Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Вступ до спеціальності "Психологія" – підсумковий тест (телеуніверситет МАУП)


Контрольна робота
K-15751

Question 1
Метою психологічної служби є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. навчання людей
b. створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості
c. лікування різних за віком і статтю громадян
d. захист психологічного здоров’я людей
Question 2
Балів: 1
Серед названих принципів визначте той, яким керуються в професійній діяльності практичні психологи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. принцип конфіденційності
b. принцип детермінізму
c. принцип коректного використання інформації психологічного характеру
d. принцип історизму
Question 3
Балів: 1
За Є. О. Клімовим, професія практичного психолога належить до такого типу професій:
Виберіть одну правильну відповідь
a. “людина — техніка”
b. “людина — людина”
c. “людина— художній образ”
d. “людина — природа”
Question 4
Балів: 1
Назвіть рядок, у якому названа вимога до обладнання кабінету психолога:
Виберіть одну правильну відповідь
a. забезпечення навчальними матеріалами
b. наявність обліково-звітної документації
c. наявність медикаментозних засобів
d. наявність сейфа
Question 5
Балів: 1
Концепція в психології — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. ідея або група ідей, які можна використовувати як основу для психологічної теорії
b. ряд загальних принципів, які використовуються для пояснення встановлених фактів та подій
c. положення, що приймається без доведення, як одне з вихідних для певної теорії
d. одна з основних форм теоретичного мислення
Question 6
Балів: 1
Психолог-практик у роботі з клієнтом може зайняти таку позицію:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сторонньої людини
b. вчителя
c. друга
d. консультанта
Question 7
Балів: 1
Взаємодія психолога з керівником організації на всіх етапах управління як процесу полягає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. у виробленні та прийнятті управлінських рішень
b. організації
c. контролі
d. наданні психогенетичної консультації
Question 8
Балів: 1
Психологічні проблеми можна класифікувати на основі:
Виберіть одну правильну відповідь
a. генетичного виміру
b. виміру здібностей особистості
c. соціально-психолого-індивідуального виміру
d. цілісного виміру
Question 9
Балів: 1
Принцип позитивно орієнтованої активності практичного психолога складається з таких елементів:
Виберіть одну правильну відповідь
a. формування професіоналізму клієнта
b. надання клієнту допомоги в реалізації позитивних цілей
c. постійне поповнення своїх знань про нові досягнення у психології
d. усунення причин, що заважають формуванню соціальної дезадаптації особистості
Question 10
Балів: 1
Елементом психокорекційної роботи є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. акміограма
b. рольова гра
c. факторний аналіз
d. психограма
Question 11
Балів: 1
Мета психологічної допомоги клієнту полягає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. у переслідуванні власних цілей психолога, реалізації своїх нахилів
b. у формуванні позиції клієнта на основі власної “Я-концепції”
c. у наданні нових можливостей клієнту, які виявляє психолог у взаємодії з ним
d. у використанні максимально можливого числа діагностичного матеріалу
Question 12
Балів: 1
Клієнт практичного психолога — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. людина, яка потребує допомоги
b. людина, яка включена у процес отримання психологічної інформації і не може відрефлексувати способи її отримання
c. доросла людина або дитина, яка повідомляє знання про себе або про інших
d. людина, яка перекладає на психолога відповідальність за можливе використання цієї інформації
Question 13
Балів: 1
До основних методів психотерапевтичного впливу належать методи:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сугестивної терапії
b. математичного аналізу
c. статистичної обробки даних
d. особистісно-орієнтовні
Question 14
Балів: 1
Зазначте, яке з наведених визначень найбільшою мірою розкриває сутність поняття “психологічна мобілізація”:
Виберіть одну правильну відповідь
a. система антропологічних та психологічних знань, умінь та навичок, які допомагають розуміти психіку людини
b. тимчасова активізація якостей людини (інтелектуальних, вольових, моральних) і спрямування їх на ефективне виконання певного виду діяльності
c. наявні, конкретні обставини, які характеризують психічний стан суб’єкта, відношення до розв’язуваної проблеми
d. цілеспрямоване модифікування того чи іншого виду людської діяльності
Question 15
Балів: 1
Психологічна допомога — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. спосіб наочного порівняння кількісних даних, що характеризують рівні розвитку певних психологічних властивостей людини
b. система науково обґрунтованих організаційних видів діяльності з впровадження здобутків психологічної науки в життя
c. вид допомоги, яку надає кваліфікований психолог особі або групі осіб в оптимізації їхніх психофізіологічних станів, поведінки, спілкування
