Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Вища освіта і Болонський процесс (МАУП)


Контрольна робота
K-26284

ВСЕГО 101 ОТВЕТ

ТЕСТ 1

Question 1

Предметом вивчення дисципліни “Вища освіта і Болонський процес” є:

a. студенти і викладачі

b. системи освіти європейських країн;

c. процес реформування освітніх систем;

d. ВНЗ європейських країн.

Question 2

Болонський процес - це:

a. сукупність дій європейських країн спрямованих на створення єдиного Європейського простору вищої освіти

b. процес розповсюдження європейських цінностей задекларованих в документах Болонського процесу

c. процес уніфікації освіти в країнах Європи

d. процес інтернаціоналізації освітніх систем європейських країн

Question 3

a. Болонська декларація

b. Велика хартія університетів

c. Лісабонська конвенція

d. Сорбонська декларація

Question 4

Зустрічі міністрів освіти європейських країн відбуваються:

a. двічі на рік

b. кожні три роки

c. щороку

d. кожні два роки

Question 5

Назва «Болонський процес» походить:

a. рішення міністрів освіти європейських країн

b. від назви міста Болонья

c. від назви Болонської декларації

d. від назви Болонського університету

Question 6

Дистанційна освіта не є:

a. формою здобуття безперервної освіти

b. формою самоосвіти

c. комплексом освітніх послуг що надається широким верствам населення

d. універсальною синтетичною і інтегрованою формою навчання

Question 7

Приєднання до Болонського процесу здійснюється шляхом:

a. співпраці з міжнародними освітнім організаціями

b. наданні якісних освітніх послуг

c. підписанням Болонської декларації

d. міжнародної співпраці освітніх систем

Question 8

Офіційно Болонський процес започатковано:

a. у 1988 р.

b. у 1999 р.

c. у 2001 р.

d. у 1957 р.

Question 9

Головне завдання Болонського процесу полягає у:

a. реформуванні систем освіти

b. підвищенні наукового потенціалу держави

c. гармонізації структури системи європейської вищої освіти

d. уніфікації освітніх установ національного і міжнародного рівня

Question 10

Яку модель університету взято за основу в Болонському процесі:

a. англосаксонська

b. гумбольдська

c. радянська

d. американська

Question 11

Програма ЄС ТЕМПУС - це:

a. сприяння оволодіння європейських мов з передбаченням практики студентів і викладачів у країнах досліджуваної мови

b. співпраця на посилення взаємодії вищої освіти і промисловості

c. співпраця в рамках Болонського процесу по створенню спільного європейського простору вищої освіти на рівні вищих навчальних закладів країн Центральної і Східної Європи

d. погодження між ВНЗ різних країн навчальних планів і програм

Question 12

Методичні та соціально-політичні документи ЮНЕСКО, щодо інтеграції освітніх систем європейських країн, мають назву:

a. Постанови ЮНЕСКО

b. Рекомендації ЮНЕСКО

c. Резолюції ЮНЕСКО

d. Накази ЮНЕСКО

ТЕСТ 2

Question 1

Система контролю якості освіти формується на рівні:

a. держави – ВНЗ – ректора

b. ВНЗ – ректора – викладача

c. ВНЗ – національному – міжнародному

d. студента – викладача – ректора

Question 2

Академічна мобільності це:

a. зближення освітніх систем Європи

b. пошук і залучення до роботи талановитих науковців

c. обмін знаннями і досвідом

d. переміщення людей за межами власної країни в пошуках знань чи кваліфікованої роботи

Question 3

Структура вищої освіти в європейських країнах поділяється на

a. унітарну

b. унітарну – бінарну – змішану

c. унітарну – бінарну

d. змішану

Question 4

Основні вимоги до доступу у ВНЗ іноземних студентів:

a. визнання документів – платоспроможність – віза

b. знання мови – визнання документів – платоспроможність

c. рівень знань – віза – платоспроможність

d. певний термін проживання в країні – знання мови платоспроможність

Question 5

У більшості європейських країн подання документів на навчання для іноземних студентів здійснюється:

a. за 3 місяці до початку навчального року

b. за місяць до початку навчального року

c. за 3 місяці до початку навчального року

d. за рік до початку навчального року

Question 6

Кооперація ВНЗ спрямована на:

a. забезпечення якості освітніх послуг

b. зближення освітніх систем

c. визнання дипломів і кваліфікацій

d. співпрацю в галузі управління ВНЗ

Question 7

Унітарною система освіти є в країнах:

a. Швеція

b. Франція

c. Норвегія

d. Греція

Question 8

Залученню іноземних студентів на навчання у ВНЗ сприяє:

a. розвиток дружніх стосунків між країнами

b. рівень економіки країни

c. статус вищого навчального закладу

d. престиж вищої освіти країни

Question 9

Система вищої освіти якої країни включає 23 освітньо-кваліфікаційних рівні?

