “релігійно-комерційна”
d. “світсько-адміністративна”
Question 2
Третя управлінська революція передбачає:
a. сполучення державних методів управління з контролем за діяльністю у сфері виробництва і будівництва
b. всі відповіді правильні
c. формування ієрархічних структур, розподіл управлінської праці, чітке визначенню посадових обов'язків і відповідальності менеджерів
d. регулювання суспільних відносин між різними со¬ціальними верствами населення, завдяки яким посилю¬вався контроль і відповідальність за виконання робіт
Question 3
Шоста управлінська революціях характеризується:
a. сполучення державних методів управління з контролем за діяльністю у сфері виробництва і будівництва
b. всебічним впровадженням у практику управління інформаційних технологій, що прискорило процеси отримання і оброблення інформації й зробило практично безмежними можливості зростання організацій
c. всі відповіді правильні
d. регулюванням суспільних відносин між різними соціальними верствами населення, завдяки яким посилювався контроль і відповідальність за виконання робіт
Question 4
Підхід до управління, який характеризується як спосіб мислення щодо організації й управління:
a. всі відповіді правильні
b. процесний
c. ситуаційний
d. системний
Question 5
Підхід до управління, який найчастіше використовують у нестандартних ситуаціях, коли в умовах невизначеності потрібно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі бізнесу
a. процесний
b. сучасний
c. системний
d. класичний
Question 6
Принцип А. Файоля „дисципліна” полягає в наступному:
a. взаємна повага керівників та підлеглих, можливість справедливо застосовувати санкції
b. система має бути керованої з якогось єдиного центра, коли всі частини організації керуються командами з центра і користуються заздалегідь визначеними правами
c. працівник повинен одержувати накази тільки від одного безпосереднього керівника
d. висока плинність кадрів знижує ефективність організації. Посередній керівник, що тримається за місце, безумовно більш переважний, ніж видатний, талановитий менеджер, що швидко іде і не тримається за своє місце
Question 7
Принцип менеджменту єдиновладдя полягає в наступному:
a. диктатурі керівників
b. кожна група, що діє в рамках однієї мети, повинна бути об'єднана єдиним планом і мати одного керівника
c. реалізації авторитарного стилю керування
d. працівник повинен одержувати накази тільки від одного безпосереднього керівника
Question 8
Принцип менеджменту відповідно до якого будь-яка діяльність в організації повинна спрямовуватися на досягнення конкретних виробничо-господарських цілей та виконання поставлених завдань має назву:
a. цілеспрямованість
b. взаємозалежність
c. активізація
d. динамічна рівновага
Question 9
Принцип менеджменту відповідно до якого зміна середовища спонукає організацію до діяльності, постійного розвитку, впровадження інновацій має назву:
a. цілеспрямованість
b. динамічна рівновага
c. взаємозалежність
d. активізація
Question 10
Правила, норми управлінської діяльності, відповідно до яких створюється, функціонує і розвивається система менеджменту організації – це:
a. організація
b. підходи до управління
c. наука управління
d. принципи управління
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
Процес створення такої структури підприємства, яка б надавала можливість людям ефективно працювати разом для досягнення поставлених цілей діяльності - це:
a. комунікації
b. відповідальність
c. делегування
d. організація
Question 2
Передача завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання - це:
a. комунікації
b. організація
c. делегування
d. відповідальність
Question 3
Обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких її співробітників на виконання нових завдань - це:
a. повноваження
b. делегування
c. комунікації
d. відповідальність
Question 4
Працівник має отримувати повноваження лише від одного начальника і відповідати лише перед цією людиною. Це принцип:
a. закріпленої відповідальності
b. відповідності прав обов'язкам
c. єдиноначальності
d. обмеження норми керованості
Question 5
Принцип делегування повноважень, який передбачає, що звільнити керівника від відповідальності може лише його начальник:
a. єдиноначальності
b. закріпленої відповідальності
c. відповідності прав обов'язкам
d. обмеження норми керованості
Question 6
Принцип делегування повноважень, який передбачає, що обсяг делегованих повноважень має відповідати обсягу обов'язків:
a. закріпленої відповідальності
b. відповідності прав обов'язкам
c. єдиноначальності
