Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Політологія – тести (МАУП) 2 й вариант


Контрольна робота
K-22813

ПОЛІТОЛОГІЯ (2 ВАРИАНТ) – 110 ОТВЕТОВ: 9 ТЕСТОВ + ИТОГОВЫЙ ТЕСТ
ТЕСТ 1
Question 1
Балів: 1
В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна?
a. ІХ-ХІІІ ст.
b. кінець ХІХ ст.
c. ІV ст. до н. е.
d. середина ХХ ст.
Question 2
Які процеси становлять зміст соціалізаторської функції політології?
a. обґрунтування оптимальних моделей політичної влади
b. стимулювання політичної активності громадян
c. розробка теорій, концепцій, гіпотез
d. залучення людини до сфери політичного життя
e. аналіз і оцінювання політичних процесів
f. розробка понятійного апарату
g. формування певного типу політичної культури
Question 3
До найбільш важливих понять політології належать:
a. диктатура
b. класова боротьба
c. політична влада
d. війна
e. добро й зло
Question 4
Поняття: "політична система", "правова держава", "громадянське суспільство", "групи інтересів" тощо, якими оперує політологія, належать до розряду категорії:
a. інтегральних (спільних для найбільш споріднених з політологією суспільствознавчих наук)
b. власне політологічних
c. загальносоціологічних
Question 5
Яка з наук у системі спеціальних політичних наук найбільше зорієнтована на пошук ідеальних форм політичного життя?
a. політична антропологія
b. політична історія
c. політична етика
d. політична філософія
Question 6
Політологія це наука про:
a. державу
b. суспільство
c. політику
d. владу
Question 7
Який метод політології базується на аналізі офіційних структур і формальних правил прийняття рішень:
a. системний
b. соціологічний
c. біхевіористський
d. інституціональний
Question 8
Напрям і метод у політології, що вивчає політичну поведінку
індивідів і груп, називається:
a. індивідуалізм
b. біхевіоризм
c. функціоналізм
d. емпіризм
Question 9
Зазначте поняття, що найбільш повно характеризують спільний предмет вивчення політичної та правової наук:
a. права, свободи та обов'язки людини і громадянина
b. історичні та сучасні форми держави
c. політичні системи
d. механізм влади
e. політичні партії
Question 10
Такі поняття, як: об'єктивність, історизм, багатофакторність тощо означають:
a. загальнонаукові принципи, яких дотримується політологія
b. методи політологічного дослідження
c. категорії політології
d. політичні закономірності
ТЕСТ 2
Question 1
Які із зазначених суб'єктів політики не належать до розряду інституціональних?
a. політичні партії
b. органи місцевого самоврядування
c. засоби масової інформації
d. класи і соціальні групи
e. окремі індивіди
Question 2
Балів: 1
До якого рівня політики належить діяльність органів державної влади та впливових (парламентських) партій і блоків?
a. мікрорівня
b. макрорівня
c. мегарівня
Question 3
Вислів: "Мета виправдовує засоби" належить:
a. Ф. Аквінському
b. Конфуцію
c. Н. Макіавеллі
d. Махатмі Ганді (1869-1948)
Question 4
Що із зазначеного не може бути безпосереднім суб'єктом політики?
a. особа
b. держава
c. сфера матеріального виробництва
d. етнонаціональна спільнота
Question 5
За яким критерієм виділяють такі види політики, як: економічна, соціальна, молодіжна, військова тощо?
a. за спрямуванням
b. за цілями
c. за суб'єктами
d. за об'єктами
Question 6
Центральним питанням політики є:
a. досягнення та здійснення влади
b. суспільна самореалізація особистості
c. визначення засобів реалізації суспільних інтересів
d. формулювання суспільної мети
Question 7
Термін ”політика” в науковий обіг вперше ввів:
a. Арістотель
b. Гегель
c. Платон
d. Маркс
Question 8
Політика це:
a. сфера життя суспільства, в межах якої здійснюється діяльність, спрямована на досягнення, утримання й реалізацію влади
b. галузь наукового знання про державу та суспільство
c. здатність, право й можливість розпоряджатися ким-небудь або чим-небудь
Question 9
Яка функція політики найбільше сприяє формуванню певних політичних, національних, соціальних цінностей?
