Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Педагогіка підсумковий тест (МАУП)


Контрольна робота
K-20404

Підсумковий тест
Question 1
Балів: 1
Педагогіка – це наука:
Виберіть одну правильну відповідь
a. про мистецтво впливу вихователя на вихованця
b. про співпрацю суб’єктів процесу
c. про виховання
d. про відносини батьків і дітей
e. про підготовку молоді до життя
Question 2
Балів: 1
Що визначило розвиток педагогіки як науки:
Виберіть одну правильну відповідь
a. біологічний закон збереження роду
b. розвиток виробництва
c. об’єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя і праці
d. умови життя і праці
e. турбота батьків про щастя дітей
Question 3
Балів: 1
Класно-урочну систему навчання вперше науково обґрунтував
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ян-Амос Коменський
b. К.Д. Ушинський
c. Мартін Лютер
d. Франсуа Рабле
e. А. Дістерверг
Question 4
Балів: 1
Хто із відомих вчених сформував систему поглядів на виховання “джентльмена”–буржуа, який володіє необхідними для себе і суспільства чеснотами:
Виберіть одну правильну відповідь
a. А. Маслоу
b. Жан Піаже
c. Джон Локк
d. Дені Дідро
e. Клод Андріан Гельвецій
Question 5
Балів: 1
Хто автор одного із перших українських підручників “Граматика словенська”:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Т. Шевченко
b. Мелетій Смотрицький
c. І. Франко
d. Іван Федоров
e. Петро Могила
Question 6
Балів: 1
Педагогіка вищої школи – це:
Виберіть одну правильну відповідь a. синтез знань про природу
b. комплекс теоретичних і прикладних наук про процеси виховання і навчання
c. частина філософії
d. наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як фахівців відповідно до вимог держави, суспільства

Question 7
Балів: 1
Об’єктом педагогіки вищої школи є:
Виберіть одну правильну відповідь a. педагогічна система вищої школи
b. форми, методи навчання
c. діяльність суб’єктів викладання і учіння
d. система народної освіти
e. система вищої освіти і педагогічні процеси в ній
Question 8
Балів: 1
Базовою наукою для всіх педагогічних галузей є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. загальна педагогіка
b. історія педагогіки
c. вікова педагогіка
d. психологічна педагогіка
e. спеціальна педагогіка
Question 9
Балів: 1
Яку функцію здійснює педагогіка при теоретичному вивченні, описі, аналізі теоретичних явищ і процесів причинно-наслідкових зв'язків:
Виберіть одну правильну відповідь
a. організаторську
b. проективно-конструктивну
c. аналітичну
d. контрольну
e. прогностичну
Question 10
Балів: 1
В чому полягає специфіка формуючого експерименту перед констатуючим:
Виберіть одну правильну відповідь
a. аналізі передового досвіду з предмету дослідження
b. аналізі анкетування, інтерв’ю, тестів
c. вивченні документації організації
d. вивченні результатів анкетування
e. утворення на основі гіпотези нової моделі педагогічної діяльності
Question 11
Балів: 1
На основі якого законодавчого чи нормативного документу функціонує сучасна система освіти в Україні:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні
b. Закон “Про освіту”
c. Концепція національного виховання
d. Держана національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття)
e. Закон “Про вищу освіту”
Question 12
Балів: 1
Педагогічний процес – це:
Виберіть одну правильну відповідь a. методика навчання і виховання
b. динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на формування особистості вихованця
c. технологія навчання
d. навчально-виховний процес
e. сукупність навчальних занять та різних форм виховної роботи
Question 13
Балів: 1
Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей і талантів особистості:
Виберіть одну правильну відповідь
a. від обсягу здобутих знань, умінь
b. від потреб і мотивів діяльності
c. від кількості прочитаних книг
d. від організації і здійснення цілеспрямованого навчально-виховного процесу
e. від спілкування
Question 14
Балів: 1
Болонський процес – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. створення єдиного освітнього простору в Європі
b. порівняння систем освіти
c. масштабна національна стратегія науково-технічного розвитку
d. підвищення ефективності навчального процесу
e. розширення самостійності освітніх закладів
Question 15
Балів: 1
Дидактика – це:
Виберіть одну правильну відповідь a. наука про закономірності формування особистості
b. наука про людину
c. частина педагогіки, що вивчає процес виховального навчання
d. галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти і навчання
e. наука про виховання людини
Question 16
Балів: 1
Науково-теоретична функція дидактики передбачає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. формування знань особистості
b. вивчення діяльності викладача
c. визначення сутності процесу навчання, його форм, закономірностей і т.п.
