Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Політологія (МАУП) новая


Контрольна робота
K-27523

ВСЕГО 140 ОТВЕТОВ.

СРЕДНИЙ БАЛЛ - 7,92 (ХОРОШО)

ТЕСТ 1

Question 1

В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна?

a. кінець ХІХ ст.

b. середина ХХ ст.

c. ІV ст. до н. е.

d. ІХ-ХІІІ ст.

Question 2

Напрям і метод у політології, що вивчає політичну поведінку

індивідів і груп, називається:

a. функціоналізм

b. емпіризм

c. індивідуалізм

d. біхевіоризм

Question 3

Зазначте поняття, що найбільш повно характеризують спільний предмет вивчення політичної та правової наук:

a. історичні та сучасні форми держави

b. механізм влади

c. політичні партії

d. політичні системи

e. права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Question 4

Такі поняття, як: об'єктивність, історизм, багатофакторність тощо означають:

a. політичні закономірності

b. методи політологічного дослідження

c. загальнонаукові принципи, яких дотримується політологія

d. категорії політології

Question 5

Які процеси становлять зміст соціалізаторської функції політології?

a. розробка теорій, концепцій, гіпотез

b. обґрунтування оптимальних моделей політичної влади

c. формування певного типу політичної культури

d. аналіз і оцінювання політичних процесів

e. залучення людини до сфери політичного життя

f. стимулювання політичної активності громадян

g. розробка понятійного апарату

Question 6

Політологія це наука про:

a. політику

b. державу

c. суспільство

d. владу

Question 7

Яка з наук у системі спеціальних політичних наук найбільше зорієнтована на пошук ідеальних форм політичного життя?

a. політична філософія

b. політична етика

c. політична антропологія

d. політична історія

Question 8

Який метод політології базується на аналізі офіційних структур і формальних правил прийняття рішень:

a. соціологічний

b. інституціональний

c. системний

d. біхевіористський

Question 9

До найбільш важливих понять політології належать:

a. класова боротьба

b. політична влада

c. добро й зло

d. диктатура

e. війна

Question 10

Поняття: "політична система", "правова держава", "громадянське суспільство", "групи інтересів" тощо, якими оперує політологія, належать до розряду категорії:

a. власне політологічних

b. загальносоціологічних

c. інтегральних (спільних для найбільш споріднених з політологією суспільствознавчих наук)

ТЕСТ 2

Question 1

Центральним питанням політики є:

a. суспільна самореалізація особистості

b. досягнення та здійснення влади

c. формулювання суспільної мети

d. визначення засобів реалізації суспільних інтересів

Question 2

Що із зазначеного не може бути безпосереднім суб'єктом політики?

a. держава

b. сфера матеріального виробництва

c. етнонаціональна спільнота

d. особа

Question 3

За яким критерієм виділяють такі види політики, як: економічна, соціальна, молодіжна, військова тощо?

a. за суб'єктами

b. за об'єктами

c. за цілями

d. за спрямуванням

Question 4

Яка функція політики найбільше сприяє формуванню певних політичних, національних, соціальних цінностей?

a. ідеологічна

b. інноваційна

c. інтеграційна

d. соціалізаторська

Question 5

Який підхід до визначення політики є історично першим?

a. ліберальний

b. теологічний

c. психологічний

d. натуралістичний

Question 6

Термін ”політика” в науковий обіг вперше ввів:

a. Гегель

b. Платон

c. Арістотель

d. Маркс

Question 7

Політика це:

a. здатність, право й можливість розпоряджатися ким-небудь або чим-небудь

b. галузь наукового знання про державу та суспільство

c. сфера життя суспільства, в межах якої здійснюється діяльність, спрямована на досягнення, утримання й реалізацію влади

Question 8

До якого рівня політики належить діяльність органів державної влади та впливових (парламентських) партій і блоків?

a. макрорівня

b. мікрорівня

c. мегарівня

Question 9

Які із зазначених суб'єктів політики не належать до розряду інституціональних?