d. обмеження норми керованості
Question 7
Сукупність організаційно впорядкованих відносин і зв'язків між ланками та рівнями керівництва - це:
a. рівень управління
b. організаційна структура управління
c. ланка в організації
d. принцип управління
Question 8
Процес поділу організації на окремі блоки, які можуть називатися відділами, відділеннями та секторами - це:
a. делегування
b. організація
c. відповідальність
d. департаменталізація
Question 9
Тип організаційної структури управління, побудованої за принципами єдиноначальності та централізму, у якій керівник одноособово виконує увесь комплекс робіт з управління організацією або окремими підрозділами:
a. матрична
b. дивізіональна
c. лінійна
d. функціональна
Question 10
Тип організаційної структури управління, який розроблений в інтересах великих організацій, для який функціональні структури вже не є ефективними:
a. функціональна
b. дивізіональна
c. лінійна
d. матрична
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1 Завдання лінійних керівників у виробничо-господарській області полягають у:
a. всі відповіді правильні
b. використанні соціальних резервів підвищення ефективності виробництва
c. виявленні управлінських резервів підвищення ефективності виробництва
d. виконанні і використанні технічних, економічних і організаційних резервів підвищення ефективності виробництва
Question 2
Завдання лінійних керівників в області управлінської діяльності полягають у:
a. використанні соціальних резервів підвищення ефективності виробництва
b. всі відповіді правильні
c. виконанні і використанні технічних, економічних і організаційних резервів підвищення ефективності виробництва
d. виявленні управлінських резервів підвищення ефективності виробництва
Question 3
До загальних функцій управління підсистемою технічного керівництва належить:
a. управління науково-виробничим розвитком підсистеми
b. методичне керівництво виконання науково-технічних програм
c. координація творчої діяльності персоналу підсистеми
d. планування, організація, мотивація і контроль
Question 4
До конкретних функцій управління підсистемою технічного керівництва належить:
a. координація творчої діяльності персоналу підсистеми
b. планування, організація, мотивація і контроль
c. методичне керівництво виконання науково-технічних програм
d. управління науково-виробничим розвитком підсистеми
Question 5
Об'єктом економічного керівництва є:
a. всі елементи виробництва, та їхні характеристики
b. оперативне регулювання
c. планування, організація, мотивація і контроль
d. економічний потенціал підприємств
Question 6
Функціональна підсистема, що забезпечує розробку і здійснення заходів для розвитку організації виробництва, оперативного планування й управління виробничою і господарською діяльністю – це:
a. організація управління в підсистемі економічного керівництва
b. організація управління в підсистемі управління маркетингом
c. організація управління в підсистемі технічного керівництва
d. організація управління основним виробництвом
Question 7
Конкретизація планових завдань виробничої програми підприємства в часі (усередині визначеного оперативно-планового періоду), у просторі (по підрозділах підприємства: цехам, ділянкам, бригадам, робочим місцям) і з урахуванням специфічних особливостей технології й організації виробництва – це:
a. маркетингова діяльність підприємства
b. оперативне регулювання
c. оперативний облік
d. оперативне планування
Question 8
Всебічна оцінка функціонування об'єкта управління, причин відхилень від запланованого рівня, виявлення виробничих резервів, визначення можливих альтернатив управлінських рішень, реалізованих при регулюванні – це:
a. оперативне планування
b. маркетингова діяльність підприємства
c. оперативне регулювання
d. оперативний аналіз
Question 9
Функціональна підсистема управління персоналом, яка виконує такі функції, як розробка кадрової політики і стратегії управління персоналом, аналіз кадрового потенціалу, аналіз ринку праці, організацію кадрового планування, планування і прогнозування потреби в персоналі, організацію реклами, підтримка взаємозв'язку з зовнішніми джерелами, що забезпечують організацію кадрами - це:
a. підсистема управління трудовими відносинами
b. підсистема планування і маркетингу
c. підсистема забезпечення нормальних умов праці
d. підсистема управління й обліку персоналу
Question 10
Функціональна підсистема управління персоналом, яка виконує такі функції, як дотримання вимог психофізіології й ергономіки праці, дотримання вимог технічної естетики, охорони праці і навколишнього середовища, воєнізованої охорони організації й окремих посадових осіб – це:
a. підсистема забезпечення нормальних умов праці
b. підсистема управління й обліку персоналу
c. підсистема управління трудовими відносинами
d. підсистема планування і маркетингу
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
В процесі пошуку та аналізу резервів підвищення продуктивності праці проводиться:
a. формулювання цілей та черговості завдань програми підвищення продук-тивності праці
b. розробка системи мотивації праці
c. всі відповіді правильні
d. порівняння інформації, одержаної в ході вимірювання і оцінки досягнутого рівня продуктивності на підприємстві в цілому і за окремими видами праці
Question 2
В процесі контролю за реалізацією заходів, передбачених планом і всією програмою, підвищення продуктивності праці проводиться:
a. всі відповіді правильні
b. встановлення конкретних, обмежених у часі цілей, які можна виміряти
c. розробка системи мотивації праці
d. порівняння інформації, одержаної в ході вимірювання і оцінки досягнутого рівня продуктивності на підприємстві в цілому і за окремими видами праці
Question 3
Вимірювання й оцінка реального впливу реалізованих заходів на зростання продуктивності праці потрібна для того, щоб:
a. розробити систему мотивації праці
b. оцінити і порівняти ефективність їх впровадження і визначитися з пріоритетами на наступний період
c. активізувати «людський» фактор якості, реалізувати соціальні резерви підвищення якості
d. всі відповіді правильні
Question 4
Сукупність властивостей або характеристик продукції або послуг, що додають їм здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби – це:
a. департаменталізація
b. організаційна структура управління
c. якість
d. продуктивність праці
Question 5
Комплексне удосконалювання організації виробництва й управління з метою забезпечення випуску продукції (надання послуг), що задовольняє вимогам її споживачів – це завдання цільової підсистеми:
a. управління діловодством
b. управління якістю
c. управління продуктивністю
d. управління інноваціями
Question 6
Зміст цієї функції пов’язано з встановленням обов'язкових для виконання значень показників якості продукції, напівфабрикатів, виробничих і інших процесів, результатів діяльності окремих працівників і колективів;
a. дослідження ринку, або маркетинг
b. прогнозування і планування рівня якості
c. всі відповіді правильні
d. нормування вимог до якості продукції, робіт, послуг
Question 7
До складу перспективних цілей діяльності підприємства включають:
a. всі відповіді правильні
b. інноваційні завдання
c. обсяги виробництва
d. обсяги продажу
Question 8
Виконання комплексу функцій, зв'язаних з розгортанням виробництва нової або модернізованої продукції, забезпеченням нормального ходу виробничого процесу і його обслуговуванням здійснюється на етапі:
a. управління реалізацією продукції
b. наукових досліджень
c. всі відповіді правильні
d. управління освоєнням і виробництвом нової продукції
Question 9
Конкретизація вимог до якісних характеристик продукції (послуг), виявлення можливостей підприємства по реалізації цих вимог, визначення перспективи діяльності здійснюється на етапі:
a. наукових досліджень
b. управління реалізацією продукції
c. управління освоєнням і виробництвом нової продукції
d. всі відповіді правильні
Question 10
Діяльність, що охоплює документування і роботу з документами, під якими розуміються матеріальні об'єкти, оформлені у встановленому порядку, що мають відповідно до діючого законодавства правове забезпечення й утримуюча інформація в зафіксованому вигляді для її передачі в часі і просторі:
a. управління якістю
b. діловодство
c. управління реалізацією продукції
d. управління продуктивністю праці
ТЕСТ ДО ТЕМИ 6
Question 1
Балів: 1
Функції забезпечення безперебійної роботи устаткування й інших основних фондів підприємства виконує спеціальна ремонтна служба:
a. відділ кадрів
b. відділ планування
c. планово-економічний відділ
d. спеціальна ремонтна служба
Question 2
Функції ремонтної служби підприємства:
a. оперативне планування і диспетчирування складних ремонтних робіт
b. планування потреби в запасних частинах
c. розробка нормативів по догляду, нагляду, обслуговуванню і ремонтові устаткування
d. всі відповіді правильні
Question 3
На великих і середніх підприємствах у складі відділу головного механіка можуть бути:
a. бюро планово-попереджувального ремонту
b. конструкторсько-технологічне бюро
c. всі відповіді правильні
d. планово-виробниче бюро
Question 4