d. поєднання знань, умінь та навичок з потребою у праці, що базується на зацікавленості, бажанні працювати
Question 16
Балів: 1
Психологічна ситуація — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. погляд у минуле, спосіб аналізу сучасного під кутом зору минулого
b. безпосереднє відображення дійсності, чуттєвий рівень пізнання
c. наявні, конкретні обставини, що характеризують психічний стан суб’єкта, відношення до розв’язуваної проблеми, іншої людини, об’єкта
d. здатність людини за допомогою вольових і розумових зусиль абстрагуватися від якогось неприємного подразника
Question 17
Балів: 1
Зазначте, яке з наведених визначень найповніше та найточніше розкриває поняття “психологічна дистанція”:
Виберіть одну правильну відповідь
a. міра допустимого впливу на іншу людину та себе, обґрунтування необхідності цієї міри
b. відображення людиною свого внутрішнього світу
c. ступінь автономності однієї людини від іншої
d. емоційне переживання присутності іншої людини
Question 18
Балів: 1
Сутність психодіагностичної функції в роботі психолога полягає в умінні:
Виберіть одну правильну відповідь
a. всебічно аналізувати особистість за допомогою методів виявлення та вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості
b. підбирати методи, які дозволяють визначити вплив спадкових факторів та середовища на формування тих або інших психічних особливостей людини
c. знаходити різні способи виявлення з психотерапевтичною метою особливостей переживань та дій людини, які зумовлені неусвідомленими мотивами
d. знаходити способи організації та побудови теоретичної та практичної діяльності
Question 19
Балів: 1
Елементом профілактичної роботи є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. психограма
b. акміограма
c. психодрама
d. бесіда
Question 20
Балів: 1
Зазначте, який з названих пунктів розкриває сутність принципу позитивно орієнтованої активності психолога:
Виберіть одну правильну відповідь
a. досконале володіння психологічним інструментарієм
b. надання клієнту допомоги в реалізації позитивних цілей
c. формування інтелектуального потенціалу клієнта
d. усунення факторів, які є перешкодою у подоланні тривожності
Question 21
Балів: 1
Зазначте, який з названих пунктів розкриває сутність принципу неупередженості в роботі психолога:
Виберіть одну правильну відповідь
a. наукова обґрунтованість
b. об’єктивність в оцінюванні та інтерпретації даних
c. зваженість висновків
d. методологічна грамотність
Question 22
Балів: 1
Важливими рисами для особистості психолога є такі:
Виберіть одну правильну відповідь
a. рефлексія, експресивні, комунікативні, організаторські здібності, толерантність
b. високий рівень розвитку слухової пам’яті, переключення уваги, швидкість реакції
c. альтруїзм, гуманістична спрямованість, розвинута емпатія
d. критичність мислення, гнучкість, віра в успіх, постійний самоаналіз як умова самовдосконалення
Question 23
Балів: 1
Психологічна корекція — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. спрямований психологічний вплив на певні психологічні структури з метою забезпечення повного розвитку та функціонування людини
b. професійна допомога клієнту у вирішенні проблемної ситуації
c. спрямований психологічний вплив, який являє собою рольову гру, в ході якої створюються необхідні умови для спонтанного вираження почуттів, пов’язаних з важливими для людини проблемами
d. зв’язок та взаємодія різних підходів
Question 24
Балів: 1
Зазначте, яке з наведених тверджень найбільшою мірою розкриває сутність принципу професійної компетентності в роботі практичного психолога:
Виберіть одну правильну відповідь
a. досконале володіння психологічним інструментарієм
b. знання особливостей їх прояву в конкретних умовах і ситуаціях
c. взаємодія психолога з керівником організації на всіх етапах управління як процесу
d. знання суті соціально-психологічних явищ
Question 25
Балів: 1
Психологічна служба — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. галузь психології, яка спрямована на всебічний аналіз особистості з метою розв’язання практичних завдань, виявлення і подолання недоліків у її розв’язанні
b. система антропологічних, психологічних знань та умінь, особлива здатність розуміти психіку інших людей, уміння спілкуватися з ними
c. система свідомого, цілеспрямованого виконання людиною конкретної роботи, що включає цикл підготовки, планування та здійснення запроектованих дій
d. система науково обґрунтованих організаційних видів діяльності з впровадження здобутків психологічної науки в народне господарство
Question 26
Балів: 1
Психограма психолога — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. сталі душевні якості спеціаліста, що утворюються у процесі його тривалої відображальної діяльності, виховання та самовиховання
b. психологічна характеристика спеціаліста, що відбиває його порівняно тривалі душевні переживання
c. відповідність кваліфікації психолога вимогам суспільства
d. опис вимог до психіки психолога
Question 27
Балів: 1