a. соціалізаторська
b. інноваційна
c. ідеологічна
d. інтеграційна
Question 10
Який підхід до визначення політики є історично першим?
a. теологічний
b. натуралістичний
c. психологічний
d. ліберальний
ТЕСТ 3
Question 1
Популістська політична сила характеризується тим, що:
a. відстоює інтереси найменш захищених верств населення
b. намагається обіцянками та привабливими гаслами завоювати симпатії виборців
c. користується найбільшою популярністю серед виборців
d. здійснює радикальні політичні перетворення
Question 2
Які з наведених ознак найточніше характеризують політичну діяльність?
a. професійність, системність
b. застосування влади
c. інституціональність суб'єктів
d. застосування насильства
e. організація та проведення політичних страйків
f. вплив на хід виборчих кампаній, мітингів, зібрань
Question 3
Політичні рішення як процес раціонального вибору політичних цілей і засобів її реалізації розуміються в межах:
a. емпіричної теорії
b. поведінкової теорії
c. ціннісно-раціональної теорії
d. нормативної теорії
Question 4
За значимістю для суспільства політичні процеси поділяються на:
a. творчі і руйнівні
b. глобальні, регіональні, місцеві
c. базові і перефирійні
Question 5
Форма відмови виборців від участі в голосуванні це:
a. пацифізм
b. абсентеїзм
c. популізм
d. анархізм
Question 6
Термін «політичні відносини» означає:
a. відносини між державами
b. конституційні норми взаємодії різних політичних установ, галузей влади
c. відносини між політичними діячами (симпатія, антипатія)
d. процес, що включає в себе діяльність багатьох причетних до політики людей і груп, взаємодія інтересів і політичної волі різних діячів і об'єднань
e. взаємодія політичних партій
Question 7
Режим політичного процесу, під час якого структури та механізми влади виводять політику на новий рівень руху, що дозволяє адекватно відповісти на виклики, називається:
a. режим розвитку
b. режим занепаду
c. режим функціонування
Question 8
Політичний процес — це:
a. статична характеристика політичної системи
b. структурна характеристика політичної системи
c. функціональна характеристика політичної системи
Question 9
Політична діяльність у широкому розумінні — це:
a. прерогатива “сильних особистостей”, “творчих еліт” і політичних лідерів
b. прийняття рішень центральними органами державної влади
c. форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди
d. комплекс дій як окремих осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї
Question 10
Політична участь – це:
a. участь людей тільки у виборах представницьких органів
b. політична поведінка активних учасників передвиборних кампаній
c. форма професійної діяльності політика
d. дії окремих громадян або їхніх груп, що мають своєю метою вплив на державну або суспільну політику
ТЕСТ 4
Question 1
За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: державна, президентська, партійна тощо?
a. за суб'єктами влади
b. за режимом правління
c. за розподілом владних повноважень
d. за соціальним представництвом
Question 2
Які із зазначених понять не належать до обов'язкових ознак політичної влади?
a. універсальність
b. моноцентричність
c. моральність
d. публічність
e. багатопартійність
Question 3
Наявність яких ознак є обов'язковим для характеристики поняття "публічна влада"?
a. спеціальний апарат управління
b. принцип розподілу влад
c. виборність органів державної влади
d. територіальна організація
e. особлива матеріальна основа (збір данини, податків)
f. наявність спеціальних установ примусу
Question 4
Хто є автором концепцій трьох форм лідерства-традиційного, харизматичного і легального:
a. М. Вебер
b. Г. Алмонд
c. Ж. Ж. Руссо
d. Платон
Question 5
Під "легітимністю влади" в політології розуміється:
a. вияв готовності громадян підкорятися волі керівників, визнання значущості їх влади
b. передача влади від одного її суб’єкта до другого
c. нав’язування поглядів політичних установок одним суб’єктом другому
d. характер політичного лідерства
Question 6
Які із зазначених ресурсів не є типовими ресурсами політичної влади?
a. нормативні
b. силові
c. духовні
d. економічні
e. технічні
Question 7
За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: аристократична, теократична, плутократична, охлократична?
