Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Інтегроване навчання української мови майбутніх вчителів початкових класів


Магістерська
K-26433

Зміст
Вступ .......................................................................................................................3
Розділ I. Теоретико-методологічні засади інтегрованого навчання у вищій педагогічній освіті...................................................................................................8
1.1. Категоріальний аналіз поняття інтеграції у площині філософії освіти в Україні......................................................................................................................8
1.2. Психологічний аспект інтегрованого підходу до навчання української мови у педагогічних ВНЗ......................................................................................24
1.3. Формування мовнокомунікативної професійної компетенції майбутніх вчителів як стратегічна мета інтегрованого викладання української мови на нефілологічних факультетах ВНЗ.......................................................................43
Висновки до розділу I .........................................................................................49
Розділ II. Методика інтегрованого навчання української мови студентів – майбутніх вчителів початкових класів................................................................50
2.1.Характеристика змісту, форм і методів інтегрованого навчання української мови студентів – майбутніх вчителів початкових класів..............50
2.1.1. Типологія міжпредметної інтеграції у площині підготовки майбутніх класоводів до інтегрованого навчання української мови у початкових класах......................................................................................................................50
2.1.2. Аналіз навчально-методичних комплексів (НМК) інтегрованих українськомовних дисциплін для студентів ННІ педагогіки............................57
2.2. Інтеграція різних видів навчальної діяльності студента на заняттях з української мови....................................................................................................68
2.3. Організація й проведення експериментально-дослідного інтегрованого навчання.................................................................................................................76
Висновки до розділу II........................................................................................85
Загальні висновки...............................................................................................86
Список використаної літератури.....................................................................88
Додатки .................................................................................................................95

