Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Оцініть цей сайт


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Теорія і методика викладання педагогіки початкової школи (НУ ШЕВЧЕНКА)


Контрольна робота
K-27545

ЛЮБУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТЯ 1, 2, 3, 4-5) МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО - 150 ГРН/РАБОТА

Практичне заняття №1

Тема:Методика підготовки та проведення лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять з курсу „Педагогіка початкової школиˮ : традиційний підхід

Завдання1. Розробіть конспект лекційного заняття, самостійно обравши тему і тип лекції (вступна, тематична, інформаційна, підсумкова (заключна), оглядова, узагальнююча, настановча). Структура та вимоги до

1. Підготовка лекції:

- Формулювання теми і визначення основної ідеї, яка є стрижнем лекції і від неї буде залежати мета і основні завдання лекції.

- Складання плану лекції, який дозволяє лектору уявити собі подумки, що він повинен сказати по даній темі, допомагає відібрати найбільш істотний матеріал.

- Добір і систематизація матеріалу (вивчення джерел і літератури, добір фактів, їх аналіз і узагальнення).

4. Проведення лекційного заняття:

- Починайте лекцію з чіткої і ясної формулювання теми, цілей.

-Слідкуйте за системністю і послідовністю викладу матеріалу.

-Звертайте увагу на те, чи з цікавістю вас слухають?

-Гнучко поєднуйте логіку викладу та імпровізацію, теорію і практику (використовуйте цікаві, переконливі приклади, факти).

-Використовуйте ораторські та педагогічні прийоми, що стимулюють творче, критичне мислення учнів (створення проблемної ситуації, історичні екскурси, несподівані порівняння, оригінальні цитати).

-В окремих ситуаціях, там де це доречно, залучайте студентів в діалог. Завершуйте лекцію узагальненнями, лаконічними висновками.

5.Оформлення конспекту лекції

Тема лекції.

Для якої категорії слухачів пропонується лекція (курс, спеціальність, форми навчання).

Вид (тип) лекційного заняття (за дидактичною метою; місцем у навчальному процесі; способом проведення).

Прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на лекції.

Обладнання. Унаочнення (презентація, виставка книг, ілюстрації тощо).

Основна ідея, проблема, що можуть бути подані у вигляді епіграфа, притчі, педагогічної метафори.

План лекції.

Короткий зміст основних положень (обсяг до 5 сторінок)

Література, що пропонується студентам.

Література, що використовувалася викладачем.

Практичне заняття №2

Тема:Методика підготовки та проведення нетрадиційних видів лекційних занять з педагогіки початкової школи

Завдання 1.Розробити навчально-методичну модель проблемної лекції з педагогіки початкової школи. Тему оберіть самостійно. В навчально-методичній моделі вказати:

1. Курс, спеціальність, форма навчання.

2. Розділ навчальної дисципліни.

3. Формулювання теми.

4. Мета та завдання вивчення теми.

6. Ключові поняття теми (перелік та визначення).

7. Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми?

8. План лекційного заняття.

9. Формулювання проблеми у вигляді проблемного питання, проблемного завдання, психолого-педагогічного протиріччя, педагогічної колізії.

10. Текстуальний виклад осново матеріалу з маркуванням положень, що стосуються елементів проблемного викладу лекційного матеріалу.

11. Формулювання висновку, узагальнення.

12. Література для студентів.

13. Література для викладача.

14. Інформаційні, навчально-методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік).

Завдання 2.Навести приклади 10 тем з педагогіки і вказати, які засоби візуалізації доцільно використовувати під час їх вивчення студентами спеціальності „Початкова освітаˮ. Результати оформити у вигляді таблиці.

№ з/п Тема Засоби візуалізації (наочності)

Завдання 3.Розробити навчально-методичну модель бінарної лекції з педагогіки початкової школи.

Бінарна лекція, тобто двох фахівців (наприклад, представників двох різних спеціальностей (педагог і психолог, педагог і корекційний педагог, педагог і викладач методики, педагог і соціальний педагог тощо); представників двох наукових шкіл; теоретика і практика; прихильника чи противника того чи іншого рішення проблеми; викладача і студента).

Тему оберіть самостійно. В навчально-методичній моделі вказати:

1. Курс, спеціальність, форма навчання.

2. Розділ навчальної дисципліни.

3. Формулювання теми.

4. Мета та завдання вивчення теми.

6. Ключові поняття теми (перелік та визначення).

7. Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми?

8. План лекційного заняття.

9. Коротке обґрунтування спеціалістів, які можуть цю тему.

10. Текстуальний виклад осново матеріалу з маркуванням інформації, яку викладає той чи інший спеціаліст.

11. Формулювання висновків, узагальнення.

12. Література для студентів.

13. Література для викладача.

