Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Розміщення продуктивних сил - підсумковий тест (МАУП)


Контрольна робота
K-25488

Question 1

Зазначте визначення, що найповніше розкриває завдання курсу „Розміщення продуктивних сил”:

a. визначення факторів, що зумовлюють розміщення виробництва в конкретному регіоні

b. вивчення закономірностей просторової організації продуктивних сил

c. визначення раціонального розміщення продуктивних сил, ефективного використання всіх видів ресурсів та зменшення витрат на підвищення економічного потенціалу території

d. визначення методів обґрунтування та напрямків удосконалення територіальної організації виробництва, а також територіальних особливостей єдиного економічного простору, механізмів формування регіональних ринків і процесів розвитку міжрайонних та внутрішньорайонних зв’язків

Question 2

До методів, які використовуються для обґрунтування розміщення продуктивних сил, не належать:

a. економіко-статистичний аналіз

b. балансові розрахунки

c. економіко-математичне моделювання

d. класифікація галузей економіки

Question 3

Продуктивні сили – це:

a. галузі сфери матеріального виробництва

b. природні умови і трудові ресурси

c. сукупність суб’єктивних і речових факторів виробництва

d. природні ресурси та засоби виробництва, створені суспільством

Question 4

У складі продуктивних сил природні ресурси можуть виступати як:

a. предмети праці

b. засоби праці

c. засоби виробництва

d. умови для здійснення виробничої діяльності

Question 5

Основними передумовами територіального поділу праці є:

a. економічна ситуація

b. соціально-економічні умови

c. природні умови і ресурси

d. попит на товари та послуги

Question 6

Галузі спеціалізації економіки регіону визначаються за допомогою коефіцієнта:

a. кореляції

b. виробництва продукції галузі на душу населення

c. локалізації

d. міжрайонної товарності

Question 7

Німецький вчений І.Тюнен обґрунтував:

a. теорію „концентричних кілець”

b. теорію „штандартів”

c. „систему шестикутників”

d. ієрархію центральних місць за їх функціональним значенням та ступенем впливу на навколишній простір

Question 8

Спеціалізація регіону визначається за допомогою таких показників:

a. питома вага продукції окремих галузей в загальному обсязі продукції регіону

b. питома вага промислової продукції регіону в загальному обсязі продукції по країні

c. питома вага чисельності працівників, зайнятих у промисловості регіону в загальній чисельності працівників по країні

d. питома вага чисельності зайнятих працівників в окремих галузях у загальній їх кількості в промисловості регіону в цілому

Question 9

При розрахунках ефективності витрат розрізняють такі види ефективності:

a. глобальну

b. загальну (абсолютну)

c. порівняльну

d. часткову

Question 10

Узгодження системи кількісних і якісних показників розвитку народного господарства регіону і його ланок забезпечується за допомогою:

a. територіальних балансів

b. самоуправління регіонів

c. бюджетних нормативів

d. фінансових механізмів

Question 11

Зазначте, що з наведеного не належить до принципів розміщення продуктивних сил:

a. наближення виробництва до джерел сировини, палива, енергії та до регіонів споживання продукції

b. першочергове освоєння та комплексне використання найефективніших видів природних ресурсів

c. регіональна інтеграція та комплексність

d. пропорційне розміщення продуктивних сил

Question 12

Зазначте, який із наведених показників найточніше відображає трудомісткість продукції:

a. розмір заробітної плати на одиницю продукції

b. кількість людино-годин на одиницю продукції

c. питомі витрати на зарплату в собівартості продукції

d. обсяг виробленої продукції на одного працівника

Question 13

Теорія просторової організації суспільства, моделювання процесів на основі мінімізації витрат сил і часу при переміщенні по найкоротшим відстаням була розроблена П.Хаггетом:

a. у 60-70 роках ХХ ст..

b. у першій половині 50-х років ХХ ст..

c. на початку ХХ ст..

d. у кінці ХІХ ст..

Question 14

Зазначте, що з наведеного не впливає на посилення ролі територіального підходу до регулювання економіки в умовах ринку:

a. ускладнення територіальної організації підприємств різних форм власності

b. наявність суто регіональних проблем у суспільному розвитку

c. скорочення випуску промислової продукції

d. необхідність узгодження інтересів окремих підприємств та господарського комплексу в цілому

