Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Основи демократії - тести (телеуніверситет МАУП)


Контрольна робота
K-15772

Тест до теми 1
1
Балів: 1
Політологія це наука про:
Виберіть одну правильну відповідь
a. державу
b. суспільство
c. політику
d. владу
Question 2
Балів: 1
До найбільш важливих понять політології належать:
Виберіть одну правильну відповідь
a. диктатура
b. війна
c. класова боротьба
d. політична влада
e. добро й зло
Question 3
Балів: 1
В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна?:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ІV ст. до н. е
b. ІХ-ХІІІ ст
c. кінець ХІХ ст
d. середина ХХ ст
Question 4
Балів: 1
Яка з наук у системі спеціальних політичних наук найбільше зорієнтована на пошук ідеальних форм політичного життя?
Виберіть одну правильну відповідь
a. політична історія
b. політична антропологія
c. політична філософія
d. політична етика
Question 5
Балів: 1
Зазначте поняття, що найбільш повно характеризують спіль¬ний предмет вивчення політичної та правової наук:
Виберіть одну правильну відповідь
a. механізм влади
b. історичні та сучасні форми держави
c. політичні партії
d. політичні системи
e. права, свободи та обов'язки людини і громадянина
Question 6
Балів: 1
Поняття: "політична система", "правова держава", "грома¬дянське суспільство", "групи інтересів" тощо, якими оперує політоло¬гія, належать до розряду категорії:
Виберіть одну правильну відповідь
a. власне політологічних
b. інтегральних (спільних для найбільш споріднених з політологією
суспільствознавчих наук)
c. загальносоціологічних
Question 7
Балів: 1
Такі поняття, як: об'єктивність, історизм, багатофакторність
тощо означають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. методи політологічного дослідження
b. політичні закономірності
c. категорії політології
d. загальнонаукові принципи, яких дотримується політологія
Question 8
Балів: 1
Напрям і метод у політології, що вивчає політичну поведінку
індивідів і груп, називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. функціоналізм
b. емпіризм
c. біхевіоризм
d. індивідуалізм
Question 9
Балів: 1
Які процеси становлять зміст соціалізаторської функції політології?
Виберіть одну правильну відповідь
a. розробка теорій, концепцій, гіпотез
b. залучення людини до сфери політичного життя
c. розробка понятійного апарату
d. обґрунтування оптимальних моделей політичної влади
e. стимулювання політичної активності громадян
f. аналіз і оцінювання політичних процесів
g. формування певного типу політичної культури
Question 10
Балів: 1
Який метод політології базується на аналізі офіційних структур і формальних правил прийняття рішень:
Виберіть одну правильну відповідь
a. системний
b. соціологічний
c. біхевіористський
d. інституціональний
Тест до теми 2
Question 1
Балів: --/1
Політика це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сфера життя суспільства, в межах якої здійснюється діяльність, спрямована на досягнення, утримання й реалізацію влади
b. галузь наукового знання про державу та суспільство
c. здатність, право й можливість розпоряджатися ким-небудь або чим-небудь
Question 2
Балів: --/1
Термін ”політика” в науковий обіг вперше ввів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Платон
b. Гегель
c. Арістотель
d. Маркс
Question 3
Балів: --/1
Центральним питанням політики є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. формулювання суспільної мети
b. визначення засобів реалізації суспільних інтересів
c. досягнення та здійснення влади
d. суспільна самореалізація особистості
Question 4
Балів: --/1
До якого рівня політики належить діяльність органів держав¬ної влади та впливових (парламентських) партій і блоків?
Виберіть одну правильну відповідь
a. мікрорівня
b. макрорівня
c. мегарівня
Question 5
Балів: --/1
Що із зазначеного не може бути безпосереднім суб'єктом по¬літики?
Виберіть одну правильну відповідь
a. особа
b. держава
c. етнонаціональна спільнота
d. сфера матеріального виробництва
Question 6
Балів: --/1
Які із зазначених суб'єктів політики не належать до розряду інституціональних?
Виберіть одну правильну відповідь
a. класи і соціальні групи
b. органи місцевого самоврядування
c. окремі індивіди
d. засоби масової інформації
e. політичні партії
Question 7
Балів: --/1
За яким критерієм виділяють такі види політики, як: економічна, соціальна, молодіжна, військова тощо?