Задачі інструментального господарства полягають у:
a. плануванні придбання (виготовлення) і забезпечення виробництва оснащенням
b. визначенні потреб підприємства в оснащенні
c. всі відповіді правильні
d. організації експлуатації оснащення і технічний за його експлуатацією
Question 5
Структура і схема управління інструментальним господарством визначається:
a. формою власності
b. всі відповіді правильні
c. типом і характером виробництва
d. стилем керівництва
Question 6
Надійне і безперебійне забезпечення підприємства усіма видами енергії при дотриманні встановлених параметрів – це головна мета:
a. бюро технічного нагляду
b. планово-економічне бюро
c. відділу кадрів
d. системи енергетичного господарства
Question 7
На організаційну структуру управління енергетичного господарства підприємства впливає:
a. загальний обсяг енергоспоживання і види енергії, що споживаються
b. організаційна структура підприємства, а також режим його роботи
c. вид, кількість і споживана потужність енергоустаткування і його розміщення на території підприємства і цехів
d. всі відповіді правильні
Question 8
Організація й управління транспортним господарством на підприємстві відноситься до компетенції :
a. спеціалізованих транспортних служб
b. головного інженера
c. адміністратора
d. фахівців планово-економічного бюро
Question 9
Своєчасне забезпечення виробництва усіма видами транспортних засобів і послуг – це головна мета:
a. системи енергетичного господарства
b. відділу кадрів
c. бюро технічного нагляду
d. системи транспортного господарств
Question 10
Особливість організації, склад і структура транспортного господарства промислового підприємства і його окремих цехів і служб залежить від:
a. загального обсягу енергоспоживання і виду енергії, що споживаються
b. виробничої структури підприємства
c. стилю керівництва
d. всі відповіді правильні
ТЕСТ ДО ТЕМИ 8
Question 1
Організація процесу управління повинна забезпечувати рівномірність розподілу робіт з його етапів і по ланках системи управління - це:
a. правило побудови організаційної структури управління
b. всі відповіді правильні
c. принцип управління
d. правило побудови організації процесу управління
Question 2
Модель, у якій відображаються взаємозв'язки і взаємозалежність між працівниками апарата управління в процесі виконання функцій управління - це:
a. всі відповіді правильні
b. функціональна матриця
c. матрична схема повноважень по прийняттю рішень
d. документограми та органіграми розподілу повноважень
Question 3
В основі їхньої побудови лежить визначення маршруту проходження визначеного документа через ланки управління з указівкою термінів і характеру виконуваної роботи зі складання даного документа кожним причетним до цього ланкою управління:
a. функціональна матриця
b. матрична схема повноважень по прийняттю рішень
c. всі відповіді правильні
d. документограми та органіграми розподілу повноважень
Question 4
Різновид функціональної матриці розподілу прав і обов'язків, оскільки вони мають одну задачу — показати розподіл повноважень між органами управління в процесі ухвалення визначеного рішення або виконання якої-небудь функції управління:
a. всі відповіді правильні
b. органіграми розподілу повноважень
c. функціональна матриця
d. документограми та органіграми розподілу повноважень
Question 5
Критерії ефективної діяльності для кожної посадової особи визначаються:
a. границями об'єкта управління, на функціонування, стан або використання якого впливає відповідна посадова особа
b. наскільки досягнуті їм результати сприяють досягненню цілей вищестоящої в ієрархічному відношенні системи
c. всі відповіді правильні
d. виходячи з розробленої системи цілей для того структурного рівня, що відповідає прийнятій сфері відповідальності
Question 6
Право затвердити документ означає:
a. можливість пропонувати власні альтернативні рішення і давати оцінки іншим пропонованим альтернативам, що не можуть бути відкинуті без формального розгляду
b. можливість впливати на поводження об'єкта управління, включеного в сферу відповідальності посадової особи
c. можливість прийняти рішення, пов'язане з розпорядженням ресурсами, що визначені сферою відповідальності
d. всі відповіді правильні
Question 7
Право контролювати означає:
a. можливість пропонувати власні альтернативні рішення і давати оцінки іншим пропонованим альтернативам, що не можуть бути відкинуті без формального розгляду
b. можливість впливати на поводження об'єкта управління, включеного в сферу відповідальності посадової особи
