Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Який курс найскладніший?


Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Социология - тесты к темам 1-10


Контрольна робота
K-7417

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1
Question 1
Балів: 1
Соціологія як наука виникла:
Виберіть одну правильну відповідь

a. в першій половині ХІХ ст.

b. у ХVІІІ ст.

c. після Другої світової війни

d. на початку ХХ ст.
Question 2
Балів: 1
Яке з наведених визначень не є об’єктом соціологічного аналізу:
Виберіть одну правильну відповідь

a. суспільство як цілісна соціальна реальність

b. сукупність соціальних відносин, соціальні зв’язки, соціальні організації, соціальні інститути тощо

c. емпірично подана реальність, що відбиває ту чи іншу сторону cоціального життя

d. такі об’єктивні явища суспільства як відносини економічної власності, продуктивні сили, засоби праці
Question 3
Балів: 1
Коли виникає соціальне?
Виберіть одну правильну відповідь

a. коли людина задовольняє свої вітальні потреби

b. коли поведінка одного індивіда підпадає під вплив іншого або групи (спільноти) незалежно від того, чи присутні фізично індивід або спільнота

c. коли людина розмірковує про сенс свого життя
Question 4
Балів: 1
Під структурою соціологічного знання розуміють:
Виберіть одну правильну відповідь

a. певним чином упорядковану систему знань про суспільства як динамічно функціонуючий соціальний організм

b. орієнтацію соціологічного дослідження

c. ступінь узагальнення соціологічного знання

d. рівні соціологічного пізнання
Question 5
Балів: 1
Теоретична соціологія відрізняється від прикладної за:
Виберіть одну правильну відповідь

a. методом дослідження

b. об’єктом дослідження

c. метою, яку ставить перед собою соціологія
Question 6
Балів: 1
Яке з положень найбільш вірно визначає місце соціології в системі суспільних наук?
Виберіть одну правильну відповідь

a. це самостійна наука, яка має свій науковий інструментарій

b. соціологія не може існувати без висновків інших наук

c. соціологія є солодовою частиною соціальної філософії

ТЕСТ ДО ТЕМИ 2,3
Question 1
Балів: 1
Термін «соціологія» запропонував і вперше використав у своїх творах:
Виберіть одну правильну відповідь

a. О.Конт

b. Е.Дюркгейм

c. К.Маркс

d. Г.Спенсер
Question 2
Балів: 1
Органічний напрям у соціології заснував:
Виберіть одну правильну відповідь

a. Г.Спенсер

b. О.Конт

c. Дж.Міль

d. Е.Дюркгейм
Question 3
Балів: 1
Вчення про суспільно-економічні формації належить:
Виберіть одну правильну відповідь

a. К.Марксу

b. М.Веберу

c. О.Конту

d. Г.Спенсеру
Question 4
Балів: 1
Засновником «розуміючої соціології» є:
Виберіть одну правильну відповідь

a. О.Конт

b. К.Маркс

c. Г.Спенсер

d. П.Сорокін

e. М.Вебер

f. Е.Дюркгейм
Question 5
Балів: 1
Автором першого українського підручника «Загальна соціологія» є:
Виберіть одну правильну відповідь

a. М.Ковалевський

b. М.Шаповол

c. С.Дністрянський

d. М.Грушевський
Question 6
Балів: 1
Створення у Відні Українського соціологічного інституту належить:
Виберіть одну правильну відповідь

a. М.Грушевському

b. Б.Кістяківському

c. І.Франко

d. М.Шаповалу

ТЕСТ ДО ТЕМИ 4
Question 1
Балів: 1
«Суспільство – функціонуюча система, що ґрунтується на поділі праці». Кому належить це визначення суспільства?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Е.Дюркгейму

b. М.Веберу

c. О.Конту

d. Аристотелю
Question 2
Балів: 1
«Суспільство – це взаємодія людей, яка є продуктом соціальної дії». Кому належить це визначення суспільства?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Аристотелю