Виберіть одну правильну відповідь
a. за суб'єктами
b. за об'єктами
c. за спрямуванням
d. за цілями
Question 8
Балів: --/1
Яка функція політики найбільше сприяє формуванню пев¬них політичних, національних, соціальних цінностей?
Виберіть одну правильну відповідь
a. інтеграційна
b. соціалізаторська
c. ідеологічна
d. інноваційна
Question 9
Балів: --/1
Вислів: "Мета виправдовує засоби" належить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Конфуцієві
b. Ф. Аквінському
c. Н. Макіавеллі
d. Махатмі Ганді (1869-1948)
Question 10
Балів: --/1
Який підхід до визначення політики є історично першим?
Виберіть одну правильну відповідь
a. натуралістичний
b. психологічний
c. теологічний
d. ліберальний
Тест до теми 3
Question 1
Балів: 1
Політичний процес — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. структурна характеристика політичної системи
b. статична характеристика політичної системи
c. функціональна характеристика політичної системи
Question 2
Балів: 1
Політична діяльність у широкому розумінні — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. прерогатива “сильних особистостей”, “творчих еліт” і політичних лідерів
b. комплекс дій як окремих осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї
c. прийняття рішень центральними органами державної влади
d. форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди
Question 3
Балів: 1
Які з наведених ознак найточніше характеризують політичну
діяльність?
Виберіть одну правильну відповідь
a. вплив на хід виборчих кампаній, мітингів, зібрань
b. професійність, системність
c. інституціональність суб'єктів
d. організація та проведення політичних страйків
e. застосування влади
f. застосування насильства
Question 4
Балів: 1
Форма відмови виборців від участі в голосуванні це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. пацифізм
b. анархізм
c. популізм
d. абсентеїзм
Question 5
Балів: 1
Популістська політична сила характеризується тим, що:
Виберіть одну правильну відповідь
a. відстоює інтереси найменш захищених верств населення
b. намагається обіцянками та привабливими гаслами завоювати симпатії виборців
c. користується найбільшою популярністю серед виборців
d. здійснює радикальні політичні перетворення
Question 6
Балів: 1
Термін «політичні відносини» означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. конституційні норми взаємодії різних політичних установ, галузей влади
b. відносини між державами
c. відносини між політичними діячами (симпатія, антипатія)
d. взаємодія політичних партій
e. процес, що включає в себе діяльність багатьох причетних до політики людей і груп, взаємодія інтересів і політичної волі різних діячів і об'єднань
Question 7
Балів: 1
За значимістю для суспільства політичні процеси поділяються на
Виберіть одну правильну відповідь
a. творчі і руйнівні
b. базові і перефирійні
c. глобальні, регіональні, місцеві
Question 8
Балів: 1
Режим політичного процесу, під час якого структури та механізми влади виводять політику на новий рівень руху, що дозволяє адекватно відповісти на виклики, називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. режим розвитку
b. режим функціонування
c. режим занепаду
Question 9
Балів: 1
Політична участь – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. дії окремих громадян або їхніх груп, що мають своєю метою вплив на державну або суспільну політику
b. участь людей тільки у виборах представницьких органів
c. політична поведінка активних учасників передвиборних кампаній
d. форма професійної діяльності політика
Question 10
Балів: 1
Політичні рішення як процес раціонального вибору політичних цілей і засобів її реалізації розуміються в межах:
Виберіть одну правильну відповідь
a. нормативної теорії
b. ціннісно-раціональної теорії
c. емпіричної теорії
d. поведінкової теорії
Тест до теми 4
Question 1
Балів: 1
Політична влада - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. організоване насильство одного класу для придушення іншого
b. головна причина соціальної несправедливості, придушення й гноблення особистості
c. єдино можливий спосіб зімкнення суспільства для вирішення важливих соціальних проблем
d. моральний авторитет
e. реальна перевага у володінні основними матеріальними й ідеологічними ресурсами; наказове вираження інтересів суб'єкта власності
Question 2
Балів: 1
Наявність яких ознак є обов'язковим для характеристики по¬няття "публічна влада"?