c. можливість прийняти рішення, пов'язане з розпорядженням ресурсами, що визначені сферою відповідальності
d. всі відповіді правильні
Question 8
Право брати участь у розробці документа означає:
a. можливість прийняти рішення, пов'язане з розпорядженням ресурсами, що визначені сферою відповідальності
b. всі відповіді правильні
c. можливість впливати на поводження об'єкта управління, включеного в сферу відповідальності посадової особи
d. можливість пропонувати власні альтернативні рішення і давати оцінки іншим пропонованим альтернативам, що не можуть бути відкинуті без формального розгляду
Question 9
Документи, що регламентують відносини, зв'язки і процедури управління, на яких будується організаційний механізм, можна розділити на:
a. положення
b. всі відповіді правильні
c. нормативно-правові акти
d. нормативно-технологічні регламенти
Question 10
Простежити і розумно регламентувати відносини виконавців при рішенні комплексу внутрішньо зв'язаних задач або функцій управління – це задача:
a. процесу управління виробничою діяльністю
b. проектування організації процесу управління
c. всі відповіді правильні
d. кадрової політики
ТЕСТ ДО ТЕМИ 9
Question 1
Механізм управління включає:
a. ресурси управління
b. цілі та критерії управління
c. всі відповіді правильні
d. фактори управління та методи впливу на дані фактори
Question 2
Сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових (а в ряді випадків — також політичних) способів цілеспрямованої взаємодії суб'єктів господарювання (суб'єктів підприємництва і науково-технічного розвитку) і впливу на їхню діяльність, що забезпечують узгодження інтересів взаємодіючих сторін, об'єктів і суб'єктів управління - це:
a. економічний механізм управління
b. мотиваційний механізм управління
c. організаційний і правовий механізм
d. комплексний механізм управління
Question 3
До складу економічного механізму входить:
a. норми й інститути корпоративного права
b. механізм мотивації високоякісної праці
c. організаційно-економічний механізм корпоративного планування
d. механізм конкуренції і ринкового ціноутворення
Question 4
До складу мотиваційного механізму входить:
a. норми й інститути корпоративного права
b. механізм мотивації високоякісної праці
c. організаційно-економічний механізм корпоративного планування
d. механізм конкуренції і ринкового ціноутворення
Question 5
До складу організаційного механізму входить:
a. норми й інститути корпоративного права
b. організаційно-економічний механізм корпоративного планування
c. механізм конкуренції і ринкового ціноутворення
d. механізм мотивації високоякісної праці
Question 6
До складу правового механізму входить:
a. механізм конкуренції і ринкового ціноутворення
b. норми й інститути корпоративного права
c. механізм мотивації високоякісної праці
d. організаційно-економічний механізм корпоративного планування
Question 7
Основу ринкового механізму конкуренції і ціноутворення складають :
a. політика приватизації, під впливом якої складається і розвивається акціонерне підприємництво і формується акціонерний механізм управління
b. всі відповіді правильні
c. бюджетне фінансування науки й освіти і раціональна система податків
d. конкурентне середовище і конкурентні стратегії учасників ринку (продавців і покупців)
Question 8
Цільову спрямованість на раціональне використання виробничих ресурсів, підвищення продуктивності праці, бездефектне виготовлення продукції, скорочення термінів освоєння виробництва нової конкурентноздатної продукції має:
a. мотиваційним механізмом високоякісної продуктивної праці
b. мотиваційним механізмом науково-технічного розвитку виробництва
c. мотиваційним механізмом господарювання
d. мотиваційним механізмом підприємництва
Question 9
Механізм, який спрямований, у першу чергу, на підвищення науково-технічного рівня виробництва, створення й освоєння нових видів продукції:
a. мотиваційним механізмом господарювання
b. мотиваційним механізмом високоякісної продуктивної праці
c. мотиваційним механізмом підприємництва
d. мотиваційним механізмом науково-технічного розвитку виробництва
Question 10
Механізм, який спрямований на досягнення успіху і виживання в конкуренції в найближчій і віддаленій перспективі на основі гнучких диверсифікованих реакцій на зміни зовнішнього середовища і здійснення безперервного ланцюга нововведень у продукцію і технологію:
a. мотиваційним механізмом підприємництва
b. мотиваційним механізмом науково-технічного розвитку виробництва
c. мотиваційним механізмом високоякісної продуктивної праці
d. мотиваційним механізмом господарювання