d. впровадження інноваційних технологій навчання
e. конструювання педагогічної діяльності суб’єктів викладання
Question 17
Балів: 1
Об’єктом дослідження дидактики є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. управління навчальним закладом
b. методи навчання
c. форми виховного впливу на особистість
d. педагогічні явища і факти навчального процесу
e. моральні якості особистості
Question 18
Балів: 1
Основними категоріями дидактики є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. організація навчання
b. викладання і учіння
c. управління навчанням
d. форми навчання
e. методика навчання
Question 19
Балів: 1
Зміст освіти – це:
Виберіть одну правильну відповідь a. система професійних знань
b. професійні уміння та навички
c. система наукових знань, практичних умінь та навичок, які здобуваються особистістю у відповідному закладі освіти
d. перелік навчальних предметів, які вивчаються у закладі освіти
e. коло знань, яке кожен студент обирає для свого розвитку
Question 20
Балів: 1
Які із названих факторів впливають, у першу чергу, на зміст освіти:
Виберіть одну правильну відповідь
a. педагогічні наміри
b. особистісні потреби
c. організаційні наміри
d. суспільні потреби
e. особистісні мотиви
Question 21
Балів: 1
Суть навчального процесу полягає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. у формуванні умінь суб’єктів навчально-пізнавальної діяльності
b. в управлінні навчанням
c. у взаємодії суб’єктів викладання і учіння
d. формуванні навичок суб’єктів учіння
e. в отриманні знань
Question 22
Балів: 1
Найбільш високий рівень опанування знаннями – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. творчий
b. репродуктивний
c. аналітичний
d. творчо-пошуковий
e. реконструктивний
Question 23
Балів: 1
Основна мета стимуляційно-мотиваційного компоненту процесу навчання:
Виберіть одну правильну відповідь
a. використати інноваційні форми навчального процесу
b. підвищити престижність навчального процесу
c. домогтись активності суб’єктів учіння у навчальному процесі
d. задіяти зовнішні чинники впливу на процес навчання
e. поліпшити контроль знань
Question 24
Балів: 1
До операційно-діяльного компоненту процесу навчання входять:
Виберіть одну правильну відповідь
a. заліки і іспити
b. форми, методи, засоби навчання
c. викладання і учіння
d. принципи навчання
e. закономірності навчання
Question 25
Балів: 1
В якому документі визначається зміст та обсяг знань з кожної навчальної дисципліни:
Виберіть одну правильну відповідь
a. робочій програмі
b. навчальному плані
c. методичних вказівках
d. навчальній програмі
e. навчальних положеннях
Question 26
Балів: 1
Дидактичні принципи навчального процесу – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. методи навчання
b. положення нормативного характеру
c. об'єктивні закономірності
d. сукупність навчальних занять
e. способи взаємодії між викладачем і студентами
Question 27
Балів: 1
Цільовий компонент навчального процесу включає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. мету та завдання
b. організацію навчання
c. стимули навчання
d. організаційні форми
e. методи та прийоми
Question 28
Балів: 1
Регулювання навчально-пізнавальної діяльності полягає у тому, щоб кожна дія процесу навчання відповідала:
Виберіть одну правильну відповідь
a. установкам до педагогічної майстерності
b. цільовим установкам і завданням процесу навчання
c. бажанням суб’єктів учіння
d. змісту підручників, посібників
e. компетентності викладача
Question 29
Балів: 1
Принцип наочності навчання за своєю сутністю характеризує:
Виберіть одну правильну відповідь
a. зв’язок теорії з практикою
b. відповідність змісту навчального матеріалу рівню підготовки суб’єктів учіння
c. систематичність навчання
d. логічність викладу навчального матеріалу
e. залежність ефективності навчання від сприймання особистістю навчального матеріалу всіма органами відчуття
Question 30
Балів: 1
Більш повно учіння можна визначити як:
Виберіть одну правильну відповідь