a. за структурно-кількісною характеристикою владного суб'єкта
b. за походженням
c. за розподілом владних повноважень
d. за соціальним представництвом
Question 8
Політична влада - це:
a. єдино можливий спосіб зімкнення суспільства для вирішення важливих соціальних проблем
b. організоване насильство одного класу для придушення іншого
c. моральний авторитет
d. головна причина соціальної несправедливості, придушення й гноблення особистості
e. реальна перевага у володінні основними матеріальними й ідеологічними ресурсами; наказове вираження інтересів суб'єкта власності
Question 9
Харизматична влада це:
a. підкорення законам, за якими обираються та діють представники влади
b. звичай коритися владі, віра у непорушність установленого порядку
c. віра у надзвичайні особистісні якості та велич політичного лідера
Question 10
Що із наведеного може бути джерелом легітимності влади?
a. сумісність загальних цілей і практики влади з приватними цінностями та особливостями індивідів
b. все із наведеного
c. етнічна солідарність
d. закон
e. звичай
ТЕСТ 5
Question 1
Політична система - це:
a. сукупність органів законодавчої, виконавчої та судової влади
b. сукупність органів державної влади та місцевого самоуправління
c. інтегрована, цілісна сукупність інституціональних та неінституціональних форм і явищ політичного життя
d. інтегрована, цілісна сукупність інституціональних форм і явищ політичного життя
Question 2
Вкажіть на ознаки, що є визначальними для поняття "система":
a. єдність і цілісність
b. тісна внутрішня взаємодія між елементами
c. певна сукупність елементів
d. усе вищезазначене
Question 3
Що із зазначеного не відповідає загальному призначенню політичної системи?
a. відповідає все зазначене
b. керівництво суспільством та управління суспільними справами
c. забезпечення реального суспільного поступу
d. узгодження інтересів держави, соціальних груп та окремих індивідів
e. забезпечення безпеки і стабільності суспільства
Question 4
Поняття та механізм функціонування політичної системи вперше обґрунтував:
a. Д. Істон
b. Т. Парсонс
c. С. Верба
d. Г. Алмонд
Question 5
Політичні системи можна класифікувати відповідно до типу суспільно-економічних формацій згідно з вченням:
a. К. Маркса
b. М. Вебера
c. Аристотеля
d. Т. Парсонса
Question 6
За Г. Алмондом, такі функції політичної системи, як: політична соціалізація, артикуляція вимог та агрегування політичних інтересів, політична комунікація належать до функцій:
a. "внутрішнього стану системи"
b. "виходу"
c. "універсальних"
d. "входу"
Question 7
Функція політичної системи, яка полягає в залученні людей до політичного життя, формуванні певного типу політичної поведінки називається:
a. соціалізаторською
b. стабілізаційною
c. дистрибутивною
d. організаційною
Question 8
За Г. Алмондом, такі функції політичної системи, як: прийняття рішень, застосування політичних і правових норм, контроль виконання, належать до функцій:
a. "внутрішнього стану системи"
b. "універсальних"
c. "виходу"
d. "входу"
Question 9
Балів: 1
Яку підсистему політичної системи утворюють закони та інші правові акти, політичні традиції, політичні настанови?
a. функціональну
b. інформаційну
c. інституціональну
d. нормативну
Question 10
Балів: 1
Яку підсистему політичної системи утворюють органи державної влади, місцевого самоврядування, політичні партії?
a. нормативну
b. інституціональну
c. ідеологічну
d. функціональну
ТЕСТ 6
Question 1
Коли сформувалась теорія тоталітаризму?
a. у середні віки
b. у 4ст. до н.е.
c. у 50-х роках ХХ століття
d. за доби Відродження і Реформації
Question 2
Що розуміється під «політичним режимом» як функціональною стороною політичної системи:
a. правовий режим
b. форма правління
c. спосіб правління
d. державний лад
e. форма державного устрою
Question 3
Яке з понять включається в категорію «політичний режим»:
a. президентсько-парламентська (змішана) республіка
b. демократія
c. конституційна монархія
d. конфедерація
e. феодалізм
Question 4
Демократія це:
a. влада натовпу
b. брак влади, безвладдя
c. народовладдя, влада широких верств суспільства
d. влада ЗМІ
Question 5
Які із нижче перерахованих не є ознаками демократичної політичної культури:
a. визнання громадянських прав і свобод
b. політичний плюралізм
c. активне залучення громадян до політики відповідно до принципів, встановлених лідером
d. сильна і неконтрольована влада
e. політична активність громадян
f. толерантність у політичних відносинах
g. повага прав меншості
Question 6
Яку форму трансформації політичних режимів означає термін “абдикація”?
