Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Педагогіка підсумковий тест 2 (МАУП)


Контрольна робота
K-21121

Вар. 2
Підсумковий тест
Question 1
Балів: 1
Педагогіка - це наука:
Виберіть одну правильну відповідь
a. про мистецтво впливу вихователя на вихованця
b. про виховання
c. про підготовку молоді до життя
Question 2
Балів: 1
Хто автор одного із перших українських підручників “Граматика словенська”:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Мелетій Смотрицький
b. Іван Федоров
c. Петро Могила
Question 3
Балів: 1
На основі якого законодавчого чи нормативного документу функціонує сучасна система освіти в Україні
Виберіть одну правильну відповідь
a. Закон “Про вищу освіту”
b. Держана національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття)
c. Закон “Про освіту”
Question 4
Балів: 1
Педагогічний процес - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. навчально-виховний процес
b. динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на формування особистості вихованця
c. сукупність навчальних занять та різних форм виховної роботи
Question 5
Балів: 1
Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей і талантів особистості
Виберіть одну правильну відповідь
a. від обсягу здобутих знань, умінь
b. від організації і здійснення цілеспрямованого навчально-виховного процесу
c. від кількості прочитаних книг
Question 6
Балів: 1
Яку головну мету виховання висуває сучасний навчально-освітній заклад
Виберіть одну правильну відповідь
a. розвивати задатки і здібності особистості
b. сприяти різнобічному розвиткові особистості
c. формувати всебічно розвинену особистість - громадянина своєї країни
Question 7
Балів: 1
Болонський процес - це
Виберіть одну правильну відповідь
a. масштабна національна стратегія науково-технічного розвитку
b. створення єдиного освітнього простору в Європі
c. розширення самостійності освітніх закладів
Question 8
Балів: 1
Дидактика - це
Виберіть одну правильну відповідь
a. галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти і навчання
b. частина педагогіки, що вивчає процес виховального навчання
c. наука про закономірності формування особистості
Question 9
Балів: 1
Науково-теоретична функція дидактики передбачає
Виберіть одну правильну відповідь
a. визначення сутності процесу навчання, його форм, закономірностей і т.п.
b. конструювання педагогічної діяльності суб’єктів викладання
c. впровадження інноваційних технологій навчання
Question 10
Балів: 1
Об’єктом дослідження дидактики є
Виберіть одну правильну відповідь
a. педагогічні явища і факти навчального процесу
b. моральні якості особистості
c. форми виховного впливу на особистість
Question 11
Балів: 1
Основними категоріями дидактики є
Виберіть одну правильну відповідь
a. організація та методика навчання
b. освіта і навчання
c. викладання і учіння
Question 12
Балів: 1
Зміст освіти - це
Виберіть одну правильну відповідь
a. перелік навчальних предметів, які вивчаються у закладі освіти
b. коло знань, яке кожен студент обирає для свого розвитку
c. система наукових знань, практичних умінь та навичок, які здобуваються особистістю у відповідному закладі освіти
Question 13
Балів: 1
Які із названих факторів впливають, у першу чергу, на зміст освіти
Виберіть одну правильну відповідь
a. соціальні потреби
b. педагогічні наміри
c. особистісні потреби
Question 14
Балів: 1
Суть навчального процесу полягає
Виберіть одну правильну відповідь
a. у взаємодії суб’єктів викладання і учіння
b. у формуванні умінь і навичок суб’єктів навчально-пізнавальної діяльності
c. в управлінні навчанням
Question 15
Балів: 1
Найбільш високий рівень опанування знаннями - це
Виберіть одну правильну відповідь
a. репродуктивний
b. творчий
c. реконструктивний
Question 16
Балів: 1
Основна мета стимуляційно-мотиваційного компоненту процесу навчання
Виберіть одну правильну відповідь
a. домогтись активності суб’єктів учіння у навчальному процесі
b. поліпшити контроль знань
c. підвищити престижність навчального процесу
Question 17
Балів: 1
До операційно-діяльного компоненту процесу навчання входять
Виберіть одну правильну відповідь
a. закономірності і принципи
b. форми, методи, засоби навчання
c. викладання і учіння
Question 18
Балів: 1
У якому із видів навчання більш ефективно здійснюється навчально-пізнавальна діяльність особистості
Виберіть одну правильну відповідь
a. проблемному
b. модульному
c. пояснювально-ілюстративному
Question 19
Балів: 1
Логіко-технічний, психологічний, соціотехнічний компоненти складають технологічну основу навчання