a. оволодіння сумою знань
b. вивчення змісту навчальних предметів
c. узагальнення навчального матеріалу
d. сприймання навчального матеріалу
e. діяльність на заняттях та у процесі самоосвіти
Question 31
Балів: 1
У якому із видів навчання більш ефективно здійснюється навчально-пізнавальна діяльність особистості:
Виберіть одну правильну відповідь
a. програмованому
b. машинному
c. пояснювально-ілюстративному
d. проблемному
e. модульному
Question 32
Балів: 1
Логіко-технічний, психологічний, соціотехнічний компоненти складають технологічну основу навчання:
Виберіть одну правильну відповідь
a. модульного
b. проблемного
c. ігрового
d. програмованого
e. машинного
Question 33
Балів: 1
Організаційна форма навчання – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. зовнішній вияв узгодженої діяльності суб’єктів викладання і учіння
b. лекції, консультації
c. практичні заняття суб’єктів учіння
d. викладання навчального матеріалу
e. способи взаємодії викладача і студентів
Question 34
Балів: 1
Оглядова лекція – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. інформація про досягнення у змісті навчальної дисципліни
b. інформація про навчальні предмети
c. викладання суттєвих знань із даної теми
d. систематизована інформація про наукові знання за навчальний курс
e. практичні дії на основі здобутих знань
Question 35
Балів: 1
За інноваційною технологією семінари у вигляді ділової гри – це:
Виберіть одну правильну відповідь a. парадокси
b. КВК
c. факти
d. диспути
e. ситуації
Question 36
Балів: 1
Яка з лекцій проводиться у формі діалогу або монологу двох викладачів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. лекція-конференція
b. проблемна лекція
c. лекція-консультація
d. бінарна лекція
e. лекція-диспут
Question 37
Балів: 1
Як розуміти проведення семінару за класичною організаційною технологією:
Виберіть одну правильну відповідь
a. семінар-запитання-відповідь
b. семінар обговорення рефератів
c. семінар-диспут
d. семінар-прес-конференція
e. семінар з обговоренням доповідей
Question 38
Балів: 1
Основний недолік проведення дидактичної гри “Що? Де? Коли?”:
Виберіть одну правильну відповідь
a. відсутня творчість
b. імпровізація
c. психолого-педагогічна спрямованість
d. артистичність
e. регламент
Question 39
Балів: 1
Яка з дидактичних ігор більш ефективно впливає на рівень розвитку пізнавальної самосвідомості студентів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. реконструктивна
b. репродуктивна
c. аналітична
d. конструктивна
e. творча
Question 40
Балів: 1
В організаційній технології бально-рейтингового навчання етап “мозковий штурм” є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. читання та обговорення рефератів
b. виступи лідерів підгруп
c. обговорення питань семінару з висновками
d. наукова дискусія у процесі обговорення питань семінару
e. питання, відповідь кожного студента
Question 41
Балів: 1
Визначте більш суттєвий варіант дефініції методу навчання:
Виберіть одну правильну відповідь
a. структура дії
b. форма взаємодії
c. форма взаємодії суб’єктів навчання
d. спосіб досягнення навчальної мети
e. сукупність засобів навчання
Question 42
Балів: 1
Мотиваційна функція методу передбачає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. формування спонукальних сил навчання
b. організацію правильних взаємовідносин між суб’єктами навчального процесу
c. загальний розвиток особистості
d. гармонійний розвиток особистості спеціаліста у відповідній галузі виробництва
e. організацію ефективної самостійної роботи студентів
Question 43
Балів: 1
Аналіз оцінювання знань, умінь та навичок, виявлення динаміки, тенденцій прогнозування результатів навчальної діяльності у закладі освіти здійснюється у процесі:
Виберіть одну правильну відповідь
a. регулювання навчальної діяльності
b. визначення рівня знань
c. контролю навчання
d. діагностики навчання
e. регулювання навчальної діяльності
Question 44
Балів: 1
Зміст якого принципу діагностики навчання передбачає адекватність встановленим критеріям оцінки знань:
Виберіть одну правильну відповідь
a. гласності
b. об’єктивності
c. систематичності
d. єдності вимог
e. всебічності
Question 45
Балів: 1
Оцінка відтворених, засвоєних суб’єктом знань, використання їх у нестандартних умовах характеризує:
Виберіть одну правильну відповідь
a. якість знань
b. рівень знань
c. обсяг знань
d. кількість знань
e. суму знань
Question 46
Балів: 1
Демонстрування як наочний метод навчання передбачає показ студентам:
Виберіть одну правильну відповідь
a. муляжів
b. моделей
c. макетів
d. творів образотворчого мистецтва
e. фрагментів наукових експериментів
Question 47
Балів: 1
Зміст форми перевірки колоквіум включає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. самоопитування у відповідності з поставленими вимогами
b. письмове опитування на заліках
c. письмове опитування у період поточної перевірки
d. усне опитування кожного студента на практичних заняттях
e. опитування за допомогою автоматизованих засобів
Question 48
Балів: 1
Контроль стимулює навчально-пізнавальну діяльність студентів, прогнозує процес викладання – основний зміст його функції:
Виберіть одну правильну відповідь
a. діагностичної
b. виховної
c. освітньої
d. розвиваючої
e. прогностично-методичної
Question 49
Балів: 1
Форма виявлення рівня знань, умінь та навичок це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. оцінка
b. класифікація
c. систематизація
d. перевірка
e. облік
Question 50
Балів: 1
Контрольна робота як форма контролю навчання студентів вимагає рівня знань:
Виберіть одну правильну відповідь
a. реконструктивного
b. творчого
c. дослідницького
d. репродуктивного
e. творчо-пошукового
Question 51
Балів: 1
Виховний процес – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. система виховних заходів спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості
b. сукупність виховних дій, направлених на досягнення відповідних результатів
c. прищеплення відповідних якостей особистості
d. надання допомоги вихованцям
e. опосередкований вплив на особистість з метою прищеплення відповідних якостей
Question 52
Балів: 1
Рушійні сили процесу виховання – це суперечності:
Виберіть одну правильну відповідь
a. між викладачем і студентом
b. формами і методами
c. між негативною поведінкою і умовами життя особистості
d. між вимогами вихователя і підготовленістю вихованця до їх сприймання
e. між комунікативною неузгодженістю суб’єктів процесу
Question 53
Балів: 1
Характерними ознаками гуманного виховання є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. повага прав і свобод особистості
b. заохочення добрих справ
c. повна свобода дій вихованця
d. лібералізація життєдіяльності
e. авторитаризм
Question 54
Балів: 1
Яку головну мету виховання висуває сучасний навчально-освітній заклад:
Виберіть одну правильну відповідь
a. формувати всебічно гармонійно розвинену особистість – громадянина своєї країни
b. сформувати національно-свідому особистість
c. розвивати задатки і здібності особистості
d. підготувати спеціаліста
e. сприяти різнобічному, розвиткові особистості
Question 55
Балів: 1
Комплексність виховання – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. взаємоузгоджена діяльність всіх структурних елементів суспільства, державних закладів з метою формування всебічно і гармонійно вихованої особистості
b. процес інтерактивного навчання
c. взаємозв’язок процесів навчання і виховання
d. комплексність методів виховного впливу на особистість
e. використання різноманітних форм виховання
Question 56
Балів: 1
Закономірності виховання – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. положення виховного процесу
b. суб’єктивні дії направлені на формування особистості
c. об’єктивно існуючі зв’язки у виховному процесі
d. сукупність форм виховного впливу
e. дії вихователів
Question 57
Балів: 1
Більш повно інтеріоризація процесів виховання і самовиховання – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. вплив вихователя на вихованця