ТЕСТ ДО ТЕМИ 10
Question 1
Будь-яка зміна в одному або кількох елементах організації – це:
a. всі відповіді правильні
b. опір змінам
c. організаційна зміна
d. системний підхід до управління
Question 2
Зміни можуть стосуватися:
a. рівня спеціалізації
b. всі відповіді правильні
c. діапазону контролю
d. розподілу повноважень
Question 3
До зовнішніх причин, які викликають необхідність змін, належать зміни в:
a. структурі управління організацією
b. всі відповіді правильні
c. економічній ситуації та в державному регулюванні
d. кадровому забезпеченні організації
Question 4
Основною причиною опору організаційним змінам є:
a. невизначеність
b. всі відповіді правильні
c. різне сприйняття
d. власні (особисті) інтереси окремих менеджерів або груп робітників
Question 5
До зовнішніх причин, які викликають необхідність змін, належать зміни в:
a. структурі управління організацією
b. всі відповіді правильні
c. економічній ситуації та в державному регулюванні
d. кадровому забезпеченні організації
Question 6
Робітники, які приймають участь в плануванні та реалізації змін краще розуміють їх причини. Завдяки участі зменшується вплив особистих інтересів, згладжується розрив міжособових контактів, з’являється можливість запропонувати власні ідеї щодо змін та сприймати ідеї інших співробітників. Це:
a. стратегія сприяння
b. стратегія залучення до участі
c. стратегія навчання
d. стратегія переговорів
Question 7
Стратегія подолання опору організаційним змінам, яка має на меті ухвалення "нововведень" шляхом "покупки згоди" тих, хто чинить опір змінам за допомогою матеріальних стимулів:
a. стратегія навчання
b. стратегія сприяння
c. стратегія переговорів
d. стратегія залучення до участі
Question 8
Стратегія подолання опору організаційним змінам, яка передбачає свідоме використання заздалегідь неповної, неточної або неправильної інформації про зміни з метою отримання підтримки і здійснення змін:
a. стратегія маніпулювання
b. стратегія залучення до участі
c. стратегія переговорів
d. стратегія сприяння
Question 9
Згідно з моделлю Грейнера існує три способи розподілу влади між різними рівнями організації при здійсненні організаційних змін:
a. всі відповіді правильні
b. поділ повноважень, однобічні дії, делегування повноважень
c. розробка посадових інструкцій, проведення наради, побудова системи мотивації
d. внесення змін до структури управління організацією, розподіл повноважень, внесення змін до кадрової політики
Question 10
Економічна ефективність менеджменту відображає:
a. якість побудови організації, її системи управління, прийняття управлінських рішень, реакцію системи управління на стреси, конфлікти, організаційні зміни тощо
b. всі відповіді правильні
c. економічні результати діяльності організації за конкретної системи управління
d. вплив менеджменту на процеси формування професійних характеристик працівників, у тому числі керівників, формування корпоративного духу, відповідного психологічного клімату в колективі, атмосфери захищеності й причетності до цілей організації, перспектив розвитку соціальних інституцій тощо
ПІДСУМКВИЙ ТЕСТ
Question 1
Організації - це складні соціально-технічні системи, на функціонування яких впливають багаточисельні та різноманітні чинники як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. На цьому базується поняття:
a. практики управління
b. мистецтва управління
c. школи управління
d. науки управління
Question 2
Управління, орієнтоване на якість. Це одна з характерних ознак:
a. японського управління
b. американської моделі управління
c. практики управління
d. шведської моделі управління
Question 3
Управлінська революція. яка характеризується всебічним впровадженням у практику управління інформаційних технологій, що прискорило процеси отримання і оброблення інформації й зробило практично безмежними можливості зростання організацій:
a. професійного управління
b. “виробничо-будівельної”
c. “інформаційної”
d. “релігійно-комерційна”
Question 4
Передавання завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання - це:
a. адміністративний апарат
b. делегування
c. повноваження
d. відповідальність
Question 5
Принцип закріпленої відповідальності означає, що :
a. звільнити керівника від відповідальності може лише його начальник
b. працівник має отримувати повноваження лише від одного начальника і відповідати лише перед цією людиною
c. доповідати начальнику про всі фактичні або очікувані зміни в досягненні по-ставлених цілей і завдань, тобто лише про відхилення від наміченого ходу справ