a. політичні партії

b. окремі індивіди

c. класи і соціальні групи

d. органи місцевого самоврядування

e. засоби масової інформації

Question 10

Вислів: "Мета виправдовує засоби" належить:

a. Махатмі Ганді (1869-1948)

b. Конфуцію

c. Н. Макіавеллі

d. Ф. Аквінському

ТЕСТ 3

Question 1

Політична діяльність у широкому розумінні — це:

a. комплекс дій як окремих осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї

b. прийняття рішень центральними органами державної влади

c. форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди

d. прерогатива “сильних особистостей”, “творчих еліт” і політичних лідерів

Question 2

Термін «політичні відносини» означає:

a. процес, що включає в себе діяльність багатьох причетних до політики людей і груп, взаємодія інтересів і політичної волі різних діячів і об'єднань

b. конституційні норми взаємодії різних політичних установ, галузей влади

c. взаємодія політичних партій

d. відносини між політичними діячами (симпатія, антипатія)

e. відносини між державами

Question 3

Політична участь – це:

a. політична поведінка активних учасників передвиборних кампаній

b. форма професійної діяльності політика

c. участь людей тільки у виборах представницьких органів

d. дії окремих громадян або їхніх груп, що мають своєю метою вплив на державну або суспільну політику

Question 4

За значимістю для суспільства політичні процеси поділяються на:

a. творчі і руйнівні

b. глобальні, регіональні, місцеві

c. базові і перефирійні

Question 5

Популістська політична сила характеризується тим, що:

a. здійснює радикальні політичні перетворення

b. користується найбільшою популярністю серед виборців

c. намагається обіцянками та привабливими гаслами завоювати симпатії виборців

d. відстоює інтереси найменш захищених верств населення

Question 6

Політичний процес — це:

a. структурна характеристика політичної системи

b. функціональна характеристика політичної системи

c. статична характеристика політичної системи

Question 7

Режим політичного процесу, під час якого структури та механізми влади виводять політику на новий рівень руху, що дозволяє адекватно відповісти на виклики, називається:

a. режим функціонування

b. режим занепаду

c. режим розвитку

Question 8

Які з наведених ознак найточніше характеризують політичну діяльність?

a. інституціональність суб'єктів

b. організація та проведення політичних страйків

c. вплив на хід виборчих кампаній, мітингів, зібрань

d. застосування насильства

e. професійність, системність

f. застосування влади

Question 9

Форма відмови виборців від участі в голосуванні це:

a. анархізм

b. популізм

c. пацифізм

d. абсентеїзм

Question 10

Політичні рішення як процес раціонального вибору політичних цілей і засобів її реалізації розуміються в межах:

a. емпіричної теорії

b. нормативної теорії

c. ціннісно-раціональної теорії

d. поведінкової теорії

ТЕСТ 4

Question 1

Під "легітимністю влади" в політології розуміється:

a. вияв готовності громадян підкорятися волі керівників, визнання значущості їх влади

b. нав’язування поглядів політичних установок одним суб’єктом другому

c. передача влади від одного її суб’єкта до другого

d. характер політичного лідерства

Question 2

Що із наведеного може бути джерелом легітимності влади?

a. звичай

b. сумісність загальних цілей і практики влади з приватними цінностями та особливостями індивідів

c. все із наведеного

d. етнічна солідарність

e. закон

Question 3

Харизматична влада це:

a. віра у надзвичайні особистісні якості та велич політичного лідера

b. підкорення законам, за якими обираються та діють представники влади

c. звичай коритися владі, віра у непорушність установленого порядку

Question 4

За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: державна, президентська, партійна тощо?

a. за суб'єктами влади

b. за режимом правління

c. за соціальним представництвом

d. за розподілом владних повноважень

Question 5

Хто є автором концепцій трьох форм лідерства-традиційного, харизматичного і легального:

a. Платон

b. Ж. Ж. Руссо

c. Г. Алмонд

d. М. Вебер

Question 6

Політична влада - це:

a. організоване насильство одного класу для придушення іншого

b. єдино можливий спосіб зімкнення суспільства для вирішення важливих соціальних проблем

c. реальна перевага у володінні основними матеріальними й ідеологічними ресурсами; наказове вираження інтересів суб'єкта власності

d. головна причина соціальної несправедливості, придушення й гноблення особистості

e. моральний авторитет

Question 7

Які із зазначених ресурсів не є типовими ресурсами політичної влади?