Зазначте, яке з наведених висловлювань розкриває суть принципу ненанесення шкоди клієнту в роботі психолога:
Виберіть одну правильну відповідь
a. взаємоповага психолога та клієнта
b. забезпечення для клієнта безпечності методики, яку застосовує психолог
c. попередження неправильних дій замовника
d. компетентність психолога
Question 28
Балів: 1
Кабінет психологічного розвантаження — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. організаційна структура, первинним завданням якої є профілактика суіцида в людей, які знаходяться у стані кризи
b. кімната відпочинку, в якій створено оптимальні умови для швидкого та ефективного зняття емоційного перевантаження, відновлення працездатності
c. приміщення із звуконепроникними стінами, що використовується для експериментальних досліджень у клініці, а також у космічній медицині для випробування космонавтів на витривалість щодо суворих умов сенсорної ізоляції та самотності
d. навчально-науковий підрозділ, який здійснює навчальну роботу з курсу психології
Question 29
Балів: 1
Зазначте, яке з наведених визначень найточніше розкриває сутність поняття “психологічне консультування”:
Виберіть одну правильну відповідь
a. вид психологічної допомоги психічно нормальним людям для досягнення ними цілей особистісного розвитку
b. вид психологічної допомоги, що має своїм основним завданням з’ясувати причини низької професійної ефективності окремих працівників з метою надання їм індивідуальної допомоги
c. вид психологічної допомоги, який потребує активної дії психотерапії на особистість клієнта
d. організований вплив психолога на клієнта з метою зміни показників його активності відповідно до вікової норми психічного розвитку
Question 30
Балів: 1
Зазначте, яке визначення більш повно і точно характеризує поняття “психологічна проблема”:
Виберіть одну правильну відповідь
a. суспільна значущість поведінки конкретної людини в конкретних умовах її життєдіяльності
b. сукупність обставин життєдіяльності, які прямо або опосередковано впливають на поведінку людини, її стан і внутрішній світ, зумовлюючи зміст та напрямки індивідуального розвитку
c. стан невизначеності, що виникає у процесі життєдіяльності людини між її намірами, уявленнями, мотивами й цілями поведінки та об’єктивними і суб’єктивними умовами її реалізації
d. сукупність подій та обставин індивідуального розвитку, які вирішальним чином вплинули на формування особистості та зумовили її структуру та проблем
Question 31
Балів: 1
Психокорекційна робота психолога обов’язково містить такий етап:
Виберіть одну правильну відповідь
a. прогноз
b. корекційна проблема
c. емпатія
d. психологічне пізнання
Question 32
Балів: 1
Головним етичним принципом у роботі психолога є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. конфіденційність
b. ненанесення шкоди
c. відповідальність
d. компетентність
Question 33
Балів: 1
Визначте, який етап входить у професійний відбір на спеціальність “практичний психолог”:
Виберіть одну правильну відповідь
a. добір на певну спеціалізацію за допомогою спеціально організованих форм навчання
b. надання інформації
c. відбір перед вступом до навчального закладу
d. адаптація до професійної діяльності
Question 34
Балів: 1
Серед регулятивних складових моделі особистості практичного психолога найважливішими рисами є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. володіння механізмами емоційної регуляції та емоційної витривалості
b. здатність легко встановлювати контакти, легкість у спілкуванні
c. наявність відповідної освіти
d. уміння слухати і підтримувати розмову
Question 35
Балів: 1
Відповідальність практичного психолога полягає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. у ерудиції
b. в умінні запобігати та не допускати антигуманних наслідків у своїй професійній діяльності
c. у легкості встановлювати контакти
d. у емпатії
Question 36
Балів: 1
Під терміном “психологічний аналіз” розуміється:
Виберіть одну правильну відповідь
a. різновид наукового аналізу, подібний до філософського, економічного, математичного аналізу, його об’єктом є психічна реальність, психічні функції, стани і процеси
b. узагальнююче поняття, яке відображає динамічну сукупність психічних якостей окремих індивідів, соціальних груп, народів
c. здатність людини за допомогою вольових і розумових зусиль абстрагуватися від якогось неприємного подразника, тимчасово не звертати на нього увагу
d. логічний прийом, метод дослідження, розкладання предмета на складові, кожна з яких потім окремо досліджується, щоб виділені елементи поєднати за допомогою синтезу
Question 37
Балів: 1
Необхідною умовою успішної роботи психолога та клієнта є:
Виберіть одну правильну відповідь
a. знання психолога
b. наявність кабінету психолога
c. довіра між психологом і клієнтом
d. інтелектуальні якості психолога
Question 38
Балів: 1
Компетентність психолога в роботі з клієнтом полягає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. у емпатії
b. у застосуванні в роботі тільки апробованих методів та процедур
c. у зберіганні професійної таємниці, даних, отриманих у процесі роботи
