Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Психологія спільної діяльності – тести (МАУП)


Контрольна робота
K-23363

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Спільну діяльність характеризують такі ознаки:
a. лише діяльність лідера
b. наявність спільної мети
c. розмежована діяльність працівників
Question 2
Сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі спільної діяльності працівників, являє собою:
a. об'єкт дисципліни "Психологія спільноі діяльності"
b. предмет дисципліни "Психологія спільноі діяльності"
c. суб'єкт управління персоналом
Question 3
Спільна діяльність:
a. діяльність без контактів між людьми і обміну інформацією
b. відсутність мети та спільних інтересів
c. організована система активності взаємодіючих між собою індивідів
Question 4
Колективні суб'єкти управління формують за такими показниками:
a. різні погляди і підходи у розвязанні завдань
b. не компетентність учасників групи у розв'язанні завдань
c. спільність цілей та завдань групи
Question 5
Ефективне колективне управління забезпечує організації такі переваги:
a. пасивність
b. розміреність у виконнанні спільної діяльності
c. розвиток ділової активності
Question 6
Колективне управління забезпечує ефективне функціонування організації, гарантує значні переваги кожному працівнику зокрема. До таких переваг належать:
a. можливості ділового, професійного, службового росту
b. відчуття непричетності до спільної справи
c. відчуття невдоволеності від спільної діяльності
Question 7
Здатність людини впливати на діяльність групи, взаємодіяти з усіма її членами та вести її до досягнення мети – це:
a. повноваження влади
b. лідерство
c. героїзм
Question 8
Структура, яка відображає сукупність організаційно визначених груп та службових взаємовідносин їх членів у відповідності зі штатним розкладом, називається:
a. неформальною
b. формальною
c. штатною
Question 9
Добре сформована система керівних переконань, принципів І технологій у життєдіяльності підприємства – це:
a. згуртованість групи
b. організаційна культура
c. групові норми
Question 10
Яким ознакам повинна задовольняти група, щоб стати колективом?
a. досить стабільні відносини між членами групи
b. практичній взаємодії людей, спрямованій на досягнення цілей
c. наявності загальної мети, як спільної
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2
Question 1
Сукупність людей, яка об’єднана досягненням спільної суспільно-значимої мети – це:
a. група
b. соціальне утворення
c. трудовий колектив
Question 2
Структура, яка відображає сукупність організаційно визначених груп та службових взаємовідносин їх членів у відповідності зі штатним розкладом, називається:
a. неформальною
b. штатною
c. формальною
Question 3
Сутність якої функції колективу полягає у задоволенні потреб працюючих: у спілкуванні, визнанні з боку оточуючих, приналежності до колективу, розвитку здібностей:
a. задоволення соціальних потреб
b. цільової
c. соціально-інтегративної
Question 4
Балів: 1
Єдність поведінки членів колективу, що грунтується на спільності інтересів, цінностей та норм поведінки, характеризує його:
a. завершення розвитку
b. законність
c. злагодженість
Question 5
Процес підвищення кваліфікації – це:
a. освітні заходи по переподготовці персоналу
b. інвестиції в людський капітал
c. заходи по освоєнню інших сфер діяльності ізавдань
Question 6
Трудові відносини виникають:
a. на основі поданої працівником заяви про прийняття на роботу
b. на основі угоди між працівником та власником підприємства, організації чи уповноваженим ним органом
c. на основі усної домовленості між працівником та власником підприємства, організації чи уповноваженим ним органом
Question 7
Що таке соціальна група?
a. це сукупність людей згрупованих в залежності від розміру заробітної плати
b. об'єднання громадян для досягнення певних політичних цілей
c. це відносно стала сукупність людей, що має спільні інтереси, цінності і норми поведінки
Question 8
Яку категорію характеризує визначення: "Соціальна спільність людей, об'єднаних спільною трудовою діяльністю в рамках певної організації для досягнення спільної мети та зв'язані між собою відносинам ми співробітництва"?
a. об'єкт управління
b. суб'єкт управління
c. трудовий колектив
Question 9
Колектив – динамічна система. Від яких умов залежить його розвиток?
a. тільки від зовнішніх об'єктивних
b. від зовнішніх та внутрішніх
c. тільки від внутрішніх суб'єктивних
Question 10
Яким може бути процес розвитку трудового колективу?