b. Е.Дюркгейму

c. М.Веберу

d. О.Конту

Question 3
Балів: 1
За цим критерієм всі існуючі суспільства поділяються на традиційні, індустріальні та постіндустріальні. Про який критерій класифікації йдеться?
Виберіть одну або кілька відповідей

a. ступінь соціальної диференціації

b. чисельність рівнів управління

c. спосіб здобування засобів для існування

d. наявність писемності

Question 4
Балів: 1
Ці теорії базуються на припущеннях, що суспільства поступово розвиваються від простих до складних форм. Про які теорії пояснення соціальних змін йдеться?
Виберіть одну правильну відповідь

a. циклічні теорії

b. еволюційні теорії

c. функціональні теорії

d. конфліктні теорії
Question 5
Балів: 1
Основоположником теорії малих груп є:
Виберіть одну правильну відповідь

a. Е.Гіденс

b. П.Сорокін

c. Г.Кулі

d. Р.Мертон
Question 6
Балів: 1
Студентська академгрупа є прикладом :
Виберіть одну правильну відповідь

a. малої соціальної групи

b. соціальної агрегації

c. неформальної групи

d. великої соціальної групи
Question 7
Балів: 1
Пан «А» є студентом, капітаном футбольної команди, чоловіком пані «У». Це, з точки зору соціолога, перелік його:
Виберіть одну правильну відповідь

a. особистих якостей

b. набутих соціальних статусів

c. приписних соціальних статусів

d. рангових соціальних характеристик
Question 8
Балів: 1
Група людей, які очікують автобус на зупинці, є прикладом:
Виберіть одну правильну відповідь

a. соціальної агрегації

b. соціальної спільноти

c. малої соціальної групи

d. великої соціальної групи
Question 9
Балів: 1
Прикладом соціального інституту є:
Виберіть одну правильну відповідь

a. сім’я

b. релігія

c. Інститут соціології НАН України

d. МАУП
Question 10
Балів: 1
Козацтво в українському суспільстві ХVІІ ст. – це приклад:
Виберіть одну правильну відповідь

a. соціально-демографічної групи

b. соціальної верстви

c. неформальної верстви

d. етносоціальної верстви
Question 11
Балів: 1
Автором теорії соціальної мобільності є:
Виберіть одну правильну відповідь

a. М.Шаповал

b. П.Сорокін

c. П.Блау

d. Р.Мертон
Question 12
Балів: 1
У сучасному українському суспільстві найбільш масовим є:
Виберіть одну правильну відповідь

a. середній клас

b. вищий клас

c. нижчий клас

ТЕСТ ДО ТЕМИ 5
Question 1
Балів: 1
Які з нижче перелічених позицій виділяють головний статус людини:
Виберіть одну правильну відповідь

a. українка

b. одружена

c. християнка

d. повнолітня

e. студентка

f. молода
Question 2
Балів: 1
Як називається ситуація, коли 16-річну доньку одночасно чекають батьки, щоб разом відсвяткувати день народження бабусі, і друзі, щоб піти на дискотеку:
Виберіть одну правильну відповідь

a. культурний конфлікт

b. статусний конфлікт

c. конфлікт поколінь

d. рольовий конфлікт
Question 3
Балів: 1
Процес включення соціальних норм і цінностей до внутрішнього світу людини – це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. екстеріоризація

b. адаптація

c. інтеріоризація
Question 4
Балів: 1
Хто з соціологів увів поняття девіації у соціологічну систему знань:
Виберіть одну правильну відповідь

a. М.Вебер

b. Е.Дюркгейм

c. Г.Спенсер
Question 5
Балів: 1
Соціалізація – це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. процес усвідомлення людиною себе як частки суспільства

b. процес розвитку людини

c. засвоєння культурно-історичних традицій, соціальних норм та цінностей, що склалися в суспільстві

d. процес набуття певних знань, навичок та вмінь

ТЕСТ ДО ТЕМИ 7
Question 1
Балів: 1
Що вивчає економічна соціологія?
Виберіть одну правильну відповідь