d. у надбанні адекватних знань про власні індивідуальні якості та визначення меж своїх професійних можливостей
Question 39
Балів: 1
Зазначте, яке із завдань вирішує психолог:
Виберіть одну правильну відповідь
a. подолання та профілактика відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку
b. допомога в рішенні складних питань, конфліктних ситуацій
c. лікування порушень емоційної сфери пацієнтів
d. виявлення причин різних складнощів, які виникають у економіці
Question 40
Балів: 1
Практикуючий психолог — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. спеціаліст, який може одночасно бути і науковцем, і теоретиком, і практиком
b. спеціаліст, який має спеціальну підготовку й дозвіл практикувати в галузі психології, надавати психологічні послуги іншим людям
c. спеціаліст, який вивчає психічні явища, закони функціонування та розвитку психіки, риси особистості, тобто окремі елементи психіки
d. спеціаліст, який вміє діагностувати та лікувати захворювання, переважно психогенного походження, застосовуючи психологічний вплив
Question 41
Балів: 1
Кваліфікована пропаганда психології психологом полягає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. у наданні колекційної роботи психологом у засобах масової інформації в узагальненій формі, без посилань на конкретні факти і ситуації
b. в униканні неофіційних відносин з клієнтом, якщо це може стати на перешкоді проведенню діагностичної, консультаційної та корекційної роботи з ним
c. в опублікуванні методик лише в формі, яка дає змогу зберегти їх валідність та надійність
d. в інформуванні науковців, вчителів, лікарів та широкої громадськості про свою галузь діяльності на основі об’єктивних точних даних таким чином, щоб не дискредитувати професію
Question 42
Балів: 1
Зазначте, яке із завдань вирішує психолог:
Виберіть одну правильну відповідь
a. лікування порушень емоційної сфери пацієнтів
b. виявлення причин різних складнощів, які виникають у економіці
c. допомога в рішенні складних питань, конфліктних ситуацій
d. подолання та профілактика відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку
Question 43
Балів: 1
Психологічна профілактика — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. подолання відхилень у психічному та особистісному розвитку людини
b. поглиблене проникнення психолога у внутрішній світ клієнта
c. допомога, яка полягає у вирішенні проблем, з якими приходить клієнт
d. робота з попередження можливого неблагополуччя у психічному розвитку клієнта
Question 44
Балів: 1
Практичний психолог може вирішити таке завдання:
Виберіть одну правильну відповідь
a. виявляти та усувати причини порушень соматичних порушень
b. лікувати порушення емоційної сфери пацієнтів
c. виявляти захворювання, ставити діагноз, призначати медикаментозну терапію
d. проводити профорієнтаційну роботу
Question 45
Балів: 1
Психодіагностика — це:
Виберіть одну правильну відповідь
a. галузь психології, яка розробляє методи виявлення індивідуальних особливостей та перспектив розвитку особистості
b. наукова дисципліна, яка вивчає зумовленість процесу мовлення та його сприймання структурою відповідної мови
c. вид групової психотерапії, в якому учасники виступають як актори та глядачі, причому ролі спрямовані на моделювання життєвих ситуацій, які мають особистісний зміст
d. галузь психології, яка вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності
Question 46
Балів: 1
Психологічні проблеми бувають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. хронічними
b. нерозв’язними
c. епізодичними
d. патогенними
Question 47
Балів: 1
Зазначте, яке з наведених визначень найточніше розкриває сутність поняття “життєва перспектива”:
Виберіть одну правильну відповідь
a. співвідношення задатків та здібностей людини, умов її життєдіяльності та реальної поведінки в цих умовах
b. суспільна значущість поведінки конкретної людини в конкретних умовах й життєдіяльності
c. сукупність життєвих планів і програм людини, які побудовані на основі її уявлень про себе, своє минуле та зумовлені спрямованістю та життєвими прогнозами
d. ставлення особистості до свого життєвого шляху в цілому та до власних життєвих планів
Question 48
Балів: 1
Основні напрямки роботи психолога з питань професійного самовизначення клієнтів полягають:
Виберіть одну правильну відповідь
a. у неупередженому ставленні до клієнта
b. у виявленні рівня розвитку здібностей та інтересів
c. дотриманні конфіденційності
d. формуванні ціннісних орієнтацій, життєвих перспектив
Question 49
Балів: 1
Захист інтересів клієнта полягає:
Виберіть одну правильну відповідь
a. у професійній відповідальності за кваліфіковане обстеження, консультування
b. у дотриманні психологом добровільної участі клієнта в обстеженні
c. у пошуку психологом додаткових відомостей про обстежуваного навіть без його згоди
d. у процесі діагностичної та корекційної роботи
Question 50
Балів: 1
Практичний психолог у роботі з клієнтом може зайняти позицію:
Виберіть одну правильну відповідь
a. вчителя
b. консультанта
c. сторонньої людини
d. друга
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.