Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Соціологія праці – підсумковий тест (МАУП)


Контрольна робота
K-23511

Question 1

З точки зору соціології праця – це:

a. Діяльність, за яку людина отримує гроші

b. Свідома, цілеспрямована діяльність заради корисного результату

c. Діяльність, яка передбачає затрату сил та енергії

Question 2

Хто був автором відомої “піраміди потреб”:

a. Д.Мак-Клелланд

b. А.Маслоу

c. В.Врум

d. М.Вебер

Question 3

Основні потреби, за теорією мотивації Д.Мак-Клелланда:

овідь a. Причетність, повага, самореалізація

b. Спілкування, любов, творчість

c. Влада, успіх, причетність

Question 4

Мотив – це:

a. Зовнішній вплив на людину

b. Бажання працювати

c. Чинник, який спонукає до діяльності

Question 5

Стимулювання – це:

a. Матеріальне заохочення

b. Зовнішній вплив на людину з метою підтримки її трудової активності

c. Вплив на продуктивність праці за допомогою адміністративних методів

Question 6

Які типи солідарності описує Е.Дюркгейм у роботі “Про розподіл суспільної праці”:

a. Міжіндивідуальну та міжгрупову

b. Репресивну та реститутивну

c. Механічну та органічну

Question 7

Хто ввів в обіг поняття “відчужена праця”

a. В.Зомбарт

b. М.Вебер

c. К.Маркс

d. Д.Рикардо

Question 8

Під “духом капіталізму” М.Вебер розумів

a. Прагнення до збагачення у поєднанні з економічним раціоналізмом

b. Товарно-грошові відносини

c. Особливі норми моралі, згідно з якими чесна праця, спрямована на особисте збагачення, є обов’язком

Question 9

Хто ввів в обіг поняття “соціальна мобільність”

a. П.Сорокін

b. Е.Дюркгейм

c. К.Маркс

d. В.Зомбарт

Question 10

Засоби праці – це

a. Результат праці

b. Те, на що людина впливає в процесі праці

c. Те, за допомогою чого людина працює

Question 11

Предмет праці – це:

a. Знарядя праці

b. Те, на що людина впливає в процесі праці

c. Засоби воробництва

Question 12

Розподіл функції на робочому місці та сукупність операцій, які виконуються в процесі праці, називається

a. Соціально-трудові відносини

b. Характер праці

c. Результат праці

d. Зміст праці

Question 13

Творча праця полягає у:

a. Створенні новизни

b. Виконанні професійних обов’язків у зручний для працівника час

c. Виконанні складної, висококваліфікованої діяльності

Question 14

Праця, яка передбачає постійний повтор функцій, називається:

a. Фізична

b. Регламентована

c. Репродуктивна

d. Проста

Question 15

Трудовий колектив – це:

a. Група людей, які працюють на одному підприємстві і об’єднані спільною метою, інтересами та відповідальністю

b. Група людей, які працюють на одному підприємстві і виконують однакову роботу

c. Група людей, які мають однакову освіту і кваліфікацію

Question 16

Згуртованість трудового колективу – це:

a. Єдність поведінки, яка заснована на спільності інтересів та цінностей

b. Сприятливий морально-психологічний клімат

c. Дружні відносини між членами колективу

Question 17

Трудова адаптація – це:

a. Знайомство новачка із членами трудового колективу

b. Пристосування до нових умов праці

c. Встановлення взаємних зв’язків нового робітника та організації

Question 18

Процес засвоєння робітником особливостей праці за фахом - це:

a. Професійна адаптація

b. Організаційна адаптація

c. Трудова адаптація

Question 19

Трудова дезадаптація – це:

a. Послаблення та розрив адаптаційних зв’язків

b. Звільнення працівника за власним бажанням

c. Втрата трудової мотивації

Question 20

Мотивація – це:

a. Чинник, який спонукає до діяльності

b. Процес вибору між різними можливими діями, який регулює та спрямовує ці дії на досягнення мети

c. Зовнішній вплив на людину з метою підтримки її трудової активності

Question 21

Змістовні теорії мотивації вивчають

a. Потреби

b. Цінності та ціннісні орієнтації

c. Зміст трудової діяльності

Question 22

Процесуальні теорії мотивації вивчають:

a. Те, як поводить себе людина в конкретній ситуації з урахуванням її очікувань та наслідків трудової поведінки

b. Те, як поводить себе людина в ситуації, яка постійно змінюється

c. Процес трудової діяльності

Question 23

Цінність винагороди в теорії очікувань називається:

a. Валентність

b. Варіативність

c. Ціннісна орієнтація

d. Аксіологія

Question 24

Основні напрямки гуманізації праці:

a. Мотивація та стимулювання

b. Зміна характеру праці, перехід на гнучкий графік роботи

c. Покращення фізичних умов праці, збагачення змісту праці, демократизація управління