a. Франція

b. Австрія

c. Норвегія

d. Італія

Question 10

Світова система оцінювання і управління вищої освіти:

a. має 3 типи управління

b. має 4 типи управління

c. має 2 типи управління

d. є однотипна

Question 11

В країнах європейського регіону традиційною є система оцінки вищої освіти:

a. міжнародна оцінка

b. громадська оцінка спрямована на внутрішній аналіз

c. самооцінка ВНЗ

d. оцінка органів державного управління

Question 12

Шестибальна система оцінювання знань студентів використовується:

a. Німеччині

b. Іспанії

c. Великій Британії

d. Франції

ТЕСТ 3

Question 1

У дворівневу систему навчання входять освітньо-кваліфікаційні рівні:

a. молодший спеціаліст - спеціаліст

b. бакалавр-спеціаліст

c. бакалавр-магістр

d. спеціаліст-магістр

Question 2

Додаток до диплому це:

a. документ, що гарантує автоматичне визнання кваліфікації

b. документ, що поліпшує міжнародне професійне й академічне визнання спеціальності

c. еквівалент диплома (його копія англійською. мовою)

d. перелік оцінок

Question 3

В комплекс компетенцій, спільних для всіх освітніх ступенів не входить категорія:

a. системні

b. особистісні

c. інструментальні

d. міжособистісні

Question 4

Чіткість, ясність і інформаційну обґрунтованість суджень щодо кваліфікації забезпечує:

a. нормативно-законодавча база

b. вищий навчальний заклад

c. додаток до диплому

d. система освіти

Question 5

Навчання впродовж життя орієнтується:

a. на можливості ВНЗ

b. на пропозиції з боку системи професійної освіти

c. на побажання абітурієнтів

d. на попит ринку праці

Question 6

Визнання ступенів в країнах ЄС здійснюється на засадах :

a. Болонської декларації

b. Великої хартії університетів

c. Лісабонської конвенції

d. Сорбонської декларації

Question 7

Безперервна освіта охоплює людей:

a. починаючи з наймолодших і закінчуючи найстарішими

b. починаючи з навчання у ВНЗ і закінчуючи отриманням наукового ступеня

c. починаючи зі шкільного віку і закінчуючи отриманням кваліфікації

d. починаючи закінченням ВНЗ і закінчуючи найстарішими

Question 8

Документ про освіту видається при завершенні:

a. самоосвіти

b. неформального навчання

c. спонтанного навчання

d. формального навчання

Question 9

Додаток до диплому складається:

a. з п’яти розділів

b. з трьох розділів

c. з восьми розділів

d. з дванадцяти розділів

Question 10

Навчання впродовж життя це:

a. розвиток знань, умінь і компетенцій людей впродовж їх життя

b. сукупністю нових додаткових курсів

c. навчання на базі інформаційних технологій

d. вдосконалена модель безперервної освіти або освіти дорослих

Question 11

Всі компетенції поділяються на:

a. загальні і спеціальні

b. базові і професійні

c. теоретичні і практичні

d. інтелектуальні і робітничі

Question 12

Додаток до диплому містить:

a. твердження і переконання про еквівалентність кваліфікації

b. оцінюючу інформацію по всім пунктам

c. пропозиції щодо визнання кваліфікації

d. вичерпну інформація по всім пунктам

ТЕСТ 4

Question 1

Поглиблення стосунків України з ЄС – здійснюється через:

a. міжнародне співробітництво

b. європейську інтеграцію

c. міжнародні угоди

d. партнерство

Question 2

Вища освіта України має:

a. 4 кваліфікаційні рівні

b. 2 кваліфікаційні рівні

c. 3 кваліфікаційні рівні

d. 5 кваліфікаційних рівнів

Question 3

Україна стала учасником Болонського процесу:

a. у 2005 р.

b. у 1999 р.

c. у 2003 р.

d. у 2001 р.