Виберіть одну правильну відповідь
a. територіальна організація
b. виборність органів державної влади
c. принцип розподілу влад
d. особлива матеріальна основа (збір данини, податків)
e. спеціальний апарат управління
f. наявність спеціальних установ примусу
Question 3
Балів: 1
Які із зазначених понять не належать до обов'язкових ознак
політичної влади?
Виберіть одну правильну відповідь
a. універсальність
b. публічність
c. моральність
d. моноцентричність
e. багатопартійність
Question 4
Балів: 1
Які із зазначених ресурсів не є типовими ресурсами політич¬ної влади?
Виберіть одну правильну відповідь
a. економічні
b. духовні
c. нормативні
d. силові
e. технічні
Question 5
Балів: 1
За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: державна, президентська, партійна тощо?
Виберіть одну правильну відповідь
a. за розподілом владних повноважень
b. за суб'єктами влади
c. за режимом правління
d. за соціальним представництвом
Question 6
Балів: 1
За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: аристократична, теократична, плутократична, охлократична?
Виберіть одну правильну відповідь
a. за розподілом владних повноважень
b. за структурно-кількісною характеристикою владного суб'єкта
c. за походженням
d. за соціальним представництвом
Question 7
Балів: 1
Під “легітимністю влади”в політології розуміється :
Виберіть одну правильну відповідь
a. передача влади від одного її суб’єкта до другого
b. нав’язування поглядів політичних установок одним суб’єктом другому
c. вияв готовності громадян підкорятися волі керівників, визнання значущості їх влади
d. характер політичного лідерства
Question 8
Балів: 1
Що із наведеного може бути джерелом легітимності влади?
Виберіть одну правильну відповідь
a. закон
b. звичай
c. етнічна солідарність
d. сумісність загальних цілей і практики влади з приватними цінностями та особливостями індивідів
e. все із наведеного
Question 9
Балів: 1
Хто є автором концепцій трьох форм лідерства-традиційного, харизматичного і легального:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Платон
b. Ж. Ж. Руссо
c. М. Вебер
d. Г. Алмонд
Question 10
Балів: 1
Харизматична влада це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. звичай коритися владі, віра у непорушність установленого порядку
b. віра у надзвичайні особистісні якості та велич політичного лідера
c. підкорення законам, за якими обираються та діють представники влади
Тест до теми 5
Question 1
Балів: 1
Вкажіть на ознаки, що є визначальними для поняття "система":
Виберіть одну правильну відповідь
a. певна сукупність елементів
b. тісна внутрішня взаємодія між елементами
c. єдність і цілісність
d. усе вищезазначене
Question 2
Балів: 1
Політична система - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. інтегрована, цілісна сукупність інституціональних форм і явищ політичного життя
b. інтегрована, цілісна сукупність інституціональних та неінституціональних форм і явищ політичного життя
c. сукупність органів державної влади та місцевого самоуправління
d. сукупність органів законодавчої, виконавчої та судової влади
Question 3
Балів: 1
Поняття та механізм функціонування політичної системи
вперше обґрунтував:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Т. Парсонс
b. Г. Алмонд
c. Д. Істон
d. С. Верба

Question 4
Балів: 1
За Г. Алмондом, такі функції політичної системи, як: політична соціалізація, артикуляція вимог та агрегування політичних інтересів,
політична комунікація належать до функцій:
Виберіть одну правильну відповідь
a. "входу"
b. "внутрішнього стану системи"
c. "виходу"
d. "універсальних"
Question 5
Балів: 1
За Г. Алмондом, такі функції політичної системи, як: прийн¬яття рішень, застосування політичних і правових норм, контроль ви¬конання, належать до функцій:
Виберіть одну правильну відповідь
a. "входу"
b. "внутрішнього стану системи"
c. "виходу"
d. "універсальних"
Question 6
Балів: 1
Яку підсистему політичної системи утворюють органи державної влади, місцевого самоврядування, політичні партії?
Виберіть одну правильну відповідь
a. нормативну
b. функціональну
c. інституціональну
d. ідеологічну
Question 7
Балів: 1
Яку підсистему політичної системи утворюють закони та інші
правові акти, політичні традиції, політичні настанови?