Question 15

Розробка методів вивчення міжгалузевих зв’язків і міжгалузевого балансу за схемою „витрати – випуск” на прикладі структури американської економіки належить:

a. У. Ізарду

b. В. Кристалеру

c. В. Леонтьєву

d. П. Хаггету

Question 16

Предметом вивчення курсу „Розміщення продуктивних сил” є:

a. сукупність соціально-економічних та природних чинників, що зумовлюють раціональне розміщення продуктивних сил

b. сукупність факторів, які визначають територіальну організацію суспільства

c. умови, особливості та ефективність розміщення і розвитку суспільного виробництва

d. закономірності територіальної організації продуктивних сил

Question 17

Рівень розвитку регіонального виробництва визначається такими показниками:

a. продуктивність праці

b. вироблений національних доход

c. обсяг спожитого чистого продукту на душу населення

d. обсяг виробленого національного доходу на одного працюючого

Question 18

Підвищенню ефективності суспільного виробництва при раціональному розміщенні продуктивних сил сприяє:

a. раціональне використання всіх видів ресурсів, раціоналізація вантажопотоків, спеціалізація, комплексність

b. комплексне використання сировини

c. скорочення витрат на виробництво продукції

d. збільшення обсягів випуску продукції та послуг

Question 19

Для розміщення підприємств сільськогосподарського машинобудування визначальним фактором є:

a. сировинний

b. науковий

c. споживацький

d. трудовий

Question 20

Зазначте основні фактори розміщення продуктивних сил:

a. природні, техніко-економічні, демографічні, економіко-географічні, екологічні

b. паливно-енергетичні, демографічні, транспортні, трудові

c. сировинні, споживацькі, науково-технічні

d. сировинні, науково-технічні, ринкової кон’юнктури

Question 21

До основних засобів екологізації виробництва належить:

a. кооперування та комбінування

b. скорочення обсягів виробництва

c. удосконалення організації виробництва

d. спеціалізація

Question 22

Зазначте, які з наведених факторів є найголовнішими для розміщення хлібопекарських підприємств:

a. трудовий

b. паливний

c. сировинний

d. споживацький

Question 23

Конкретні умови, що визначають вибір місця розміщення виробництва і формування територіальних комплексів, називаються:

a. факторами розміщення продуктивних сил

b. принципами розміщення продуктивних сил

c. закономірностями розміщення продуктивних сил

d. завданнями розміщення продуктивних сил

Question 24

Зазначте, які з наведених факторів є визначальними для розміщення підприємств приладобудування:

a. трудовий

b. науковий

c. сировинний

d. споживацький

Question 25

Зазначте, який фактор є визначальним у сучасному розміщенні чорної металургії:

a. споживацький

b. сировинний

c. паливний

d. трудовий

Question 26

Виробничий потенціал регіону – це:

a. виробничі фонди

b. виробничі потужності

c. здатність засобів праці до максимального випуску продукції

d. кількісний і якісний рівень основних виробничих фондів

Question 27

Для оцінки природних ресурсів не використовується метод оцінки за витратами:

a. на залучення ресурсів до використання

b. на використання

c. на виробництво

d. на відновлення та компенсацію

Question 28

Зазначте, яким видам природних ресурсів належить провідна роль в загальній їх структурі:

a. мінерально-сировинним

b. земельним

c. водним

d. рекреаційним

Question 29

Поняття „ресурси” і „ресурсний потенціал”:

a. співвідносяться як частина і ціле

b. тотожні

c. співвідносяться як ціле і частина

Question 30

За господарським значенням природні ресурси поділяють на:

a. невичерпні

b. вичерпні

c. балансові

d. забалансові

Question 31

Старіння населення це:

a. збільшення кількості населення

b. підвищення частки осіб похилого віку в загальній чисельності населення

c. зростання чисельності населення пенсійного віку

Question 32

В умовах формування ринкових відносин частка галузей матеріального виробництва в структурі ВВП:

a. зменшується

b. зростає

c. можливі всі варіанти

d. залишається незмінною

Question 33

У структурному аналізі розміщення виділяють:

a. транспорт, будівництво, торгівлю

b. промисловість, сільське господарство, машинобудування

c. галузі виробництва і соціальну сферу

d. сферу матеріального виробництва і невиробничу сферу

Question 34

Зазначте, яка з названих форм територіальної організації промисловості означає групу підприємств, що компактно розташовані на невеликій території:

a. промислова агломерація

b. промисловий центр

c. промисловий вузол

d. промисловий район

Question 35

Рекреаційна зона – це:

a. територія, на якій розташовані санаторії, пансіонати, курорти

b. сукупність лікувальних закладів

c. сукупність функціонально зв’язаних рекреаційних пунктів і курортів

d. територія для відпочинку

Question 36

Рекреаційний комплекс включає такі функціональні групи:

a. кліматичну

b. лікувально-оздоровчу

c. економічну

d. лісову

Question 37

Народногосподарський комплекс це :

a. виробництво товарів і послуг

b. сукупність господарських суб’єктів

c. сукупність підприємств матеріального виробництва

d. промислові підприємства, розташовані на певній території

Question 38

Галузь являє собою:

a. підприємства, розташовані на одній території

b. підприємства, що використовують однакову сировину

c. сукупність підприємств однієї форми власності

d. сукупність підприємств, що займаються спорідненими видами економічної діяльності