a. економічні

b. нормативні

c. силові

d. духовні

e. технічні

Question 8

Наявність яких ознак є обов'язковим для характеристики поняття "публічна влада"?

a. спеціальний апарат управління

b. особлива матеріальна основа (збір данини, податків)

c. принцип розподілу влад

d. наявність спеціальних установ примусу

e. територіальна організація

f. виборність органів державної влади

обов'язкові ознаки політичної влади

Question 9

Які із зазначених понять не належать до обов'язкових ознак політичної влади?

a. моральність

b. багатопартійність

c. універсальність

d. моноцентричність

e. публічність

Question 10

За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: аристократична, теократична, плутократична, охлократична?

a. за розподілом владних повноважень

b. за структурно-кількісною характеристикою владного суб'єкта

c. за походженням

d. за соціальним представництвом

ТЕСТ 5

Question 1

Поняття та механізм функціонування політичної системи вперше обґрунтував:

a. Д. Істон

b. Т. Парсонс

c. С. Верба

d. Г. Алмонд

Question 2

Політична система - це:

a. сукупність органів законодавчої, виконавчої та судової влади

b. інтегрована, цілісна сукупність інституціональних форм і явищ політичного життя

c. інтегрована, цілісна сукупність інституціональних та неінституціональних форм і явищ політичного життя

d. сукупність органів державної влади та місцевого самоуправління

Question 3

Функція політичної системи, яка полягає в залученні людей до політичного життя, формуванні певного типу політичної поведінки називається:

a. соціалізаторською

b. стабілізаційною

c. дистрибутивною

d. організаційною

Question 4

Яку підсистему політичної системи утворюють органи державної влади, місцевого самоврядування, політичні партії?

a. нормативну

b. інституціональну

c. ідеологічну

d. функціональну

Question 5

Яку підсистему політичної системи утворюють закони та інші правові акти, політичні традиції, політичні настанови?

a. функціональну

b. інституціональну

c. нормативну

d. інформаційну

Question 6

Що із зазначеного не відповідає загальному призначенню політичної системи?

a. забезпечення реального суспільного поступу

b. узгодження інтересів держави, соціальних груп та окремих індивідів

c. відповідає все зазначене

d. забезпечення безпеки і стабільності суспільства

e. керівництво суспільством та управління суспільними справами

Question 7

Політичні системи можна класифікувати відповідно до типу суспільно-економічних формацій згідно з вченням:

a. К. Маркса

b. М. Вебера

c. Т. Парсонса

d. Аристотеля

Question 8

За Г. Алмондом, такі функції політичної системи, як: політична соціалізація, артикуляція вимог та агрегування політичних інтересів, політична комунікація належать до функцій:

a. "входу"

b. "виходу"

c. "універсальних"

d. "внутрішнього стану системи"

Question 9

За Г. Алмондом, такі функції політичної системи, як: прийняття рішень, застосування політичних і правових норм, контроль виконання, належать до функцій:

a. "виходу"

b. "універсальних"

c. "входу"

d. "внутрішнього стану системи"

Question 10

Вкажіть на ознаки, що є визначальними для поняття "система":

a. усе вищезазначене

b. тісна внутрішня взаємодія між елементами

c. певна сукупність елементів

d. єдність і цілісність

ТЕСТ 6

Question 1

Який з названих нижче ознак точніше всього характеризує сутність авторитарного режиму:

a. авторитетним, шановним народом влада

b. чинність і ефективність органів політичної влади

c. згуртованість суспільства навколо політичної влади

d. відсутність громадянського суспільства

e. диктатура глави держави, уряду над всіма іншими елементами політичної системи

Question 2

Влада невеликої групи багатих і привілейованих осіб це:

a. аристократія

b. демократія

c. деспотія

d. олігархія

Question 3

Яке з понять включається в категорію «політичний режим»:

a. конфедерація

b. феодалізм

c. президентсько-парламентська (змішана) республіка

d. конституційна монархія

e. демократія

Question 4

Які із нижче перерахованих не є ознаками демократичної політичної культури:

a. політичний плюралізм

b. політична активність громадян

c. толерантність у політичних відносинах

d. сильна і неконтрольована влада

e. повага прав меншості

f. визнання громадянських прав і свобод

g. активне залучення громадян до політики відповідно до принципів, встановлених лідер

Question 5

Політичний режим, за якого держава прагне до цілісного, всеохоплюючого контролю за життям суспільства в цілому і кожною особистістю зокрема, це:

a. тоталітаризм

b. демократія

c. авторитаризм

Question 6

Що розуміється під «політичним режимом» як функціональною стороною політичної системи:

a. спосіб правління

b. державний лад

c. форма державного устрою

d. форма правління

e. правовий режим

Question 7

Відмітьте положення, які не властиві тоталітарній політичній культурі:

a. перетворення ідеології в новий вид віри

b. авторитет і безумовна влада вождів

c. політичний плюралізм

d. монополія однієї ідеології

e. толерантність, терпиме ставлення до інших поглядів на політику

Question 8

Демократія це:

a. влада натовпу

b. влада ЗМІ

c. брак влади, безвладдя

d. народовладдя, влада широких верств суспільства

Question 9

Яку форму трансформації політичних режимів означає термін “абдикація”?

a. реформа згори

b. поступова реформа як результат консенсусу влади і опозиції

c. швидкий розпад влади, зречення престолу

Question 10

Коли сформувалась теорія тоталітаризму?

a. у середні віки

b. у 50-х роках ХХ століття

c. за доби Відродження і Реформації

d. у 4ст. до н.е.

ТЕСТ 7

Question 1

Одна з ознак громадянського суспільства:

a. згуртованість народу навколо єдиної в країні партії і її вождів

b. політичний плюралізм

c. відсутність розбіжностей у суспільстві з питань політики

d. існування офіційної політичної ідеології, обов'язкової для всіх громадян

e. державна власність на засоби виробництва

Question 2

Конституціоналізм - це:

a. один з видів політичної ідеології

b. багатопартійність

c. наявність конституції

d. функціонування держави в рамках конституції

e. многоукладность економіки

Question 3

Який тип держави відповідає зрілому громадянському суспільству:

a. військово-поліцейська держава

b. європейська держава

c. правова держава

d. соціалістична держава

e. буржуазна держава

Question 4

Що означає принцип суверенітету народу:

a. народ не може помилятися

b. верховна політична влада належить державі, що існує й діє з волі народу

c. народ являє собою єдину соціальну масу, не розділену на класи

d. народ вирішує всі свої проблеми без якої-небудь іноземної допомоги

e. особисті інтереси повинні бути повністю підлеглі суспільним

Question 5

Один із проявів прямої (безпосередньої) демократії:

a. робота Президента республіки

b. діяльність Державної Думи Російської Федерації

c. функціонування уряду

d. референдум

Question 6

Кому належить наступне визначення демократії: «правління народу, вибране народом і для народу»:

a. В. И. Леніну

b. И. В. Сталіну

c. Б. Муссоліні

d. президентові США (1861(1865) А. Лінкольну

Question 7

Прояв представницької демократії:

a. парламентські вибори

b. народні збори

c. самоврядування громади

d. плебісцит

e. опитування суспільної думки

Question 8

Що мається на увазі під загальним благом у сучасному демократичному громадянському суспільстві:

a. створення соціальних умов, що дозволяють людині найбільш повно реалізувати себе як особистість у законних межах

b. суспільна власність на засоби виробництва

c. система розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами

d. єдність і згода по всіх політичних питаннях

e. необмежена воля для кожного члена суспільства

Question 9

Хто із політологів є автором теоретичної моделі поліархічної демократії:

a. С. Хантінгтон

b. М. Вебер

c. Р. Даль

d. Г. Алмонд

Question 10

Яке формулювання найбільше точно відображає сучасне розуміння терміна «громадянське суспільство»:

a. сукупний представник різноманітних приватних і суспільних об'єднань, що мають власні, незалежні від держави джерела існування

b. система самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів і відносин, покликаних забезпечити умови для самореалізації окремих індивідів і колективів, реалізації приватних інтересів і потреб

c. сукупність індивідів, що володіють необхідними правами для вільного використання своїх здатностей

d. політична єдність осіб, заснована на угоді громадян з державою і його представниками

e. сфера соціального, економічного й культурного простору, у якому взаємодіють вільні індивіди, що реалізують приватні цілі й інтереси без безпосереднього втручання й допомоги держави

ТЕСТ 8

Question 1

За визначенням М. Вебера, політичний клуб - це:

a. об'єднання кількох політичних партій

b. історичний попередник політичних партій

c. можливий підрозділ політичної партії

d. можливий синонім поняття "політична партія"

Question 2

Коли виникли масові політичні партії?

a. в стародавньому Римі

b. в кінці ХІХ ст

c. в середині ХVІІІ ст

d. після Першої світової війни

Question 3

Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має назву:

a. інституціоналізація

b. реєстрація

c. корпоратизація

d. легітимація

Question 4

Як називаються політичні партії по місцю в політичній системі суспільства:

a. опозиційні

b. кадрові

c. ліберальні

d. класові

Question 5

Громадська організація, що поєднує людей по роду їхньої діяльності, що захищає неполітичні інтереси своїх членів:

a. ЗМІ

b. партія

c. профспілки

d. держава

e. церква

Question 6

Якщо політична партія є сполучною ланкою між різними соціальними спільнотами, громадянським суспільством і державою, то вона виконує функцію:

a. політичного представництва

b. соціальної інтеграції

c. політичної соціалізації

d. пропагандистську

Question 7

За яким критерієм виділяють такі партії: радикальні, реформістські, консервативні?

a. за способами досягнення програмних цілей

b. за типом організаційної структури

c. за рівнем ідеологізації

d. за відношенням до влади

Question 8

Якщо політична партія з'ясовує та узгоджує інтереси соціальних верств і груп, то вона виконує функцію:

a. політичної соціалізації

b. соціальної інтеграції

c. суспільно-виховну

d. кадрову

Question 9

Політична партія – це:

a. добровільна організація громадян, об’єднаних спільними ідеалами

b. обєднання , що виражає інтереси частини народу, певної соціальної верстви, класу

c. правильно все вищезазначене

d. елемент у системі органів державної влади

e. структура, що прагне досягти та реалізувати політичну владу

Question 10

Яку мету переслідують групи тиску або групи за інтересами:

a. стійкий контакт із структурами влади

b. дії по захисту групового інтересу

c. опонування в політиці правлячої партії

d. прихід до влади

ТЕСТ 9

Question 1

Якщо одна й та сама партія упродовж тривалого часу постійно перемагає на демократичних парламентських виборах і формує уряд, то це ознака партійної системи:

a. монопольно-партійної

b. з домінуючою партією

c. крайнього партійного плюралізму

d. з партією-гегемоном

Question 2

Яка виборча система найбільше впливає на блокування політичних партій?

a. змішана

b. мажоритарна

c. пропорційна

Question 3

Партійна система - це сукупність:

a. діючих в країні політичних партій

b. відносин між політичними партіями в процесі боротьби за владу та її здійснення

c. партій, що представлені в парламенті

Question 4

Партійна система в Україні:

a. поміркованого плюралізму

b. атомізована

c. поляризованого плюралізму

Question 5

В якій з країн існує партійна система поміркованого плюралізму:

a. США

b. СРСР

c. Німеччина

d. Японія

Question 6

Найвідомішу типологію партійних систем розробив:

a. Дж. Сарторі

b. М. Дюверже

c. Г.Алмонд

d. М.Вебер

e. Платон

Question 7

Двопартійність – це партійна система, за якої:

a. у політичній системі функціонують лише дві партії

b. серед багатьох політичних партій в країні, найбільш впливовими є тільки дві

c. уряд формується на основі домовленостей двох партій

Question 8

Партійна система, за якої функціонують багато політичних партій, проте легко створюється урядова коаліція на ідеологічній основі, називається:

a. атомізована

b. поміркованого плюралізму

c. поляризованого плюралізму

Question 9

До переваг однопартійного режиму належать:

a. вираження інтересів найширших верств населення

b. ефективність та стабільність політичної системи

c. плюралізм думок та поглядів

d. заощадження коштів на виборчий процес

Question 10

Пропорційна виборча система сприяє:

a. збереженню числа політичних партій

b. зовсім не впливає на ці процеси

c. зменшенню числа політичних партій

d. росту чисельності політичних партій і об’єднань

ТЕСТ 10

Question 1

Який з перерахованих нижче термінів точніше всього відображає поняття бюрократизму:

a. професійна діяльність чиновника

b. метод формального ведення справи

c. єдиноначальність на виробництві

d. влада чиновницького апарата

e. процес прийняття рішень

Question 2

З погляду якого мислителя "ідеальним" лідером с "філософ на троні"?

a. Конфуція

b. Будди

c. Платона

Question 3

Відповідно до теорії еліт, влада в суспільстві завжди належить:

a. політичним партіям

b. меншостям, що володіють необхідними якостями

c. харизматичному лідерові

d. більшості народу

Question 4

Хто відкрив “залізний закон” олігархічних тенденцій:

a. Г. Моска

b. М. Вебер

c. Р Міхельс

d. В. Парето

Question 5

Слабким місцем "ситуативної теорії" політичного лідерства є те, що вона:

a. правильно все вищезазначене

b. недооцінює роль людської активності в політичному процесі

c. бере до уваги лише суспільно корисні аспекти політичного лідерства

d. не розглядає ситуацій суспільної кризи

Question 6

Основний недолік "теорії рис" політичного лідерства полягає у тому, що вона:

a. не враховує національні, расові ознаки людини

b. базується на кількісних методах

c. трактує поняття "лідер" як тільки біопсихологічне явище

d. правильно все вищезазначене

Question 7

Теорія конституентів" політичного лідерства не є оптимальною, оскільки вона:

a. розглядає тільки ситуації виборчих кампаній

b. вивчає феномен лише загальнонаціонального лідерства

c. правильно все вищезазначене

d. погано пояснює причини очевидної самостійності, нестандартнос¬ті вчинків лідера, які не відповідають інтересам оточення

Question 8

Який тип політичного лідерства характеризують такі риси: пропонує "прості" рішення складних проблем; апелює переважно до почуттів людей; часто аргументацію зводить до навішування "ярликів" політичним противникам тощо?

a. авторитарний

b. демократичний

c. харизматичний

d. популістський

Question 9

Зазначте риси, що є визначальними для такого типу політичного лідера як "прапороносець" (за типологією М. Херманн):

a. намагається завжди діяти "від імені суспільства"

b. проявляє активність і керівну роль залежно від ситуації

c. визначає мету і програму дій самостійно та завойовує чимало прихильників

d. здатний переконувати оточення в суспільній корисності своїх дій

Question 10

Які з наведених типів політичного лідерства відповідають теорії М. Вебера?

a. цезаристський

b. популістський

c. традиційний

ТЕСТ 11

Question 1

Якщо політична свідомість базується на спрощеності та суперечливості оцінок, імпульсивності, підвищеній емоційності, відсутності сталих орієнтирів, то це ознаки свідомості:

a. емпіричної

b. масової

c. групової

d. буденної

Question 2

Які із зазначених видів політичної свідомості характеризуються за ознакою суб'єкта політики?

a. емпірична

b. масова

c. буденна

d. індивідуальна

Question 3

Чим характеризується партиципаторна політична культура?

