Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Використання міжпредметних зв’язків в процесі формування зв’язного мовлення учнів початкових класів


Дипломна
K-26432

Зміст
Вступ .......................................................................................................................3
Розділ I. Теоретичні основи використання міжпредметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення учнів початкових класів..................................7
1.1. Характеристика основних функцій інтеграції і міжпредметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення учнів початкових класів (філософські, психолінгвістичні, педагогічні засади).........................................7
1.2. Аналіз лінгводидактичних підходів до використання міжпредметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення учнів початкових класів21
1.3. Види і форми міжпредметних зв’язків на уроках української мови у площині формування мовно-комунікативної компетенції учнів початкових класів.......................................................................................................................34
Висновки до розділу I .............................................................................................
Розділ II. Методика формування зв’язного мовлення учнів початкових класів з використанням міжпредметних зв’язків...........................................................43
2.1. Основні способи використання міжпредметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення учнів на уроках рідної мови і читання у початкових класах.................................................................................................44
2.2. Експериментальна перевірка ефективності пропонованої методики у початковій школі на уроках рідної мови і читання з використанням міжпредметних зв’язків........................................................................................64
Висновки до розділу II........................................................................................89
Загальні висновки...............................................................................................90
Список використаної літератури.....................................................................92
Додатки .................................................................................................................99