Question 39

До структурних елементів економіки країни належать:

a. економіка регіону

b. підприємство

c. промисловий вузол

d. галузь

Question 40

Зазначте, яка з наведених галузей паливно-енергетичного комплексу є базовою для всієї економіки:

a. нафтова

b. газова

c. електроенергетична

d. вугільна

Question 41

Зазначте, що з переліченого не є формою суспільної організації виробництва:

a. кооперування

b. систематизація

c. спеціалізація

d. концентрація

Question 42

Міжгалузевий комплекс це:

a. сукупність галузей, підприємства яких розміщені на одній території

b. поєднання виробничих і обслуговуючих галузей

c. галузі, що випускають однорідну продукцію

d. сукупність галузей, взаємопов’язаних економічно та технологічно

Question 43

Критерієм оптимальності міжгалузевого комплексу є:

a. підвищення ефективності виробництва галузей, що входять до комплексу

b. мінімізація сукупних витрат на різні етапи виробництва

c. усе вірно

d. збільшення обсягу виробленої продукції

Question 44

При розміщення підприємств теплової енергетики в першу чергу враховують такі фактори:

a. наявність потужного споживача

b. кон’юнктуру ринку

c. забезпеченість території кваліфікованою робочою силою

d. наявність паливно-енергетичних ресурсів

Question 45

Пріоритетними факторами при обґрунтуванні вибору місця для хімічних виробництв є:

a. демографічний

b. водний

c. споживчий

d. сировинний

Question 46

Транспортний вузол це:

a. пункт, де сходяться не менше трьох ліній магістрального транспорту

b. форма територіальної організації транспорту

c. комплекс транспортних споруд

d. сукупність різних видів транспорту

Question 47

За функціональними особливостями транспорт поділяється на:

a. пасажирський

b. вантажний

c. повітряний

d. електронний

Question 48

Економічне районування – це:

a. виокремлення на території країни районів, близьких за рівнем соціально-економічного розвитку

b. поділ території країни на райони, що спеціалізуються на випуску певного виду продукції c. поділ країни на райони, що склались історично або формуються у процесі розвитку продуктивних сил на основі суспільного поділу праці

d. поділ країни на райони з однаковими природними ресурсами

Question 49

До показників, за допомогою яких порівнюються рівні економічного розвитку регіонів, належить:

a. виробництво національного доходу на душу населення

b. чисельність трудових ресурсів

c. вартість виробленої промислової продукції

d. продуктивність суспільної праці

Question 50

Визначте, які з наведених принципів не належать лр принципів економічного районування:

a. соціальний

b. адміністративний

c. національний

d. економічний

Question 51

Основними передумовами розвитку машинобудування в Придніпровському регіоні є:

a. орієнтація на зовнішні ринки збуту

b. забезпеченість водними ресурсами

c. потужна матеріальна база

d. наявність кваліфікованих кадрів

Question 52

Важливим чинником розвитку Харківського регіону є:

a. промислові родовища корисних копалин

b. сприятливі кліматичні умови

c. транспортно – географічне положення

d. густа транспортна мережа

Question 53

Екологічна ситуація в Центральному регіоні характеризується такими рисами:

a. високий рівень радіаційного забруднення в результаті аварії на ЧАЕС

b. найвищий в Україні рівень забруднення атмосферного повітря

c. підтоплення населених пунктів

d. усе вірно

Question 54

Вирівнювання розвитку регіонів полягає:

a. у випереджаючому розвитку невиробничої сфери

b. в однаковості розвитку регіонів

c. у розвитку всіх галузей господарства в регіонах

d. у формування в кожному регіоні народногосподарських комплексів на основі спеціалізації та розвитку міжгалузевих виробничо-економічних зв’язків

Question 55

Створення зон вільного підприємництва має на меті:

a. підвищення експортного потенціалу території

b. поглиблення територіального поділу праці

c. регулювання міграційних процесів

d. районування території

Question 56

Територіальні пріоритети пов’язані з:

a. з ефективністю використання природних ресурсів

b. з територіальною організацією виробництва

c. неоднаковими темпами соціально-економічного розвитку різних регіонів

Question 57

Управлінська стратегія регіонального розвитку це:

a. сукупність функцій регіональних органів управління

b. система концептуальних положень про найефективніші напрями розвитку регіональних систем

c. комплексна програма розвитку регіону

Question 58

Державна регіональна політика це:

a. діяльність органів місцевого самоврядування

b. сукупність державних заходів щодо регулювання розвитку регіонів

c. діяльність органів виконавчої влади

Question 59

Що з наявного не є принципом концепції регіонального розвитку в Європейському Союзі:

a. варіантність

b. партнерство

c. доповнюваність

d. субсидіарність
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.