a. Очікуванням благ від правителів і пасивним відношенням до політики

b. Неясним уявленням про політика й високий рівень інтересу до практичних результатів діяльності правителів

c. Високим рівнем інтересу до політики й активної участі в ній

Question 4

Що означає політична соціалізація:

a. Прилучення до політичних норм і цінностей

b. Виховання дітей у родині

c. Втручання держави в економічне життя

Question 5

Прихильників якої політичної ідеології називають «лівими»?

a. Лібералізму

b. Соціалізму

c. Консерватизму

Question 6

Мислитель, що заклав філософські основи політичного лібералізму:

a. Е. Берк

b. Дж. Локк

c. А. Сміт

d. У. Годвин

e. К. Маркс

Question 7

Теоретик консерватизму:

a. Дж. Локк

b. Е. Берк

c. К. Маркс

d. У. Годвин

e. А. Сміт

Question 8

Політичний діяч, що застосував методи неолібералізму на практиці:

a. Ф. Лассаль

b. Ф. Рузвельт

c. Д. Кейнс

d. Е. Бернштейн

Question 9

Яка ідеологія особливо наполягає на пріоритеті стабільності, традицій, лояльності до влади, віри в Бога і відданості Батьківщині:

a. соціалізм

b. консерватизм

c. класичний лібералізм

d. ні одна з названих

Question 10

Яка ідеологія апелює до необхідності ринкової економіки, свободи особистості і обмеження державного регулювання:

a. жодна з названих

b. соціалізм

c. фашизм

d. класичний лібералізм

ТЕСТ 12

Question 1

Міжнародні відносини це:

a. відносини між політичними партіями та суспільними організацiями різних країн

b. сукупність зв’язків різних політичних суб’єктів

c. відносини між державами

d. відносини між народами різних держав

Question 2

Процес, який викликає формування та планетарне поєднання однорідних для всього людства рис, спільних інтересів і проблем у найрізноманітніших сферах життя, має назву:

a. глобалізація

b. геостратегія

c. глобалістика

d. геополітика

Question 3

Який дослідник у праці “Велика шахівниця” обґрунтовує геополітичну картину світу?

a. Г. Моргентау

b. З. Бжезинський

c. Ф.Фуку яма

d. Ф.Ніцше

Question 4

Що таке геополітика?

a. частина політичної системи

b. політична концепція, що вбачає у політиці тієї чи іншої держави визначальну роль географічних факторів

c. один із методів політологічного дослідження

d. політична концепція міжнародних відносин держав або блоків держав

Question 5

Яке з наведених понять є найбільш ємним, узагальнюючим?

a. міжнародні відносини

b. міжнародна (світова) політика

c. зовнішня політика

d. світовий політичний процес

Question 6

Якщо йдеться про сукупність дій суб'єктів політики (держав, міжнародних об'єднань та організацій, партій тощо) стосовно реалізації своїх інтересів на міжнародній арені, то мається на увазі:

a. міжнародні відносини

b. світовий політичний процес

c. зовнішня політика

d. міжнародна політика

Question 7

Вихідним поняттям модерніської концепції політичних відносин є:

a. взаємозалежність та баланс сил

b. сприяння інтеграційним процесам

c. національний інтерес

d. мирне співіснування всіх народів

Question 8

Членом якої міжнародної організації Україна не є:

a. ООН

b. є членом усіх перелічених

c. СНД

d. НАТО

e. Ради Європи

Question 9

Вихідним поняттям концепції політичного реалізму є:

a. мирне співіснування всіх народів

b. сприяння інтеграційним процесам

c. національний інтерес

d. взаємозалежність та баланс сил

Question 10

Поняття «зовнішня політика»:

a. характеризує закордонну діяльність держави щодо здійснення та захисту своїх інтересів

b. є синонімом поняття «міжнародні відносини»

c. характеризує діяльність усіх суб’єктів політики, що здійснюють свої інтереси на міжнародній арені – держав, партій, організацій тощо

d. є синонімом поняття «міжнародна політика»