Question 25

Добровільне безробіття також називають:

a. Фрикційним

b. Прихованим

c. Технологічним

d. Циклічним

Question 26

Вторинна зайнятість – це:

a. Друга робота

b. Гнучкий графік роботи

c. Робота більш ніж на одному робочому місці

Question 27

Кон’юнктура ринку праці – це:

a. Домінування пропозиції робочої сили над попитом

b. Співвідношення попиту та пропозиції

c. Поділ ринку праці на первинний та вторинний

Question 28

Явище, коли людина має робоче місце, але працює не за фахом або не використовує свій трудовий потенціал, називається:

a. Нерегламентована зайнятість

b. Приховане безробіття

c. Інфраструктура ринку праці

Question 29

Що з нижчеозначеного не відноситься до нематеріального стимулювання праці:

a. Службовий транспорт

b. Оцінка праці

c. Почесні грамоти

Question 30

Теорія справедливості вважається:

a. Змістовною теорією мотивації

b. Теорією матеріального стимулювання

c. Теорією нематеріального стимулювання

d. Процесуальною теорією мотивації

Question 31

Процес стихійної зміни персонального складу працівників на підприємстві або в організації називається:

a. Трудова мобільність

b. Плинність кадрів

c. Трудова кар’єра

d. Горизонтальна мобільність

Question 32

Що з нижчеозначеного не відноситься до нерегламентованої зайнятості:

a. Кримінальна діяльність

b. Неповна зайнятість

c. Дозволена законом, але незареєстрована діяльність

Question 33

Вид трудового конфлікту, коли працівники відмовляються працювати, доки не будуть виконані їхні вимоги, називається:

a. Саботаж

b. Прихований конфлікт

c. Штрейкбрехерство

d. Страйк

Question 34

Характер праці, коли людина працює за грошову винагороду, називається:

a. Найманий

b. Примусовий

c. Рабський

Question 35

Відносини, які складаються між людьми в процесі праці і характеризуються певним емоційним настроєм, називаються:

a. Соціально-трудовими відносинами

b. Морально-психологічним кліматом

c. Корпоративною етикою

Question 36

Теорія, автором якої був Ф.Тейлор:

a. Соціальна інженерія

b. Школа «соціальних систем»

c. Науковий менеджмент

d. Школа «людських відносин»

Question 37

Засновником школи «людських відносин» був:

a. Ф.Дунаєвський

b. Т.Парсонс

c. Е.Мейо

d. Ф.Тейлор

Question 38

Соціальний контроль у сфері праці – це:

a. Система винагород та покарань

b. Діяльність, спрямована на підтримку нормальної поведінки працівника

c. Регулювання трудової діяльності працівників за допомогою адміністративних методів

Question 39

Трудова міграція – це:

a. Переміщення індивіда із однієї позиції в іншу

b. Територіальне переміщення індивіда у зв’язку із зміною місця роботи

c. Підвищення посади

Question 40

Професійне зростання та просування по службовим сходинкам називається:

a. Горизонтальною трудовою мобільністю

b. Трудовою кар’єрою

c. Професійним відбором

Question 41

Що з нижчеозначеного не відноситься до структурних компонентів мотивації:

a. Стимули

b. Цінності

c. Потреби

d. Інтереси

Question 42

Кваліфікація – це:

a. Процесс навчання у вищому навчальному закладі або коледжі з метою отримання професії

b. Диплом про вищу освіту

c. Певний рівень знань, вмінь та навичок, необхідних для виконання конкретного виду праці

Question 43

Хто за визначенням МОП вважається безробітним:

a. Той, хто на даний момент не має роботи, шукає її та готовий до неї приступити

b. Той, хто перебуває на обліку в Державній службі зайнятості

c. Зайнятий в домашньому господарстві

d. Той, хто не працює на даний момент

Question 44

Хто у 20-х роках ХХ століття очолював Центральний Інститут праці в Москві:

a. В.Ядов

b. О. Гастєв

c. Ф.Дунаєвський

d. К.Пажитнов

Question 45

Що з нижчеозначеного відноситься до соціально-статусних винагород:

a. Почесна грамота

b. Премія

c. Збагачення змісту праці

d. Зарплата

Question 46

Структура трудового коллективу за віком та статтю називається:

a. Демографічна

b. Соціально-психологічна

c. Професійно-кваліфікаційна

Question 47

Характер праці залежить від:

a. Взаємовідносин у трудовому колективі

b. Того, що людина робить

c. Того, на кого і на яких умовах людина працює

d. Рівня освіти працівника

Question 48

Вид трудової адаптації, який передбачає звикання до режиму праці та дисципліни:

a. Культурно-побутова

b. Соціально-психологічна

c. Професійна

d. Організаційна

Question 49

Робоча сила – це:

a. Сукупність осіб, які на даний момент працюють

b. Загальна чисельність осіб старше певного віку, які на даний момент працюють або хочуть працювати за винагороду

c. Працездатне населення країни

Question 50

До суб’єктів ринку праці відносяться:

a. Державні та приватні служби зайнятості

b. Роботодавці, наймані працівники та посередники

c. Попит та пропозиція робочої сили
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.