Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

СТАНДАРТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ


Дипломна
K-22305

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. СТАНДАРТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ………………………………………………………….7
1.1. Сутність стандартів якості соціальних послуг…………………………...7
1.2. Структура та основні аспекти стандартів соціальних послуг………….10
1.3. Особливості розроблення стандартів соціальних послуг…………….15

РОЗДІЛ 2. СТАНДАРТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ…………………………………………………….22
2.1. Стандартизація соціальних послуг за кордоном………………………...22
2.2. Чинна система стандартів соціальних послуг в Україні…………………32
2.3. Перспективи підвищення якості соціальних послуг в Україні шляхом впровадження стандартів………………………………………………………..40
РОЗДІЛ 3. ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ КЛІЄНТІВ В УКРАЇНІ……………………………50
3.1. Галузевий стандарт надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах…………………………………...50
3.2. Стандарт надання соціальних послуг дітям, які постраждали від торгівлі дітьми……………………………………………………………………………...54

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………59
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………...63
ДОДАТКИ………………………………………………………………………...71

ВСТУП
Актуальність дослідження. Соціально-економічні перетворення, які останнім часом торкнулися нашої держави, загострили потребу у реформуванні всіх сфер суспільного життя. Особливо ця потреба відображається на соціальній сфері, тобто системі соціальних послуг. Нинішня система соціальних послуг в Україні, яка досить тривалий період перебувала під впливом радянської системи соціального забезпечення, в сучасних ринкових умовах не в змозі забезпечити якісного задоволення потреб і вирішення проблем соціально вразливих верств населення. Із здобуттям незалежності Україна отримала цілу низку соціальних проблем та ризиків, які вимагали кардинальної переоцінки тодішньої системи соціального обслуговування. На шляху до євроінтеграції зросла необхідність реформування наявної системи соціальної допомоги, що посилюється зростанням частки осіб, які потребують соціального захисту і, зокрема, надання соціальної допомоги та різних видів соціальних послуг. Відповідно до цього зростає потреба у збільшенні кількості, видів та диверсифікації шляхів надання соціальних послуг. Ринкова система економіки сприяє формуванню конкурентного середовища у соціальній сфері, що, в свою чергу, призводить до підвищення вимог до надавачів соціальних послуг щодо якісного соціального обслуговування.
Однак, всі суб’єкти соціальних послуг, починаючи із соціальних працівників, волонтерів, благодійників, надають їх населенню, виходячи з власних уявлень, цінностей, стереотипів, що призводить до фрагментарності соціальних послуг, формування споживацьких настроїв та поглиблення соціальних проблем. Тому й назріла необхідність розробки та впровадження стандартів соціальних послуг в Україні, які б забезпечили якісне соціальне обслуговування. Сучасне уявлення про якість послуг базується на принципі якомога повнішого виконання вимог та побажань користувача. Якщо дії надавачів послуг відрізняються від очікувань клієнтів, це одразу викликає незадоволення та недовіру до спеціалістів. Упровадження стандартів соціальних послуг спрямоване на формування загальної культури якості у цій сфері та поліпшення якості життя людей, які не можуть самостійно подолати складні життєві обставин та потребують сторонньої допомоги для цього.
Стандарти є гарантією держави, що певна цільова група має право отримувати певні послуги за рахунок держави. Загалом, стандарт соціальних послуг – це інструмент перевірки та оцінки діяльності соціальних служб, механізм забезпечення прав користувачів, а також базис для стимулювання розвитку, конкуренції та покращення якості соціальних послуг. В Україні, не відміну від інших держав, поки що не сформовано системи ліцензування, атестації соціальних послуг, спрямованої на забезпечення стандартів соціальної роботи. Це ускладнює оцінювання ефективності та якості соціальних послуг, діяльності соціальних працівників. Попри те, немало організацій, служб, розробляють власні нормативи і критерії, що дає змогу з’ясувати наскільки надані послуги відповідають очікуванням клієнта.