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Question 1

До показників легітимності влади не належить:

a. наявність спроб повалення уряду чи його лідера

b. порушення принципу несилової взаємодії

c. громадянська непокора

d. вибори

Question 2

Найбільш демократичним ресурсом влади є:

a. соціальні

b. інформаційні

c. силові

d. економічні

Question 3

Який з наступних термінів входить у поняття «форма державного устрою»:

a. республіка

b. авторитарний режим

c. унітарна держава

d. диктатура пролетаріату

e. монархія

Question 4

Процес організаційного становлення і правової легалізації політичних партій має назву:

a. інституціоналізація

b. легітимація

c. корпоратизація

d. реєстрація

Question 5

Ультраправа політична ідеологія:

a. лібералізм

b. анархізм

c. соціалізм

d. консерватизм

e. фашизм

Question 6

За визначенням М. Вебера, політичний клуб - це:

a. можливий підрозділ політичної партії

b. можливий синонім поняття "політична партія"

c. об'єднання кількох політичних партій

d. історичний попередник політичних партій

Question 7

Який з нижчеподаних термінів належить до поняття «форма правління»:

a. Співдружність Незалежних Держав (СНД)

b. демократія

c. республіка

d. тоталітаризм

e. федерація

Question 8

Які з названих підсистем не належать до структури політичної системи:

a. економічна

b. комунікативна

c. інституційна

d. нормативна

e. ідеологічно-світоглядна

Question 9

Фрейд, Ф. Ніцше, Е. Фромм, Г. Лассуелл досліджували проблеми лідерства переважно в руслі теорії:

a. "ситуаційності"

b. "конституентів"

c. "рис"

d. "психологічної-"

Question 10

Що мається на увазі під загальним благом у сучасному демократичному цивільному суспільством:

a. необмежена воля для кожного члена суспільства

b. суспільна власність на засоби виробництва

c. система розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами

d. єдність і згода по всіх політичних питаннях

e. створення соціальних умов, що дозволяють людині найбільше повно реалізувати себе як особистість у законних межах

Question 11

Конституціоналізм - це:

a. наявність конституції

b. многоукладность економіки

c. один з видів політичної ідеології

d. функціонування держави в рамках конституції

e. багатопартійність

Question 12

Біхевіориський підхід до визначення політики означає:

a. розгляд політики як типу взаємодії між людьми

b. розгляд політики як особливого типу поведінки індивідів

c. розгляд політики як форми класової боротьби

d. розгляд політики як системи владних відносин

Question 13

Що розуміється під «політичним режимом» як функціональною стороною політичної системи:

a. спосіб правління

b. правовий режим

c. державний лад

d. форма державного устрою

e. форма правління

Question 14

Академічний етап розвитку політології як науки означає:

a. розвиток політології як складової політичної філософії

b. вивчення політології за допомогою точних наукових методів

c. початок вивчення політології у вищих навчальних закладах

d. найвищий етап розвитку політології

Question 15

Що означає така риса політики як інклюзивність?

a. здатність поєднуватись із неполітичними сферами суспільного життя, утворюючи відносини якісно іншого характеру

b. універсальність, всеосяжність політики

c. здатність проникати у будь-які сфери суспільного життя

Question 16

Хто з дослідників класифікував політичні системи на англо-американську, континентальну, до індустріальну, тоталітарну?

a. Т. Парсонс

b. Г. Алмонд

c. Д. Істон

d. С. Верба

Question 17

Громадська організація, що поєднує людей по роду їхньої діяльності, що захищає неполітичні інтереси своїх членів:

a. держава

b. профспілки

c. партія

d. ЗМІ

e. церква

Question 18

За формою державного правління Україна є:

a. президентсько-парламентська республіка

b. парламентсько-президентська республіка

c. президентська республіка

d. парламентська республіка

Question 19

Об’єктом політології як науки є:

a. влада

b. інтереси громадян

c. держава

d. політика

Question 20

Яке з вищеназваних положень відповідає функції агрегування інтересів:

a. процес узгодження різноманітних інтересів

b. реалізація надійшовших в політичну систему вимог

c. перетворення вимог в підтримку політичної системи
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.