a. швидкий розпад влади, зречення престолу
b. поступова реформа як результат консенсусу влади і опозиції
c. реформа згори
Question 7
Який з названих нижче ознак точніше всього характеризує сутність авторитарного режиму:
a. диктатура глави держави, уряду над всіма іншими елементами політичної системи
b. чинність і ефективність органів політичної влади
c. згуртованість суспільства навколо політичної влади
d. авторитетним, шановним народом влада
e. відсутність громадянського суспільства
Question 8
Відмітьте положення, які не властиві тоталітарній політичній культурі:
a. монополія однієї ідеології
b. перетворення ідеології в новий вид віри
c. політичний плюралізм
d. толерантність, терпиме ставлення до інших поглядів на політику
e. авторитет і безумовна влада вождів
Question 9
Політичний режим, за якого держава прагне до цілісного, всеохоплюючого контролю за життям суспільства в цілому і кожною особистістю зокрема, це:
a. авторитаризм
b. демократія
c. тоталітаризм
Question 10
Влада невеликої групи багатих і привілейованих осіб це:
a. деспотія
b. аристократія
c. олігархія
d. демократія
ТЕСТ 7
Question 1
Яке формулювання найбільше точно відображає сучасне розуміння терміна «громадянське суспільство»:
a. політична єдність осіб, заснована на угоді громадян з державою і його представниками
b. сукупний представник різноманітних приватних і суспільних об'єднань, що мають власні, незалежні від держави джерела існування
c. сфера соціального, економічного й культурного простору, у якому взаємодіють вільні індивіди, що реалізують приватні цілі й інтереси без безпосереднього втручання й допомоги держави
d. система самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів і відносин, покликаних забезпечити умови для самореалізації окремих індивідів і колективів, реалізації приватних інтересів і потреб
e. сукупність індивідів, що володіють необхідними правами для вільного використання своїх здатностей
Question 2
Хто із політологів є автором теоретичної моделі поліархічної демократії:
a. Р. Даль
b. С. Хантінгтон
c. Г. Алмонд
d. М. Вебер
Question 3
Який тип держави відповідає зрілому громадянському суспільству:
a. соціалістична держава
b. військово-поліцейська держава
c. правова держава
d. європейська держава
e. буржуазна держава
Question 4
Що мається на увазі під загальним благом у сучасному демократичному громадянському суспільстві:
a. створення соціальних умов, що дозволяють людині найбільш повно реалізувати себе як особистість у законних межах
b. суспільна власність на засоби виробництва
c. система розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами
d. єдність і згода по всіх політичних питаннях
e. необмежена воля для кожного члена суспільства
Question 5
Один із проявів прямої (безпосередньої) демократії:
a. діяльність Державної Думи Російської Федерації
b. референдум
c. функціонування уряду
d. робота Президента республіки
Question 6
Що означає принцип суверенітету народу:
a. народ не може помилятися
b. особисті інтереси повинні бути повністю підлеглі суспільним
c. народ вирішує всі свої проблеми без якої-небудь іноземної допомоги
d. народ являє собою єдину соціальну масу, не розділену на класи
e. верховна політична влада належить державі, що існує й діє з волі народу
Question 7
Кому належить наступне визначення демократії: «правління народу, вибране народом і для народу»:
a. В. И. Леніну
b. Б. Муссоліні
c. И. В. Сталіну
d. президентові США (1861(1865) А. Лінкольну
Question 8
Прояв представницької демократії:
a. народні збори
b. парламентські вибори
c. плебісцит
d. самоврядування громади
e. опитування суспільної думки
Question 9
Одна з ознак громадянського суспільства:
a. існування офіційної політичної ідеології, обов'язкової для всіх громадян
b. згуртованість народу навколо єдиної в країні партії і її вождів
c. політичний плюралізм
d. відсутність розбіжностей у суспільстві з питань політики
e. державна власність на засоби виробництва
Question 10
Конституціоналізм - це:
a. функціонування держави в рамках конституції
b. багатопартійність
c. наявність конституції
d. многоукладность економіки
e. один з видів політичної ідеології
ТЕСТ 8
Question 1
Громадська організація, що поєднує людей по роду їхньої діяльності, що захищає неполітичні інтереси своїх членів:
a. профспілки
b. церква
c. ЗМІ
d. держава
e. партія
Question 2
Як називаються політичні партії по місцю в політичній системі суспільства:
a. кадрові
b. класові
c. опозиційні
d. ліберальні
Question 3
Якщо політична партія є сполучною ланкою між різними соціальними спільнотами, громадянським суспільством і державою, то вона виконує функцію:
a. пропагандистську
b. соціальної інтеграції
c. політичної соціалізації
d. політичного представництва
Question 4
Яку мету переслідують групи тиску або групи за інтересами:
a. стійкий контакт із структурами влади
b. опонування в політиці правлячої партії
c. прихід до влади
d. дії по захисту групового інтересу
Question 5
За яким критерієм виділяють такі партії: радикальні, реформістські, консервативні?