d. обсяг делегованих повноважень має відповідати обсягу обов'язків
Question 6
Сукупність визначених ланок, які вказують на послідовність вертикальної підпорядкованості одних ланцюгів іншим:
a. ланка в організації
b. організаційна структура управління
c. адміністративний апарат
d. рівень управління
Question 7
Організаційна структура управління, яка орієнтована на великі географічні зони, може використовувати структуру організації за територіальним принципом:
a. дивізіонально-продуктова структура управління
b. дивізіонально-регіональна організаційна структура управління
c. дивізіональна організаційна структура управління, спрямована на споживача
d. функціональна організаційна структура управління
Question 8
Всі елементи виробництва, та їхні характеристики: матеріали і комплектуючі вироби, технологія виробництва, устаткування, оснащення, інструмент, енергоносії: електрична і теплова енергія, вода, повітря, будинки і спорудження є об'єктами управління:
a. підсистеми економічного керівництва
b. підсистеми виробничого керівництва
c. підсистеми управління маркетингом
d. підсистеми технічного керівництва
Question 9
Важливою особливістю цієї підсистеми керівництва є висока трудомісткість, повторюваність і циклічність виконання робіт з функцій економічного керівництва при наявності великої питомої ваги формализованих розрахункових і обліково-контрольних процедур і операцій:
a. підсистема виробничого керівництва
b. підсистема технічного керівництва
c. підсистема управління маркетингом
d. підсистема економічного керівництва
Question 10
Підсистема управління розвитком персоналу здійснює:
a. аналіз і регулювання групових і особистісних взаємин, аналіз і регулювання відносин керівництва, управління виробничими конфліктами і стресами
b. навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації, введення в посаду й адаптацію нових працівників, оцінку кандидатів на вакантну посаду, що поточну періодичну оцінку кадрів, реалізацію ділової кар'єри і службово-професійного просування, організацію роботи з кадровим резервом
c. управління мотивацією трудового поведінки, нормування і тарифікація трудового процесу, розробка систем оплати праці
d. дотримання вимог психофізіології й ергономіки праці, дотримання вимог технічної естетики, охорони праці і навколишнього середовища, воєнізованої охорони організації й окремих посадових осіб
Question 11
Комплекс досліджень, що включає у свій склад аналіз і оцінку системи менеджменту організації – це:
a. управління змінами
b. управлінська діагностика
c. управління енергетичним господарством підприємства
d. делегування повноважень
Question 12
Послідовність аналізу організаційної структури управління полягає в наступному:
a. всі відповіді правильні
b. виявлення первинних кількісних характеристик: кількість рівнів управління, чисельність, номенклатура посад, кількість структурних одиниць
c. визначення якісних характеристик з використанням експертних оц
d. оцінка відповідності організаційної структури управління системі цілей, технології, розмірам підприємства, станові зовнішнього середовища
Question 13
Механізм відтворення факторів виробництва покликаний забезпечити безперервну самооплатність підприємства. Він включає
a. конкурентне середовище і конкурентні стратегії учасників ринку (продавців і покупців)
b. всі відповіді правильні
c. нагромадження акціонерного капіталу і його інвестування в розвиток, а також шляхом реінвестування прибутку
d. механізми оплати праці, відтворення виробничих запасів і відтворення основних виробничих фондів (капіталу)
Question 14
Мотиваційний механізм розвитку виробництва спрямований, у першу чергу, на
a. на раціональне використання виробничих ресурсів, підвищення продуктивності праці, бездефектне виготовлення продукції, скорочення термінів освоєння виробництва нової конкурентноздатної продукції
b. підвищення науково-технічного рівня виробництва, створення й освоєння нових видів продукції
c. на досягнення успіху і виживання в конкуренції в найближчій і віддаленій перспективі на основі гнучких диверсифікованих реакцій на зміни зовнішнього середовища і здійснення безперервного ланцюга нововведень у продукцію і технологію
d. всі відповіді правильні
Question 15
Прагнення реалізувати досвід, знання й ідеї в організації НДДКР, виробництва, маркетингу й у управлінні – це мотив:
a. відповідальності
b. участі в управлінні
c. всі відповіді правильні
d. професійного росту
Question 16
Прагнення до стабільності виробничого процесу і його результатів на конкретному етапі життєвого циклу технології/ попиту – це мотив:
a. участі в управлінні
b. професійного росту
c. всі відповіді правильні
d. відповідальності
Question 17
Прагнення до підвищення або підтримки престижу професії, розширенню можливостей просування по службовим сходам, виконання більш кваліфікованої роботи – це мотив:
a. всі відповіді правильні
b. участі в управлінні
c. професійного росту
d. відповідальності
Question 18
Основними причинами опору організаційним змінам є:
a. власні (особисті) інтереси окремих менеджерів або груп робітників
b. відчуття втрати
c. всі відповіді правильні
d. невизначеність, різне сприйняття
Question 19
Стратегія подолання опору організаційним змінам, яка передбачає застосування загрози санкцій за незгоду з проведенням організаційних змін:
a. стратегія маніпулювання
b. стратегія переговорів
c. стратегія сприяння
d. стратегія примушення
Question 20
Стратегія подолання опору організаційним змінам, яка передбачає Навчання співробітників під майбутні організаційні зміни:
a. стратегія примушення
b. стратегія навчання
c. стратегія сприяння
d. стратегія переговорів
Question 21
Вид ефективності менеджменту, який характеризує якість побудови організації, її системи управління, прийняття управлінських рішень, реакцію системи управління на стреси, конфлікти, організаційні зміни
a. економічна ефективність
b. соціальна ефективність
c. правова ефективність
d. технічна ефективність
Question 22
До показників, що характеризують працю в сфері управління, відносяться
a. скорочення втрат робочого часу управлінського персоналу за рахунок поліпшення організації праці
b. механізації й автоматизації трудомістких операцій у сфері управління
c. всі відповіді правильні
d. зниження трудомісткості обробки управлінської інформації; скорочення управлінського персоналу
Question 23
У сфері впливу управлінської праці на виробництво показниками, які кількісно вимірювані, є:
a. прискорення оборотності оборотних коштів; збільшення рентабельності виробництва
b. приріст прибутку; збільшення обсягів реалізації продукції; зростання продуктивності праці
c. зниження фондомісткості; збільшення фондовіддачі
d. всі відповіді правильні
Question 24
Для підприємств із широкою розмаїтістю асортименту, що випускається, доцільна організація маркетингу за:
a. товарною ознакою
b. регіональною ознакою
c. юридичними принципами
d. системою якості
Question 25
Основними елементами управління збутом є:
a. статистичний аналіз ходу продажів, вибір каналів розподілу товарів
b. всі відповіді правильні
c. вибір каналів розподілу товарів, організація торговельної комунікації
d. підготовка прогнозу збуту фірми, встановлення норм збуту
Question 26
Основним структурним підрозділом по управлінню кадрами в організації є:
a. відділу маркетингу
b. кадрова служба
c. всі відповіді правильні
d. планово-економічний відділ
Question 27
Функцію розробки кадрової політики і стратегії управління персоналом, аналізу кадрового потенціалу, аналізу ринку праці, організацію кадрового планування, планування і прогнозування потреби в персоналі, організацію реклами, підтримка взаємозв'язку з зовнішніми джерелами, що забезпечують організацію кадрами здійснює:
a. підсистема забезпечення нормальних умов праці
b. всі відповіді правильні
c. підсистема планування і маркетингу
d. підсистема управління й обліку персоналу
Question 28
Функції управління мотивацією трудового поведінки, нормування і тарифікація трудового процесу, розробка систем оплати праці, розробка форм участі персоналу в прибутках і капіталі, розробка форм морального заохочення персоналу, організація нормативно-методичного забезпечення системи управління персоналом виконує:
a. всі відповіді правильні
b. підсистема управління мотивацією поведінки персоналу
c. підсистема управління й обліку персоналу
d. підсистема забезпечення нормальних умов праці
Question 29
Діяльність, що охоплює документування і роботу з документами, під якими розуміються матеріальні об'єкти, оформлені у встановленому порядку, що мають відповідно до діючого законодавства правове забезпечення й утримуюча інформація в зафіксованому вигляді для її передачі в часі і просторі
a. управління й облік персоналу
b. всі відповіді правильні
c. архівування
d. діловодство
Question 30
Організаційно-виробнича структура ремонтного господарства залежить від:
a. структури управління ремонтним виробництвом (господарством)
b. системи організації ремонту
c. розмірів підприємства
d. всі відповіді правильні
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.