Вступ
Актуальність дослідження: Проблема особистісно орієнтованої гуманістичної освіти є сьогодні центральною і саме вона є предметом теоретичного вивчення й експериментальних досліджень. Відповідно до цього головна мета сучасної освіти – формування основи для самореалізації особистості, яка стає можливою за умови створення умов для самопізнання, самовдосконалення та розвитку творчого потенціалу студента.
Багаторічний досвід роботи вчених у галузі освіти дає підстави стверджувати, що розв’язання проблеми особистісно зорієнтованої освіти і її продуктивності пов’язане з інтеграцією змісту освіти. Наукові дослідження показують, що інтеграція змісту освіти багато в чому вирішує проблему зміцнення та збереження психічного і фізичного здоров’я студентів, сприяє підвищенню мотивації навчальної діяльності.
Для нашої сучасності характерна інтеграція наук, прагнення отримати найточніше уявлення про загальну будову світу. Ці ідеї знаходять своє відображення як в концепції сучасної шкільної освіти, так і в концепції професійної підготовки спеціалістів. Провідною тенденцією осучаснення і вдосконалення змісту освіти С.У.Гончаренко називає його гуманітаризацію, що передбачає „...інтеграцію різнорідних знань про людину, її мислення, про природу і суспільство, одержаних при вивченні різних навчальних предметів, у єдину наукову картину світу” [11, 9].
Інтеграція – важлива умова сучасної науки і розвитку цивілізації в цілому. Адже нинішня стадія наукового мислення дедалі більше характеризується прагненням розглядати не окремі, ізольовані об'єкти, явища життя, а їх більш чи менш широкі єдності. Тож інтеграція, як „вимога об'єднання у ціле якихось частин чи елементів, вважається необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу” [22, 14].
Поняття “інтеграції” має загальнонауковий зміст і часто використо-вується у дидактиці. У загальнонауковому аспекті „інтеграція” – це процес взаємопроникнення, ущільнення, уніфікації знання, який проявляється через єдність з протилежним йому процесом розчленування, розмежування, диференціації, процес, який об’єктивно детермінується взаємопроникненням різних видів і компонентів матеріальної і духовної діяльності людей, а в своїх найглибших основах – матеріальною єдністю світу, всезагальним зв’язком, ізоморфізмом структур в якісно різноманітних об’єктах” [1, 7].
У сучасній психолого-педагогічній науці активно здійснюються дослід-ження з проблем інтеграції навчання. Гуманізація освіти неможлива без інтеграції її змісту, формування цілісного мислення. Загальновідомо, що із зростанням об’єму інформації, якою має оволодіти студент протягом навчання у вищих навчальних закладах і поза ними для адаптації у сучасному суспільстві, на фоні погіршення екологічних умов погіршується і стан здоров’я підростаючого покоління. При цьому інтеграція змісту освіти обумовлює природовідповідність навчання, забезпечує психічне здоров’я дітей, цілісність свідомості тому, що інтегровані знання – цілісні.
Отже, інтеграція – це „процес, який передбачає взаємопроникнення різних частин попереднього цілого, що супроводжується ускладненням, зміцненням зв’язків, що існують між ними, і обов’язковим створенням нових зв’язків” [12, 18]. Такий процес веде до утворення нової цілісності.
Сучасна педагогічна наука стверджує, що „для продуктивного засвоєння учнем знань і для його інтелектуального розвитку важливе значення має встановлення широких зв’язків як між різними розділами курсу, який вивчається, так і між різними дисциплінами в цілому” [13, 68] (внутрішньо-предметна і міжпредметна інтеграція). Досвід показує, що інтегроване навчання, за якого матеріал доповнюється та повторюється іншими напрямами, дає набагато кращій результат у порівнянні з традиційним вивченням дисциплін. Інтегрований підхід сприяє виробленню системи знань, розвиває здібності до їх переносу в інші галузі.
Ідея педагогічної інтеграції, на думку дослідників, не є новим явищем у вітчизняній педагогіці. Слід згадати створений К.Ушинським синтетичний метод навчання грамоти, уроки мислення в природі В.Сухомлинського, уроки мистецтва Д. Ковалевського та Б.Юсова, педагогічну теорію співробітництва Ш.Амонашвілі, що побудована на засадах інтеграції. Серед сучасних дослід-ників, які опікуються цією проблемою, можна назвати Т.Браже, О.Гільзову, М.Масол, О.Савченко, Н.Сердюкову, О.Сухаревську, В.Фоменка та ін.
Актуальність проблеми пошуку раціональних шляхів інтеграції різних дисциплін у процесі навчання посилюється також у зв’язку з перевантаженістю студентів навчальними предметами, тематичною однорідністю навчальних дисциплін, необхідністю формування цілісного світогляду у взаємозв’язку його елементів. Винятково актуальним сьогодні є й формування такого підходу до інтеграції у навчальному процесі, що враховує всі основні етапи, функції, аспекти та фактори цього багатокомпонентного педагогічного явища.
На сучасному етапі окремі елементи інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу у вищій школі втілені в практичну діяльність. Доведено, що інтегрований підхід у навчанні сприяє розширенню соціально-пізнавального досвіду студентів у руслі поставлених викладачем конкретних навчально-виховних завдань, інтенсивному розвитку студентів в аспекті вибраної тематики; формуванню інтересу до подій і явищ дійсності, вихованню особистості, розвиває загальнонавчальні навички дітей.
Однак інформативність і привабливість змісту навчального матеріалу самі собою не забезпечують ефективності його засвоєння і розвитку окремих сторін особистості студента. Для цього необхідний такий же детальний відбір засобів засвоєння та прийомів навчальної роботи, на що в сучасній вищій школі звертається недостатньо уваги, що й визначило тему нашого дослідження: «Інтегроване навчання української мови майбутніх вчителів початкових класів».
Об’єкт дослідження: інтеграція змісту освіти у вищій школі.
Предмет дослідження: способи інтеграції змісту навчання української мови.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити способи інтеграції змісту навчання української мови.
Гіпотеза дослідження. Ефективність навчання української мови майбутніх вчителів початкової школи значно підвищиться, якщо використовувати такі способи інтеграції змісту освіти:
- інтегровані курси:
- інтегровані підручники;
- інтегровані завдання;
- інтегровані заняття.
У відповідності до поставленої мети та гіпотези дослідження визначені такі завдання:
1. Проаналізувати стан проблеми інтеграції змісту освіти у психологічній, педагогічній та методичній літературі.
2. Вивчити стан проблеми інтеграції змісту освіти у масовому педагогічному досвіді.
3. Виділити та обґрунтувати способи інтеграції змісту навчання української мови.
4. Вивчити вплив експериментальної методики на результативність навчального процесу.
Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження:
теоретичні: аналіз, систематизація та узагальнення психологічної, педагогічної, методичної літератури з проблеми дослідження; вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду.
емпіричні: педагогічні спостереження; анкетування вчителів початко-вих класів, педагогічний експеримент; кількісний і якісний аналіз експери-ментальних даних.
Апробація і практичне значення одержаних результатів: результати дослідження можуть бути застосовані при подальших дослідженнях використання інтеграції, а також у дидактичній практиці. Дане дослідження направлене на розробку методичних рекомендацій щодо підвищення якості роботи над мовною компетенцією майбутніх вчителів початкових класів. Результати дослідження апробовано на студентсько-викладацькому науково-методичному семінарі «Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 30 березня 2010 року. Основні результати дослідження опубліковані в науковій статті: «Науково-методичні засади інтеграції»// Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, зо березня 2010 р.)– Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – с. 69 – 71.
Обсяг і структура роботи: дана робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та 3 додатків.
Повний обсяг роботи в сторінках – 171с.
Список використаних джерел складається зі 89 найменувань.
Додатки займають 73с.
Ціна

1500

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.