a. за рівнем ідеологізації
b. за способами досягнення програмних цілей
c. за типом організаційної структури
d. за відношенням до влади
Question 6
Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має назву:
a. інституціоналізація
b. реєстрація
c. легітимація
d. корпоратизація
Question 7
За визначенням М. Вебера, політичний клуб - це:
a. можливий синонім поняття "політична партія"
b. історичний попередник політичних партій
c. можливий підрозділ політичної партії
d. об'єднання кількох політичних партій
Question 8
Політична партія – це:
a. елемент у системі органів державної влади
b. обєднання , що виражає інтереси частини народу, певної соціальної верстви, класу
c. структура, що прагне досягти та реалізувати політичну владу
d. правильно все вищезазначене
e. добровільна організація громадян, об’єднаних спільними ідеалами
Question 9
Якщо політична партія з'ясовує та узгоджує інтереси соціальних верств і груп, то вона виконує функцію:
a. соціальної інтеграції
b. суспільно-виховну
c. політичної соціалізації
d. кадрову
Question 10
Коли виникли масові політичні партії?
a. в середині ХVІІІ ст
b. після Першої світової війни
c. в стародавньому Римі
d. в кінці ХІХ ст
ТЕСТ 9
Question 1
Пропорційна виборча система сприяє:
a. росту чисельності політичних партій і об’єднань
b. зменшенню числа політичних партій
c. зовсім не впливає на ці процеси
d. збереженню числа політичних партій
Question 2
До переваг однопартійного режиму належать:
a. плюралізм думок та поглядів
b. ефективність та стабільність політичної системи
c. заощадження коштів на виборчий процес
d. вираження інтересів найширших верств населення
Question 3
Партійна система - це сукупність:
a. відносин між політичними партіями в процесі боротьби за владу та її здійснення
b. партій, що представлені в парламенті
c. діючих в країні політичних партій
Question 4
Партійна система в Україні:
a. атомізована
b. поміркованого плюралізму
c. поляризованого плюралізму
Question 5
Партійна система, за якої функціонують багато політичних партій, проте легко створюється урядова коаліція на ідеологічній основі, називається:
a. атомізована
b. поміркованого плюралізму
c. поляризованого плюралізму
Question 6
Найвідомішу типологію партійних систем розробив:
a. Платон
b. М.Вебер
c. Дж. Сарторі
d. М. Дюверже
e. Г.Алмонд
Question 7
Якщо одна й та сама партія упродовж тривалого часу постійно перемагає на демократичних парламентських виборах і формує уряд, то це ознака партійної системи:
a. з партією-гегемоном
b. крайнього партійного плюралізму
c. з домінуючою партією
d. монопольно-партійної
Question 8
Двопартійність – це партійна система, за якої:
a. серед багатьох політичних партій в країні, найбільш впливовими є тільки дві
b. у політичній системі функціонують лише дві партії
c. уряд формується на основі домовленостей двох партій
Question 9
Яка виборча система найбільше впливає на блокування політичних партій?