a. все залежить від умов діяльності колективу та його структурних ознак
b. завжди поступовий
c. все залежить від умов діяльності колективу
ТЕСТ ДО ТЕМИ 3
Question 1
Сукупність людей, об'єднаних спільною метою і діяльністю, єдністю інтересів, взаємною відповідальністю кожного, відносинами співробітництва та взаємодопомоги – це:
a. соціальна група
b. номінальна група
c. трудовий колектив
Question 2
Первинною функцією трудового колективу є:
a. утворення нових підрозділів підприємства та розширення його сфери впливу
b. виконання певних завдань, які сприяють досягненню цілей підприємства
c. підготовка та виховання майбутніх спеціалістів
Question 3
Визначте найважливіші причини виникнення неформальної групи:
a. спільні інтереси
b. потреба працівників в захисті
c. потреба в спілкуванні, симпатії, антипатії
Question 4
Фактор успішної діяльності
a. неналежні умови праці
b. низька трудова дисципліна
c. психологічний мікроклімат в колективі
Question 5
Рівень і стан трудової дисципліни залежить від:
a. умов праці
b. організації праці на виробництві
c. керівника
Question 6
Стадіями розвитку трудового колективу є:
a. становлення, зрілість, занепад, старіння
b. формування, становлення, зрілість, старіння
c. зародження, зрілість, активність, старіння
Question 7
Єдність поведінки членів колективу, що грунтується на спільності інтересів, цінностей та норм поведінки, характеризує його:
a. злагодженість
b. завершення розвитку
c. законність
Question 8
Ефективне колективне управління забезпечує організації такі переваги:
a. розвиток ділової активності
b. розміреність у виконанні спільної діяльності
c. пасивність
ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
Які основні принципи побудови нормальних соціально-психологічних відносин у колективі?
a. інформованість, справедливість, організованість, здоровий глузд
b. організованість, структурність, згуртованість, солідарність, інформованість
c. свобода висловлювань та ініціативи, структурність, згуртованість
Question 2
Яким ознакам повинна задовольняти група, щоб стати колективом?
a. наявності загальної мети, як спільної
b. практичній взаємодії людей, спрямованій на досягнення цілей
c. досить стабільні відносини між членами групи
Question 3
На якій стадії розвитку трудового колективу формується актив, що поєднує більшість його членів, починають складатися традиції, громадська думка?
a. зростання
b. стабілізація
c. становлення
Question 4
У результаті особистих симпатій і антипатій членів колективу, відносин дружби, спорідненості, знайомства формується:
a. актив групи
b. трудовий колектив
c. формальна структура трудового колективу
Question 5
Добре сформована система керівних переконань, принципів І технологій
у життєдіяльності підприємства – це:
a. групові норми
b. згуртованість групи
c. організаційна культура
Question 6
У результаті особистих симпатій і антипатій членів колективу, відносин дружби, спорідненості, знайомства формується:
a. трудовий колектив
b. неформальна структура трудового колективу
c. актив групи
Question 7
Індивідуальність особистості:
a. визначається як сукупність індивідуальна і особистісних рис
b. визначається як сукупність індивідуальних рис
c. доповнення до особистості істотних рис
Question 8
Фактор успішної діяльності
a. неналежні умови праці
b. психологічний мікроклімат в колективі
c. низька трудова дисципліна
Question 9
Темперамент дає можливість:
a. впливати на інших людей
b. впливати на інших людей та управляти ними
c. розуміння поводження і характеру людини
ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Навчання розглядає особистісний розвиток як набуття людиною:
a. певних звичок, умінь і навичок спілкування з людьми
b. досвіду
c. досвіду певних звичок, умінь рис характеру
Question 2
З метою розвитку і збагачення ігрової діяльності потрібно проводити:
a. спостереження, ігри-заняття з ляльками
b. індивідуальні заняття
c. індивідуальні заняття, бесіди
Question 3
Риси особистості формуються в умовах:
a. багатосторонніх впливів навколишнього середовища
b. тільки освітніх закладах
c. мимовільно
Question 4
Індивідуальна гра організовує:
a. поведінку дитини
b. поведінку дитини, формує зосереджену діяльність, уміння діяти поряд з іншими
c. поведінку дитини, формує зосереджену діяльність
Question 5
В процесі гри розвиваються:
a. взаємостосунки, дружелюбність
b. характер
c. повага
Question 6
Розвиток особистості дитини залежить:
a. природніх умов
b. природніх задатків, соціуму
c. освітніх закладів
Question 7
Сформованою особистість вважається з:
a. 16-17 років
b. 14 років
c. 7 років
Question 8
Розвиток особистості впродовж життя:
a. філогенез
b. онтогенез
c. біогенез
Question 9
Кількість видів спілкування:
a. 3
b. 6
c. 10
Question 10
Риси особистості формуються:
a. в 7 років
b. в 21 рік
c. в16 років
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.