a. суспільство

b. соціально-економічні відносини

c. спільноти
Question 2
Балів: 1
До якої групи наук належить економічна соціологія?
Виберіть одну правильну відповідь

a. суспільних

b. природничих
Question 3
Балів: 1
Що характеризує економічну соціологію?
Виберіть одну правильну відповідь

a. предмети

b. процеси

c. об’єкти
Question 4
Балів: 1
Кому належить твердження про виникнення «класичної економічної соціології»?
Виберіть одну правильну відповідь

a. М.Сведбергу

b. Т.Парсонсу

c. М. Веберу

d. Н.Смелзеру
Question 5
Балів: 1
Які з економічних законів вивчає й досліджує економічна соціологія?
Виберіть одну правильну відповідь

a. закон вартості

b. закон відповідності виробничих відносин продуктивним силам

c. закон зростання продуктивності праці
Question 6
Балів: 1
Які закономірності найбільш властиві розвитку економічної соціології?
Виберіть одну правильну відповідь

a. соціальна спрямованість економіки

b. планове ведення господарства

c. пропорційний розвиток матеріального виробництва
Question 7
Балів: 1
Що являє собою понятійний апарат?
Виберіть одну правильну відповідь

a. сукупність економічних категорій

b. терміни економічної соціології

c. однозначне визначення понять економічної соціології

Question 8
Балів: 1
Що являє собою система категорій економічної соціології?
Виберіть одну правильну відповідь

a. сукупність понять економічної соціології

b. структуру і зміст категоріального апарату

c. спеціальні терміни економічної соціології
Question 9
Балів: 1
Які категорії зараховують до загально-соціальних?
Виберіть одну правильну відповідь

a. суспільство

b. економічні відносини

c. соціальні процеси

Question 10
Балів: 1
Які спеціальні категорії економічної соціології?
Виберіть одну правильну відповідь

a. економічна сфера

b. соціально-економічні процеси

c. соціальна сфера

ТЕСТ ДО ТЕМИ 8
Question 1
Балів: 1
Що з переліченого виступає об’єктом соціології політики:
Виберіть одну правильну відповідь

a. виборчий процес

b. держава

c. специфіка взаємин між окремими етносами

d. сім’я

e. діяльність ООН
Question 2
Балів: 1
Які з наведених чинників найбільше впливають на характер і зміст здійснюваної політики:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. інтереси соціальних груп

b. політична культура суспільства

c. боротьба між елітними групами за контроль над ресурсами

d. ціннісні орієнтації політичних лідерів

e. соціально-економічна нерівність

f. об’єктивні закони суспільного розвитку
Question 3
Балів: 1
Які з перелічених явищ були причиною виникнення політики:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. конфлікти в системі «держава – особа»

b. поділ суспільства на класи

c. розповсюдження наукових знань і розвиток філософії

d. поява перших державних утворень

e. розповсюдження світових релігій

f. виникнення ринкових відносин і вільного товарообігу

g. становлення капіталістичних відносин

h. усвідомлення окремими громадянами своїх приватних інтересів

i. національні конфлікти
Які з перелічених явищ були причиною виникнення політики:
Виберіть одну або кілька відповідей

Question 4
Балів: 1
Метою політики є:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. на основі спільних інтересів об’єднувати усі верстви суспільства та спрямовувати їх на дії на вирішення важливих суспільно-державних завдань

b. визначення лідера

c. забезпечення панування одних суспільних груп над іншими

d. узгодження соціальних інтересів
Question 5
Балів: 1
Хто з перелічених мислителів ввів в обіг чимало положень, визначень соціології політики:
Виберіть одну правильну відповідь

a. Ю.Хабермас

b. Дж.Мердок

c. Ф.Тейлор

d. Р.Мертон

e. М.Вебер

f. К.Леві-Стросс

g. Е.Мейо

h. П.Сорокін
Question 6
Балів: 1
Які з перелічених компонентів Ви віднесли б до внутрішніх складових соціології політики?
Виберіть одну або кілька відповідей