a. мажоритарна
b. змішана
c. пропорційна
Question 10
В якій з країн існує партійна система поміркованого плюралізму:
a. Японія
b. США
c. СРСР
d. Німеччина
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question 1
Хто з дослідників класифікував політичні системи на англо-американську, континентальну, до індустріальну, тоталітарну?
a. Т. Парсонс
b. Д. Істон
c. Г. Алмонд
d. С. Верба
Question 2
Який з наступних термінів входить у поняття «форма державного устрою»:
a. авторитарний режим
b. монархія
c. республіка
d. унітарна держава
e. диктатура пролетаріату
Question 3
Що розуміється під «політичним режимом» як функціональною стороною політичної системи:
a. форма державного устрою
b. державний лад
c. форма правління
d. спосіб правління
e. правовий режим
Question 4
Який з нижчеподаних термінів належить до поняття «форма правління»:
a. Співдружність Незалежних Держав (СНД)
b. республіка
c. тоталітаризм
d. демократія
e. федерація
Question 5
Об’єктом політології як науки є:
a. держава
b. влада
c. політика
d. інтереси громадян
Question 6
Ультраправа політична ідеологія:
a. фашизм
b. соціалізм
c. лібералізм
d. анархізм
e. консерватизм
Question 7
За визначенням М. Вебера, політичний клуб - це:
a. історичний попередник політичних партій
b. можливий синонім поняття "політична партія"
c. можливий підрозділ політичної партії
d. об'єднання кількох політичних партій
Question 8
До показників легітимності влади не належить:
a. вибори
b. порушення принципу несилової взаємодії
c. громадянська непокора
d. наявність спроб повалення уряду чи його лідера
Question 9
Громадська організація, що поєднує людей по роду їхньої діяльності, що захищає неполітичні інтереси своїх членів:
a. держава
b. партія
c. церква
d. профспілки
e. ЗМІ
Question 10
Яке з вищеназваних положень відповідає функції агрегування інтересів:
a. перетворення вимог в підтримку політичної системи
b. процес узгодження різноманітних інтересів
c. реалізація надійшовших в політичну систему вимог
Question 11
Академічний етап розвитку політології як науки означає:
a. вивчення політології за допомогою точних наукових методів
b. початок вивчення політології у вищих навчальних закладах
c. розвиток політології як складової політичної філософії
d. найвищий етап розвитку політології
Question 12
Що мається на увазі під загальним благом у сучасному демократичному цивільному суспільством:
a. система розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами
b. суспільна власність на засоби виробництва
c. створення соціальних умов, що дозволяють людині найбільше повно реалізувати себе як особистість у законних межах
d. єдність і згода по всіх політичних питаннях
e. необмежена воля для кожного члена суспільства
Question 13
Найбільш демократичним ресурсом влади є:
a. інформаційні
b. соціальні
c. силові
d. економічні
Question 14
Що означає така риса політики як інклюзивність?
a. універсальність, всеосяжність політики
b. здатність поєднуватись із неполітичними сферами суспільного життя, утворюючи відносини якісно іншого характеру
c. здатність проникати у будь-які сфери суспільного життя
Question 15
Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має назву:
a. інституціоналізація
b. легітимація
c. корпоратизація
d. реєстрація
Question 16
Конституціоналізм - це:
a. багатопартійність
b. наявність конституції
c. многоукладность економіки
d. функціонування держави в рамках конституції
e. один з видів політичної ідеології
Question 17
Які з названих підсистем не належать до структури політичної системи:
a. нормативна
b. ідеологічно-світоглядна
c. комунікативна
d. економічна
e. інституційна
Question 18
Біхевіориський підхід до визначення політики означає:
a. розгляд політики як типу взаємодії між людьми
b. розгляд політики як особливого типу поведінки індивідів
c. розгляд політики як системи владних відносин
d. розгляд політики як форми класової боротьби
Question 19
Фрейд, Ф. Ніцше, Е. Фромм, Г. Лассуелл досліджували проблеми лідерства переважно в руслі теорії:
a. "ситуаційності"
b. "рис"
c. "психологічної-"
d. "конституентів"
Question 20
За формою державного правління Україна є:
a. президентська республіка
b. парламентсько-президентська республіка
c. президентсько-парламентська республіка
d. парламентська республіка
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.