Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 369 за запитом Бо

...засобів згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» РОЗДІЛ 2. Документування господарських операцій та характеристика рахунків з обліку основних засобів 2.1....амортизації згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» РОЗДІЛ 5. Облік оренди та інвентаризації основних засобів 5.1. Оренда основних засобів 5.2.
1. Нормативна база та передумови здійснення туристичної діяльності 2. Облік формування і використання фінансових результатів у туризмі ...
Задача №1 Земля придбана разом зі старим будинком за 50 000 дол. на умовах паушального платежу.
17. Облік вкладень в асоційовані та дочірні компанії Завдання №10 За даними операціями необхідно: 1.
1. Характеристика основних об’єктів обліку в готелях 2. Облік персоналу та оплати праці на підприємствах готельної ...
1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх будова та призначення. Сутність подвійного запису 2.
10. Яка специфіка створення обє’днань підприємств? 78. Які міжнародні стандарти регулюють питання обліку капіталу? 148.
1. Особливості обліку необоротних активів 2. Завдання Вихідні дані: Компанія має слідуючи фінансову інформацію: Таблиця 3 Звіт ...
1. Особливості ведення обліку та звітності у Великій Британії 2. Облік нематеріальних активів за МСБО (Міждународні стандарти ...
1. Особливості ведення обліку та звітності у Франції 2. Облік векселів виданих та отриманих у країнах Європи ...
1. Особливості ведення обліку та звітності в Скандинавських країнах 2. Облік заробітної плати та нарахувань на Заході ...
1. Особливості ведення обліку та звітності в країнах Африки 2. Облік фінансових результатів у зарубіжних країнах 3.
1. Особливості ведення обліку та звітності в Росії 2. Облік статутного капіталу зарубіжних компаній Задача №1 Фірма ...
Вступ 1. Особливості ведення обліку та звітності в Швеції 2. Облік фінансових результатів за МСБО Задача №1 ...
1. Особливості ведення обліку та звітності в Японії 2. Відображення витрат компаній у фінансовому та управлінському обліку ...
Задача № 9 За наведеними господарсько фінансовими операціями скласти: – план рахунків фірми „GOLD"; – головний журнал реєстрації господарських операцій; – ...
1. Документальне оформлення та облік руху коштів на валютному рахунку малого підприємства 2.
6. Порядок документального оформлення отримання та оприбуткування товарів у роздрібній торгівлі 21.
2. Організаційні форми торгівлі 19. Облік тари матеріально відповідальними особами. Звітність матеріально відповідальних осіб про рух та ...
2. Організаційні форми торгівлі 28. Виявлення фінансового результату торговельних підприємств Задача №10 Оптове підприємство здійснило передоплату постачальнику ...
16. Методи оцінки вибуття товарів у гуртовій торгівлі 24. Документальне оформлення інвентаризації Задача №9 Скласти бухгалтерські проводки ...
1. Особливості організації обліку на автотранспортних підприємствах 2. Бухгалтерський облік рухомого складу на автотранспортних підприємствах 3.
Практичне завдання 1. Відкрити за даними балансу синтетичні рахунки, записати на них початкове сальдо і відобразити на ...
1. Основні нормативні документи, які регламентують систему бухгалтерського обліку в Україні 2. Класифікація стандартів обліку за призначенням та економічним ...
1. Питання, які розглядаються стандартами бухгалтерського обліку 2. Стандарти, що визначають правила обліку доходів та витрат Література
так, бо це може призвести до зміни проблем, стандартів праці b. ні, це не призведе до появи нових областей знань c.... ні, бо наукова революція передбачає більш широке коло змін Question 8 Конкретнонаукова методологія це: a. сукупність ідей або специфічних методів конкретної науки ...
...бухгалтерського обліку (надалі (П(С)БО)), (П(С)БО) 2 „Баланс”, (П(С)БО) 3 „Звіт про фінансові результати”, (П(С)БО) 4 „Звіт про рух ...
...бухгалтерського обліку (надалі (П(С)БО)), (П(С)БО) 2 „Баланс”, (П(С)БО) 3 „Звіт про фінансові результати”, (П(С)БО) 4 „Звіт про рух ...
П(С)БО 1 b. П(С)БО 30 c. П(С)БО 5 Question 2 Статутний капітал визначається: a. статутними документами b.
ні, бо без певних теоретичних узагальнень неможливо сформулювати напрями емпіричного пошуку b. так, бо емпіричні знання беруться з дійсності без опосередкування теорією ...
Вступ Розділ і теоретичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності та особливості їх аналізу в аграрних підприємствах 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку та аналізу фінансових результатів 1.2 Методологічні засади організації обліку фінансових результатів в аграрних підприємствах 1.3 Методика проведення аналізу фінансових результатів в аграрних підприємствах Розділ 2 практичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності на ст...