Виберіть одну правильну відповідь
a. інституціональну
b. нормативну
c. функціональну
d. інформаційну
Question 8
Балів: 1
Що із зазначеного не відповідає загальному призначенню політичної системи?
Виберіть одну правильну відповідь
a. керівництво суспільством та управління суспільними справами
b. узгодження інтересів держави, соціальних груп та окремих індивідів
c. забезпечення безпеки і стабільності суспільства
d. забезпечення реального суспільного поступу
e. відповідає все зазначене
Question 9
Балів: 1
Функція політичної системи, яка полягає в залученні людей
до політичного життя, формуванні певного типу політичної поведінки
називається:
Виберіть одну правильну відповідь
a. організаційною
b. стабілізаційною
c. соціалізаторською
d. дистрибутивною
Question 10
Балів: 1
Політичні системи можна класифікувати відповідно до типу суспільно-економічних формацій згідно з вченням:
Виберіть одну правильну відповідь
a. Аристотеля
b. К. Маркса
c. М. Вебера
d. Т. Парсонса
Тест до теми 6
Question 1
Балів: 1
Політична партія – це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. добровільна організація громадян, об’єднаних спільними ідеалами
b. обєднання , що виражає інтереси частини народу, певної соціальної верстви, класу
c. елемент у системі органів державної влади
d. структура, що прагне досягти та реалізувати політичну владу
e. правильно все вищезазначене
Question 2
Балів: 1
За визначенням М. Вебера, політичний клуб - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. можливий підрозділ політичної партії
b. об'єднання кількох політичних партій
c. історичний попередник політичних партій
d. можливий синонім поняття "політична партія"
Question 3
Балів: 1
Коли виникли масові політичні партії?
Виберіть одну правильну відповідь
a. в кінці ХІХ ст
b. після Першої світової війни
c. в середині ХVІІІ ст
d. в стародавньому Римі
Question 4
Балів: 1
Процес організаційного становлення і правової легалізації по¬літичних партій має назву:
Виберіть одну правильну відповідь
a. реєстрація
b. корпоратизація
c. легітимація
d. інституціоналізація
Question 5
Балів: 1
Якщо політична партія є сполучною ланкою між різними соціальними спільнотами, громадянським суспільством і державою, то вона виконує функцію:
Виберіть одну правильну відповідь
a. соціальної інтеграції
b. політичної соціалізації
c. політичного представництва
d. пропагандистську
Question 6
Балів: 1
Якщо політична партія з'ясовує та узгоджує інтереси соціальних верств і груп, то вона виконує функцію:
Виберіть одну правильну відповідь
a. політичної соціалізації
b. соціальної інтеграції
c. суспільно-виховну
d. кадрову
Question 7
Балів: 1
За яким критерієм виділяють такі партії: радикальні, реформістські, консервативні?
Виберіть одну правильну відповідь
a. за типом організаційної структури
b. за рівнем ідеологізації
c. за відношенням до влади
d. за способами досягнення програмних цілей
Question 8
Балів: 1
Як називаються політичні партії по місцю в політичній системі суспільства:
Виберіть одну правильну відповідь
a. класові
b. кадрові
c. опозиційні
d. ліберальні
Question 9
Балів: 1
Яку мету переслідують групи тиску або групи за інтересами:
Виберіть одну правильну відповідь
a. стійкий контакт із структурами влади
b. прихід до влади
c. опонування в політиці правлячої партії
d. дії по захисту групового інтересу
Question 10
Балів: 1
Громадська організація, що поєднує людей по роду їхньої діяльності, що захищає неполітичні інтереси своїх членів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. партія
b. профспілки
c. держава
d. церква
e. ЗМІ
Підсумковий тест
Question 1
Балів: 1
Об’єктом політології як науки є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. держава
b. політика
c. влада
d. інтереси громадян
Question 2
Балів: 1
Академічний етап розвитку політології як науки означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. початок вивчення політології у вищих навчальних закладах
b. розвиток політології як складової політичної філософії
c. найвищий етап розвитку політології
d. вивчення політології за допомогою точних наукових методів
Question 3
Балів: 1
До показників легітимності влади не належить:
Виберіть одну правильну відповідь
a. порушення принципу несилової взаємодії
b. вибори
c. наявність спроб повалення уряду чи його лідера
d. громадянська непокора
Question 4
Балів: 1
Найбільш демократичним ресурсом влади є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. силові
b. економічні
c. інформаційні
d. соціальні
Question 5
Балів: 1
Біхевіориський підхід до визначення політики означає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. розгляд політики як системи владних відносин
b. розгляд політики як особливого типу поведінки індивідів
c. розгляд політики як типу взаємодії між людьми
d. розгляд політики як форми класової боротьби
Question 6
Балів: 1
Що означає така риса політики як інклюзивність?