a. соціологія політичної освіти

b. соціологія міжнародних відносин

c. електоральна соціологія

d. етносоціологія

e. соціологія політичного маркетингу

f. соціологія держави

g. соціологія політичних рухів і партій

Question 7
Балів: 1
Політична партія – це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. структурно неоформлене об’єднання громадян, яке має тимчасовий характер і спрямоване на виконання певних завдань

b. об’єднання, яке створюється при державному органі та є формою прояву громадської активності мас

c. об’єднання різних соціальних сил для реалізації поставленої мети

d. організована частина суспільства, члени якої об’єднуються вибороти владу в державі та утримати її

Question 8
Балів: 1
До дослідників соціології політичних партій та рухів відносяться:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. П.Блау

b. Є.Вятр

c. Т.Парсонс

d. Р.Дарендорф

e. Н.Смелзер

f. М.Дюверже
Question 9
Балів: 1
Складова соціології політики – соціологія держави – вивчає:
Виберіть одну правильну відповідь

a. форми державного устрою

b. походження держави

c. усе з переліченого

d. нічого з переліченого

e. сутність правової держави

f. взаємодію держави з громадським суспільством

ТЕСТ ДО ТЕМИ 9
Question 1
Балів: 1
Зазначте, що є об’єктом соціології молоді:
Виберіть одну правильну відповідь

a. вікові процеси у молодіжному середовищі мають значно більшу соціальну складову, ніж в інших вікових групах

b. молодь успадковує весь комплекс як позитивних, так і негативних якостей, властивих її попередникам

c. молодь, велика соціально-демографічна група, яку виділяють на підставі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану, соціально-психологічних особливостей
Question 2
Балів: 1
Які є функції соціології молоді?
Виберіть одну або кілька відповідей

a. методологічна

b. сімейна

c. практична

d. мобільна

e. контрольна

f. теоретико-пізнавальна

g. управлінська

h. економічна

i. прогностична
Question 3
Балів: 1
Яка найпоширеніша точка зору на вікові межі молоді:
Виберіть одну правильну відповідь

a. 14-35 років

b. 16-24 роки

c. 15-28 років

d. 16-30 років

e. 11-25 років
Question 4
Балів: 1
Які ви знаєте науково-соціологічні школи з проблем молоді:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. Свердловська

b. Новосибірська

c. Естонська

d. Київська

e. Ленінградська
Question 5
Балів: 1
За якими ознаками класифікують соціальні проблеми молоді:
Виберіть одну або кілька відповідей

a. територіальна

b. соціологічна

c. системна

d. районна

e. часова

ТЕСТ ДО ТЕМИ 10
Question 1
Балів: 1
Лонгітюдне соціологічне дослідження – це дослідження:
Виберіть одну правильну відповідь

a. повторне

b. разове

c. розвідувальне

d. аналітичне
Question 2
Балів: 1
Пілотажне соціологічне дослідження – це дослідження:
Виберіть одну правильну відповідь

a. панельне

b. аналітичне

c. описове

d. розвідувальне
Question 3
Балів: 1
Наукова гіпотеза – це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. неперевірене практикою положення

b. припущення

c. затверджена теорія
Question 4
Балів: 1
Вибіркова сукупність при дослідженнях – це:
Виберіть одну правильну відповідь

a. частина генеральної сукупності, відібраної випадково, без системи

b. певна кількість елементів генеральної сукупності, відібраних за певними правилами

c. уся генеральна сукупність, згрупована за певними ознаками
Question 5
Балів: 1
Соціологічне дослідження у вашій групі можна провести:
Виберіть одну правильну відповідь

a. коли необхідно з’ясувати соціальне походження студентів

b. коли необхідно з’ясувати якісний склад студентської групи

c. якщо необхідно з’ясувати стан навчальної дисципліни чи результати екзаменаційної сесії

d. коли необхідно знати, які чинники впливають на поведінку людей, їхню думку з тих чи інших питань, їхнє ставлення до певних соціальних явищ тощо.
Ціна

1 грн./тест

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.