Виберіть одну правильну відповідь
a. проблемного
b. програмованого
c. модульного
Question 20
Балів: 1
Організаційна форма навчання - це
Виберіть одну правильну відповідь
a. зовнішній вияв узгодженої діяльності суб’єктів викладання і учіння
b. практичні заняття суб’єктів учінння
c. викладання навчального матеріалу
Question 21
Балів: 1
У процесі дослідження Ви визначаєте особливості емоційного стану людини, не відволікаючи його від роботи. Який метод психології можна використати у цьому випадку?
Виберіть одну правильну відповідь
a. спостереження
b. порівняння
c. експерименту
Question 22
Балів: 1
Увага, яка характеризується направленістю та вольовими зусиллями, це
Виберіть одну правильну відповідь
a. довільна
b. мимовільна увага
c. після довільна
Question 23
Балів: 1
Процес відображення у свідомості людини безпосередньо діючих на її органи чуттів предметів або явищ у цілому, це -
Виберіть одну правильну відповідь
a. сприймання
b. уява
c. відчуття
Question 24
Балів: 1
Пам’ять, яка базується на спільній діяльності двох сигнальних систем при головній ролі другої, це -
Виберіть одну правильну відповідь
a. словесно-логічна
b. рухова
c. образна пам’ять
Question 25
Балів: 1
Процес акцентування - збільшення або зменшення окремих ознак, частин предмету відноситься до таких, що характеризує:
Виберіть одну правильну відповідь
a. уяву
b. потяг
c. увагу
Question 26
Балів: 1
Вищим ступенем пізнання людиною об’єктивної дійсності є
Виберіть одну правильну відповідь
a. пам’ять
b. мислення
c. відчуття
Question 27
Балів: 1
Відображення об’єктивного відношення предметів та явищ до потреб людини як організму - це
Виберіть одну правильну відповідь
a. афекти
b. почуття
c. емоції
Question 28
Балів: 1
Складною формою відображення відношення предметів та явищ до вищих потреб і стимулів діяльності людини як особистості є
Виберіть одну правильну відповідь
a. емоції
b. воля
c. почуття
Question 29
Балів: 1
Зазначте серед перелічених психічних явищ психічні властивості особистості
Виберіть одну правильну відповідь
a. темперамент
b. страх
c. уява
Question 30
Балів: 1
Який принцип пізнання психології як об’єкта дослідження розкриває причини виникнення психіки у філогенезі та онтогенезі, закономірну зумовленість психічних явищ, психічної діяльності та психічних властивостей
Виберіть одну правильну відповідь
a. детермінізму
b. системно-структурності
c. відображення
Question 31
Балів: 1
Загальна, генетична, порівняльна психологія відноситься до галузі
Виберіть одну правильну відповідь
a. науково-прикладної
b. практичної
c. теоретичної
Question 32
Балів: 1
Чи вважаються елементарні відчуття вихідною формою прояву психіки
Виберіть одну правильну відповідь
a. Ні
b. Так
Question 33
Балів: 1
Знання, уміння, навички -це
Виберіть одну правильну відповідь
a. психічні процеси
b. психічні властивості
c. психічні утворення
Question 34
Балів: 1
Імпульсивність, конфліктність, категоричність, підозрілість відносяться до акцентуації характеру
Виберіть одну правильну відповідь
a. інтроверта
b. неврастеніка
c. некерованого
Question 35
Балів: 1
Визначте, у кого складніше сформувати такі якості, як контроль та вміння володіти собою
Виберіть одну правильну відповідь
a. у меланхоліка
b. у сангвініка
c. у холерика
Question 36
Балів: 1
Хто визначив три основні структурні компоненти особистості: “Воно” - несвідомі інстинкти; “Я” - відповідна єдність несвідомого і вимог дійсності; “Над - Я” - сукупні моральні норми суспільства, “цензори”
Виберіть одну правильну відповідь
a. І. Кант
b. З. Фрейд
c. Ж. Піаже
Question 37
Балів: 1
Перцептивно - асоціативний засіб між особистісного розуміння допомагає визначити психологічну властивість людині на основі
Виберіть одну правильну відповідь
a. естетичної приналежності
b. якостей іншої людини, зовні схожої на неї
c. її зовнішності
Question 38
Балів: 1
Щоб уникнути при комунікативному акту деформації у спілкуванні який використовується метод
Виберіть одну правильну відповідь
a. не рефлексивного слухання
b. рефлексивного слухання
Question 39
Балів: 1
Розуміння людини людиною в процесі спілкування це функція
Виберіть одну правильну відповідь
a. комунікативна
b. інтерактивна
c. перцептивна
Question 40
Балів: 1
До яких процесів відноситься здатність людини свідомо контролювати свою діяльність і активно управляти нею, переборюючи перешкоди і підкоряючи її свідомо поставленій меті
Виберіть одну правильну відповідь
a. емоційних
b. почуттєвих
c. вольових
Ціна

20

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.