Відповідно до П(с)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання.... Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. 3. Основні положення щодо організації обліку грошових активів та ...
...цим можна і не погодитися бо, добровільна відмова ініціюється самою особою, яка вчиняє злочин, в той час як замах на злочин припиняється поза волею винного....лише до моменту закінчення злочину, бо тільки в цьому випадку осо¬ба може припинити створену нею небезпеку спричинення шкоди об’єкту, який охороняється кримінальним законом.
...матеріалу Таблиця 1 П(С)БО) 2 „Баланс” Таблиця 2 П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати” Таблиця 3 П(С)БО 4 „Звіт про ...
...основних засобів регламентується П(С)БО: a. 3 b. 7 c. 21 Question 2 Правила ведення податкового обліку основних фондів регламентується: a. П(С)БО 7 b.
...1 Основні положення (П(С)БО) 2 „Баланс” Таблиця 1.2 Основні положення П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати” Таблиця 1.3 Основні положення ...
Основні положення П(С) БО 16 «Витрати». 7. Склад, елементи фінансової звітності та їх оцінка. 8. Кодекс професійної етики аудиторів, його призначення та роль. 9....результати відповідно до П(С)БО 3. 11. Міжнародні стандарти аудиту, роль Аудиторської палати України в методичному забезпеченні аудиту. 12. Навести алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції..
...звітності повинні користуватися: П(С)БО №2 «Баланс», затвердженим Міністерством фінансів України від 21.11.02 року № 989. Згаданим стандартом визначено загальні положення, класифікацію статей балансу, ...розкриття статей балансу; П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати» затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.99 року № 87.
Загальна та спеціальна методика складання БО. 3. Сучасний стан стандартизації БО в Україні. 4. Монографічний БО видань індивідуального та колективного автора. 5.
...звітності повинні користуватися: П(С)БО №2 «Баланс», затвердженим Міністерством фінансів України від 21.11.02 року № 989. Згаданим стандартом визначено загальні положення, класифікацію статей балансу, ...розкриття статей балансу; П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати» затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.99 року № 87.
...звітності повинні користуватися: П(С)БО №2 «Баланс», затвердженим Міністерством фінансів України від 21.11.02 року № 989. Згаданим стандартом визначено загальні положення, класифікацію статей балансу, ...розкриття статей балансу; П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати» затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.99 року № 87.
...бухгалтерського обліку, як: П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 9 „Запаси”, П(С)БО 15 „Дохід”, П(С)БО 16 „Витрати”.
...організовується відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати». Витрати, пов’язані з господарською діяльністю підприємств та організацій, що не включаються ...
Замах не вдався, бо куля не влучила у потерпілого. Як було з’ясовано пізніше, потерпілою особою виявився Голова Рахункової палати України (про це кіллер ...осіб, які сповідували певну релігію, бо вважав її поганою. Чи є в діях Коляди ознаки злочину? 7. Директор середньої загальноосвітньої школи розірвав трудовий договір з учителем ...
Зміст П ( С ) БО 10 „Дебіторська заборгованість” . 4. Економічна сутність резерву сумнівних боргів . 5. Облік резерву сумнівних боргів . 6. Методика створення резерву сумнівних боргів .... П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції”. 4. Різновиди цінних паперів. 5. Характеристика рахунків з обліку інвестицій. 6. Розкриття інформації про інвестиції у фінансовій ...
П(С)БО 21; B. П(С)БО 15; C. П(С)БО 16. Задача № 7 Перераховано аванс за імпортний товар в сумі ...
Характеристика П(С)БО 30 17 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 32 2.1....його основі національного П(С)БО 30 «Біологічні активи». Питання реформування бухгалтерського обліку та становлення нової системи обліку, адаптованої до міжнародних стандартів, постійно перебувають в центрі ...
...о, не переживайте, тітко Ярино, бо… це о… скоро поправлять. Дріт упав, обірвався ніби. То я, знаєте, це о… Щоб ви не переживали....Вам завжди і в усьому, бо ми народ, який перемогти неможливо. Низько вклоняюсь Вам за Ваш ратний і трудовий подвиг. З глибокою повагою (підпис) О.
...о, не переживайте, тітко Ярино, бо… це о… скоро поправлять. Дріт упав, обірвався ніби. То я, знаєте, це о… Щоб ви не переживали....менш важливим, аніж підпис автора, бо найбільшою винагородою останньому завжди буде його визнання саме читачами. Отже, варто згадати, дістаючи наступного разу з поштової скриньки примірник газети, ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.