Виберіть одну правильну відповідь
a. здатність проникати у будь-які сфери суспільного життя
b. універсальність, всеосяжність політики
c. здатність поєднуватись із неполітичними сферами суспільного життя, утворюючи відносини якісно іншого характеру
Question 7
Балів: 1
Які з названих підсистем не належать до структури політичної системи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. комунікативна
b. ідеологічно-світоглядна
c. інституційна
d. економічна
e. нормативна
Question 8
Балів: 1
Хто з дослідників класифікував політичні системи на англо-американську, континентальну, до індустріальну, тоталітарну?
Виберіть одну правильну відповідь
a. Т. Парсонс
b. Г. Алмонд
c. Д. Істон
d. С. Верба
Question 9
Балів: 1
Який з нижчеподаних термінів належить до поняття «форма правління»:
Виберіть одну правильну відповідь
a. федерація
b. Співдружність Незалежних Держав (СНД)
c. демократія
d. республіка
e. тоталітаризм
Question 10
Балів: 1
Який з наступних термінів входить у поняття «форма державного устрою»:
Виберіть одну правильну відповідь
a. монархія
b. республіка
c. авторитарний режим
d. диктатура пролетаріату
e. унітарна держава
Question 11
Балів: 1
Яке з вищеназваних положень відповідає функції агрегування інтересів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. реалізація надійшовших в політичну систему вимог
b. процес узгодження різноманітних інтересів
c. перетворення вимог в підтримку політичної системи
Question 12
Балів: 1
За формою державного правління Україна є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. парламентська республіка
b. президентська республіка
c. парламентсько-президентська республіка
d. президентсько-парламентська республіка
Question 13
Балів: 1
Що розуміється під «політичним режимом» як функціональною стороною політичної системи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. державний лад
b. форма правління
c. спосіб правління
d. форма державного устрою
e. правовий режим
Question 14
Балів: 1
Що мається на увазі під загальним благом у сучасному демократичному цивільному суспільством:
Виберіть одну правильну відповідь
a. система розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами
b. суспільна власність на засоби виробництва
c. єдність і згода по всіх політичних питаннях
d. необмежена воля для кожного члена суспільства
e. створення соціальних умов, що дозволяють людині найбільше повно реалізувати себе як особистість у законних межах

Question 15
Балів: 1
Конституціоналізм - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. наявність конституції
b. многоукладность економіки
c. багатопартійність
d. функціонування держави в рамках конституції
e. один з видів політичної ідеології
Question 16
Балів: 1
Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має назву:
Виберіть одну правильну відповідь
a. реєстрація
b. корпоратизація
c. легітимація
d. інституціоналізація
Question 17
Балів: 1
За визначенням М. Вебера, політичний клуб - це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. можливий підрозділ політичної партії
b. об'єднання кількох політичних партій
c. історичний попередник політичних партій
d. можливий синонім поняття "політична партія"
Question 18
Балів: 1
Громадська організація, що поєднує людей по роду їхньої діяльності, що захищає неполітичні інтереси своїх членів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. партія
b. профспілки
c. держава
d. церква
e. ЗМІ
Question 19
Балів: 1
Фрейд, Ф. Ніцше, Е. Фромм, Г. Лассуелл досліджували проблеми лідерства переважно в руслі теорії:
Виберіть одну правильну відповідь
a. "рис"
b. "ситуаційності"
c. "конституентів"
d. "психологічної"
Question 20
Балів: 1
Ультраправа політична ідеологія:
Виберіть одну правильну відповідь
a. анархізм
b. консерватизм
c. лібералізм
d. соціалізм
e. фашизм
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.