b. вплив зовнішніх чинників на формування відповідних якостей особистості
c. вплив внутрішнього психічного стану особистості на її поведінку
d. сумісна діяльність батьків і громадськості
e. вростання зовнішніх практичних дій у внутрішні розумові дії

Question 58
Балів: 1
Принцип природовідповідності у вихованні налаштовує на врахування:
Виберіть одну правильну відповідь
a. багатогранності і цілісної природи особистості
b. системи перспективних ліній
c. комплексного підходу до виховання
d. впливу середовища на особистість
e. вербального мислення суб’єкта
Question 59
Балів: 1
Принцип культуровідповідності у вихованні більш узагальнено вимагає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. урахування психічного стану особистості
b. здійснення виховання у контексті національної культури
c. свідомого ставлення до навколишнього середовища
d. генезу особистості
e. органічного зв’язку виховання із всіма напрямами культури
Question 60
Балів: 1
Формування в особистості норм поведінки, якостей сорому, совісті, гідності - основні завдання:
Виберіть одну правильну відповідь
a. громадянського виховання
b. екологічного виховання
c. патріотичного виховання
d. трудового виховання
e. морального виховання
Question 61
Балів: 1
Форма виховання – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. засіб, метод
b. засіб впливу на особистість
c. зовнішнє вираження узгодженої діяльності викладача і студента в процесі навчання
d. зовнішнє вираження виховної дії
e. процес виховання
Question 62
Балів: 1
У чому полягає системний характер форм виховного процесу:
Виберіть одну правильну відповідь
a. у колективному характері діяльності
b. у заздалегідь поставленій меті, завданнях, складових компонентах
c. у формах поведінки вихованців
d. у принципах виконання
e. у способах діяльності
Question 63
Балів: 1
Лекція як форма виховання – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. проста форма
b. індивідуальна
c. комплексна
d. групова
e. специфічна
Question 64
Балів: 1
Тематичний ранок – це виховна форма:
Виберіть одну правильну відповідь
a. проста
b. індивідуальна
c. мікро групова
d. групова
e. комплексна
Question 65
Балів: 1
Діяльність гуртків художньої самодіяльності це форма виховання:
Виберіть одну правильну відповідь
a. масова
b. комплексна
c. проста
d. групова
e. індивідуальна
Question 66
Балів: 1
Зміст простої форми виховання розкривається за допомогою:
Виберіть одну правильну відповідь
a. одного методу і одного засобу
b. корегування
c. засобів впливу на особистість
d. методів навчання
e. масових дій суб’єктів виховного впливу
Question 67
Балів: 1
Яка з форм виховання більш ефективно впливає на формування свідомості особистості:
Виберіть одну правильну відповідь
a. читацька конференція
b. обговорення кінофільму
c. свято
d. дискотека
e. диспут
Question 68
Балів: 1
Художність, образність, виразність – характерні риси виховної форми:
Виберіть одну правильну відповідь
a. індивідуальної
b. комплексної
c. простої
d. колективної
e. групової
Question 69
Балів: 1
Інтерактивне виховання – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. вплив на свідомість особистості
b. формування психологічних якостей
c. виховання патріотизму
d. взаємодія учасників виховної КТС
e. розумове виховання
Question 70
Балів: 1
Передбачення і запобігання негативних ситуацій основне завдання головного менеджера КТС при:
Виберіть одну правильну відповідь
a. проведенні КТС
b. підборі засобів виховного впливу
c. аналізі результатів
d. вивчення та формування суспільної думки
e. плануванні КТС
Question 71
Балів: 1
Метод виховання – це, більш суттєво
Виберіть одну правильну відповідь a. процес розумового виховання
b. шлях досягнення мети виховання
c. процес діяльності викладача
d. взаємодія суб’єктів виховання
e. вплив на свідомість вихованця
Question 72
Балів: 1
Сучасні методи родинного виховання обгрунтував:
Виберіть одну правильну відповідь
a. С. Бонрад
b. М. Болдирєв
c. І. Щукіна
d. І. Харламов
e. М. Стельмахович