Вступ
Актуальність дослідження. Сучасна концепція мовної освіти в Україні вимагає викладання мови на якісно новому рівні, з орієнтацією на класичні загальноосвітні та новітні пріоритети: демократизацію, гуманізацію, індивідуалізацію, диференціацію, природо- та культуровідповідність, мотивацію тощо. Вони покликані забезпечити практичну спрямованість вивчення мови, сприяти всебічному розвитку і функціонуванню її в усіх сферах суспільного життя.
Вивчення рідної мови є необхідною передумовою пізнання світу, формування духовної етнонаціональної культури молодших школярів. Крім того, системне, цілеспрямоване формування зв’язного мовлення є важливою умовою формування мовної особистості, з одного боку, і становлення її духовних цінностей – з іншого.
Однією із стрижневих проблем сучасної лінгводидактики є пошуки шляхів і засобів піднесення ефективності розвитку зв’язного мовлення у початковій школі. Вирішенню її значною мірою сприяють міжпредметні зв’язки, оскільки складні завдання освіти не можуть успішно розв’язуватись у вузьких рамках викладання одного предмета. Внутріпредметні й міжпредметні зв’язки зумовлені не лише дидактичними міркуваннями, а й особливостями розвитку мислення і мовлення школярів, сучасними вимогами щодо оволодіння державною мовою.
Міжпредметні зв’язки у вивченні мови істотно підвищують рівень викладання, сприяють вихованню всебічно розвиненої особистості, яка зможе здобувати знання і застосовувати їх у практичній діяльності. Викладання знань з урахуванням міжпредметних зв’язків допоможе вчителеві розкрити єдність між теорією мови і практикою її застосування, повно і всебічно показати учням широку сферу функціонування мови, сприятиме підготовці молоді до розуміння, а згодом і розв’язання сучасних наукових, соціальних і виробничих завдань, які потребують відповідних мовленнєвих умінь.
Необхідність враховувати зв’язки між різними науками переконливо доводив ще давньогрецький філософ Платон. Універсальну для свого часу теорію про зв’язок освітньої і виховної діяльності створив Я.А. Коменський, уперше сформулювавши одну з найголовніших вимог дидактики: усе, що перебуває у взаємозв’язку, повинно викладатися в такому ж зв’язку.
Аналіз методичної та педагогічної літератури показує, що необхідність міжпредметних зв’язків у навчанні та вихованні доводили М.Т. Баранов, Ф.І. Буслаєв, К.Д. Ушинський, а серед українських методистів – О.М. Біляєв, В.Я. Мельничайко, Г.Р. Передрій, С.О. Пультер, В.Д. Ужченко та ін.
Незважаючи на певний досвід педагогічної науки, проблема формування зв’язного мовлення учнів початкових класів на міжпредметній основі не стала предметом спеціального дослідження. У практиці роботи шкіл України вона теж не посіла належного місця. Вивчення сучасного стану формування і розвитку зв’язного мовлення свідчить, що міжпредметні зв’язки ігноруються або використовуються лише поверхово, фрагментарно. Значні труднощі у цій сфері діяльності словесників спричиняє нерозробленість відповідного методичного забезпечення. Зростання ролі української мови, якому протидіє низький рівень розвитку зв’язного мовлення учнів початкових класів, а також відсутність спеціальних праць з процесу формування зв’язного мовлення на міжпредметній основі й обумовили актуальність та вибір теми дослідження.
Проблема дипломного дослідження полягає у з’ясуванні лінгвометодичних засад використання між предметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення на міжпредметній основі в 1-4 класах загальноосвітньої школи.
Об’єктом дослідження є процес розвитку звязного мовлення у учнів початкових класів.
Предмет дослідження – система формування знань, умінь і навичок розвитку звязного мовлення на базі міжпредметних зв’язків.
Мета дослідження полягає в розробці теоретичної моделі системи розвитку звязного мовлення у учнів початкових класів на міжпредметній основі; з’ясуванні критеріїв ефективності форм і методів упровадження її в шкільну практику; збагачення їхнього словника засобами міжпредметних зв’язків з подальшою мовленнєвою реалізацією.
Робоча гіпотеза полягала в припущенні: ефективність розвитку зв’язного мовлення у учнів початкових класів значно підвищиться, якщо пропонована методика передбачатиме:
а) залучення міжпредметних зв’язків з усіма навчальними дисциплінами; б) формування на їх основі мовних і мовленнєвих умінь;
в) збагачення словника учнів.
Згідно з поставленою метою в дослідженні необхідно було реалізувати такі завдання:
– вивчити практику роботи над розвитком звязного мовлення в учнів початкових класів загальноосвітньої школи за діючою системою навчання;
– виявити рівень застосування в цьому процесі міжпредметних зв’язків;
– виявити лінгвістичні, психолого-педагогічні і методичні умови, визначити принципи та прийоми розвитку звязного мовлення на міжпредметній основі;
–розробити теоретичну модель системи розвитку звязного мовлення на міжпредметній основі, перевірити її ефективність.
У процесі роботи використано такі методи дослідження: вивчення лінгвістичної, психолого-педагогічної і методичної літератури, теоретичне осмислення передового досвіду роботи вчителів; аналіз шкільних програм, підручників і навчальних посібників; аналіз письмових робіт і усних висловлювань учнів початкових класів класів; констатуючі зрізи і дослідне навчання; цілеспрямовані методичні спостереження за динамікою формування знань, умінь і навичок учнів; теоретичний аналіз процесу розвитку звязного мовлення за розробленою нами методичною системою; статистична обробка експериментальних даних з відповідними методичними коментарями і висновками.
Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні системи розвитку звязного мовлення у учнів початкових класів на міжпредметній основі, яка узагальнено відображає зміст, методи викладання, форми педагогічного впливу на учнів і ступінь результативності їх навчання; визначенні критеріїв ефективного впровадження пропонованої системи в шкільну практику; розробці науково-методичних рекомендацій для вчителів початкових класів.
Апробація і практичне значення одержаних результатів: результати дослідження можуть бути застосовані при подальших дослідженнях використання міжпредметних зв'язків, а також у дидактичній практиці. Дане дослідження направлене на розробку методичних рекомендацій щодо підвищення якості роботи над зв'язним мовленням на уроках рідної мови і читання в початковій школі. Результати дослідження апробовано на студентсько-викладацькому науково-методичному семінарі «Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 30 березня 2010 року. Основні результати дослідження опубліковані в науковій статті: «Науково-методичні засади інтеграції»// Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, зо березня 2010 р.)– Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – с. 69 – 71.
Обсяг і структура роботи: дана робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та 6 додатків.
Повний обсяг роботи в сторінках – 112с.
Список використаних джерел складається зі 80 найменувань.
Додатки займають 13 с.
Ціна

1000

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.