Практичне заняття №3

Тема: Методика підготовки і проведення інноваційних видів семінарських занять з педагогіки початкової школи

Завдання 1.Дати коротку характеристику вказаних видів семінарських занять: модеративний семінар; міжпредметний семінар; семінар-конференція (прес-конференція); семінар-розв'язання педагогічних задач; семінар- „круглий стілˮ; семінар-педагогічна майстерня, вебінар.

Наприклад:

Модеративний семінар - це форма організації навчальної діяльності студентів, провідною характеристикою якої є модерація, що розглядається як специфічний дидактичний метод, сукупність спеціальних методів організації роботи студентів, технологія навчання. Основними ознаками модеративного семінару є:

- керівна („м'яке управлінняˮ) і фасилітаторська роль модератора (викладача);

- спільна освітня діяльність студентів;

- візуалізація змісту навчального матеріалу;

- структурований хід освітнього процесу (індивідуальна - парна - групова - колективна робота);

- презентація напрацювань мікрогруп (візуальна - карточки, колажі, моделі, картини, слайди, видеофільми - і словесна);

- створення сприятливої атмосфери, що сприяє активній участі кожного студента в навчальному процесі.

На youtube можна переглянути модеративний семінар „Стратегія життєтворчості успішної людиниˮ (Н.В. Гавриш).

Завдання 2.

Розробити навчально-методичну модель одного семінарського заняття з актуальних проблем педагогіки початкової школи. Тему і форму проведення семінару оберіть самостійно:

-модеративний семінар*;

-міжпредметний семінар;

-семінар-конференція (прес-конференція);

-семінар-розв'язання педагогічних задач*;

-семінар - „круглий стілˮ;

-семінар-педагогічна майстерня*.

1. Курс, спеціальність, форма навчання.

2. Розділ навчальної дисципліни.

3. Формулювання теми.

4. Мета та завдання вивчення теми.

6. Ключові поняття теми (перелік та визначення).

7. Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми?

8. Підготовчі (пропедевтичні) завдання до заняття (за умови необхідності).

9. Індивідуально-творчі завдання та проблемні питання для студентів.

7. План семінарського заняття (основні питання).

8. Короткий зміст кожного з етапів семінарського заняття.

9. Література для студентів.

10. Інформаційні, навчально-методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік).

* - бонусне завдання, тобто за виконання цього завдання студент може отримати бонусні бали

**- зміст і характеристика етапу можуть суттєво змінюватися залежно від виду семінарського заняття

Практичне заняття №4-5

Тема: Використання інноваційних форм, методі та технологій під час проведення практичних занять з курсу„Педагогіка початкової школиˮ

Завдання 1.

Розробити навчально-методичну модель одного практичного заняття з використання будь-якої з форм, методів та технологій інтерактивного навчання. Тему і форму проведення заняття оберіть самостійно:

-практичне заняття у формі гри (ділової, сюжетно-рьолової, імітаційно-моделюючої);

-практичне заняття з використанням кейс-методу*;

-практичне заняття у форму навчального тренінгу*;

-практичне заняття з використанням прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів („мозковий штурмˮ, складання інтелектуальної карти, метод морфологічного аналізу, метод особистісної емпатії, метод синектики)

-практичне заняття з використанням різних форм групової роботи;

-практичне заняття з використанням педагогічного коучингу* як інноваційної технології науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вихователя.

1. Курс, спеціальність, форма навчання.

2. Розділ навчальної дисципліни.

3. Формулювання теми.

4. Мета та завдання вивчення теми.

6. Ключові поняття теми (перелік та визначення).

7. Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми?

8. Підготовчі (пропедевтичні) завдання до заняття (за умови необхідності).

9. Індивідуально-творчі завдання та проблемні питання для студентів.

7. План заняття (етапи відповідно до обраної технології).

8. Короткий зміст кожного з етапів заняття.

9. Література для студентів.

10. Інформаційні, навчально-методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік).

* - завдання, що є бонусними.

Завдання 2.

Розробити навчально-методичну модель одного практичного заняття з використання елементів арт-педагогіки. Тему оберіть самостійно**.

1. Курс, спеціальність, форма навчання.

2. Розділ навчальної дисципліни.

3. Формулювання теми.

4. Мета та завдання вивчення теми.

6. Ключові поняття теми (перелік та визначення).

7. Якими знаннями, уміннями, компетентностями повинен оволодіти студент у процесі вивчення теми?

8. Підготовчі (пропедевтичні) завдання до заняття (за умови необхідності).

9. Індивідуально-творчі завдання та проблемні питання для студентів.

7. План заняття (етапи відповідно до обраної технології).

8. Короткий зміст кожного з етапів заняття.

9. Література для студентів.

10. Інформаційні, навчально-методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік), а також 3-4 конкретні приклади наочного матеріалу.

** - завдання є бонусними.
Ціна

600

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.