Стандартизація соціальних послуг в Україні відображає лише кількісний аспект «державних стандартів» та «державних соціальних гарантій», що закріплені у Законі України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 р. № 201/-ІІІ. Перелік чинних соціальних стандартів включено у Державний класифікатор соціальних стандартів та нормативів (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня 2002 р. № 293). Згідно з класифікатором, державні соціальні стандарти встановлюють лише нормативи функціонування конкретних державних закладів. Вони містять виключно кількісні показники, на основі яких здійснюється розрахунок необхідних для підтримки закладу державних коштів. Зміст та якість послуг лишаються поза увагою стандартів. За допомогою таких стандартів неможливо оцінити ефективність ресурсів, зіставити їх з результатом та впливом на якість життя отримувачів. Закон України «Про соціальні послуги» містить більш сучасні принципи. Тут застосовується словосполучення «стандарти якості надання соціальних послуг» у контексті зобов’язань надавачів послуг дотримуватися цих стандартів. Але визначення поняття «стандарти якості соціальних послуг» у чинному українському законодавстві немає. Саме тому серед фахівців та представників органів влади немає однозначного розуміння якості послуг та того, якими можуть бути стандарти та вимоги до якості цих послуг.
Проблема запровадження соціальних стандартів у соціальне обслуговування є надзвичайно актуальною, адже нинішня система соціальних послуг в Україні потребує реформування та підведення під європейські стандарти. Для цього потрібно дослідити ринок соціальних послуг, потреби громадян та здійснити облік бюджетних витрат на соціальні послуги.
Проблеми стандартизації соціальної сфери знайшли відображення в наукових працях багатьох українських учених. Вагомий внесок у розробку окремих аспектів цієї проблеми зробили Бєлєвцова А.С.[3], Жерліцин Д.К. [17], Жуковська В.Г.[18], Павловський В.[22], Косенко О.[25], Корецька С.О.[26], Ньюмен К.[38], Шкуро В.П.[62] та інші. Проте питання використання соціальних стандартів як функціональних орієнтирів розвитку соціальної сфери залишаються недостатньо вивченими як в українській, так і світовій науці. Аналіз наявних досліджень свідчить, що у більшості з них відсутні питання наукового обґрунтування соціальних стандартів як функціональних орієнтирів розвитку соціальної сфери, їх конкретизації, адаптації досвіду розвинених країн до українських реалій. Цим визначається актуальність і вибір теми проведеного дослідження,його наукова та прикладна значимість.
Мета роботи – вивчити особливості стандартизації соціальних послуг в Україні.
У контексті цієї мети були поставлені наступні завдання:
1. Розкрити сутність, зміст, структуру та основні характеристики стандартів соціальних послуг.
2. Проаналізувати процес розроблення стандартів якості соціальних послуг.
3. Вивчити зарубіжний досвід стандартизації соціальних послуг.
4. Розглянути стан та перспективи стандартизації соціальних послуг в Україні.
5. Розглянути стандарти соціальних послуг для окремих категорій клієнтів в Україні.
Об’єктом - стандарти соціальних послуг.
Предметом - особливості стандартизації соціальних послуг в Україні.
Методологія роботи. Під час написання наукової роботи використовувався широкий арсенал загальнонаукових методів дослідження, таких як: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, аналіз документів, класифікація, абстрагування та ін..
Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У Розділі 1
«Стандарти як інструмент забезпечення якості соціальних послуг» розкривається сутність, зміст, структура стандартів соціальних послуг, а також аналізується процес розроблення стандартів.
Розділ 2 «Стандартизація соціальних послуг в Україні: стан та перспективи» вивчається зарубіжний та вітчизняний досвід стандартизації соціальних послуг, а також перспективи імплементації іноземного досвіду в систему соціальних послуг України. 3 Розділ «Галузеві стандарти соціальних послуг для окремих категорій клієнтів» містить скорочені варіанти галузевих стандартів соціальних послуг для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та дітей, які постраждали від торгівлі дітьми.
Ціна

2000

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.