Question 4

Євроінтеграція України забезпечує розвиток:

a. соціального забезпечення

b. економіки, освіти і культури

c. політичної стабільності

d. культури і історичної справедливості

Question 5

Європейська рада схвалила спільну стратегію партнерства ЄС щодо України:

a. у 2000 році, м. Берлін

b. у 1998 році, м. Берлін

c. у 2001 році, м. Прага

d. у 1999 році, м. Гельсінкі

Question 6

Найбільш привабливі спеціальності для іноземних студентів, що надаються ВНЗ України:

a. медицина, мистецтво, технічні науки

b. мова, історія, живопис

c. економіка, право, фінанси

d. менеджмент, математика, політика

Question 7

Управління освітою в сучасних умовах передбачає виконання державою основних функцій:

a. організація, планування, фінансування, міжнародна співпраця

b. прогнозування, організація, фінансування, міжнародна співпраця

c. прогнозування, наближення законодавства, фінансування

d. організація, планування, контроль і фінансування

Question 8

Науково-технічне співробітництво України і ЄС здійснюється через програми:

a. Інтеграція і зміцнення європейського дослідницького центру

b. Екологічна безпека та природні катаклізми

c. Незалежні дослідження в галузі науки і освіти

d. Вирощування сільськогосподарських культур

Question 9

Навчальні заклади можуть надавати освітні послуг у підготовці спеціалістів різних рівнів кваліфікації після:

a. проведення акредитації

b. отримання дозволу

c. проведення атестації

d. отримання ліцензії

Question 10

27 листопада 2003 року Верховною Радою України прийнято:

a. Закон України «про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС»

b. план дій та робочий план щодо адаптації законодавства

c. загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС

d. положення «про створення міжвідомчої координаційної ради щодо адаптації законодавства»

Question 11

Базовими компонентами реформування освіти в Україні в єдину комплексну систему є:

a. централізація

b. гуманізація і демократизація освіти

c. інтернаціоналізація

d. націоналізація освіти

Question 12

Термін дії «Угоди про партнерство і співробітництво» між Україною і ЄС становить:

a. 5 років

b. 10 років

c. 3 роки

d. 15 років

ТЕСТ 5

Question 1

Кредитно-модульна система це:

a. система акумулювання понять про модуль і кредит

b. система контролю якості освіти

c. система організації навчального процесу

d. система оцінювання навантаження студента

Question 2

Основними документами ECTS є:

a. інформаційний пакет, додаток до диплому

b. каталог навчальних дисциплін, академічна угода

c. інформаційний пакет, шкала оцінювання, академічна угода

d. інформаційний пакет, академічна угода, додаток до диплому

Question 3

Кредити ECTS дають змогу:

a. визначають якісні показник освіти

b. порівнювати обсяг навчального на¬вантаження студента

c. усувають різницю між навчальними системами країн Європи

d. регулює зміст, структуру та еквіва¬лентність навчальних програм

Question 4

Студент за європейськими нормами має отримати протягом навчального року:

a. 40 кредитів

b. 36 кредитів

c. 60 кредитів

d. 54 кредити

Question 5

Впровадження ECTS у ВНЗ не впливають на:

a. можливість самостійно формувати програми навчання

b. розширенням вибору для навчання за кордоном

c. гарантування академічного визнання

d. збільшення значення наукових досліджень

Question 6

Модульна структура навчального плану підготовки фахівців включає модулі:

a. основні, підтримуючі і спеціальні

b. основні і спеціальні

c. основні, підтримуючі, організаційно-комунікаційні, спеціальні і переносні

d. основні, підтримуючі, спеціальні і переносні

Question 7

Інформаційний пакет це:

a. рекламний буклет ВНЗ

b. довідник системи вищої освіти

c. довідник ВНЗ для студентів і викладачів

d. рекламний буклет системи вищої освіти

Question 8

До складу координаторів ECTS входять:

a. координатори ВНЗ

b. координатори ВНЗ і факультету

c. координатори ВНЗ, факультету і групи

d. координатори структурних підрозділів ВНЗ

Question 9

Один кредит для середньостатистичного студента за європейськими нормами становить:

a. 60 годин

b. 36 годин

c. 27 годин

d. 54 години

Question 10

Шкала оцінювання знань студента за ECTS є:

a. дванадцятибальною

b. стобальною

c. п’ятибальною - стобальною

d. семибальною - стобальною

Question 11

Незадовільною оцінкою, що потребує повторного вивчення курсу є:

a. ВС

b. F

c. DE

d. FX

Question 12

Стимулюючим фактором для систематичної роботи в продовж семестру студентів і викладачів є:

a. кінцевий результат отримання (надання) знань

b. процес отримання знань

c. вимоги європейського співтовариства щодо оцінювання знань

d. модульно-рейтингова система контролю знань

ТЕСТ 6

Question 1

Стратегічна мета України щодо розвитку освіти і науки полягає у:

a. досягненні визнання на світовому рівні

b. пріоритетності і модернізації освітньої діяльності

c. формуванні додаткового джерела економічного зростання

d. здобутті лідерських позицій у світовій освіті та науці

Question 2

Для залучення інвестування науково-дослідної галузі слід:

a. змінити підходи до науково-дослідної роботи

b. залучити відомих науковців з інших країн

c. активніше рекламувати власні винаходи за кордоном

d. удосконалити законодавчу базу запитань: страхування ризиків, пільгового оподаткування, трансферів технологій, інтелектуальної власності тощо

Question 3

Триступенева система контролю якості освіти включає такі види контролю:

a. поточний, модульний, підсумковий

b. поточний, підсумковий, міністерська перевірка

c. поточний, модульний, ректорський

d. поточний, підсумковий, ректорський

Question 4

Метою впровадження КМНСОНП є:

a. підвищення якості освіти фахівців, конкурентоспроможності, престижу

b. сприяння доступності знань для студентів

c. запровадження експертних і тестових методів оцінювання

d. запровадження ефективного механізму громадського рейтингу ВНЗ та навчальних програм

Question 5

Нормативний документ який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-кваліфікаційної програми підготовки називається:

a. навчальна програма

b. методичні рекомендації для самостійної роботи

c. державний стандарт освіти

d. робоча навчальна програма

Question 6

Недоліки впровадження ECTS у ВНЗ України:

a. зміст навчальних програм

b. сегментація процесу навчання

c. автономність і диверсифікація

d. комунікативність

Question 7

Інноваційне освітнє середовище у ВНЗ формується завдяки:

a. залучення інноваційних технологій в освітніх процесах

b. реалізація міжнародних стандартів освіти

c. підготовці висококваліфікованих фахівців

d. інтеграція освіти у європейський інформаційний простір

Question 8

До самостійної роботи студента не належить форма роботи:

a. дипломна робота

b. лекція

c. практична робота

d. семінар

Question 9

Мінімально-допустимою кількістю балів для продовження подальшого навчання є:

a. 59 балів

b. 60 балів

c. 34 бали

d. 67 балів

Question 10

Об’єктом проведення педагогічного експерименту у ВНЗ України є:

a. кредитно-модульна система

b. вищі навчальні заклади

c. Болонський процес

d. система вищої освіти України

Question 11

Дидактичний кредит – не є:

a. числовою мірою повного навчального навантаження студента

b. системою оцінювання знань студента

c. критерієм забезпечення студентам права вільного вибору навчальних дисциплін

d. критерієм порівняння якості вищої освіти у різних навчальних закладах

Question 12

Мета проведення педагогічного експерименту у ВНЗ України є:

a. стандартизувати освітню систему України відповідно до вимог Болонського процесу

b. створення сучасної системи управління якістю освітньої діяльності

c. розробити і перевірити технологію впровадження ECTS в систему вищої освіти України

d. впровадити систему ECTS у роботу ВНЗ, особливо у контролюванні і оцінювання діяльності студентів