Question 73
Балів: 1
Метод, в основі якого знаходиться мета обговорення конкретних фактів, подій – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. бесіди
b. прикладу
c. лекції
d. розповіді
e. диспуту
Question 74
Балів: 1
Спосіб впливу, за допомогою якого вихователь стимулює або гальмує дії вихованців – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. перспективних ліній
b. метод привчання
c. метод вправ
d. метод громадської думки
e. педагогічної вимоги
Question 75
Балів: 1
Який метод дозволяє поглянути на діяльність вихованця очима друзів, батьків, колег:
Виберіть одну правильну відповідь
a. анкетування
b. незалежних характеристик
c. спостереження
d. бесіди
e. інтерв’ю
Question 76
Балів: 1
Спосіб оцінки позитивної поведінки вихованця – це:
Виберіть одну правильну відповідь a. метод рольової гри
b. конкуренції
c. метод покарання
d. метод заохочення
e. метод змагання
Question 77
Балів: 1
Який із методів самовиховання особистості передбачає свідоме регулювання її життєдіяльності:
Виберіть одну правильну відповідь a. метод самозвіту
b. метод самообов’язку
c. метод самоконтролю
d. метод самоаналізу
e. метод самооцінки
Question 78
Балів: 1
Сукупність прийомів зіткнення різних точок зору, обстоювання своєї думки знаходиться в основі методу:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розповіді
b. диспуту
c. покарання
d. вправ
e. бесіди
Question 79
Балів: 1
Першовідкривачем методів виховання вважають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. А. Маслоу
b. Й. Герберта
c. В. Сухомлинського
d. А. Дістерверга
e. А. Макаренко
Question 80
Балів: 1
У змісті якого методу знаходяться прийоми реалізації яскравих і привабливих цілей:
Виберіть одну правильну відповідь
a. привчання
b. заохочення
c. виховних ситуацій
d. перспективних ліній
e. громадської думки
Question 81
Балів: 1
Суспільно-корисна мета діяльності – це основна прикмета:
Виберіть одну правильну відповідь
a. групи студентів
b. клубу по інтересам
c. групи шахраїв
d. фанатів футбольного клубу
e. трудового (навчального) колективу
Question 82
Балів: 1
На якому етапі свого розвитку колектив перетворюється у носія функцій: організаторської, виховної, стимулювання:
Виберіть одну правильну відповідь
a. другому
b. першому
c. третьому
Question 83
Балів: 1
Активна взаємодія людини з життєвою дійсністю – це її:
Виберіть одну правильну відповідь
a. прагнення
b. діяльність
c. передбачення
d. перспектива
e. переконання
Question 84
Балів: 1
Потреби є основою структурного компоненту діяльності особистості:
Виберіть одну правильну відповідь
a. операційно-психічного
b. контрольно-регулюючого
c. цільового і мотиваційного
d. оціночно – результативного
e. стимулюючого
Question 85
Балів: 1
Розуміння людини людиною передбачає сторону спілкування:
Виберіть одну правильну відповідь
a. перцептивну
b. інтерактивну
c. комунікативну
Question 86
Балів: 1
Тон колективу на відповідній стадії розвитку – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. гідність
b. вимогливість
c. внутрішня духовна сила
d. оптимізм
e. честь колективу
Question 87
Балів: 1
Більш ефективна діяльність соціальної групи при наявності
Виберіть одну правильну відповідь
a. 7 осіб
b. 3-х осіб
c. 12 осіб
d. 15 осіб
e. 10 осіб
Question 88
Балів: 1
Соціальна група в якій люди не пов’язані реальною взаємодією – це групи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. реферативні
b. умовні
c. формальні
d. неформальні
e. реальні
Question 89
Балів: 1
Конфлікт в колективі (соціальній групі), який залежить від обставин, що можуть змінюватися – це конфлікт:
Виберіть одну правильну відповідь
a. хибний
b. реальний
c. зміщений
d. латентний
e. випадковий або умовний
Question 90
Балів: 1
Виникнення об’єктивної конфліктної ситуації в колективі – це змістовний компонент:
Виберіть одну правильну відповідь
a. структури конфлікту
b. розв’язання конфлікту
c. класифікації
d. динаміки конфлікту
e. системи
Ціна

45

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.