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1

Болонський процес проголошено як:

a. швидкий, одноваріантний, добровільний

b. такий, що нівелює національні особливості освітніх систем різних країн Європи

c. добровільний, гнучкий, відкритий, поступовий

d. такий, що ґрунтується на цінностях світової освіти і культури

Question 2

Однією з ключових позицій Болонського процесу є:

a. запровадженні Додатку до диплому

b. введенні дворівневого навчання

c. запровадження академічної свободи

d. навчання в продовж життя

Question 3

Привабливість європейської вищої освіти забезпечується:

a. якістю освіти

b. культурно-історичними зв’язками

c. політичним, соціальними, економічним рівнем країни

d. ринком праці

Question 4

Про створення зони європейської вищої освіти йдеться у документі:

a. Комюніке міністрів освіти країн Європи

b. Болонська декларація

c. Лісабонська конвенція

d. Сорбонська декларація

Question 5

До інтеграційних (глобальних) тенденцій світової системи освіти кінця ХХ початку ХХІ століття не належить:

a. розширення ринку освітніх послуг

b. прагнення до демократизації системи освіти

c. звуження спектру навчально-організаційних заходів

d. забезпечення права на освіту всім бажаючим

Question 6

До передових видів забезпечення якісного навчального процесу належить:

a. бібліотечно-інформаційний

b. освітньо-науковий

c. практично-дослідний

d. інформаційно-технологічний

Question 7

Забезпечення працевлаштування випускників здійснюється шляхом:

a. видачі диплому про освіту

b. надання якісних освітніх послуг

c. співпраці з виробничим сектором

d. відповідних освітніх програм

Question 8

До властивостей дистанційного навчання не належить:

a. використання традиційних засобів навчання

b. модульність

c. гнучкість і адаптивність

d. економічність освіти

Question 9

Система саморегулювання вищої освіти діє в країнах:

a. США

b. Європи

c. Австралії

d. СНД

Question 10

Світова система оцінювання і управління вищої освіти поділяється на 2 типи, до яких належать:

a. ВНЗ або міжнародні організації

b. органи державного управління або ВНЗ (чи громадські організації)

c. органи державного управління або міжнародні організації

d. ВНЗ або громадські організації

Question 11

Два освітньо-кваліфікаційних рівні має система вищої освіти:

a. Німеччини

b. Франція

c. Швеції

d. Греції

Question 12

Виготовлення додатку до диплома відбувається:

a. громадськими освітніми організаціями

b. централізовано

c. на рівні структурних підрозділів ВНЗ

d. на рівні закладів освіти

Question 13

До європейської освіти не належить структурна освітня модель:

a. об’єднана школа – сучасна школа – коледж – університет, магістратура, аспірантура

b. молодша середня школа – середня школа – старша середня школа – дворічний коледж – чотирирічний коледж в структурі університету – магістратура – аспірантура

c. загальна школа – реальне училище, гімназія і основна школа – університет, магістратура, аспірантура

d. єдиний коледж – технічно-професійний і загальноосвітній ліцей – університет, магістратура, аспірантура

Question 14

Неуніверстетський сектор вищої освіти повноправно дії у:

a. Австрії

b. Бельгії

c. Італія

d. Фінляндії

Question 15

Для формуванні поглиблених базових знань використовують:

a. проміжний курс (Intermediate)

b. поглиблений курс (Advanced)

c. базовий курс навчання (Basic)

d. спеціалізований (S)

Question 16

Навчання впродовж життя ґрунтується на чотирьох стовпах:

a. доступ до освіти, умови освіти, можливість працевлаштування, рівні можливості

b. можливість працевлаштування, пристосованість, підприємництво, рівні можливості

c. доступ до освіти, кваліфікація, рівні можливості, знання

d. кваліфікація, диплом, можливість працевлаштування, рівні можливості

Question 17

До міжособистісної категорії компетенції належать здібності:

a. лінгвістичні і комунікативні

b. виражати почуття і формувати стосунки

c. комп’ютерні навички

d. оцінювати ситуації і формувати зміни

Question 18

Додаток до диплома є:

a. самостійним документом про кваліфікацію і має юридичну силу

b. офіційним документом про статус навчального закладу

c. документом, що супроводжується оригіналом документа про кваліфікацію

d. офіційним документом про кваліфікацію

Question 19

Сфера вищої освіти і науки є фундаментом розвитку суспільства яке ґрунтується:

a. на інвестиціях і фінансах

b. на інформаційних технологіях

c. на системі ВНЗ

d. на знаннях

Question 20

Успіх побудови відносин Україна ЄС в першу чергу залежить від:

a. реформування та наближення законодавства України до Європейських стандартів

b. формування національної свідомості громадян

c. економічної незалежності України

d. участь у міжнародних миротворчих (збройних) операціях

Question 21

Угода про партнерство і співробітництво» між Україною і ЄС набула чинності:

a. у березні 1998 року

b. у червні 1993 року

c. у січні 2000 року

d. у грудні 1999 року

Question 22

Проблеми наукової галузі України полягають у:

a. нестачі інвестицій

b. нестачі наукоємкої вітчизняної продукції

c. відсутності системи підвищення кваліфікації

d. відсутності талановитих вчених

Question 23

Виконання державних вимог щодо ліцензування, атестації та акредитації ВНЗ за напрямами підготовки фахівців забезпечує:

a. Державна акредитаційна комісія (ДАК)

b. Міністерство освіти і науки України

c. Вища атестаційна комісія (ВАК)

d. Відомче міністерство ВНЗ

Question 24

Україна стала учасником програми ТЕМПУС:

a. у 1993 році

b. у 2000 році

c. у 1998 році

d. у 2005 році

Question 25

Привабливість вищої освіти України вимірюється:

a. кількістю ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації

b. діяльністю МОН України

c. співвідношенням ціни і якості освіти

d. кількістю іноземних студентів

Question 26

Ступенева освіти в Україні включає освітньо-кваліфікаційні рівні:

a. бакалавр, магістр, доктор філософії

b. спеціаліст, магістр, кандидат наук, доктор наук

c. молодший спеціаліст, спеціаліст, бакалавр, магістр

d. молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр, доктор філософії

Question 27

Інформаційне забезпечення навчального процесу у ВНЗ здійснюється через:

a. доступі до внутрішніх і зовнішніх інформаційних ресурсів

b. діяльності бібліотечно-інформаційного центру ВНЗ

c. діяльність керівних структурних підрозділів

d. діяльності інформаційних служб ВНЗ

Question 28

Україна підтримує європейську тенденцію розвитку академічної мобільності шляхом:

a. регулювання цінової політики

b. співробітництва на рівні держав, університетами, окремих осіб

c. відповідного рівня підготовки з іноземних мов

d. візового режиму

Question 29

ECTS була розроблена в рамках програми

a. ІРАЗМЕС

b. ТЕМПУС

c. ЛІНГВА

d. СОКРАТЕС

Question 30

Кредити ECTS не призначаються:

a. курсовим, дипломним роботам, різним видам практики

b. екзаменам

c. олімпіадам і конкурсам

d. самостійній роботі

Question 31

Навчальне навантаження, необхідне для засвоєння змістових модулів вимірюється:

a. дидактичним кредитом

b. кількістю модулів

c. кількістю годин

d. заліковим кредитом

Question 32

Скільки модулів входить до модульної структури навчального плану?

a. 2 модулі

b. 5 модулів

c. 7 модулів

d. 3 модулі

Question 33

Інформаційний пакет містить інформацію для встановлення ділових зв’язків із зазначенням посадових осіб:

a. декан

b. ректор

c. координатор

d. проректор

Question 34

Для впровадження КМНСОНП слід дотримуватися принципів:

a. функціональності програм

b. співробітництва

c. реальності подій

d. модульності і методичного консультування

Question 35

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) це:

a. модель підвищення якості освіти через впровадження системи модулів і кредитів

b. модель організації навчального процесу, що ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання і залікових одиниць

c. системи оцінювання навчального процесу через систему залікових одиниць

d. це система навчальних елементів навчального процесу поділених на модулі і кредити

Question 36

Педагогічний експеримент щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ України було розпочато:

a. у липні 2003 року

b. у січні 2004 року

c. у червні 2005 року

d. у січні 2003 року

Question 37

Контроль за індивідуальним навчальним планом здійснюється:

a. викладачем

b. деканатом

c. ректором

d. куратором

Question 38

Мінімально-допустимою оцінкою для продовження подальшого навчання є:

a. ВС

b. FX

c. F

d. DE

Question 39

Змістовий модуль це:

a. система навчальних елементів навчального процесу поділених за ознаками відповідності на модулі і кредити

b. системи оцінювання навчального процесу через систему залікових одиниць

c. система підвищення якості освіти через впровадження системи модулів і кредитів

d. структурна модель навчальної дисципліни

Question 40

Інформаційний комплекс навчально-методичного забезпечення (ІКНМЗД) – це:

a. пакет навчально-методичного забезпечення

b. структура інформаційного обслуговування

c. навчально-методичні рекомендації (навчальна програма)

d. система інформаційного забезпечення
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.